Translations into English:

  • industrial electric machinery   

Example sentences with "maszyna elektryczna przemysłowa", translation memory

add example
Czy układ optyczno-elektryczny umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego, który obok diody świecącej (light emitting diode lub LED), folii z tworzywa sztucznego i fotodetektora obejmuje też układ wzmacniający i przeznaczony jest do montażu w m.in. urządzeniach komunikacyjnych i komputerowych, elektronice konsumenckiej i maszynach przemysłowych, należy uważać za maszynę lub urządzenie elektryczne w rozumieniu pozycji ‧ CN?Must an optical-electrical circuit contained in a plastic case which, together with a light emitting diode (LED), a plastic film and a photodetector, contains an amplifying circuit and is intended for incorporation in, inter alia, communication and computer equipment, consumer electronics and industrial machines, be regarded as an electrical machine or apparatus within the meaning of heading ‧ of the CN?
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Hoge Raad der Nederlanden Den Haag- Wykładni rozporządzenia ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Układ optyczno-elektryczny, stanowiący integralną część maszyny, umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego i zawierający diodę świecącą (LED), folię z tworzywa sztucznego, fotodetektor oraz układ wzmacniający, który przeznaczony jest do montażu w urządzeniach komunikacyjnych i komputerowych, elektronice konsumenckiej i maszynach przemysłowych- Pozycje ‧, ‧ i ‧ CNReference for a preliminary ruling- Hoge Raad der Nederlanden- Interpretation of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ amending Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Optical-electrical circuit that is an integral part of a machine enclosed in a plastic case containing a light emitting diode (LED), a plastic film and a photodetector and amplifying circuit and is intended for incorporation in communication and computer equipment, consumer electronics and industrial machines- Headings ‧, ‧ and ‧ of the CN
w przypadku przedsiębiorstwa Daewoo International: handel szerokim asortymentem produktów, takich jak: produkty i półprodukty ze stali, maszyny przemysłowe, części samochodowe, produkty dla sektora elektrycznego, tekstylia, produkty dla przemysłu obronnego, rudy żelaza, złom żelazny, metale nieżelazne, chemikalia, produkty rolne oraz produkty zwierzęcefor undertaking Daewoo International: trade in a wide range of products including steel products and steel semi-finished products, industrial machinery, automotive components, electric industry products, textiles, defence supplies, iron ore, iron scrap, non-ferrous metals, chemicals, agricultural, and livestock products
Budowa maszyn nie jest sektorem jednorodnym, lecz bardzo zróżnicowanym, obejmującym wiele różnych podsektorów a między innymi: urządzenia do podnoszenia i przemieszczania, obrabiarki, maszyny do obróbki drewna, przemysłowe systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne, pompy i kompresory, maszyny dla potrzeb górnictwa, wydobywania kamienia i budownictwa, łożyska, przekładnie, elementy przekładniowe i jezdne, zawory, silniki i turbiny, maszyny rolnicze i leśne, maszyny do produkcji odzieży tekstylnej i skórzanej, maszyny do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu, ciągniki rolnicze, maszyny do produkcji papieru i kartonu, piece przemysłowe, maszyny metalurgiczne, etcMechanical engineering is not a homogeneous but a very diversified industry which covers a wide range of sub-sectors, including: lifting and handling equipment; machine tools; woodworking machinery; non-domestic cooling and ventilation equipment; pumps and compressors; machinery for mining, quarrying and construction; bearings, gears, gearing and driving elements; taps and valves, engines and turbines; agricultural and forestry machinery; machinery for textile, apparel and leather production; machinery for food, beverage and tobacco processing; agricultural equipment; machinery for paper and paperboard production; industrial furnaces and furnace burners; machinery for metallurgy, etc
Zasadniczą zmianą wywołaną przez transakcję jest fakt, że nowy podmiot posiada nie tylko zdolność, ale obecnie również prawdopodobnie motywację do wykorzystywania swojej pozycji strażnika zasobów gazu na Węgrzech celem wykluczenia swoich obecnych i potencjalnych konkurentów z segmentów stanowiących kolejne ogniwa rynków hurtowych dostaw energii elektrycznej dla podmiotów gospodarczych, detalicznych dostaw energii elektrycznej dla średnich i dużych odbiorców przemysłowych i handlowych, detalicznych dostaw energii elektrycznej dla małych odbiorców przemysłowych i handlowych oraz detalicznych dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowychThe fundamental change brought about by the transaction is that the new entity not only has the ability but is now also likely to have the incentive to exploit its position as gatekeeper of gas resources in Hungary to foreclose its actual and potential competitors on the downstream electricity markets of wholesale supply of electricity to traders, retail supply of electricity to medium and large industrial and commercial customers, retail supply of electricity to small industrial and commercial customers, and retail supply of electricity to residential customers
Przykłady obejmują produkty (poza częściami zamiennymi, usługami montażu, naprawami i konserwacjami) włączone do grup CPA: ‧.‧, maszyny ogólnego przeznaczenia; ‧.‧, pozostałe maszyny ogólnego przeznaczenia; ‧.‧, maszyny dla rolnictwa i leśnictwa; ‧.‧, maszyny i narzędzia mechaniczne; ‧.‧, pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia; ‧.‧, komputery i urządzenia peryferyjne; ‧.‧, sprzęt (tele)komunikacyjny; ‧.‧, elektroniczny sprzęt powszechnego użytku; ‧.‧, instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne i nawigacyjne; zegarki i zegary; ‧.‧, urządzenia napromieniowujące, sprzęt elektromedyczny i elektroterapeutyczny; ‧.‧, instrumenty optyczne i sprzęt fotograficzny; a także do działu ‧ CPA, urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowegoExamples include products other than parts, installation, repair and maintenance services included in CPA groups ‧.‧, general purpose machinery; ‧.‧, other general purpose machinery; ‧.‧, agricultural and forestry machinery; ‧.‧, metal forming machinery and machine tools; ‧.‧, other special-purpose machinery; ‧.‧, computers and peripheral equipment; ‧.‧, communication equipment; ‧.‧, consumer electronics; ‧.‧, measuring, testing and navigating equipment; watches and clocks; ‧.‧, irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment; ‧.‧, optical instruments and photographic equipment; and in CPA division ‧, electrical equipment
Dla celów niniejszego oświadczenia rozważy się następujące rynki detaliczne energii elektrycznej: i) dostawa energii elektrycznej dla dużych odbiorców przemysłowych, którzy są podłączeni do sieci wysoko- i średnionapięciowej (HV i MV); ii) dostawa energii elektrycznej do mniejszych odbiorców przemysłowych, komercyjnych i gospodarstw domowych, podłączonych do sieci niskonapięciowej (LVThe following electricity retail markets will be considered for the purpose of the present statement: (i) the supply of electricity to Large Industrial Customers (LICs) which are connected to the high and medium voltage (HV and MV) grid and (ii) the supply of electricity to smaller industrial, commercial and domestic customers which are connected to the low voltage (LV) grid
Wewnętrzna organizacja przedsiębiorstwa VA Tech, tzn. jego powiązanie z przedsiębiorstwem VAI, producentem urządzeń metalurgicznych działającym na rynku światowym, oraz z przedsiębiorstwem Elin EBG, producentem urządzeń elektrycznych działającym głównie na rynku austriackim, a ponadto producentem urządzeń przemysłowych działającym w Europie Środkowej, pokazuje, że rynek lub rynki geograficzne produkcji innych elektrycznych urządzeń przemysłowych należy wyznaczyć węziej niż rynki specjalistycznej produkcji elektrycznych urządzeń metalurgicznychVA Tech's internal organisation, according to which VAI is active worldwide in the area of metallurgical plant building and Elin EBG, which generally covers electrical plant building, concentrates its activities in Austria and is otherwise highly active in the area of industrial plant building in Central Europe, suggests that the market or markets in other areas of electrical industrial plant building should be defined more narrowly in geographical terms than that of the specialised field of electrical metallurgical plant building
Kotły, maszyny, urządzenia i silniki mechaniczne, z wyjątkiem sprzętu, maszyn i urządzeń chłodniczych, elektryczne lub inne (nr ‧) oraz maszyny do szycia, w tym podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia (exBOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES AND PARTS THEREOF, EXCLUDING REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (ELECTRICAL AND OTHER) (NO ‧) AND SEWING MACHINES, INCLUDING FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES (EX NO
W Zjednoczonym Królestwie odsetek odbiorców zmieniających dostawcę dla trzech kategorii odbiorców energii elektrycznej – tj. dużych i bardzo dużych zakładów przemysłowych, małych i średnich zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw oraz bardzo małych przedsiębiorstw i odbiorców detalicznych – przekracza ‧ % dla pierwszych dwóch grup i jest bliski ‧ % dla ostatniej kategorii, przy czym regulację cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych zniesiono w ‧ rIn the UK, the degree of switching for the three categories of users of electricity- large and very large industrial users, small and medium-sized industrial and business, and very small business and household users- is above ‧ % for the first two groups and close to ‧ % for the last category and end-user price control was abolished in respect of electricity in
Elektryczne (włącznie z elektrycznie ogrzewanymi gazem), maszyny i aparatura do lutowania miękkiego, lutowania twardego lub spawania, metodą laserową lub inną wiązką światła lub fotonów, ultradźwiękami, wiązką elektronów, impulsów magnetycznych lub łuku plazmowego, nawet nadające się do cięcia; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetaliElectric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets
CPA ‧.‧.‧: Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania, elektryczne; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetaliCPA ‧.‧.‧: Electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or sintered metal carbides
CPA ‧.‧.‧: Części elektrycznych maszyn i aparatury do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania i elektrycznych maszyn i aparatury do natryskiwania na gorąco metali lub cermetaliCPA ‧.‧.‧: Parts of electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding; electric machines and apparatus for hotspraying of metals or sintered metal carbides
CPA ‧.‧.‧: Części elektrycznych maszyn i aparatury do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania i elektrycznych maszyn i aparatury do natryskiwania na gorąco metali lub cermetaliCPA ‧.‧.‧: Parts of electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or sintered metal carbides
Zbudował on wielką maszynę na powierzchni oceanu, która generowała pole energii hydroelektrycznej o nazwie Płynna Karma--bezprzewodowa sieć energii elektrycznej, która zdalnie napędzała maszyny... maszyny, których nie trzeba było tankowaćHe built this great big machine out in the ocean that would generate a hydroelectric energy field called Fluid Karma ... a wireless network of electric power that would run machines by remote ... machines that would never have to be refueled
Kotły grzewcze, maszyny i urządzenia mechaniczne i ich części, wyłączając chłodziarki i urządzenia chłodzące (elektryczne i pozostałe) (pozycja nr ‧), i maszyny do szycia, także meble specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia (ex pozycja nr ‧) Obróbka lub przetwarzanie bądź montaż produktów z użyciem produktów i części, których wartość nie przekracza ‧ % wartości uzyskanego produktuBOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES AND PARTS THEREOF, EXCLUDING REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (ELECTRIC AND OTHER) (HEADING NO ‧) AND SEWING MACHINES, INCLUDING FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES (HEADING NO EX ‧) **WORKING, PROCESSING OR ASSEMBLY IN WHICH THE VALUE OF THE PRODUCTS USED DOES NOT EXCEED ‧ % OF THE VALUE OF THE PRODUCT OBTAINED*
Jeżeli maszyna jest zasilana przez generator lub z elektrycznej sieci zasilającej, częstotliwość prądu zasilającego, podana przez producenta, jest stabilna w granicach (‧ Hz gdy maszyna jest wyposażona w silnik indukcyjny oraz zasilana napięciem w granicach (‧% napięcia znamionowego jeżeli maszyna jest wyposażona w silnik komutatorowyIf the machine is powered by a generator or from the mains, the frequency of the supply current, specified for the motor by the manufacturer, shall be stable at +-‧ Hz if the machine is equipped with an induction motor, and the supply voltage at +-‧ % of the rated voltage if the machine is equipped with a commutator motor
końcowe zużycie energii brutto oznacza towary energetyczne dostarczane do celów energetycznych przemysłowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi usługowemu, w tym świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie ze zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz łącznie ze stratami energii elektrycznej i ciepła podczas dystrybucji i przesyłaniagross final consumption of energy means the energy commodities delivered for energy purposes to industry, transport, households, services including public services, agriculture, forestry and fisheries, including the consumption of electricity and heat by the energy branch for electricity and heat production and including losses of electricity and heat in distribution and transmission
Produkcja elektrycznych urządzeń przemysłowych obejmuje ogólną instalację elektryczną urządzenia, projektowanie i montaż napędów, a także właściwą automatykę, która składa się z elektrycznych systemów kontrolnych i sterujących oraz z systemów automatyki procesówElectrical plant building primarily covers general plant electrification, the configuration and assembly of traction solutions and the area of actual automation, which essentially consists of electrical monitoring and control systems and process automation
Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne i zużyte akumulatory elektryczne; elektryczne części maszyn lub urządzeń, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dzialeWaste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this chapter
CPA ‧.‧.‧: Izolatory elektryczne; elementy izolacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; przewody rurowe do kabli elektrycznychCPA ‧.‧.‧: Electrical insulators; insulating fittings for electrical machines or equipment; electrical conduit tubing
w przypadku elektrycznej maszyny sterowej-silnikiem elektrycznym wraz z towarzyszącym mu osprzętem elektrycznymin the case of electric steering gear, an electric motor and its associated electrical equipment
przedsiębiorstwo IHI: konglomerat przemysłowy zajmujący się budową statków, logistyką, maszynami przemysłowymi oraz silnikami do samolotówfor IHI: industrial conglomerate with activities including shipbuilding, logistics, industrial machinery and aero-engines
w przypadku przedsiębiorstwa Sulzer: maszyny, urządzenia, materiały, usługi przemysłowe, przemysłowa obróbka powierzchni/usługi nakładania powłok oraz urządzenia związane z tym procesemfor Sulzer: Machinery, equipment, materials, industrial services, industrial surface treatment/coating services and equipment
mając na uwadze, że prawie ‧ % importu UE pochodzi z Afryki, połowę tego importu stanowią produkty związane z energią, ‧ %- produkty przemysłowe, a ‧ %- produkty żywnościowe i rolnicze; mając na uwadze, że do Afryki trafia ‧,‧ % eksportu UE, z czego ‧ % stanowią maszyny, substancje chemiczne i produkty przemysłowe; mając na uwadze, że Republika Południowej Afryki jest największym partnerem handlowym UE (import i eksport); mając na uwadze, że wielkość europejskiego handlu z Afryką stale się zmniejsza, chociaż UE pozostaje jej najważniejszym partnerem handlowymwhereas Africa accounts for almost ‧ % of EU imports, half of them being energy-related products, ‧ % manufactured products and ‧ % food and agricultural products; whereas Africa absorbs ‧,‧ % of EU exports, ‧ % of which are related to machinery, chemicals and manufactured goods; whereas South Africa is the EU's largest trading partner (import and export); whereas European trade with Africa continues to decline although the EU remains its most important trading partner
Showing page 1. Found 30038 sentences matching phrase "maszyna elektryczna przemysłowa".Found in 9.789 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.