Translations into English:

  • migration   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

migracje ludnościhuman migration; population movement

Example sentences with "migracja ludności", translation memory

add example
Przyczyny migracji ludności wschodnioeuropejskiej do irlandii w latach 2004-2008.The reasons for migration of eastern European populations to Ireland in the years 2004 - 2008.
z socjalnego punktu widzenia jego wynikiem jest zubożenie, migracja, wewnętrzne ruchy ludności i pogorszenie jakości życiafrom the social point of view, the results are impoverishment, migration, internal population movements, and the deterioration of the quality of life
W ramach tego instrumentu tematyczny program współpracy z krajami trzecimi w obszarze migracji i azylu ma za zadanie udzielenie wsparcia dla działań prowadzonych przez te kraje, zmierzających do zapewnienia lepszego zarządzania ruchami migracyjnymi ludności we wszystkich ich aspektachUnder this programme, the objective of the thematic programme on cooperation with third countries in the areas of migration and asylum is to support third countries in their efforts to ensure better management of migratory flows in all their dimensions
Migracja i wielokulturowość a tożsamość zbiorowa ludności pochodzenia meksykańskiego w USA.Migration and multiculturalism in the context of collective identity of the Mexican-origin population in the USA.
Niniejszy program tematyczny musi w pełni uwzględniać nowe wymuszone zmianami klimatycznymi migracje ludnościThis thematic programme must fully take into account new forced migrations due to climate change
Dostosowanie do zmian klimatycznych będzie wymagać ambitnego finansowania przez wiele lat i moim zdaniem najważniejsze są: zdrowie, rolnictwo, ochrona wody, mieszkalnictwo i migracje ludności.Adapting to climate change will require ambitious financing in many areas, and in my view the most important of these are: health, agriculture, water protection, housing and population migrations.
Mówimy o migracji ludności na ogromną skalę!A real migration of peoples!
Ta negatywna zmiana dominuje w Niemczech , Republice Czeskiej , Słowacji , na Węgrzech , w Słowenii i sąsiednich regionach , jak również w krajach nadbałtyckich , w północnej Szwecji i południowej Grecji . – Irlandia , Francja , trzy kraje Beneluksu oraz Dania notują głównie „ naturalny przyrost ” ludności . – W niektórych regionach ujemny przyrost naturalny jest kompensowany dodatnim saldem migracji .This negative pattern predominates in Germany , the Czech Republic , Slovakia , Hungary , Slovenia and adjacent regions , as well as the Baltic States , Sweden in the north and Greece in the south.- Ireland , France , the three Benelux countries and Denmark are mainly experiencing a natural increase ‘ ’ in the population.- In some regions , a negative natural change ‘ ’ has been compensated by a positive net migration .
Spadek bezrobocia odzwierciedla nie tylko nadzwyczaj wysoki wzrost zatrudnienia, ale również mniejszą na skutek migracji liczbę ludności w wieku aktywności zawodowejThe fall in unemployment reflects, in addition to an extraordinary growth in employment, a shrinking labour force due to migration
Ekspansja produkcji oraz w konsekwencji wzrost rozpoznawalności Sobao Pasiego rozpoczęły się w połowie ubiegłego wieku, kiedy miała miejsce migracja producentów z okolic miejscowości Vega de Pas w kierunku bardziej rozwiniętych ośrodków przy szlakach komunikacyjnych w celu poprawienia sprzedaży produktu, jak również w celu zbliżenia się do dużych skupisk ludności, co ułatwiło zarówno handel produktem w tamtych miejscowościach, jak i jego transportowanie do innych okolic regionuSobao Pasiego started to be produced in greater quantities and, as a consequence, to be recognised more widely, from the second half of the last century when producers looked beyond the immediate area of Vega de Pas to use more developed communication channels to improve sales, and moved closer to more populated centres so as to be better able both to sell the product there and transport it to other parts of the region
mając na uwadze, że tendencje urbanizacyjne potęguje migracja wewnętrzna do stolic i innych metropolii, a także mając na uwadze, że wynikający stąd wzrost liczby ludności powoduje ogromne obciążenia rozrastających się miast, zmuszonych zaspokajać większe potrzeby w zakresie gospodarowania odpadami, mieszkalnictwa, edukacji i możliwości zatrudnienia, a także, że ta wzrostowa tendencja w kierunku urbanizacji stanowi olbrzymie wyzwanie dla obszarów wiejskich, które muszą sobie radzić z utratą kapitału ludzkiego, siły roboczej, konsumentów i uczniówwhereas the trend towards urbanisation is compounded by internal migration towards capital cities and other metropolises, and whereas the resulting population growth causes an immense burden on the growing cities, which have to deal with increased needs in terms of waste management, the provision of housing, education and employment opportunities, and whereas this growing tendency towards urbanisation poses an enormous challenge to rural areas, which have to deal with the loss of human capital, the labour force, consumers and students
Migracje wewnętrzne ludności w Brazylii w latach 1960-2000Internal migrations in Brazil in the period 1960-2000
Problemem, na który należy zwrócić uwagę, jest zjawisko migracji ludności ze wsi do miast oraz ukryte zasoby siły roboczej w obszarach wiejskich, szczególnie w krajach słabiej rozwiniętych.Consideration should also be given to the migratory flows from rural to urban areas, and to the hidden human capital in rural areas, notably in the less developed countries.
Jednak nie globalizacja rozumiana wąsko, na sposób gospodarczy, zgodnie z tym, jak to zostało opisane w tym komunikacie - chociaż stabilne euro, efektywne zasady konkurencyjności i regulacja rynku należą do naszych interesów - ale w rozumieniu szerszym, bardziej holistycznym, obejmującym migrację i wzrost liczby ludności całego świata, zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne, a także przestępczość zorganizowaną na skalę światową i związany z nią terroryzm.Not globalisation in the rather narrow economic sense defined in this communication - although a stable euro and effective competition rules and market regulation are in all of our interests - but in its wider, more holistic sense, encompassing world population growth and migration; climate change and energy security; and internationally organised crime linked to terrorism.
uznaje jednak, że migracja, w szczególności z regionów, w których obserwuje się odpływ ludności, umożliwia również zniwelowanie negatywnych skutków zmian demograficznych i wzywa w związku z tym państwa członkowskie do uznania integracji społecznej migrantów za strategicznie istotne działanie polityczneRecognises, however, that immigration particularly offers regions experiencing net outward migration the opportunity to stem the negative impact of demographic change, and calls, therefore, on the Member States to recognise the integration of migrants as a strategically important policy measure
Migracja ludności chińskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej z uwzględnieniem społeczno-gospodarczej sytuacji w RosjiMigration of Chinese population on the territory of Russian Federation, taking into account the socio-economic situation in Russia
zauważa, że w wyniku ostatnich rozszerzeń w Unii przybyło prawie sto mniejszościowych grup ludności, których liczba wynosiła około ‧ w Europie piętnastki i podkreśla, że ze względu na niewielki odsetek imigrantów, uchodźców i cudzoziemców z krajów trzecich oraz na obecność rdzennych mniejszości (tradycyjnych), bardziej widoczną w państwach członkowskich Europy środkowej i wschodniej, polityka w dziedzinie migracji i integracji została oddzielona od polityki w zakresie mniejszościObserves that the recent EU enlargements have added close to one hundred minority population groups to the fifty or so which existed when there were ‧ EU countries, and stresses that because of the low percentage of resident immigrants, refugees and foreign nationals from third countries and the more visible presence of indigenous traditional minorities in Central and Eastern European Member States, migration and integration policies have been hived off there from policies on minorities
Migracje ludności tureckiej do krajów Unii Europejskiej na przykładzie NiemiecMigration of Turkish population to the European Union countries based on the example of Germany
Tam, gdzie jest to możliwe, definicje stosowane do celów niniejszego rozporządzenia zostały zaczerpnięte z zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie statystyk dotyczących międzynarodowej migracji, zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie spisów ludności oraz mieszkań w państwach należących do Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ lub objętych prawodawstwem WE oraz powinny być aktualizowane zgodnie z właściwymi proceduramiWherever possible, the definitions used for the purposes of this Regulation are taken from the United Nations Recommendations on Statistics of International Migration, the United Nations Recommendations for the Censuses of Population and Housing in the ECE Region or EC legislation, and should be updated following the relevant procedures
Uważa, że jednym z głównych wyzwań może być migracja ludności na dużą skalę, i to zarówno z państw trzecich do UE, jak i między państwami członkowskimi czy też między regionami oraz wewnątrz nichconsiders that one of the key challenges is likely to be large scale population migration, both from external countries into the EU, between Member States and also between and within regions
Kwestie związane z migracją ludności, integracją społeczną, wymiarem sprawiedliwości i bezpieczeństwem również mogą przynosić wzajemne korzyści i powinny być widoczne dla obywateli.The issues of migration, social integration, justice and security are also of mutual benefit and visibility.
Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje: takie jak zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na systemy emerytalne, migracja i integracja, analiza wpływu zmian demograficznych na rozwój miast; styl życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci, kwestie niepełnosprawności, zdrowie i jakość życia; ochrona interesów ekonomicznych konsumentów; nierówności; przestępczość; rola przedsiębiorstw w społeczeństwie i zróżnicowaniu ludności, przynależność etniczna, pluralizm religijny, interakcje kulturowe, zagadnienia wielokulturowe oraz kwestie związane z ochroną podstawowych praw człowieka oraz zwalczaniem wszelkich form dyskryminacjiMajor trends in society and their implications: such as demographic change including ageing and its effects on pension systems, migration and integration, analysing the implications of the demographic change for urban development; lifestyles, work, families, reconciling professional and family life, gender issues, disabilities issues, health and quality of life; economic consumer protection; inequalities; criminality; the role of business in society and population diversity, ethnicity, religious pluralism, cultural interactions multicultural issues and issues related to protection of fundamental rights and the fight against discrimination of any kind
Ograniczanie migracji ludności z terenów wiejskichTo help counter the flight from the land
wzywa państwa członkowskie UE i Komisję Europejską do podjęcia zobowiązania do przeciwdziałania przyczynom strukturalnym masowej migracji poprzez zmianę swoich obecnych strategii politycznych, w tym dumpingu ze strony produktów UE na rynkach trzeciego świata, aby umożliwić krajom afrykańskim ochronę i budowanie ich gospodarek, a także zagwarantować ludności tych krajów przyzwoite dochody, zapewniając w ten sposób lepsze perspektywy na przyszłośćCalls for a commitment from the EU Member States and the European Commission to address the structural causes of massive migration by changing their current policies, including the dumping of EU products on the third-world markets, in order to allow African countries to protect and build their economies, guarantee decent earnings for their populations, thereby offering better prospects for the future
Showing page 1. Found 13270 sentences matching phrase "migracja ludności".Found in 4.942 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.