Translations into English:

  • gross operating surplus   

Example sentences with "nadwyżka operacyjna brutto", translation memory

add example
Dochody i wydatki zaklasyfikowane jako finansowe lub nadzwyczajne w sprawozdaniu finansowym spółki są wyłączone z nadwyżki operacyjnej bruttoIncome and expenditure classified as financial or extraordinary in company accounts is excluded from gross operating surplus
Alternatywną metodą obliczania jest obliczanie z nadwyżki operacyjnej brutto przez dodanie kosztów osobowychAlternatively it can be calculated from gross operating surplus by adding personnel costs
Włączenie czynszów kalkulacyjnych niektórych garaży posiadanych przez właścicieli w sferze wytwórczości wpływa na produkcję, wartość dodaną, zużycie ostateczne gospodarstw domowych oraz nadwyżkę operacyjną bruttoThe inclusion of imputed rents of certain garages owned by owner-occupiers in the sphere of production affects output, value added, final consumption of households and gross operating surplus
Nadwyżka operacyjna bruttoGross operating surplus
Wartość dodana według cen czynników produkcji jest wykorzystywana do obliczania nadwyżki operacyjnej brutto (‧ ‧) oraz innych agregatów i sald. KodValue-added at factor cost is used in the calculation of gross operating surplus (‧ ‧) and other aggregates and balances
W przypadku każdej z tych pozycji Państwa Członkowskie określają procedury stosowane w celu zapewnienia, aby zarówno część, która jest dochodem do opodatkowania, jak i część zwolniona z opodatkowania były uznane za wynagrodzenie pracowników lub nadwyżkę operacyjna brutto przedsiębiorstw niestowarzyszonych (a nie jako zużycie pośrednieMember States shall describe for each of these items the procedures used to ensure that both the part which is taxable income and the part which is tax-exempt are treated as remuneration of employees or gross operating surplus of unincorporated enterprises (and not as intermediate consumption
W ujęciu od strony dochodów nadwyżka operacyjna brutto zmienia się w takim samym stopniu co wartość dodanaIn the income approach gross operating surplus changes to the same extent as value added
aby JRD były dostrzegalne, system informacyjny przedsiębiorstwa musi mieć możliwość wykazania lub obliczenia dla każdej JRD co najmniej wartości produkcji, konsumpcji pośredniej, kosztów siły roboczej, nadwyżki operacyjnej i zatrudnienia oraz środków trwałych bruttowhereas for a KAU to be observable, the enterprise
Nadwyżka operacyjna brutto obliczana jest na podstawie następujących pozycji rachunkowych firmyGross operating surplus can be calculated from the following accounting headings
W ujęciu od strony dochodów następuje spadek nadwyżki operacyjnej brutto równy spadkowi wartości dodanej producentów rynkowych powiększonej o spadek zużycia środków trwałych producentów nierynkowychIn the income approach there will be a fall in gross operating surplus equal to the fall in value added of market producers plus the fall in consumption of fixed capital of non-market producers
W ujęciu od strony dochodu wzrost wartości dodanej znajduje odzwierciedlenie w odpowiednim wzroście nadwyżki operacyjnej bruttoIn the income approach the increase in value added is mirrored in an equivalent increase in gross operating surplus
System informacyjny jednostki instytucjonalnej musi być w stanie wykazać lub obliczyć, dla każdej lokalnej JDG, co najmniej wartość produkcji globalnej, zużycia pośredniego, kosztów związanych z zatrudnieniem, nadwyżki operacyjnej oraz zatrudnienia i środków trwałych brutto (ESAThe institutional unit
Do wyliczenia ceny sprzedaży wykorzystano dwie oddzielne metody: metodę wielokrotności nadwyżki operacyjnej brutto i metodę wolnych przepływów pieniężnychTwo distinct methods have been used to calculate this selling price: the gross operating surplus multiple method and the free cash flow method
Państwa Członkowskie stosujące do PKB podejście oparte na dochodach ustalają opis wszystkich takich korekt i obliczeń w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników, nadwyżki operacyjnej brutto niestowarzyszonych przedsiębiorstw i nadwyżki operacyjnej brutto stowarzyszonych przedsiębiorstwMember States applying the income approach to GDP shall establish a description of all such adjustments and calculations in respect of compensation of employees, gross operating surplus of unincorporated enterprises and gross operating surplus of incorporated enterprises
DNB stanowi ogólny pierwotny dochód uzyskiwany przez jednostki instytucjonalne rezydentów: rekompensata pracowników, podatki produkcyjne i przywóz pomniejszony o subsydia, dochód majątkowy (uzyskiwany pomniejszony o płacony), nadwyżka operacyjna brutto i różnorodny dochód bruttoGNI represents total primary income receivable by resident institutional units: compensation of employees, taxes on production and imports less subsidies, property income (receivable less payable), gross operating surplus and gross mixed income
W ujęciu od strony dochodu wzrost zużycia środków trwałych pociąga za sobą wzrost nadwyżki operacyjnej bruttoIn the income approach the increase in consumption of fixed capital entails a rise in gross operating surplus
poprawa prognozy nadwyżki operacyjnej brutto dla poszczególnych przedsiębiorstw, w szczególności przez skorygowanie definicjiimprovement of the estimate of the gross operating surplus of individual firms, in particular by correcting definitions
Nadwyżka operacyjna brutto to nadwyżka wygenerowana z form działalności operacyjnej po zrekompensowaniu nakładów pracyGross operating surplus is the surplus generated by operating activities after the labour factor input has been recompensed
W ujęciu od strony dochodów zmiana wartości dodanej znajduje odzwierciedlenie w zmianie nadwyżki operacyjnej brutto, której znaku wpływu nie można określić a prioriIn the income approach the change in value added is mirrored in a change in gross operating surplus the sign of which cannot be established a priori
W ujęciu od strony dochodów zmiana nadwyżki operacyjnej brutto równa się zmianie wartości dodanej pomniejszonej o zmianę innych subsydiów dotyczących produkcji RIn the income approach the change in gross operating surplus equals the change in value added less the change in other production subsidies R
Nadwyżkę operacyjną brutto można obliczyć bezpośrednio na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z metodą kosztów w układzie funkcjonalnymGross operating surplus can be calculated directly from the following accounting headings from the function of expense method
W ujęciu od strony dochodu nadwyżka operacyjna brutto zwiększa się o kwotę odpowiadającą dodatkowemu zużyciu środków trwałychIn the income approach gross operating surplus rises by an amount corresponding to the extra consumption of fixed capital
W ujęciu od strony dochodu zmiany dotyczą nadwyżki operacyjnej bruttoIn the income approach gross operating surplus will be affected
Nadwyżka operacyjna brutto opiera się naGross operating surplus is based on
Showing page 1. Found 23877 sentences matching phrase "nadwyżka operacyjna brutto".Found in 8.285 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.