Translations into English:

  • celery leaves   

Example sentences with "liście selera", translation memory

add example
Liście seleraCelery leaves
W odniesieniu do difenokonazolu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku kopru włoskiego, pietruszki – naci, liści selera i trybuliAs regards difenoconazole, such an application was made for the use on fennel, parsley, celery leaves and chervil
CHOG Sedano Bianco di Sperlonga jest zastrzeżone wyłącznie dla selera odmiany Apium graveolens L. var dulce Mill. ekotypu Bianco di Sperlonga o biało lub białawo unerwionych liściachThe Sedano bianco di Sperlonga PGI is reserved exclusively for the Sperlonga celery ecotype of the variety Apium graveolens L. var dulce Mill, Bianco di Sperlonga ecotype, with white or whitish sides
Oliwkom można nadawać aromat przy użyciu ziół z regionu (oregano, tymianku, liści laurowych, czosnku, selera i czerwonej paprykiThe olives may be flavoured with aromatic plants of the region (oregano, thyme, capers, bay leaves, garlic, celery and red pepper
Wszystkie rodzaje oliwek można przyprawić oregano, tymiankiem, liściem laurowym, czosnkiem, selerem, kaparami i czerwoną paprykąAll types may be flavoured with oregano, thyme, bay leaves, celery, garlic, capers and red pepper
Seler naciowy w tej klasie powinien być dobrej jakości, regularnego kształtu i wolny od śladów chorób na liściach bądź szypułkachRIBBED CELERY IN THIS CLASS MUST BE OF GOOD QUALITY, REGULAR IN SHAPE AND FREE OF TRACES OF DISEASE ON EITHER THE LEAVES OR THE LEAF STALKS
Uwaga: W przypadku czynników biologicznych występujących na tej liście, „spp” odnosi się do innych gatunków znanych jako patogenne dla ludziFor biological agents appearing on this list
ex Dział ‧: Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobneex Chapter ‧, Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage
Jestem ostatni na twojej liścieI' m the last person on your list
Psi- Corps nie mógł trzymać cię na liście..... bo i inni dowiedzieliby się o tobiePsi Corps couldn' t keep you on the rolls...... because the rest would find out about you
Są to: prawa człowieka, broń jądrowa oraz wolne i demokratyczne wybory w Iranie. Nie zastanawiamy się natomiast dzisiaj nad tym, czy mudżahedini powinni zostać umieszczeni na czarnej liście; tą kwestią zajmiemy się osobno.What is not an issue here today is the question of whether Mujaheddin should be blacklisted or not; we shall deal with that separately.
Liście były takie ciemne i zieloneThe leaves were so dark and green then
Pozostałe wnioski rekomendowane do współfinansowania zostaną umieszczone na liście rezerwowejThe remaining proposals recommended for co-funding will be placed on a reserve list
Na poziomie krajów , w lidze konkurencyjności przewodzą Dania i Luksemburg , podczas gdy Uusimaa w Finlandii i Sztokholm stoją na czele listy indeksu regionalnego ; są to też jedyne regiony europejskie , które pojawiły się na światowej liście indeksu konkurencyjności w roku 2002 .At country leve l Denmark and Luxembourg head the competitiveness league among the older Member States , while Uusimaa in Finland and Stockholm head the regional index and are also the only regions in the European Union to feature in the 2002 world competitiveness index .
z zadowoleniem przyjmuje zamieszczenie w ósmym sprawozdaniu w tabeli A odrębnej sekcji dotyczącej wywozu do krajów objętych embargiem, która dodatkowo realizuje zasadę przejrzystości; wzywa Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do prowadzenia regularnego dialogu na temat stosowania kodeksu i podręcznika użytkownika (w szczególności stosowania najlepszych praktyk) w zakresie wywozu broni do krajów znajdujących się na liście obserwacyjnej (lub podlegających szczegółowej analizie Wspólnego Centrum Sytuacyjnego UE); wzywa do zaangażowania Parlamentu Europejskiego w te dyskusjeWelcomes the additional transparency in the Eighth Annual Report resulting from the inclusion of a separate section in Table A on exports to countries under embargo; calls for the Political and Security Committee to have a regular dialogue on the application of the Code and the User's Guide (in particular the application of the best practices) with regard to arms exports to countries on the Watch List (or subject to detailed analysis by the EU Joint Situation Centre); calls for the European Parliament to be involved in these discussions
W przypadkach określonych w ust. ‧ i ‧ EBC może zwrócić się wykonawców znajdujących się na liście do przekazania aktualnych informacji i dokumentacji istotnych z punktu widzenia posiadania zdolności do otrzymania zamówienia i spełnienia kryteriów kwalifikacjiIn the cases described in paragraphs ‧ and ‧, the ECB may request the suppliers included in the list to provide updated information and documentation relevant for the fulfillment of the eligibility and selection criteria
Zakładka Frazy pozwala na zdefiniowanie automatycznie generowanych wierszy, które są dodawane do odpowiedzi na wiadomości, wiadomości przesłanych dalej, i znaku, który jest dodawany przed cytowanym tekstem. Są to specjalne kombinacje znaków i znaku & percnt; które spowodują wyświetlenie określonych wartości pokazanych także u góry zakładki Frazy. Możesz dodać frazy odpowiedzi w innym języku niż Twój domyślny język & kde; za pomocą przycisku Dodaj.... Następnie możesz wybrać pomiędzy językami na liście rozwijanej Język. Będzie to działąć tylko dla języków, dla których zainstalowałeś pakiet i‧nThe Phrases tab lets you define the automatically generated lines that are added to message replies, forwarded messages, and the character that is added in front of quoted text. There are special & percnt;-denoted characters that will insert certain values, which are also displayed at the top of the Phrases section. You can add reply phrases in languages other than your default & kde; language using the Add... button. You can then choose between different languages with the Language drop down box. This will only work for languages whose i‧n package you have installed
W podejmowaniu decyzji czy dana stacja unasieniania zwierząt w państwie trzecim może znaleźć się na liście, o której mowa w ust. ‧, należy szczególnie wziąć pod uwagę nadzór weterynaryjny nad systemami uzyskiwania nasienia w państwie trzecim, możliwości służb weterynaryjnych oraz nadzór pod jakim znajdują się stacje unasieniania zwierzątIn deciding whether a semen collection centre in a third country may appear on the list referred to in paragraph ‧, particular account shall be taken of the veterinary supervision of semen production systems in the third country, the powers of the veterinary services and the supervision to which semen collection centres are subject
skumulowana kwota nakładów budżetowych na takie subsydia od początku okresu realizacyjnego do końca danego roku nie przekracza skumulowanej kwoty, jaka wynikałaby z zachowania pełnej zgodności z odpowiednimi rocznymi poziomami nakładów budżetowych zapisanymi w liście koncesyjnej tego Członka o więcej niż ‧ procent wartości nakładów budżetowych z okresu bazowegothe cumulative amounts of budgetary outlays for such subsidies, from the beginning of the implementation period through the year in question, does not exceed the cumulative amounts that would have resulted from full compliance with the relevant annual outlay commitment levels specified in the Member
Jeśli spróbujesz wpływać na delegatów albo będziesz się starać, żeby nazwisko Johnny' ego znalazło się na liście, czy też z moich jutrzejszych rozmów telefonicznych z delegatami dowiem się, że tak postępujesz, rozpocznę postępowanie oskarżające przeciw twemu mężowi w lzbie Senatu Stanów ZjednoczonychIf you attempt to deaI with the delegates, or cause Johnny' s name to be brought forward on the ticket, or if in my canvass of the delegates tomorrow by telephoneI find that you are so acting, I wiII bring impeachment proceedings against your husband on the floor of the United States Senate
W załączniku II, najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości dla kartapu w herbacie (liście i łodygi suszone, sfermentowane lub w inny sposób przetwarzane, Camellia sinensis) zostaje ustalony na ‧* mg/kg (gdzie * oznacza, że ten poziom jest na niższym poziomie oznaczania analitycznegoIn Annex II, the maximum residue level for cartap in tea (dried leaves and stalks, fermented or otherwise, Camellia sinensis) shall be fixed at ‧ (*) mg/kg (where (*) indicates that this level is at the lower limit of analytical determination
Jeżeli w ciągu ‧ dni od przekazania Komitet Państw Członkowskich osiągnie jednomyślne porozumienie w zakresie identyfikacji, Agencja umieszcza tę substancję na liście, o której mowa w ustIf, within ‧ days of the referral, the Member State Committee reaches a unanimous agreement on the identification, the Agency shall include the substance in the list referred to in paragraph
Komisarz Rehn ma na swojej liście 15 punktów; niektórzy posłowie mogą uważać pewne elementy pakietu za problematyczne, ale jeżeli przyjrzą się alternatywie oferowanej przez lewicę, przekonają się, że byłaby jeszcze gorsza.Commissioner Rehn has 15 points on his list and it could be that there are some Members who have problems with the detail in this package, but if you look at the alternative offered by the Left, it leaves us even worse off.
Odpowiednie dla określonych urządzeń przytrzymujących dla dzieci umieszczonych na załączonej liścieSuitable for particular child restraints given on attached list
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIVHaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on the implementation of the concessions set out in Schedule CXL drawn up in the wake of the conclusion of the GATT XXIV.‧ negotiations
Showing page 1. Found 23586 sentences matching phrase "liście selera".Found in 6.576 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.