Translations into English:

  • CD burner   
    (Noun  )
     
    CD burner

Example sentences with "nagrywarka CD", translation memory

add example
Nagrywarka CD... CommentCDWRITER Device
Jeśli ta opcja jest zaznaczona, K‧b utworzy obraz płyty przed nagraniem plików na płytę CD/DVD. W przeciwnym wypadku dane będą nagrywane w locie, tzn. nie będzie tworzony pośredni obraz płyty. Uwaga: Chociaż nagrywanie w locie powinno działać na większości systemów, upewnij się że dane są wysyłane do nagrywarki wystarczająco szybkoIf this option is checked, K‧b will create an image before writing the files to the CD/DVD. Otherwise the data will be written on-the-fly, i. e. no intermediate image will be created. Caution: Although writing on-the-fly should work on most systems, make sure the data is sent to the writer fast enough
Jeśli ta opcja jest włączona, K‧b włącza funkcję Burnfree (lub Just Link). Jest to funkcja nagrywarki CD, która umożliwia uniknięcie błędów opróżnienia bufora. Bez Burnfree, jeśli nagrywarka nie otrzyma na czas nowych danych, występuje błąd opróżnienia bufora, ponieważ nagrywarka potrzebuje ciągłego strumienia danych do zapisania na płycie. Z włączonym Burnfree nagrywarka może zaznaczyć aktualną pozycję lasera i wrócić do niej, kiedy bufor zostanie ponownie napełniony. Ale, ponieważ oznacza to pozostawienie małych przerw w danych na płycie jest wysoce zalecane, aby zawsze dobierać odpowiednią szybkość zapisu w celu uniknięcia użycia Burnfree, zwłaszcza w przypadku płyt CD Audio (w najgorszym przypadku może być słyszalna przerwa). Burnfree było poprzednio nazywane Burnproof, ale nazwa została zmieniona odkąd stało się częścią standardu MMCIf this option is checked, K‧b enables Burnfree (or Just Link). This is a feature of the CD writer which avoids buffer underruns. Without burnfree, if the writer cannot get any more data a buffer underrun would occur, since the writer needs a constant stream of data to write the CD. With burnfree the writer can mark the current position of the laser and get back to it when the buffer is filled again; but, since this means having little data gaps on the CD, it is highly recommended to always choose an appropriate writing speed to prevent the usage of burnfree, especially for audio CDs (in the worst case one would hear the gap). Burnfree was formerly known as Burnproof, but has since been renamed when it became part of the MMC standard
Nieznany błąd. Jeśli masz cd w urządzeniu, spróbuj uruchomić cdparanoia-vsQ jako zwykły użytkownik (nie administrator). Czy widzisz listę utworów? Jeśli nie, upewnij się, że masz prawa dostępu do urządzenia. Jeśli używasz emulacji SCSI (prawdopodobne jeśli masz nagrywarkę IDE), upewnij się, że masz prawa zapisu i odczytu w generycznym urządzeniu SCSI-prawdopodobnie/dev/sg‧,/dev/sg‧, itd. Jeśli i to nie pomoże, spróbuj wpisać audiocd:/? device=/dev/sg‧ (lub podobne), aby przekazać kio_ audiocd, które urządzenie to CD-ROMUnknown error. If you have a cd in the drive try running cdparanoia-vsQ as yourself (not root). Do you see a track list? If not, make sure you have permission to access the CD device. If you are using SCSI emulation (possible if you have an IDE CD writer) then make sure you check that you have read and write permissions on the generic SCSI device, which is probably/dev/sg‧,/dev/sg‧, etc.. If it still does not work, try typing audiocd:/?device=/dev/sg‧ (or similar) to tell kio_audiocd which device your CD-ROM is
Jeśli ta opcja jest zaznaczona, K‧b nie utworzy obrazu tylko nagra pliki bezpośrednio na płytę CD/DVD. Uwaga: Chociaż ten tryb powinien działać na większości systemów, upewnij się że dane są wysyłane do nagrywarki wystarczająco szybkoIf this option is checked, K‧b will not create an image first but write the files directly to the CD/DVD. Caution: Although this should work on most systems, make sure the data is sent to the writer fast enough
Zapisu dokonuje się przez wystawienie warstwy barwnika na działanie podczerwonej wiązki laserowej w nagrywarce płyt CD-RRecording is realised by exposing the dye-layer to an infrared laser beam in a CD-R recorder
Większość nagrywarek nie obsługuje nagrywania wielosesyjnych płyt CD w trybie DAOMost writers do not support writing multisession CDs in DAO mode
Spróbuj uruchomić polecenie cdparanoia-vsQ jako zwykły użytkownik (a nie root). Czy widzisz listę utworów? Jeżeli nie, upewnij się, że masz uprawnienia dostępu do napędu CD. Jeżeli używasz emulacji SCSI (możliwe, jeżeli posiadasz nagrywarki IDE), upewnij się, że masz uprawnienia do zapisu i odczytu ze standardowego urządzenia SCSI, najprawdopodobniej/dev/sg‧,/dev/sg‧, itp. Jeżeli problem nadal występuje, spróbuj wpisać audiocd:/? device=/dev/sg‧ (lub podobne), żeby sprecyzować którym urządzeniem jest Twój napęd & CD-ROMTry running cdparanoia-vsQ as yourself (not root). Do you see a track list? If not, make sure you have permission to access the CD device. If you 're using SCSI emulation (possible if you have an IDE CD writer) then make sure you check that you have read and write permissions on the generic SCSI device, which is probably/dev/sg‧,/dev/sg‧, & etc;. If it still does n't work, try typing audiocd:/?device=/dev/sg‧ (or similar) to tell kio_audiocd which device your & CD-ROM; is
Technologia produkcji oraz doświadczenie zdobyte przez przemysł wspólnotowy w produkcji płyt CD-R stanowiło i będzie nadal stanowić podstawę do dalszych innowacji w produkcji innych nośników przechowywania danychThe production technology and experience gained by the Community industry in CD-Rs production has provided, and will continue to provide, a basis for further innovation in the manufacture of other related data storage media products
Suplement do Dziennika Urzędowego ( seria S ) – Ogłoszenia o przetargach , CD-ROM dwa razy w tygodniu wielojęzyczny : w 23 językach urzędowych UESupple ment to the Official Journal ( S series ) , tendering procedures for public contracts , CD-ROM , two editions per week multilingual : 23 official EU languages
Średnia początkowa liczba komórek CD‧+ była niska w obu grupach (ogółem ‧ komórek/mlThe median baseline CD‧ cell count was low (‧ cells/mm‧ overall) in both groups
mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazów wynosi ‧ cdmm in the case of a minimum indicator intensity of ‧ cd
Dorośli Do tej pory wykazano, że leczenie indynawirem w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi (np. analogami nukleozydów) powodowało zmniejszenie liczby wirusów i zwiększenie liczby limfocytów CD‧ u pacjentów, u których występowało mniej niż ‧ komórek CD‧ w ‧ mmAdults Treatment with indinavir alone or in combination with other antiretroviral agents (i. e., nucleoside analogues) has so far been documented to reduce viral load and increase CD‧ lymphocytes in patients with CD‧ cell counts below ‧ cells/mm
W obu grupach wystąpił także podobny wzrost liczby limfocytów CDThe two groups also had similar rises in CD‧ cell counts
Wynalazłam męża na CDI' ve invented a husband CD
K‧b może tylko kopiować mieszane płyty CD z CD-ExtraK‧b can only copy CD-Extra mixed mode CDs
Tego samego dnia Komisja przesłała także stronom dokumentację dochodzenia na płycie CD-ROM; drugi taki CD-ROM został przesłany dnia ‧ kwietnia ‧ rThe undertakings had access to the Commission's investigation file in the form of a copy on CD-ROM, which was sent to them on ‧ October ‧ and a second CD-ROM that was sent on ‧ April
Symulacja klonowania płyty CDSimulating CD Cloning
W każdym razie, jak już wyjaśniono powyżej, zakupione produkty są sprzedawane w tej samej cenie co płyty CD-R własnej produkcji i nie mogły przyczynić się do szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowyIn any case, as already explained above, purchased products are sold at the same price as own-produced CD-Rs and cannot have contributed to the injury suffered by the Community industry
Wpływ wysokich dawek polifenoli na aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych w wątrobie i mózgu myszy CD-1Effect of high doses of polyphenols on the antioxidant activity of selected enzymes in the liver and brain of CD-1 mice
Dlatego, dochodzeniem i przyjętymi środkami objęto zarówno CD-R o średnicy ‧ cm jak i CD-R w formie wizytówkiTherefore, the ‧ cm CD-R and the business card type CD-R are both covered by the investigation and by the measures adopted
Po zastosowaniu miglustatu wprowadzanego do żołądka przez zgłębnik u samców i samic myszy szczepu CD‧ przez okres ‧ lat w dawkach ‧, ‧ i ‧ mg/kg mc./dobę (zmniejszenie dawki po upływie pół roku) stwierdzono zwiększenie częstości występowania zmian zapalnych i hiperplastycznych w obrębie jelita grubego u zwierząt obu płciAdministration of miglustat to male and female CD‧ mice by oral gavage at dose levels of ‧, ‧ and ‧ mg/kg/day (dose reduction after half a year) for ‧ years resulted in an increased incidence of inflammatory and hyperplastic lesions in the large intestine in both sexes
obecne wymogi dotyczące ograniczenia pola widzenia obuocznego przez słupki szyby przedniej powinny być zmienione w celu zmniejszenia trudności napotykanych przez producentów podczas produkcji pojazdów, które mają optymalne współczynniki oporu (Cdwhereas the current requirements relating to the binocular obstruction due to windscreen posts should be amended in order to alleviate the difficulties encountered by manufacturers in producing vehicles having optimum drag coefficients (Cd
Kopiowanie wielosesyjnej płyty CD z danymiCopying Multisession Data CD
W odniesieniu do OD, uznano, że ‧ % sprzedaży zarejestrowanej przez Eurostat pod odpowiednią pozycją może być związana z błędnym zgłoszeniem celnym dysków CD-R, więc wielkości te zostały odpowiednio skorygowane, zaś ceny oszacowano w sposób opisany w akapicie ‧ preambułyFor the IP, it was considered that ‧ % of the trade registered by Eurostat under the relevant heading could be linked to a misdeclaration of CD-Rs and volumes were corrected accordingly, while prices were estimated as explained at recital
Showing page 1. Found 1473 sentences matching phrase "nagrywarka CD".Found in 0.667 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.