Translations into English:

  • soil acidity   

Example sentences with "kwasowość gleby", translation memory

add example
• Regulacja hydrologiczna : wahania temperatur oraz opadów również mogą wpływać na strukturę gleby i jej kwasowość .• Water control : fluctuations in temperature and rainfall are also likely to affect soil structure and acidity .
Wyznaczony obszar geograficzny obejmuje jedyną plantację oliwek w Andaluzji założoną na glebach o pochodzeniu paleozoicznym – powstałych z granitu, łupków, kwarcu i diorytów, o naturalnej kwasowości między ‧ a ‧,‧ pH i małej głębokości, podczas gdy pozostałe plantacje południowej Hiszpanii znajdują się na podstawowych glebach wapiennychThe defined geographical area contains the only olive plantation in Andalusia established on soil of paleozoic origin; formed by granite, slate, quartzite and diorite, it is acid in nature with a pH between ‧ and ‧,‧ and shallow, while all other olive plantations in southern Spain are on limestone soils that are basic in nature
Dążąc do uzyskania produktu, który będzie jak najbardziej zgodny z wymaganymi cechami organoleptycznymi, ustala się minimalną zawartość w glebie substancji organicznych (co prowadzi do mniejszej mączności produktu), potasu (większa maślaność i mniejsza kwasowość) i fosforu (skórka mniej twarda, mniejsza kwasowość i większa zawartość tłuszczuIn order to obtain a product that meets most of the required organoleptic properties, the soil must have minimum levels of organic material (to make the product less floury), potassium (giving a more buttery and less astringent product) and phosphorous (contributing to softer skins, lower astringency and higher fat content
Są to gleby bogate w materię organiczną, na co wpływają użytki zielone, kwasowość, klimat i wysokość, materia organiczna pozostaje jednak niezbyt rozwiniętaIt is generally rich in organic matter, due to the combined effects of grassland, acidity and altitude; however, the organic matter is underdeveloped
Ciężar właściwy ‧ dr „”wina bezalkoholowego oblicza się według wzoru: dr = dv-da + ‧ gdzie: dv = ciężar właściwy wina w temperaturze ‧ C (z poprawką na kwasowość lotną) da = ciężar właściwy w temperaturze ‧ C mieszaniny wodno-alkoholowej o tej samej zawartości alkoholu co winoThe ‧ specific gravity drof the
W przypadku gdy istnieje konieczność dodania owoców pochodzących z innych regionów, jako wyznacznik jakości stosuje się minimalną całkowitą kwasowość na poziomie ‧ g/lWhere it is necessary to buy in apples from other regions, a minimum acidity of ‧ g/l is the yardstick against which their quality is judged
Posiada ona wolną kwasowość, wyrażoną jako zawartość kwasu oleinowego nieprzekraczającą ‧,‧ g na ‧ g oraz inne parametry, które odpowiadają parametrom ustanowionym dla tej kategoriiIt has a free acidity, expressed as oleic acid, of not more than ‧ gram per ‧ grams and its other characteristics correspond to those laid down for this category
Ze względu na warunki glebowo-klimatyczne, cechy szczególne wspomnianych odmian i wiedzę fachową wytwarzającej je ludności, Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior posiadają następujące właściwości chemiczne: pH równe lub niższe niż ‧; kwasowość wolna, wyrażona w kwasie mlekowym, powyżej ‧,‧ g/‧ ml; chlorek sodu- ‧,‧ do ‧,‧ g/‧ ml solanki; łączna kwasowość- niższa niż ‧,‧ N; stosunek kwasowość wolna/kwasowość lotna- powyżej ‧ jednostkiThanks to the soil and climate, regional know-how and the special characteristics of the varieties used, Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior feature the following chemical characteristics: a pH of ‧ or more; free acidity, expressed as lactic acid, or more than ‧,‧g/‧ ml; ‧,‧ to ‧,‧g of sodium chloride per ‧ ml of brine; a combined acidity of less than ‧,‧ N; and a free acidity to volatile acidity ratio greater than
dająca się miareczkować kwasowość nie wyższa niż ‧ miliekwiwalentów na kilogram zawartości łącznej cukrówa titratable acidity of not more than ‧ milliequivalents per kilogram of total sugars
Całkowita kwasowość wyrażona jako kwas winowy: g/lTotal acidity expressed as tartaric acid: g/l
Kwasowość lotna tworzona jest z kwasów z szeregu kwasu octowego, występujących w winie w formie wolnej i połączonych w soleThe volatile acidity is formed from the acids of the acetic series present in wine in the free state and combined as a salt
całkowita kwasowość wyrażona w gramach kwasu winnego na litr lub w milirównoważnikach na litrthe total acidity, expressed in grams of tartaric acid per litre or in milliequivalents per litre
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia o wolnej kwasowości, wyrażonej jako zawartość kwasu oleinowego nieprzekraczającej ‧,‧ g na ‧ g oraz o innych parametrach, które odpowiadają parametrom ustanowionym dla tej kategoriivirgin olive oil which has a free acidity, expressed as oleic acid, of not more than ‧,‧ grams per ‧ grams and the other characteristics of which correspond to those laid down for this category
W zależności od specyfikacji całkowita kwasowość (w gramach kwasu octowego) mieści się w przedziale ‧,‧ g–‧,‧ g na ‧ ml, kwasowość stała (w gramach kwasu mlekowego) ‧,‧ g–‧,‧ g na ‧ ml, zawartość azotu aminokwasowego (w gramach azotu) ‧,‧ g–‧,‧ g na ‧ ml oraz zawartość cukru redukującego (w gramach glukozy) powyżej ‧,‧ g na ‧ mlDepending on specifications, the total acidity (based on acetic acid) falls within the range ‧,‧ g-‧,‧ g per ‧ ml, fixed acid (based on lactic acid) ‧,‧ g-‧,‧ g per ‧ ml, amino acid nitrogen (based on nitrogen) ‧,‧ g-‧,‧ g per ‧ ml, and reducing sugar (based on glucose) above ‧,‧ g per ‧ ml
kwasy lotne poprzez oznaczenie kwasowości lotnejthe volatile acids by means of volatile acidity
Obliczyć kwasowość miareczkową do drugiego miejsca po przecinkuCalculate the titratable acidity to two decimal places
kwasowość ogólna wyrażona jako kwas jabłkowy w ilości od ‧,‧ do ‧ gramów na litrtotal acidity expressed as malic acid: ‧,‧-‧ g/l
Całkowita kwasowość poniżej ‧ g/l; wskaźnik w stopniach Brixa jest równy lub większy od ‧,‧. KATEGORIA handlowa: Extra i ITotal acidity is less than ‧ g/l with no less than ‧,‧ °Brix. COMMERCIAL CATEGORY: Extra and I
kwasowość ogólna ml ‧ mol/l roztworu NaOH na ‧ g miodu, w zakresietotal acidity- ‧ mol/l NaOH solution per ‧ g of honey: within the range ‧-‧ ml
Pod koniec tej czynności kwasowość oleju musi wynosić poniżej ‧,‧ %After that procedure is completed, the acidity of the oil should be less than ‧,‧ %
dającą się miareczkować kwasowość nie wyższą niż ‧ miliekwiwalentów na kilogram zawartości łącznej cukrówa titratable acidity of not more than ‧ milliequivalents per kilogram of total sugars
W latach wyjątkowej sytuacji pogodowej, maksymalny poziom ‧ grama na litr, czyli ‧ miliekwiwalentów na litr, może zostać podniesiony do ‧ grama na litr, czyli ‧ miliekwiwalentów na litr, pod warunkiem, że naturalny poziom kwasowości produktów jest nie mniejszy niż ‧ g/l, wyrażony w postaci kwasu winnego, tj. ‧ miliekwiwalentów na litrIn years of exceptional weather conditions, the maximum limit of ‧ grams per litre or ‧ milliequivalents per litre may be raised to ‧ grams per litre or ‧ milliequivalents per litre, provided that the natural acidity of the products is not less than ‧ g/l, expressed as tartaric acid, or ‧ milliequivalents per litre
kwasowość lotna wyrażona jako kwas octowy w ilości nie większej niż ‧,‧ grama na litrvolatile acidity expressed as acetic acid: max. ‧,‧ g/l
Kwasowość ogólna kwasu winowego w gramach na litr wynosiThe total acidity expressed in grams of tartaric acid per litre is given by
Showing page 1. Found 5123 sentences matching phrase "kwasowość gleby".Found in 0.989 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.