Translations into English:

  • biological markers (organisms)   

Example sentences with "markery biologiczne (organizmy)", translation memory

add example
Choroba nowotworowa: nacisk zostanie położony na etiologię, nowe leki i terapie, identyfikowanie i walidowanie docelowych miejsc działania leku i markerów biologicznych, które są pomocne w profilaktyce, wczesnym wykrywaniu i leczeniu, oraz ocenę skuteczności prognoz profilaktycznych i interwencji diagnostycznych i terapeutycznychCancer: the focus will be on disease aetiology, new medicines and therapies; identifying and validating drug targets and biological markers that aid in the prevention, early diagnosis and treatment; and assessing the effectiveness of preventive prognostic, diagnostic and therapeutic interventions
jeżeli wiadomo, że tkanki i komórki uzyskały wynik pozytywny w badaniu na obecność markera określonej choroby zakaźnej, należy oznaczyć je informacją: ZAGROŻENIE BIOLOGICZNEwhen tissues and cells are known to be positive for a relevant infectious disease marker, it must be marked as: BIOLOGICAL HAZARD
Wytwórca bezzwłocznie powiadamia jednostkę notyfikowaną, o otrzymaniu informacji dotyczących zmian w odniesieniu do patogenu i markerów infekcji, które podlegają badaniom, w szczególności w wyniku biologicznej złożoności i zmiennościThe manufacturer shall inform the notified body without delay if it has obtained information about changes to the pathogen and markers of infections to be tested, in particular as a consequence of biological complexity and variability
Badania FTIR i FT-Raman związków karbonowych i ich nukleozydowych pochodnych w zastosowaniu jako markery biologiczne.FTIR and FT Raman studies on carboranes and their nucleosidic derivatives for the application as biological markers.
Wpływ produktu Kaletra (w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi) na markery biologiczne (poziom RNA HIV w osoczu oraz liczbę komórek CD‧) badano w trwającym ‧ tygodnie kontrolowanym badaniu klinicznym produktu Kaletra oraz w badaniach dodatkowych produktu Kaletra trwających ‧ tygodniThe effects of Kaletra (in combination with other antiretroviral agents) on biological markers (plasma HIV RNA levels and CD‧ counts) have been investigated in a controlled study of Kaletra of ‧ weeks duration, and in additional studies of Kaletra of ‧ weeks duration
stwierdza brak jakiejkolwiek wzmianki dotyczącej bezzwłocznego wprowadzenia systemu nadzoru biologicznego w skali Unii opartego na kontroli markerów biologicznych i mającego na celu pomiar narażenia na obecne w środowisku zanieczyszczenia, w powiązaniu z obserwacją efektów tych pomiarów przez specjalistów w dziedzinie medycyny środowiskowejNotes that there is no mention of immediately putting in place a biomonitoring system across the Union, based on the tracking of biological markers, in order to measure exposure to environmental contaminants, to be linked to the observation of effects by specialists in environmental medicine
Przewidywanie adekwatności, bezpieczeństwa i skuteczności terapii: opracowywanie i zatwierdzanie markerów biologicznych, metod i modeli in vivo i in vitro, wraz z symulacją, farmakogenomiką, podejściami do terapii celowanej i dróg podawania leków oraz alternatywami dla badań przeprowadzanych na zwierzętachPredicting suitability, safety and efficacy of therapies: to develop and validate biological markers, in vivo and in vitro methods and models, including simulation, pharmacogenomics, targeting and delivery approaches and alternatives to animal testing
Pod tym względem poczyniono postępy w badaniach, jeśli chodzi o zmniejszanie kosztów badań oraz poprawę dokładności badań przesiewowych w kierunku raka dzięki zastosowaniu markerów biologicznych.Research in this field has made progress in terms of reducing the costs for tests and of increasing the accuracy of cancer screening through the use of biomarkers.
Analiza i porównanie walidacji i certyfikacji metod badawczych i laboratoriów badawczych w UE i krajach trzecich pod kątem markerów biologicznych określonych dyrektywach dotyczących krwi oraz tkanek i komórekAnalysis and comparison of the validation and certification of testing methods and testing laboratories in the EU and third countries for the biological markers specified in the blood and tissues and cells Directives
jeżeli wiadomo, że produkt uzyskał wynik pozytywny w badaniu na obecność markera określonej choroby zakaźnej, należy dodać następujące ostrzeżenie: ZAGROŻENIE BIOLOGICZNEwhen a product is known to be positive for a relevant infectious disease marker, the following indication: BIOLOGICAL HAZARD
Nacisk zostanie położony na takie podejścia, jak: farmakogenomika, rozwijanie i walidacja markerów biologicznych, podejścia do terapii celowanej i dróg podawania leków, metody i modele in silico, in vitro, w tym alternatywy dla badań na zwierzętach oraz in vivoThe focus will be on approaches such as pharmacogenomics, developing and validating biological markers, targeting and delivery approaches, in silico, in vitro (including alternatives to animal testing) and in vivo methods and models
Zachęcanie do rewolucji w onkologii oznacza również wspieranie badań nad właściwościami niektórych produktów żywnościowych hamujących rozwój raka oraz zachęcanie do wczesnych badań przesiewowych w kierunku guzów poprzez najwyższej jakości technikę oznaczania markerów biologicznych: kompleksowe testy moczu i krwi.Encouraging a revolution in oncology also means promoting research into the carcinostatic properties of some foods, and encouraging early screening of tumours through the state-of-the-art biomarker technique: complex urinary or blood tests.
Ogólne wymogi dotyczące ustalania markerów biologicznychGeneral requirements to be met for determining biological markers
Ogólne wymogi w odniesieniu do ustalania markerów biologicznychGeneral requirements to be met for determining biological markers
Swoistość analityczna oznacza zdolność metody do oznaczania wyłącznie oznaczanego markera diagnostycznegoAnalytical specificity means the ability of the method to determine solely the target marker
WST dla przeprowadzanego przez producenta testowania odczynników i produktów z odczynnikiem przeznaczonych do wykrywania, potwierdzania i ilościowego oznaczania markerów zakażenia HIV (HIV ‧ i ‧), HTLV I i ‧ oraz wirusem zapalenia wątroby typu B, C, D (jedynie analizy immunologiczneCTS for the manufacturer’s release testing of reagents and reagent products for the detection, confirmation and quantification in human specimens of markers of HIV infection (HIV ‧ and ‧), HTLV I and II, and hepatitis B, C, D (Immunological assays only
W skład Europejskiego Zestawu Standardowego (ESS) wchodzą następujące markery DNAThe European Standard Set (ESS) comprises the following DNA markers
IC‧: stężenie, w którym marker powoduje zmniejszenie żywotności tkanek o ‧ % (IC‧) po stałym czasie ekspozycji, zob. również ETIC‧: The concentration at which a marker substance reduces the viability of the tissues by ‧ % (IC‧) after a fixed exposure time, see also ET
Próbka, o której wiadomo, że jest pozytywna dla diagnozowanego markera i nieprawidłowo klasyfikowana przez wyróbA specimen known to be positive for the target marker and misclassified by the device
Marker masy cząsteczkowejMolecular weight marker
Zaobserwowano poprawę wartości markerów zastępczych czynności komórek beta, w tym wskaźników modelu oceny homeostazy HOMA-β, stosunku stężeń proinsuliny do insuliny oraz reaktywności komórek beta w teście tolerancji glukozy z częstym pobieraniem próbekImprovements in surrogate markers of beta cell function, including HOMA-(Homeostasis Model Assessment-), proinsulin to insulin ratio, and measures of beta cell responsiveness from the frequently-sampled meal tolerance test were observed
Powinny być wykorzystywane ustalone procedury przygotowania hodowli podstawowych, weryfikacja markerem oraz składowanieEstablished procedures for stock culture preparation, marker verification and storage should be used
Showing page 1. Found 6943 sentences matching phrase "markery biologiczne (organizmy)".Found in 3.292 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.