Translations into English:

  • promotion     
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

lansowaćpromote; initiate; launch; to launch
ponowne lansowanierelauch

Example sentences with "lansowanie", translation memory

add example
Wzorce postępowania dla dziewcząt lansowane przez czasopisma dla młodzieży na podstawie prasy polskiej i włoskiejPatterns of Behaviour promoted by teenager magazines basing on Polish And Italian titles
Lansowany wizerunek kobiety w świetle wideoklipów muzycznychWoman’s Image In Music Videos
Stanowić to będzie doskonałą okazję do lansowania wspólnego wdrażaniaThis will be a crucial opportunity for promoting a joint implementation
Panie przewodniczący! W kraju o wysokich wskaźnikach przestępczości można lansować tezę, że obrońcy praw człowieka giną przypadkowo.Mr President, in a country with a high crime rate, one could put forward the theory that the deaths of human rights activists are a coincidence.
Żeby zagwarantować sobie pewną przyszłość i chronić się przed samowolą, musi ono lansować swoje wartości, takie jak solidarność i zachować zdolność oraz atuty myślenia kolektywnegoTo ensure a stable future and protect itself from arbitrary developments, civil society must promote its values of solidarity and preserve the capacity and guarantee for thinking collectively
Zgodnie z porozumieniem Sony BMG będzie prowadzić działalność w dziedzinie odkrywania i lansowania artystów [ polegającą na kierownictwie artystycznym i nazywaną A & R ( Artysta i Repertuar ) ] oraz promocji i sprzedaży powstałych dzięki temu płyt . Sony BMG nie będzie angażować się w działalność pokrewną , taką jak wydawanie utworów muzycznych , produkcja i dystrybucja . 7Under the agreement , Sony BMG would be active in the discovery and development of artists ( the so-called A & R ( Artist and Repertoire “ ” ) activity ) and the marketing and sale of the resulting discs . Sony BMG would not be involved in related activities such as music publishing , manufacturing and distribution . 7
Wydaje się, że Unia nie patrzy, lansując tego rodzaju politykę, na poważne konsekwencje dla gospodarek swoich państw członkowskich.It seems that, in proposing a policy of this kind, the Union is not looking at the serious consequences for the economies of its Member States.
Media a wizerunek ciała. O lansowaniu przez mass media określonego wizerunku ciała kobiety i o wpływie jaki wywiera on na nastolatki.The Media and Body Image. About Promoting by Mass Media a Certain Female Body Image and the Impact on Teen Girls.
Rola reklamy w lansowaniu stylów życia.Role of advertising in promoting style of life.
Wzywa do zwiększenia środków na edukację ekologiczną, w której centralne miejsce zajmować powinna kwestia wzbudzania poparcia dla realizacji Praw Trzeciego Pokolenia, poprzez edukowanie w zakresie: racjonalnego gospodarowania energią, lansowania odnawialnych źródeł energii i przyjaznych środowisku środków transportu, zrównoważonej konsumpcji, posługiwania się etykietami ekologicznymi i energetycznymi, znaczenia rolniczej produkcji ekologicznej, recyklingu itpcalls for increased funding for environmental education and the promotion of support for the implementation of the Rights of the Third Generation should occupy a central place within this process, through education in the fields of: rational energy usage, launching renewable sources of energy and environmentally friendly modes of transport, sustainable consumption, the use of eco and energy labels, the importance of environmental agricultural production, recycling etc
To całkiem inna historia od tej, którą lansują na co dzień media, a więc idei wyższości rodowejThe shamans were spread to many new areas of the world, this information has been suppressed
Wizerunek współczesnej kobiety lansowany na łamach magazynu "Twój Styl".The image of modern woman presented in "Twój Styl".
Lansuje się nowe projekty w dziedzinie polityki konkurencjiNew proposals have been launched in competition policy
Lansowanie naukiShowcasing science
Idei, co nie bez satysfakcji podkreślam, lansowanej także przez mój kraj: w tej szóstce, pani sprawozdawczyni, była także Polska.My country was represented amongst the six Heads of State and Government who launched it.
Do dnia referendum w Irlandii te kłamstwa lansowano zupełnie jawnie, więc można było zobaczyć, czym są naprawdę: sennymi majakami partii, których ich własna historia niczego nie nauczyła i które uparły się, by zmusić narody Europy do powtarzania tych samych haseł.Before polling day in Ireland, all these big lies will have been shown up for what they are: the nightmares of parties which have learned nothing from their history and are bent on condemning the people of Europe to repeating it.
Kiedyś mocno lansowane modele, takie jak bardzo chwalone rozliczenia czasu pracy, które wyczerpują się w ciągu kilku tygodni, wskazują na ograniczenia elastycznych godzin pracy.Models once held up such as the much lauded working-time accounts, which are used up in a matter of weeks, demonstrate the limits of flexible working hours.
Udane wdrożenie przedmiotowej dyrektywy obaliłoby ostatecznie lansowany do tej pory fałszywy wizerunek "polskiego hydraulika”.The successful implementation of this directive would finally do away with the false image that has been promoted of the 'Polish plumber'.
Ich celem byłoby lansowanie wspólnej interpretacji zasady pomocniczości .Aim : to p romote a common interpretation of subsidiarity .
Jako że sam powołany jest do wspierania i realizacji trwałej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu regionalnym, wyraża radość z komunikatu Komisji dotyczącego europejskiej inicjatywy i‧ na rzecz e-integracji Uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym, w którym ponownie lansuje się sprawę e-integracji i daje nowe bodźce do jej urzeczywistnianiais committed to promoting and implementing sustainable social and economic cohesion, and therefore welcomes the European Commission's communication on the European i‧ initiative on e-Inclusion- To be part of the information society, which promotes e-inclusion and provides it with a new impetus
Rola mediów w lansowaniu stylu życia Polaków.The role of mass media in promoting Polish lifestyle.
wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do obrania sobie za cel przyjęcia elastycznych i uproszczonych przepisów dla tego obszaru oraz ich szybkie i zsynchronizowane wdrożenie, a także ich szybkie dostosowanie do nowych potrzeb wynikających z rozwoju techniki; jest zdania, że legislacja powinna zachęcać do generowania nowej wiedzy oraz do opracowywania nowych technologii, propagować inwestycje w produkcję treści, oprzyrządowania, sieci i usług sieciowych w sektorze ICT, lansować konkurencyjność, wykorzystanie technologii i usług informacyjnych oraz bezpieczeństwo informacji, wspierać MŚP tak, aby mogły odgrywać kluczową rolę w tym sektorzeUrges the Commission and the Member States to set as an objective the flexibility, simplification, and speedy and simultaneous implementation of laws in this area and their rapid adjustment to new needs resulting from technological developments; is of the view that legislation should encourage the production of new knowledge and the development of new technologies, promote investment in content production, equipment, networks and network services in the ICT field, promote competition, the exploitation of information technology and services and information security and, lastly, support SMEs so that they play a key role in the sector
Językowy obraz kobiety zawarty w języku polskim i jej tekstowa wizja lansowana przez czasopismo "Twój Styl"The linguistic image of the woman included in Polish and her text vision promoted by the “Twój Styl” magazine.
W obecnych czasach terroryzm jest ściśle związany z symetrią stosunków politycznych, które lansują zderzenie cywilizacji i wojny i w tym kontekście Państwa milczenie jest ogłuszające.Terrorism nowadays is closely associated with the symmetrical political principles which promote the clash of civilisations and war, and on that point your silence is deafening.
Weźmy na przykład transgraniczne projekty językowe: sprzyjają one udziałowi ludzi, czyli czemuś, co bardzo chcemy lansować.Take cross-border language projects, for example: these promote participation by the people, something we are happy to endorse.
Showing page 1. Found 51 sentences matching phrase "lansowanie".Found in 0.21 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.