Translations into English:

  • migration   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

migracje ludnościhuman migration; population movement

Example sentences with "migracja ludności", translation memory

add example
Obecnie, biorąc pod uwagę, że ludność romska zamieszkuje terytorium obejmujące kilka krajów europejskich i jest znana ze swojej tendencji do migracji i działalności przestępczej (co doprowadziło do używania w odniesieniu do wielu innych obywateli określenia "Cygan”), rozstrzygnięcie kwestii włączenia społecznego stało się problemem całej Wspólnoty.At the moment, given that the Roma population is spreading across the territory of several European states and is known for its tendency towards migration and involvement in crime (a fact which has led to the use of the term 'gypsy' to refer to many other citizens as well), the solution to the social inclusion issue has become a Community one.
wzywa państwa członkowskie UE i Komisję Europejską do podjęcia zobowiązania do przeciwdziałania przyczynom strukturalnym masowej migracji poprzez zmianę swoich obecnych strategii politycznych, w tym dumpingu ze strony produktów UE na rynkach trzeciego świata, aby umożliwić krajom afrykańskim ochronę i budowanie ich gospodarek, a także zagwarantować ludności tych krajów przyzwoite dochody, zapewniając w ten sposób lepsze perspektywy na przyszłośćCalls for a commitment from the EU Member States and the European Commission to address the structural causes of massive migration by changing their current policies, including the dumping of EU products on the third-world markets, in order to allow African countries to protect and build their economies, guarantee decent earnings for their populations, thereby offering better prospects for the future
Niniejszy program tematyczny musi w pełni uwzględniać nowe wymuszone zmianami klimatycznymi migracje ludnościThis thematic programme must fully take into account new forced migrations due to climate change
Bogactwa są powodem migracji ludności, o nieznanych nam rozmiarachThey' re the cause of population movements... whose scale we have yet to fully realize
Nie trzeba pochodzić z tego regionu, aby zrozumieć - jak słusznie wskazała pani komisarz - zasadnicze problemy z którymi region ten się boryka: migracja ludności, mafijny handel ludźmi, o którym niestety nie wspomina się w projekcie rezolucji, narkotyki, różnice gospodarcze między krajami po obu stronach Morza Śródziemnego i oczywiście radykalny fundamentalizm islamski, który jest jedną z największych czarnych dziur w polityce międzynarodowej.You do not need to come from that region to understand, as the Commissioner rightly pointed out, the major problems it faces: migration, mafias trafficking human beings, which unfortunately is not mentioned in the motion for a resolution, drugs, the economic gap between the two sides of the Mediterranean and, of course, radical Islamic fundamentalism, which is one of the greatest black holes in international politics.
Uważam, że konieczne jest podjęcie działań na szczeblu europejskim w celu umożliwienia państwom członkowskim sprostania obecnym wyzwaniom, takim jak starzenie się ludności, migracje, zmiany klimatyczne itp.I believe that measures need to be adopted at European level to enable Member States to face up to the current challenges such as an ageing population, migration, climate change etc.
Dotyczą one m.in. szybszego namnażania się patogenów w wyższych temperaturach, wydłużenia sezonu zwiększonej zachorowalności, zmian równowagi ekologicznej i związanej z klimatem migracji wektorów, organizmów rezerwuarowych oraz grup ludności.they include higher proliferation rates at higher temperatures, extended transmission season, changes in ecological balances, and climate-related migration of vectors, reservoir hosts, or human populations.
W ramach tego instrumentu tematyczny program współpracy z krajami trzecimi w obszarze migracji i azylu ma za zadanie udzielenie wsparcia dla działań prowadzonych przez te kraje, zmierzających do zapewnienia lepszego zarządzania ruchami migracyjnymi ludności we wszystkich ich aspektachUnder this programme, the objective of the thematic programme on cooperation with third countries in the areas of migration and asylum is to support third countries in their efforts to ensure better management of migratory flows in all their dimensions
Migracje ludności tureckiej do krajów Unii Europejskiej na przykładzie NiemiecMigration of Turkish population to the European Union countries based on the example of Germany
uznaje jednak, że migracja, w szczególności z regionów, w których obserwuje się odpływ ludności, umożliwia również zniwelowanie negatywnych skutków zmian demograficznych i wzywa w związku z tym państwa członkowskie do uznania integracji społecznej migrantów za strategicznie istotne działanie polityczneRecognises, however, that immigration particularly offers regions experiencing net outward migration the opportunity to stem the negative impact of demographic change, and calls, therefore, on the Member States to recognise the integration of migrants as a strategically important policy measure
zauważa, że w wyniku ostatnich rozszerzeń w Unii przybyło prawie sto mniejszościowych grup ludności, których liczba wynosiła około ‧ w Europie piętnastki i podkreśla, że ze względu na niewielki odsetek imigrantów, uchodźców i cudzoziemców z krajów trzecich oraz na obecność rdzennych mniejszości (tradycyjnych), bardziej widoczną w państwach członkowskich Europy środkowej i wschodniej, polityka w dziedzinie migracji i integracji została oddzielona od polityki w zakresie mniejszościObserves that the recent EU enlargements have added close to one hundred minority population groups to the fifty or so which existed when there were ‧ EU countries, and stresses that because of the low percentage of resident immigrants, refugees and foreign nationals from third countries and the more visible presence of indigenous traditional minorities in Central and Eastern European Member States, migration and integration policies have been hived off there from policies on minorities
Dotyczy: spadku liczby ludności i migracjiSubject: Population decline and migration
Problemem, na który należy zwrócić uwagę, jest zjawisko migracji ludności ze wsi do miast oraz ukryte zasoby siły roboczej w obszarach wiejskich, szczególnie w krajach słabiej rozwiniętych.Consideration should also be given to the migratory flows from rural to urban areas, and to the hidden human capital in rural areas, notably in the less developed countries.
Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje: takie jak zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na systemy emerytalne, migracja i integracja, analiza wpływu zmian demograficznych na rozwój miast; styl życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci, kwestie niepełnosprawności, zdrowie i jakość życia; ochrona interesów ekonomicznych konsumentów; nierówności; przestępczość; rola przedsiębiorstw w społeczeństwie i zróżnicowaniu ludności, przynależność etniczna, pluralizm religijny, interakcje kulturowe, zagadnienia wielokulturowe oraz kwestie związane z ochroną podstawowych praw człowieka oraz zwalczaniem wszelkich form dyskryminacjiMajor trends in society and their implications: such as demographic change including ageing and its effects on pension systems, migration and integration, analysing the implications of the demographic change for urban development; lifestyles, work, families, reconciling professional and family life, gender issues, disabilities issues, health and quality of life; economic consumer protection; inequalities; criminality; the role of business in society and population diversity, ethnicity, religious pluralism, cultural interactions multicultural issues and issues related to protection of fundamental rights and the fight against discrimination of any kind
Koszty i korzyści migracji zagranicznej ludności na przykładzie PolskiThe Costs and Benefits of Human External Migration Illustrated on Example of Poland
zwraca uwagę na fakt, że klęski żywiołowe mogą prowadzić do migracji ludności na dużą skalę, i uznaje, że chociaż zapobieganie klęskom i ograniczanie ich skutków należy przede wszystkim do kompetencji władz krajowych, obowiązkiem rządów krajów AKP i UE jest okazanie solidarności z narodami dotkniętymi tym problememNotes that natural disasters may lead to large-scale population movement and acknowledges that, although DRR is above all a national responsibility, it is incumbent on ACP and EU governments to demonstrate solidarity with affected nations
Mówimy o migracji ludności na ogromną skalę!A real migration of peoples!
Przyczyny migracji ludności wschodnioeuropejskiej do irlandii w latach 2004-2008.The reasons for migration of eastern European populations to Ireland in the years 2004 - 2008.
Migracje ludności pochodzenia arabskiego do Polski na przykładzie WarszawyMigration of Arabic people to Poland on the example of Warsaw
Liczba ludności Mołdawii maleje (poniżej ‧ mln w ‧ r.) na skutek wzrostu śmiertelności (zwłaszcza mężczyzn), spadku urodzeń i znacznej migracjiIts population is declining (to less than ‧ million in ‧), due to increased mortality (particularly among men), a decline in the birth rate and significant emigration
Uważa, że jednym z głównych wyzwań może być migracja ludności na dużą skalę i to zarówno z państw trzecich do UE, jak i między państwami członkowskimi czy też między regionami oraz wewnątrz nichconsiders that one of the key challenges is likely to be large scale population migration, both from external countries into the EU, between Member States and also between and within regions
Migracje ludności krajów Maghrebu na teren Unii Europejskiej na przykładzie FrancjiMaghreb&‧8217;s people migration to the European Union on example of France
Migrację gospodarczą napędziło, jak można się było spodziewać, zapewnianie azylantom równości z ludnością danego kraju, jeśli chodzi o dostęp rynku pracy i ubezpieczeń społecznych.The fact that granting asylum seekers equality with the national population in terms of access to the labour market and social security has boosted economic migration was only to be expected.
Podkreśla, że w wielu wypadkach do skoncentrowania ludności w miastach, na skutek nielegalnej zabudowy i migracji wewnętrznej, doszło w tempie przekraczającym możliwości i plany samorządów lokalnychunderlines the fact that in many cases the concentration of the population in cities, which is to be attributed to illegal building and internal migration, happened so quickly that local authorities were unable to plan and cope
Spadek bezrobocia odzwierciedla nie tylko nadzwyczaj wysoki wzrost zatrudnienia, ale również mniejszą na skutek migracji liczbę ludności w wieku aktywności zawodowejThe fall in unemployment reflects, in addition to an extraordinary growth in employment, a shrinking labour force due to migration
Showing page 1. Found 12262 sentences matching phrase "migracja ludności".Found in 1.722 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.