Translations into English:

  • industrial electric machinery   

Example sentences with "maszyna elektryczna przemysłowa", translation memory

add example
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Hoge Raad der Nederlanden Den Haag- Wykładni rozporządzenia ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Układ optyczno-elektryczny, stanowiący integralną część maszyny, umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego i zawierający diodę świecącą (LED), folię z tworzywa sztucznego, fotodetektor oraz układ wzmacniający, który przeznaczony jest do montażu w urządzeniach komunikacyjnych i komputerowych, elektronice konsumenckiej i maszynach przemysłowych- Pozycje ‧, ‧ i ‧ CNReference for a preliminary ruling- Hoge Raad der Nederlanden- Interpretation of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ amending Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Optical-electrical circuit that is an integral part of a machine enclosed in a plastic case containing a light emitting diode (LED), a plastic film and a photodetector and amplifying circuit and is intended for incorporation in communication and computer equipment, consumer electronics and industrial machines- Headings ‧, ‧ and ‧ of the CN
Czy układ optyczno-elektryczny umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego, który obok diody świecącej (light emitting diode lub LED), folii z tworzywa sztucznego i fotodetektora obejmuje też układ wzmacniający i przeznaczony jest do montażu w m.in. urządzeniach komunikacyjnych i komputerowych, elektronice konsumenckiej i maszynach przemysłowych, należy uważać za maszynę lub urządzenie elektryczne w rozumieniu pozycji ‧ CN?Must an optical-electrical circuit contained in a plastic case which, together with a light emitting diode (LED), a plastic film and a photodetector, contains an amplifying circuit and is intended for incorporation in, inter alia, communication and computer equipment, consumer electronics and industrial machines, be regarded as an electrical machine or apparatus within the meaning of heading ‧ of the CN?
w przypadku przedsiębiorstwa Daewoo International: handel szerokim asortymentem produktów, takich jak: produkty i półprodukty ze stali, maszyny przemysłowe, części samochodowe, produkty dla sektora elektrycznego, tekstylia, produkty dla przemysłu obronnego, rudy żelaza, złom żelazny, metale nieżelazne, chemikalia, produkty rolne oraz produkty zwierzęcefor undertaking Daewoo International: trade in a wide range of products including steel products and steel semi-finished products, industrial machinery, automotive components, electric industry products, textiles, defence supplies, iron ore, iron scrap, non-ferrous metals, chemicals, agricultural, and livestock products
W tej kwestii Komitet już się częściowo wypowiedział w opinii z inicjatywy własnej w sprawie przemian przemysłowych w sektorze budowy maszynThe EESC expressed some of its views on this subject in its Own-initiative opinion on Industrial Change in the Mechanical Engineering Sector
Poprzez filię AMR, przedsiębiorstwo to jest również zaangażowane w produkcję przyczep kempingowych i płyt ochronnych dla maszyn przemysłowychThrough its subsidiary AMR it is also involved in the manufacturing of mobile homes and casing sheets for industrial machines
urządzeń, sprzętu lub maszyn zaprojektowanych wyłącznie do użytku przemysłowego lub profesjonalnegoappliances, equipment or machines designed exclusively for industrial or professional purposes
zakład przemysłowy oznacza kombinację maszyn, aparatury, przyrządów, wyposażenia, narzędzi i materiałów, które są przeznaczone do wspólnego działania jako jednostka o dużej skali przeznaczona do produkcji towarów lub świadczenia usługindustrial plant is a combination of machines, apparatus, appliances, equipment, instruments and materials which together make up large-scale, stationary units producing goods or providing services
Korzyści odniosą eksporterzy produktów przemysłowych i rolnych z UE, natychmiastowe oszczędności odnotuje sektor chemiczny (około 175 milionów euro), farmaceutyczny, części samochodowych, maszyn przemysłowych i tak dalej.There will be benefits for EU exporters of industrial and agricultural products, immediate savings on chemicals - approximately EUR 175 million -pharmaceuticals, auto parts, industrial machinery, and the list goes on.
Celem niniejszej dyrektywy jest ponadto stworzenie podstawy dla rozwijania środków wspólnotowych w zakresie obniżania hałasu z głównych źródeł, w szczególności z taboru drogowego i szynowego oraz ich infrastruktury, samolotów, urządzeń pracujących na otwartej przestrzeni i urządzeń przemysłowych oraz maszyn i urządzeń samobieżnychThis Directive shall also aim at providing a basis for developing Community measures to reduce noise emitted by the major sources, in particular road and rail vehicles and infrastructure, aircraft, outdoor and industrial equipment and mobile machinery
w przypadku JPMP SK: leasing i serwis maszyn do czyszczenia części i komponentów przeznaczonych dla klientów z sektora motoryzacyjnego i ogólnego sektora przemysłowegofor undertaking JPMP SK: leasing and servicing of parts and component cleaning machines for automotive and general industrial customers
w przypadku przedsiębiorstwa ERIKS: holding zajmujący się dystrybucją szerokiego asortymentu części do maszyn oraz świadczeniem związanych z nimi usług końcowym odbiorcom przemysłowymfor Eriks: holding company distributing a wide range of mechanical engineering components and associated services to industrial end-users
opłat za prace budowlane, konstrukcyjne, montażowe, konserwacje lub nadzór techniczny, dokonanych po przywozie towarów przywożonych, takich jak obiekty przemysłowe, maszyny czy urządzeniacharges for construction, erection, assembly, maintenance or technical assistance, undertaken after importation on imported goods such as industrial plant, machinery or equipment
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą: maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotówAgents involved in the sale of timber and building materials
Po wynalezieniu maszyny do czyszczenia bawełny rozpoczął rewolucję przemysłową, zaczął pracować dla armii amerykańskiej, przy specjalnych projektachHaving invented a machine for cleaning cotton and started the industrial revolution,He started working for the U. S. Army, on special projects
W dziedzinie produkcji przemysłowej, a w szczególności w sektorze maszyn, podejmując temat obowiązków administracyjnych, należy uwzględnić różnorodne potrzebyIn the field of industrial production and specifically machinery, it is important to take account of the various requirements involved when dealing with the issue of administrative burdens
Maszyny niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale, do przemysłowego przygotowania albo produkcji żywności lub napojów, inne niż maszyny do otrzymywania lub przyrządzania tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych bądź olejówMachinery, not specified or included elsewhere in this chapter, for the industrial preparation or manufacture of food or drink, other than machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable fats or oils
Produkcja mechanicznych urządzeń przemysłowych obejmuje planowanie zastosowania maszyn w poszczególnych procesach produkcyjnych, produkcję parku maszynowego oraz zainstalowanie maszyn na linii produkcyjnej. VA Tech działa w tym sektorze, składając oferty przez swoją spółkę-córkę VAIMechanical industrial plant building involves planning the use of machines in the industrial production process in question, procuring those machines and installing them in the production plant. VA Tech is a supplier in this area via its subsidiary VAI
CPA ‧.‧.‧: Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, włącznie z olejami lub innymi tłuszczami, gdzie indziej niesklasyfikowaneCPA ‧.‧.‧: Machinery n.e.c. for the industrial preparation or manufacture of food or drink, including fats or oils
Czynnikami, które w znacznym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia naszego obecnego standardu życia były rozwój i intensywne wykorzystywanie zużywających energię technologii przemysłowych, maszyn i środków transportu- energia zdjęła z ludzi brzemię najcięższej pracy fizycznej, zwielokrotniła wydajność, zapewniła ciepło i światło, zrewolucjonizowała rolnictwo pod względem wydajności plonów oraz umożliwiła mobilność i komunikację o niewyobrażalnym wcześniej zasięguThe development and intensive use of energy-consuming industrial processes, machines and transport systems has made a significant contribution to achieving our current standard of living: Energy has freed people from the burden of the heaviest physical labour, multiplied their productivity, provided heating and lighting, revolutionised agricultural yields, and made previously unimaginable mobility and communication possible
Malarz ma usunąć starą warstwę farby , a następniepomalować bardzo wysoką maszynę przemysłową : Czy możliwe jest zdemontowanie elementów maszyny i zajęcie się nimi na ziemi ?If the height difference cannot be eliminated , the following factors should be precisely determined : What is the workplace like ( place , machines , equipment , materials , environment , etc . ) ? What is the source of the risk ( work height , workingclose to a void , other work performed nearby , etc . ) ? What is the worker s activity ’ ( task , duration , f re -quency , posture , etc . ) ? Who is the worker ( competence , experience , age , physical aptitude , head for heights , etc . ) ?
Na zasadzie przeciwieństwa, klauzule o zakazie konkurencji nie mogą być uważane za konieczne, kiedy przeniesienie jest faktycznie ograniczone do wartości materialnych (gruntu, budynków, maszyn, itp.) lub do wyłącznych praw własności przemysłowej i handlowej (których posiadacze mogą niezwłocznie podjąć działania przeciw naruszeniom ze strony zbywającego te prawaBy contrast, non-competition clauses cannot be considered necessary when the transfer is in fact limited to physical assets (such as land, buildings or machinery) or to exclusive industrial and commercial property rights (the holders of which could immediately take action against infringements by the transferor of such rights
— urządzeń przemysłowych i maszyn transportu bliskiego [ 8425 ] [ 8426 ] [ 842 7 ] [ 8428 ] [ 8429 ] [ 8430 ] [ 8431 ] ( 3 ) ,industrial handling equipment [ 8425 ] [ 8426 ] [ 8427 ] [ 8428 ] [ 8431 ] ( 3 ) ,
• Po uderzeniu w gong jego powierzchnia zaczyna wibrować , poruszając się tam i z powrotem ( elementy lub obudowy różnych maszyn przemysłowych mogą wibrować w podobny sposób ) .• The surface of a gong , which has been struck , starts to vibrate by moving forwards and backwards ( components or covers of various industrial machines can vibrate in a similar way ) .
mechanik maszyn i sprzętu przemysłowego i budowlanego (mécanicien de machines et de matériels industriels et de la constructionmachinery, industrial and construction equipment mechanic/engineer (mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction
przemysłowych urządzeń i maszyn transportu bliskiego pojazdów drogowych i rolniczych [rozdział ‧]industrial handling equipment and machinery-road and agricultural vehicles [chapter ‧]
Showing page 1. Found 31561 sentences matching phrase "maszyna elektryczna przemysłowa".Found in 14.181 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.