Translations into English:

  • non-combustible material   

Example sentences with "materiał niepalny", translation memory

add example
Schody i drabiny prowadzące do maszynowni i kotłowni oraz zasobników muszą być mocno przytwierdzone i wykonane ze stali lub innego wstrząsoodpornego i niepalnego materiałuCompanionways and ladders providing access to engine and boiler rooms and bunkers shall be firmly attached and be made of steel or another shock-resistant and non-combustible material
wszystkie meble takie, jak biurka, szafy ubraniowe, toaletki, sekretarzyki, kredensy kuchenne, wykonane są całkowicie z uznanego materiału niepalnego, z tym że na robocze powierzchnie tych mebli mogą być użyte okleiny palne o grubości nie większej niż ‧ mmall case furniture such as desks, wardrobes, dressing tables, bureaux, dressers, is constructed entirely of approved non-combustible materials, except that a combustible veneer not exceeding ‧ mm may be used on the working surface of such articles
Stropy i okładziny ścian w pomieszczeniach mieszkalnych, w tym ich podłoża, muszą, jeśli pomieszczenia te nie są wyposażone w ciśnieniową instalację tryskaczową zgodnie z art. ‧.‧a, być wykonane z materiałów niepalnych, z wyjątkiem ich powierzchni zewnętrznych, które muszą mieć co najmniej właściwości wstrzymujące płomieńLounge ceilings and wall claddings, including their substructures, shall, where these lounges do not have a pressurised sprinkler system according to Article ‧.‧a, be manufactured from non-combustible materials with the exception of their surfaces, which shall be at least flame-retardant
Wymóg ten nie odnosi się do urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach zbudowanych z materiałów niepalnych i przeznaczonych wyłącznie do instalacji kotłów grzewczychThis requirement does not apply to appliances installed in compartments built of non-combustible materials and intended solely to house boilers
Kanały wentylacyjne wykonuje się z materiału niepalnegoVentilation ducts shall be of non-combustible material
Ponadto można dopuścić schowki z materiałów niepalnych, przeznaczone do przechowywania wymaganego regułami sprzętu bezpieczeństwaIn addition to the above, lockers of non-combustible material, providing storage for safety equipment required by regulations, may be permitted
Materiał niepalny jest materiałem, który się nie pali i nie wytwarza par palnych w ilości dostatecznej do ich samoczynnego zapalenia się po ogrzaniu do temperatury około ‧ °C, przy czym właściwość ta określana jest z zastosowaniem próby ogniowej zgodnie z kodeksem stosowania procedur prób ogniowych. Każdy inny materiał jest materiałem palnymNon-combustible material is a material which neither burns nor gives off flammable vapours in sufficient quantity for self-ignition when heated to approximately ‧ °C, this being determined in accordance with the Fire Test Procedures Code
Ponadto można dopuścić schowki z materiałów niepalnych, przeznaczone do przechowywania wymaganego zasadami wyposażenia bezpieczeństwaIn addition to the above, lockers of non-combustible material, providing storage for safety equipment required by regulations, may be permitted
Zabawki nie mogą zawierać jako takie substancji lub mieszanin, które mogą stać się łatwopalne z powodu utraty niepalnych składników lotnych, jeżeli z przyczyn niezbędnych dla ich funkcjonowania – w szczególności dotyczy to materiałów i wyposażenia do eksperymentów chemicznych, montażu modeli, modelowania plastycznego lub ceramicznego, emaliowania, fotografowania lub podobnych czynności – zabawki te zawierają substancje lub mieszaniny spełniające kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożeń określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszaninToys must not contain, as such, substances or mixtures which may become flammable due to the loss of non-flammable volatile components if, for reasons essential to their functioning, in particular materials and equipment for chemistry experiments, model assembly, plastic or ceramic moulding, enamelling, photography or similar activities, such toys contain substances or mixtures fulfilling the criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex I of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
Materiały izolacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych muszą być niepalneInsulation materials in lounges shall be non-combustible
Wszystkie otwory wentylacyjne powinny być zabezpieczone kratką wykonaną z materiału niepalnegoAll ventilation openings shall be fitted with a grill made of non-combustible material
Dla statków o kadłubie skonstruowanym z materiałów niepalnych pokłady i przegrody oddzielające maszynownie kategorii A od obszarów mieszkalnych, obszarów służbowych lub stacji kontrolnych konstruuje się według standardu klasyIn vessels, the hull of which is constructed of non-combustible materials, the decks and bulkheads separating machinery spaces of category A from accommodation spaces, service spaces or control stations shall be constructed to
niepalny: materiał, który nie pali się, ani nie wytwarza palnych oparów w ilościach wystarczających do samozapłonu przy ogrzaniu do ok. ‧ °Cnon-combustible: a substance which neither burns nor produces flammable vapours in such quantities that they ignite spontaneously when heated to approximately ‧ °C
Systemy te muszą być wykonane ze stali lub równoważnych niepalnych materiałówThe systems shall be made of steel or equivalent non-combustible materials
Rurki izolacyjne przewodów muszą być wykonane z materiałów niepalnychWiring conduits shall be made of non-flammable material
w dolnym otworze powinna być umieszczona kratka z materiału niepalnegoThe lower opening shall be provided with a grating made of a non-combustible material
Obudowy akumulatorów, pokrywy i podstawy muszą być wykonane z materiałów niepalnych i samogasnącychBattery cases, covers and trays shall be made of non-flammable or self-extinguishing materials
powinny być wykonane z zatwierdzonych materiałów niepalnych i wszystkie materiały służące do wykonania i umocowania przegród typu B powinny być niepalne; jednakże dopuszczona może zostać izolacja z materiałów palnych, jeżeli odpowiada wymaganiom niniejszego rozdziałuthey shall be constructed of approved non-combustible materials and all materials entering into the construction and erection of
W pomieszczeniach mieszkalnych, w których znajdują się obszary zbiórek, meble i elementy zamontowane muszą, jeśli pomieszczenia nie są wyposażone w ciśnieniową instalację tryskaczową zgodnie z art. ‧.‧a, być wykonane z materiałów niepalnychFurniture and fittings in lounges which serve as muster areas shall, where the rooms do not have a pressurised sprinkler system according to Article ‧.‧a, be manufactured from non-combustible materials
Zapory parowe i kleiste zastosowane w połączeniu z izolacją, jak również izolacja instalacji rur do systemów wyposażenia chłodzącego nie muszą być z materiału niepalnego, lecz należy je stosować w minimalnej możliwej do wprowadzenia ilości a ich odsłonięte (narażone) powierzchnie mają niskie charakterystyki płomienia, co zdefiniowane jest zgodnie z Kodeksem MOM w sprawie procedur testów przeciwpożarowychVapour barriers and adhesives used in conjunction with insulation, as well as the insulation of pipe fittings for cold service systems need not be of non-combustible material, but they shall be kept to the minimum quantity practicable and their exposed surfaces shall have low flame characteristics, this being determined in accordance with the IMO Fire Test Procedures Code
niepalny: materiał, który nie pali się, ani nie wytwarza palnych oparów w ilościach wystarczających do samozapłonu przy ogrzaniu do ok. ‧ °Cnon-combustible: a substance which neither burns nor produces flammable vapours in such quantities that they ignite spontaneously when heated to approximately ‧oC
Typ materiału niepalnego w kabinie kierowcyType of not readily flammable material in the driver
są izolowane dopuszczonym materiałem niepalnym w ten sposób, że średnia temperatura powierzchni po stronie przeciwnej w stosunku do ognia podnosi się o nie więcej niż ‧ °C powyżej temperatury początkowej i w żadnym punkcie, w tym również spoinach pionowych, nie podnosi się o więcej niż ‧ °C powyżej temperatury początkowej w następujących okresachThey are insulated with an approved non-combustible material such that the average temperature on the side facing away from the fire rises to not more than ‧ °C above the initial temperature and at no point, including the gaps at the joints, does a temperature increase of more than ‧ °C above the initial temperature occur within the following specified periods
a Materiały tworzące bariery dla pary i kleje stosowane w związku z izolacją, jak również izolacje złączy rurowych do systemów zimnych, nie muszą być niepalne, ale są ilościowo ograniczone do niezbędnego minimum, zaś ich wystawione powierzchnie posiadają właściwości wolnego rozprzestrzeniania się płomieniaa Vapour barriers and adhesives used in conjunction with insulation, as well as insulation of pipe fittings for cold service systems need not be non-combustible, but they shall be kept to the minimum quantity practicable and their exposed surfaces shall have low flame spread characteristics
Showing page 1. Found 29798 sentences matching phrase "materiał niepalny".Found in 9.16 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.