Translations into English:

  • industrial electric machinery   

Example sentences with "maszyna elektryczna przemysłowa", translation memory

add example
Czy układ optyczno-elektryczny umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego, który obok diody świecącej (light emitting diode lub LED), folii z tworzywa sztucznego i fotodetektora obejmuje też układ wzmacniający i przeznaczony jest do montażu w m.in. urządzeniach komunikacyjnych i komputerowych, elektronice konsumenckiej i maszynach przemysłowych, należy uważać za maszynę lub urządzenie elektryczne w rozumieniu pozycji ‧ CN?Must an optical-electrical circuit contained in a plastic case which, together with a light emitting diode (LED), a plastic film and a photodetector, contains an amplifying circuit and is intended for incorporation in, inter alia, communication and computer equipment, consumer electronics and industrial machines, be regarded as an electrical machine or apparatus within the meaning of heading ‧ of the CN?
w przypadku przedsiębiorstwa Daewoo International: handel szerokim asortymentem produktów, takich jak: produkty i półprodukty ze stali, maszyny przemysłowe, części samochodowe, produkty dla sektora elektrycznego, tekstylia, produkty dla przemysłu obronnego, rudy żelaza, złom żelazny, metale nieżelazne, chemikalia, produkty rolne oraz produkty zwierzęcefor undertaking Daewoo International: trade in a wide range of products including steel products and steel semi-finished products, industrial machinery, automotive components, electric industry products, textiles, defence supplies, iron ore, iron scrap, non-ferrous metals, chemicals, agricultural, and livestock products
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Hoge Raad der Nederlanden Den Haag- Wykładni rozporządzenia ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Układ optyczno-elektryczny, stanowiący integralną część maszyny, umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego i zawierający diodę świecącą (LED), folię z tworzywa sztucznego, fotodetektor oraz układ wzmacniający, który przeznaczony jest do montażu w urządzeniach komunikacyjnych i komputerowych, elektronice konsumenckiej i maszynach przemysłowych- Pozycje ‧, ‧ i ‧ CNReference for a preliminary ruling- Hoge Raad der Nederlanden- Interpretation of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ amending Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Optical-electrical circuit that is an integral part of a machine enclosed in a plastic case containing a light emitting diode (LED), a plastic film and a photodetector and amplifying circuit and is intended for incorporation in communication and computer equipment, consumer electronics and industrial machines- Headings ‧, ‧ and ‧ of the CN
Budowa maszyn nie jest sektorem jednorodnym, lecz bardzo zróżnicowanym, obejmującym wiele różnych podsektorów a między innymi: urządzenia do podnoszenia i przemieszczania, obrabiarki, maszyny do obróbki drewna, przemysłowe systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne, pompy i kompresory, maszyny dla potrzeb górnictwa, wydobywania kamienia i budownictwa, łożyska, przekładnie, elementy przekładniowe i jezdne, zawory, silniki i turbiny, maszyny rolnicze i leśne, maszyny do produkcji odzieży tekstylnej i skórzanej, maszyny do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu, ciągniki rolnicze, maszyny do produkcji papieru i kartonu, piece przemysłowe, maszyny metalurgiczne, etcMechanical engineering is not a homogeneous but a very diversified industry which covers a wide range of sub-sectors, including: lifting and handling equipment; machine tools; woodworking machinery; non-domestic cooling and ventilation equipment; pumps and compressors; machinery for mining, quarrying and construction; bearings, gears, gearing and driving elements; taps and valves, engines and turbines; agricultural and forestry machinery; machinery for textile, apparel and leather production; machinery for food, beverage and tobacco processing; agricultural equipment; machinery for paper and paperboard production; industrial furnaces and furnace burners; machinery for metallurgy, etc
pompa cieplna oznacza maszynę, urządzenie lub instalację, która przenosi ciepło z naturalnego otoczenia, takiego jak powietrze, woda lub grunt, do budynków lub zastosowań przemysłowych poprzez odwrócenie naturalnego przepływu ciepła, tak że przepływa ono z niższej do wyższej temperaturyheat pump means a machine, a device or installation that transfers heat from natural surroundings such as air, water or ground to buildings or industrial applications by reversing the natural flow of heat such that it flows from a lower to a higher temperature
mechanik maszyn i sprzętu przemysłowego i budowlanego (mécanicien de machines et de matériels industriels et de la constructionmachinery, industrial and construction equipment mechanic/engineer (mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction
Celem niniejszej dyrektywy jest ponadto stworzenie podstawy dla rozwijania środków wspólnotowych w zakresie obniżania hałasu z głównych źródeł, w szczególności z taboru drogowego i szynowego oraz ich infrastruktury, samolotów, urządzeń pracujących na otwartej przestrzeni i urządzeń przemysłowych oraz maszyn i urządzeń samobieżnychThis Directive shall also aim at providing a basis for developing Community measures to reduce noise emitted by the major sources, in particular road and rail vehicles and infrastructure, aircraft, outdoor and industrial equipment and mobile machinery
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą: maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotówAgents involved in the sale of timber and building materials
NACE ‧.‧: Instalowanie maszyn i urządzeń przemysłowychNACE ‧.‧: Installation of industrial machinery and equipment
Pierwszy aspekt dotyczy zachowania i potwierdzenia wytycznych zawartych w dyrektywie ‧/‧/WE, jako że obecny wniosek w sprawie zmiany dyrektywy powinien stanowić uzupełnienie szeregu środków wspólnotowych związanych z emisją hałasu wywoływanego przez główne źródła hałasu (zwłaszcza pojazdy drogowe i szynowe oraz związaną z nimi infrastrukturę, statki powietrzne, urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, urządzenia przemysłowe i maszyny samobieżne) oraz stanowić podstawę opracowania środków uzupełniających w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowejThe first point concerns the need to uphold and reaffirm the line taken in Directive ‧/‧/EC, in that this modifying proposal completes the existing set of Community measures concerning noise emitted by the major sources, in particular road and rail vehicles and infrastructure, aircraft, outdoor and industrial equipment and mobile machinery, and provides a basis for developing additional measures, in the short, medium and long term
Maszyny, instalacje przemysłowe lub laboratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie (z wyłączeniem pieców, piekarników i pozostałych urządzeń objętych pozycją ‧), do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje, w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczneMachinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading ‧), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric
przemysłowych urządzeń i maszyn transportu bliskiego pojazdów drogowych i rolniczych [rozdział ‧]industrial handling equipment and machinery-road and agricultural vehicles [chapter ‧]
CPA ‧.‧.‧: Części przemysłowych zmywarek do naczyń oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowaniaCPA ‧.‧.‧: Parts of dishwashing machines and machines for cleaning, filling, packing or wrapping
Właściwe jest wyłączenie z zakresu niniejszej dyrektywy broni, w tym broni palnej, która objęta jest dyrektywą Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni; wyłączenie broni palnej nie powinno mieć zastosowania do przenośnych maszyn montażowych i innych udarowych uruchamianych za pomocą nabojów, przeznaczonych wyłącznie do celów przemysłowych lub technicznychIt is appropriate to exclude from the scope of this Directive weapons, including firearms, that are subject to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on control of the acquisition and possession of weapons; the exclusion of firearms should not apply to portable cartridge-operated fixing and other impact machinery designed for industrial or technical purposes only
Na początku rewolucji przemysłowej, kiedy człowiek i maszyna po raz pierwszy zostali nierozerwalnie złączeni, widzimy grupę pisarzy nazwaną " romantykami ", którzy zdobywają popularność w Wielkiej Brytanii.(romantycy: rewolucyjni pisarze romansu i tragedii) Pomimo nazwy, ich dzieła dotyczą w równym stopniu tragedii, co wątków romantycznych. Są anarchistyczni i feministyczniAt the beginning of the industrial revolution, when human and machine are first becoming inextricably linked we see a group of writers called " the romantics " emerge to popularity in Britain despite their label, their works concern themselves of tragedy equally with the romantic mythos they are anarchists, feminists and one of them, a pregnant ‧- year- old woman named Mary Shelley would write a story that would create cyberpunk, and define the modern age
W rodzaju stosowanych w budowlanych lub przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze o obwodzie nieprzekraczającym ‧ cmOf a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size not exceeding ‧ cm
CPA ‧.‧.‧: Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla metalurgiiCPA ‧.‧.‧: Installation services of industrial machinery and equipment for metallurgy
nie jest to działalność wymagająca dużych nakładów kapitałowych, w porównaniu z innymi sektorami produkcyjnymi, ale wymaga zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu w sferze projektowania i produkcji dostosowanych do potrzeb maszyn i zakładów przemysłowychit is not a capital-intensive activity in comparison to other manufacturing sectors but still employs highly qualified personnel in the design and production of tailor-made machines and industrial plants
wzywa Komisję do konsekwentnego wprowadzania zakazu dla urządzeń z wysokim poziomem strat wynikających ze stosowania trybu czuwania w ramach kolejnego kroku wdrażania dyrektywy w sprawie ekoprojektów, do rozważenia wprowadzenia obowiązku wyposażania urządzeń w funkcję wyłączania oraz do wprowadzenia obowiązku instalowania automatycznych wyłączników i trybu oszczędności energii w urządzeniach posiadających silniki dużej mocy oraz w sprzęcie i maszynach przemysłowychCalls on the Commission to implement consistently the ban on devices with high stand-by losses and, as a next step in the implementation of the Eco-design Directive, to consider making it compulsory for devices to have a switch-off function, and to make automatic switch-off and energy-saving modes mandatory even for installations with large motors and for industrial equipment and machinery
Poprzez filię AMR, przedsiębiorstwo to jest również zaangażowane w produkcję przyczep kempingowych i płyt ochronnych dla maszyn przemysłowychThrough its subsidiary AMR it is also involved in the manufacturing of mobile homes and casing sheets for industrial machines
Produkcja maszyn i urządzeń do innych, specjalistycznych zastosowań przemysłowychmanufacture of machinery for otherspecific industrial purposes
przedsiębiorstwo Danaher: instrumentarium profesjonalne (środowisko, testy elektroniczne, narzędzia lekarskie) technologie przemysłowe (maszyny, identyfikacja produktów) oraz narzędzia i elementy składowe (mechanizmy, podstawowe narzędziafor Danaher: Professional Instrumentation (Environmental, Electronic Test, Medical Technology), Industrial Technologies (Motion, Product Identification), and Tools & Components (Mechanics Hand Tools
[...] wiedza ludności, której z biegiem lat udało się stworzyć specyficzną działalność gospodarczą, opartą na selekcji najlepszych odmian, na wypracowaniu technik i metod rolniczych jak najlepiej odpowiadających założonemu celowi, na stosowaniu odpowiednich maszyn i narzędzi, na właściwym rozdzieleniu zadań (prac ręcznych, operacji przemysłowych, w których po dziś dzień znaczna część wykonywana jest ręcznie), na optymalnych procesach przetwórczych, a to wszystko w celu uzyskania specyficznego produktu końcowego wysokiej jakości (pod względem organoleptycznym, estetycznym, sanitarnym i żywieniowymthe expert work of a people which, over the centuries, has been able to develop a unique economic activity based on selection of the best varieties, implementation of the agricultural techniques and methods best suited to the purpose, use of appropriate equipment and machinery, the suitable application of time and work (both manual and mechanised work, with manual work still making an important contribution today), and optimum processing methods, all with the aim of arriving at a characteristic final product of high quality (in terms of taste, aesthetics, health and diet
Prace przy piecach przemysłowych, zasobnikach, maszynach, silosach, zbiornikach i rurociągachWork with industrial furnaces, containers, machinery, silos, bunkers and pipelines
Showing page 1. Found 30038 sentences matching phrase "maszyna elektryczna przemysłowa".Found in 4.506 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.