Translations into English:

  • non-combustible material   

Example sentences with "materiał niepalny", translation memory

add example
przewody o powierzchni przekroju poprzecznego mniejszej niż ‧ m‧, inne niż przewody pionowe określone w ppkt.‧.‧, powinny być wykonane z materiałów niepalnychducts less than ‧ m‧ in sectional area other than vertical ducts referred to in subparagraph.‧.‧, shall be constructed of non-combustible materials
materiały wybuchowe o oznaczeniu ‧G można przewozić z płynami i gazami łatwopalnymi dla kategorii transportu ‧ lub z gazami niepalnymi i nietoksycznymi dla kategorii transportu ‧ lub dla dowolnej ich kombinacji w tym samym pojeździe, pod warunkiem że całkowita masa lub objętość towarów niebezpiecznych razem wziętych nie przekracza ‧ kg lub litrów i całkowita masa netto materiałów wybuchowych nie przekracza ‧ kgexplosives of ‧G may be carried with flammable liquids and flammable gases in transport category ‧ or non-flammable, non-toxic gases in transport category ‧, or in any combination of them in the same vehicle, provided the total mass or volume of dangerous goods when added together does not exceed ‧ kg or l and the total net mass of explosives does not exceed ‧ kg
powinny być tak zbudowane, aby mogły zapobiec przechodzeniu dymu i płomienia do końca jednogodzinnej standardowej próby ogniowej;.‧ powinny być izolowane z wykorzystaniem zatwierdzonych materiałów niepalnych, w taki sposób, aby średnia temperatura na powierzchni strony nienagrzewanej nie wzrosła podczas całego czasu trwania próby o więcej niż ‧ °C ponad temperaturę początkową, jak również aby temperatura w żadnym punkcie tej powierzchni, włączając w to połączenie elementów, nie wzrosła o więcej niż ‧ °C ponad temperaturę początkową, przy końcu podanych poniżej okresów czasu: klasathey shall be so constructed as to be capable of preventing the passage of smoke and flame to the end of the one-hour standard fire test
Materiał izolacyjny w pomieszczeniach maszynowych powinien być niepalnyThe insulating materials inside engine spaces shall be non-combustible
Poza przestrzeniami ładunkowymi, pomieszczeniami pocztowymi, bagażowniami lub przedziałami chłodniczymi, wszelkie wykładziny, podłoża, uszczelnienia, sufity i izolacje są z materiałów niepalnychExcept in cargo spaces, mail rooms, baggage rooms, or refrigerated compartments of service spaces, all linings, grounds, draughtstops, ceilings, and insulations shall be of non-combustible materials
W pomieszczeniach mieszkalnych, w których znajdują się obszary zbiórek, meble i elementy zamontowane muszą, jeśli pomieszczenia nie są wyposażone w ciśnieniową instalację tryskaczową zgodnie z art. ‧.‧a, być wykonane z materiałów niepalnychFurniture and fittings in lounges which serve as muster areas shall, where the rooms do not have a pressurised sprinkler system according to Article ‧.‧a, be manufactured from non-combustible materials
wszystkie wolno stojące meble takie, jak krzesła, kanapy, stoły, posiadające konstrukcję nośną wykonaną z materiałów niepalnychall free-standing furniture such as chairs, sofas, tables, is constructed with frames of non-combustible materials
Materiały tworzące bariery dla pary i kleje stosowane w związku z izolacją, jak również izolacje złączy rurowych do systemów zimnych, nie muszą być niepalne, ale są ilościowo ograniczone do niezbędnego minimum, zaś ich wystawione powierzchnie posiadają odporność na rozprzestrzenianie się płomienia, zgodną z procedurą prób według uchwały IMO AVapour barriers and adhesives used in conjunction with insulation, as well as insulation of pipe fittings, for cold service systems need not be non-combustible, but they shall be kept to the minimum quantity practicable and their exposed surfaces shall have qualities of resistance to the propagation of flame in accordance with the test procedure of IMO Resolution A
Łatwo palne ciecze o temperaturze zapłonu niższej niż ‧ °C muszą być przechowywane na pokładzie w wentylowanej szafie wykonanej z niepalnego materiałuTo store flammable liquids with a flash point of less than ‧oC there shall be a ventilated cupboard made of non-combustible material on deck
Zabawki nie mogą zawierać jako takie substancji lub mieszanin, które mogą stać się łatwopalne z powodu utraty niepalnych składników lotnych, jeżeli z przyczyn niezbędnych dla ich funkcjonowania – w szczególności dotyczy to materiałów i wyposażenia do eksperymentów chemicznych, montażu modeli, modelowania plastycznego lub ceramicznego, emaliowania, fotografowania lub podobnych czynności – zabawki te zawierają mieszaniny określone jako niebezpieczne w dyrektywie ‧/‧/EWG lub substancje spełniające kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożeń określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszaninToys must not contain, as such, substances or mixtures which may become flammable due to the loss of non-flammable volatile components if, for reasons essential to their functioning, in particular materials and equipment for chemistry experiments, model assembly, plastic or ceramic moulding, enamelling, photography or similar activities, such toys contain mixtures which are dangerous as defined in Directive ‧/‧/EEC or substances fulfilling the criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
Jeżeli pokrycie z nieperforowanej blachy stalowej lub innego niepalnego materiału (z wyjątkiem aluminium) stanowi ostatnią powierzchnię fizyczną, pokrycie to może być połączone poprzez ząbkowanie, nitowanie itpWhere there is covering by non-perforated steel plate or other non-combustible materials (not aluminium) which is the ultimate physical surface, this covering may be joined by seaming, riveting, etc
Ogólnie materiały stosowane do budowy tablic rozdzielczych muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz być trwałe i niepalneIn general, materials used in the construction of switchboards must have suitable mechanical strength and be durable and non-inflammable
Typ materiału niepalnego w kabinie kierowcyType of not readily flammable material in the driver
wszystkie meble takie, jak biurka, szafy ubraniowe, toaletki, sekretarzyki, kredensy kuchenne, wykonane są całkowicie z uznanego materiału niepalnego, z tym że na robocze powierzchnie tych mebli mogą być użyte okleiny palne o grubości nie większej niż ‧ mmall case furniture such as desks, wardrobes, dressing tables, bureaux, dressers, is constructed entirely of approved non-combustible materials, except that a combustible veneer not exceeding ‧ mm may be used on the working surface of such articles
Stropy i okładziny ścian w pomieszczeniach mieszkalnych, w tym ich podłoża, muszą, jeśli pomieszczenia te nie są wyposażone w ciśnieniową instalację tryskaczową zgodnie z art. ‧.‧a, być wykonane z materiałów niepalnych, z wyjątkiem ich powierzchni zewnętrznych, które muszą mieć co najmniej właściwości wstrzymujące płomieńLounge ceilings and wall claddings, including their substructures, shall, where these lounges do not have a pressurised sprinkler system according to Article ‧.‧a, be manufactured from non-combustible materials with the exception of their surfaces, which shall be at least flame-retardant
Materiał niepalny jest materiałem, który się nie pali i nie wytwarza par palnych w ilości dostatecznej do ich samoczynnego zapalenia się po ogrzaniu do temperatury około ‧ °C, przy czym właściwość ta określana jest z zastosowaniem próby ogniowej zgodnie z uchwałą A.‧ zgromadzenia IMONon-combustible material is a material which neither burns nor gives off flammable vapours in sufficient quantity for self-ignition when heated to approximately ‧ °C, this being determined by a fire test in accordance with the IMO Resolution A
Wymóg ten nie odnosi się do urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach zbudowanych z materiałów niepalnych i przeznaczonych wyłącznie do instalacji kotłów grzewczychThis requirement does not apply to appliances installed in compartments built of non-combustible materials and intended solely to house boilers
Łatwopalne ciecze o temperaturze zapłonu niższej niż ‧ °C muszą być przechowywane na pokładzie w wentylowanej szafie wykonanej z niepalnego materiałuTo store flammable liquids with a flash point of less than ‧ °C there shall be a ventilated cupboard made of non-combustible material on deck
przewody wentylacyjne muszą być wykonane ze stali lub równoważnego materiału niepalnego i muszą być bezpiecznie połączone z sobą i nadbudówką statkuventilation ducts shall be made from steel or an equivalent non-combustible material and be securely connected to each other and to the superstructure of the vessel
Schody muszą być wykonane ze stali lub innego równoważnego niepalnego materiałuStairs shall be made of steel or another equivalent non-combustible material
Materiały wybuchowe o kodzie klasyfikacyjnym ‧.‧G można przewozić z płynami i gazami łatwopalnymi dla kategorii transportu ‧ lub z gazami niepalnymi i nietoksycznymi dla kategorii transportu ‧ bądź dla dowolnej ich kombinacji w tym samym pojeździe pod warunkiem że całkowita masa lub objętość towarów niebezpiecznych razem wziętych nie przekracza ‧ kg lub ‧ l i całkowita masa netto materiałów wybuchowych nie przekracza ‧ kgExplosives of ‧.‧G may be carried with flammable liquids and flammable gases in transport category ‧ or non-flammable, non-toxic gases in transport category ‧, or in any combination of them in the same vehicle, provided the total mass or volume of dangerous goods when added together does not exceed ‧ kg or l and the total net mass of explosives does not exceed ‧ kg
Krótkie kanały, jednakże zazwyczaj nieprzekraczające długości ‧ m oraz kanały z sekcją łączącą nieprzekraczającą ‧ m‧, nie muszą być z materiału niepalnego, z zastrzeżeniem następujących warunkówShort ducts, however, not generally exceeding ‧ m in length and with a cross section not exceeding ‧ m‧ need not be non-combustible, subject to the following conditions
przewody wentylacyjne muszą być wykonane ze stali lub równoważnego materiału niepalnego i muszą być bezpiecznie połączone z sobą i nadbudówką statkuVentilation ducts shall be made from steel or an equivalent non-combustible material and be securely connected to each other and to the superstructure of the vessel
materiały wybuchowe o oznaczeniu ‧G można przewozić z płynami i gazami łatwopalnymi dla kategorii transportu ‧ lub z gazami niepalnymi i nietoksycznymi dla kategorii transportu ‧ lub dla dowolnej ich kombinacji w tym samym pojeździe, pod warunkiem że całkowita masa lub objętość towarów niebezpiecznych łącznie nie przekracza ‧ kg lub litrów i całkowita masa netto materiałów wybuchowych nie przekracza ‧ kgexplosives of ‧G may be carried with flammable liquids and flammable gases in transport category ‧ or non-flammable, non-toxic gases in transport category ‧, or in any combination of them in the same vehicle, provided the total mass or volume of dangerous goods when added together does not exceed ‧ kg or litres and the total net mass of explosives does not exceed ‧ kg
Showing page 1. Found 30888 sentences matching phrase "materiał niepalny".Found in 4.052 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.