Translations into English:

  • promotion     
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

lansowaćpromote; initiate; launch; to launch
ponowne lansowanierelauch

Example sentences with "lansowanie", translation memory

add example
wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do obrania sobie za cel przyjęcia elastycznych i uproszczonych przepisów dla tego obszaru oraz ich szybkie i zsynchronizowane wdrożenie, a także ich szybkie dostosowanie do nowych potrzeb wynikających z rozwoju techniki; jest zdania, że legislacja powinna zachęcać do generowania nowej wiedzy oraz do opracowywania nowych technologii, propagować inwestycje w produkcję treści, oprzyrządowania, sieci i usług sieciowych w sektorze ICT, lansować konkurencyjność, wykorzystanie technologii i usług informacyjnych oraz bezpieczeństwo informacji, wspierać MŚP tak, aby mogły odgrywać kluczową rolę w tym sektorzeUrges the Commission and the Member States to set as an objective the flexibility, simplification, and speedy and simultaneous implementation of laws in this area and their rapid adjustment to new needs resulting from technological developments; is of the view that legislation should encourage the production of new knowledge and the development of new technologies, promote investment in content production, equipment, networks and network services in the ICT field, promote competition, the exploitation of information technology and services and information security and, lastly, support SMEs so that they play a key role in the sector
Ponieważ godzą w interesy krajów rozwijających się, nie uwzględniają konkurencji o pierwszeństwo militarno-gospodarcze na świecie, niesprawiedliwie rozdzielają prawa do korzystania ze wspólnego dobra, jakim jest Ziemia, opierają się na lansowanej przez IPCC mało wiarygodnej hipotezie o szkodliwości CO2, zaś, jak się okazuje, tzw. "dowody” zostały zmanipulowane (afera Climategate).It was because they threaten the interests of many developing countries, do not take account of competition based on the military economy worldwide, unfairly distribute the right to use the common good, which is the Earth, and are based on the not very credible hypothesis put forward by the IPCC on the harmfulness of CO2, while, as it turns out, the so-called 'proofs' have been manipulated (Climategate).
Są też niezbite, pozostawiają wątpliwość, ale i pytanie: "Czy na niepewnych argumentach naukowych, lansowanych przez grupy lobbystyczne, można zbudować spójną politykę w jakiejkolwiek dziedzinie?”They are also irrefutable, and raise doubt and the question: can any sort of cohesive policy be built on uncertain scientific arguments put forward by lobby groups?
z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej w zakresie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego ‧ i fakt, że jego zasadniczym celem jest uświadomienie obywatelom europejskim i wszystkim ludziom żyjącym w Unii Europejskiej wspólnych wartości kulturowych Europy oraz wagi lansowania czynnego i otwartego na świat obywatelstwa europejskiego, uznającego wszelką różnorodność kulturową i opartego na wspólnych wartościach UEwelcomes the European Commission's initiative on the Year of Intercultural Dialogue and agrees with the key objective of the Year, which is as follows: to raise the awareness of European citizens and all persons living in the European Union of common cultural values in Europe and of the importance of developing active European citizenship which is open to the world, respectful of all manners of diversity and based on common values in the European Union
Z zadowoleniem odnotowałem, że prezydencja francuska oraz francuskie ministerstwo sprawiedliwości i spraw wewnętrznych lansują to zintegrowane podejście podczas ich nieoficjalnego posiedzenia w Cannes w tym tygodniu.I was delighted to see the French Presidency and the French justice and interior ministers endorse this integrated approach during their informal meeting in Cannes this week.
Model ojcostwa lansowany na łamach miesięcznika poradnikowego dla rodziców: „Dziecko. Najważniejsze dla rodziców”. Analiza ilościowa i jakościowa okresów wydawniczych obejmujących numery od 1/2003 do 12/2003 i od 2/2009 do 1/2010Model of fatherhood promoted in the magazine for parents: "Child. Most important for parents." Quantitative and qualitative analysis of the publishing periods covering numbers from 1 / 2003 to 12/2003and from 2 / 2009 to 1 / 2010
Czy te długie włosy i James Dean w jednym próbuje się lansować przy tobie?Is the long hair and the James Dean angst just a package with you?
Rola reklamy w lansowaniu wzorów konsumpcji.The function of advertising in promoting models of the consumption.
Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że nie bierze Pan tej zdecydowanie najważniejszej sprawy zarządzania pod uwagę w tym, jak Pan lansuje - czy też nie - danego kandydata.It is clear today that you are not taking this absolutely crucial governance issue into account in the way in which you promote, or otherwise, a given candidate.
A więc, jeżeli mamy mówić o wszystkich sprawozdaniach, a nie odnosić się do szczegółów, to istotne jest to, że polityka spójności jest zarówno możliwością, jak i pretekstem do tego, żeby nareszcie dążyć do zintegrowania polityk europejskich różnego typu, do komplementarności tych polityk, do lansowania podejścia zintegrowanego, i nieprzypadkowo Komisja Europejska kładzie na stół rozwiązania, które są nowoczesne i które mają szanse zmienić w ogóle polityki europejskie.Therefore, if we are going to talk about all the reports, rather than get bogged down in detail, it is important that cohesion policy becomes both an opportunity and a basis for real progress towards integrating different types of European policy, towards the complementarity of these policies, towards launching an integrated approach. It is no coincidence that the European Commission is tabling contemporary solutions that are capable of changing European policy as a whole.
Rola mediów w lansowaniu stylu życia Polaków.The role of mass media in promoting Polish lifestyle.
To całkiem inna historia od tej, którą lansują na co dzień media, a więc idei wyższości rodowejThe shamans were spread to many new areas of the world, this information has been suppressed
Żeby zagwarantować sobie pewną przyszłość i chronić się przed samowolą, musi ono lansować swoje wartości, takie jak solidarność i zachować zdolność oraz atuty myślenia kolektywnegoTo ensure a stable future and protect itself from arbitrary developments, civil society must promote its values of solidarity and preserve the capacity and guarantee for thinking collectively
Wzywa do zwiększenia środków na edukację ekologiczną, w której centralne miejsce zajmować powinna kwestia wzbudzania poparcia dla realizacji Praw Trzeciego Pokolenia, poprzez edukowanie w zakresie: racjonalnego gospodarowania energią, lansowania odnawialnych źródeł energii i przyjaznych środowisku środków transportu, zrównoważonej konsumpcji, posługiwania się etykietami ekologicznymi i energetycznymi, znaczenia rolniczej produkcji ekologicznej, recyklingu itpcalls for increased funding for environmental education and the promotion of support for the implementation of the Rights of the Third Generation should occupy a central place within this process, through education in the fields of: rational energy usage, launching renewable sources of energy and environmentally friendly modes of transport, sustainable consumption, the use of eco and energy labels, the importance of environmental agricultural production, recycling etc
Stanowić to będzie doskonałą okazję do lansowania wspólnego wdrażaniaThis will be a crucial opportunity for promoting a joint implementation
Weźmy na przykład transgraniczne projekty językowe: sprzyjają one udziałowi ludzi, czyli czemuś, co bardzo chcemy lansować.Take cross-border language projects, for example: these promote participation by the people, something we are happy to endorse.
Jako że sam powołany jest do wspierania i realizacji trwałej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu regionalnym, wyraża radość z komunikatu Komisji dotyczącego europejskiej inicjatywy i‧ na rzecz e-integracji Uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym, w którym ponownie lansuje się sprawę e-integracji i daje nowe bodźce do jej urzeczywistnianiais committed to promoting and implementing sustainable social and economic cohesion, and therefore welcomes the European Commission's communication on the European i‧ initiative on e-Inclusion- To be part of the information society, which promotes e-inclusion and provides it with a new impetus
Lansowany wizerunek kobiety w świetle wideoklipów muzycznychWoman’s Image In Music Videos
Do dnia referendum w Irlandii te kłamstwa lansowano zupełnie jawnie, więc można było zobaczyć, czym są naprawdę: sennymi majakami partii, których ich własna historia niczego nie nauczyła i które uparły się, by zmusić narody Europy do powtarzania tych samych haseł.Before polling day in Ireland, all these big lies will have been shown up for what they are: the nightmares of parties which have learned nothing from their history and are bent on condemning the people of Europe to repeating it.
Dogmat dotyczący wpływania na globalny klimat i lansowania tzw. bezwęglowej gospodarki to nonsens.The dogma concerning the effect on the global climate and promotion of what is being called a 'carbon-free' economy is nonsense.
Wydaje się, że Unia nie patrzy, lansując tego rodzaju politykę, na poważne konsekwencje dla gospodarek swoich państw członkowskich.It seems that, in proposing a policy of this kind, the Union is not looking at the serious consequences for the economies of its Member States.
Udane wdrożenie przedmiotowej dyrektywy obaliłoby ostatecznie lansowany do tej pory fałszywy wizerunek "polskiego hydraulika”.The successful implementation of this directive would finally do away with the false image that has been promoted of the 'Polish plumber'.
Jestem pewien, że wciąż będą lansowani w BBC jako niezależni eksperci i wciąż będą charakteryzowani jako twardogłowi doktrynerzy.I am sure they will still be wheeled out by the BBC as disinterested experts, and I am sure that we will still be portrayed as doctrinaire hardliners.
Lansuje się nowe projekty w dziedzinie polityki konkurencjiNew proposals have been launched in competition policy
Kiedyś mocno lansowane modele, takie jak bardzo chwalone rozliczenia czasu pracy, które wyczerpują się w ciągu kilku tygodni, wskazują na ograniczenia elastycznych godzin pracy.Models once held up such as the much lauded working-time accounts, which are used up in a matter of weeks, demonstrate the limits of flexible working hours.
Showing page 1. Found 42 sentences matching phrase "lansowanie".Found in 0.229 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.