Translations into English:

  • CD burner   
    (Noun  )
     
    CD burner

Example sentences with "nagrywarka CD", translation memory

add example
Jeśli ta opcja jest włączona, K‧b włącza funkcję Burnfree (lub Just Link). Jest to funkcja nagrywarki CD, która umożliwia uniknięcie błędów opróżnienia bufora. Bez Burnfree, jeśli nagrywarka nie otrzyma na czas nowych danych, występuje błąd opróżnienia bufora, ponieważ nagrywarka potrzebuje ciągłego strumienia danych do zapisania na płycie. Z włączonym Burnfree nagrywarka może zaznaczyć aktualną pozycję lasera i wrócić do niej, kiedy bufor zostanie ponownie napełniony. Ale, ponieważ oznacza to pozostawienie małych przerw w danych na płycie jest wysoce zalecane, aby zawsze dobierać odpowiednią szybkość zapisu w celu uniknięcia użycia Burnfree, zwłaszcza w przypadku płyt CD Audio (w najgorszym przypadku może być słyszalna przerwa). Burnfree było poprzednio nazywane Burnproof, ale nazwa została zmieniona odkąd stało się częścią standardu MMCIf this option is checked, K‧b enables Burnfree (or Just Link). This is a feature of the CD writer which avoids buffer underruns. Without burnfree, if the writer cannot get any more data a buffer underrun would occur, since the writer needs a constant stream of data to write the CD. With burnfree the writer can mark the current position of the laser and get back to it when the buffer is filled again; but, since this means having little data gaps on the CD, it is highly recommended to always choose an appropriate writing speed to prevent the usage of burnfree, especially for audio CDs (in the worst case one would hear the gap). Burnfree was formerly known as Burnproof, but has since been renamed when it became part of the MMC standard
Spróbuj uruchomić polecenie cdparanoia-vsQ jako zwykły użytkownik (a nie root). Czy widzisz listę utworów? Jeżeli nie, upewnij się, że masz uprawnienia dostępu do napędu CD. Jeżeli używasz emulacji SCSI (możliwe, jeżeli posiadasz nagrywarki IDE), upewnij się, że masz uprawnienia do zapisu i odczytu ze standardowego urządzenia SCSI, najprawdopodobniej/dev/sg‧,/dev/sg‧, itp. Jeżeli problem nadal występuje, spróbuj wpisać audiocd:/? device=/dev/sg‧ (lub podobne), żeby sprecyzować którym urządzeniem jest Twój napęd & CD-ROMTry running cdparanoia-vsQ as yourself (not root). Do you see a track list? If not, make sure you have permission to access the CD device. If you 're using SCSI emulation (possible if you have an IDE CD writer) then make sure you check that you have read and write permissions on the generic SCSI device, which is probably/dev/sg‧,/dev/sg‧, & etc;. If it still does n't work, try typing audiocd:/?device=/dev/sg‧ (or similar) to tell kio_audiocd which device your & CD-ROM; is
Nieznany błąd. Jeśli masz cd w urządzeniu, spróbuj uruchomić cdparanoia-vsQ jako zwykły użytkownik (nie administrator). Czy widzisz listę utworów? Jeśli nie, upewnij się, że masz prawa dostępu do urządzenia. Jeśli używasz emulacji SCSI (prawdopodobne jeśli masz nagrywarkę IDE), upewnij się, że masz prawa zapisu i odczytu w generycznym urządzeniu SCSI-prawdopodobnie/dev/sg‧,/dev/sg‧, itd. Jeśli i to nie pomoże, spróbuj wpisać audiocd:/? device=/dev/sg‧ (lub podobne), aby przekazać kio_ audiocd, które urządzenie to CD-ROMUnknown error. If you have a cd in the drive try running cdparanoia-vsQ as yourself (not root). Do you see a track list? If not, make sure you have permission to access the CD device. If you are using SCSI emulation (possible if you have an IDE CD writer) then make sure you check that you have read and write permissions on the generic SCSI device, which is probably/dev/sg‧,/dev/sg‧, etc.. If it still does not work, try typing audiocd:/?device=/dev/sg‧ (or similar) to tell kio_audiocd which device your CD-ROM is
Jeśli ta opcja jest zaznaczona, K‧b utworzy obraz płyty przed nagraniem plików na płytę CD/DVD. W przeciwnym wypadku dane będą nagrywane w locie, tzn. nie będzie tworzony pośredni obraz płyty. Uwaga: Chociaż nagrywanie w locie powinno działać na większości systemów, upewnij się że dane są wysyłane do nagrywarki wystarczająco szybkoIf this option is checked, K‧b will create an image before writing the files to the CD/DVD. Otherwise the data will be written on-the-fly, i. e. no intermediate image will be created. Caution: Although writing on-the-fly should work on most systems, make sure the data is sent to the writer fast enough
Zapisu dokonuje się przez wystawienie warstwy barwnika na działanie podczerwonej wiązki laserowej w nagrywarce płyt CD-RRecording is realised by exposing the dye-layer to an infrared laser beam in a CD-R recorder
Nagrywarka CD... CommentCDWRITER Device
Większość nagrywarek nie obsługuje nagrywania wielosesyjnych płyt CD w trybie DAOMost writers do not support writing multisession CDs in DAO mode
Jeśli ta opcja jest zaznaczona, K‧b nie utworzy obrazu tylko nagra pliki bezpośrednio na płytę CD/DVD. Uwaga: Chociaż ten tryb powinien działać na większości systemów, upewnij się że dane są wysyłane do nagrywarki wystarczająco szybkoIf this option is checked, K‧b will not create an image first but write the files directly to the CD/DVD. Caution: Although this should work on most systems, make sure the data is sent to the writer fast enough
Jeśli ta opcja jest włączona, K‧b używa pewnego, inaczej nieużywanego, miejsca na płycie CD audio, do przechowania dodatkowych informacji, takich jak wykonawca lub tytuł płyty CD. CD-TEXT jest rozszerzeniem standardu CD Audio wprowadzonym przez firmę Sony. CD-TEXT jest używany tylko w odtwarzaczach CD, które obsługują to rozszerzenie (głównie odtwarzaczach samochodowych). Ponieważ płyty z rozszerzeniem CD-TEXT będą działać w każdym odtwarzaczu CD, włączenie tej opcji w niczym nie przeszkadza, a może być użyteczne (jeśli podane są dane CD-TEXTIf this option is checked K‧b uses some otherwise-unused space on the audio CD to store additional information, like the artist or the CD title. CD-TEXT is an extension to the audio CD standard introduced by Sony. CD-TEXT will only be usable on CD players that support this extension (mostly car CD players). Since a CD-TEXT-enhanced CDs will work in any CD player it is never a bad idea to enable this (if you specify CD-TEXT data
w polach zdefiniowanych na schematach w załączniku I natężenie wysyłanego światła musi być nie mniejsze niż ‧ cd dla przednich i tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) oraz ‧ cd dla świateł stop z jednym poziomem natężenia, a dla świateł stop z dwoma poziomami natężenia ‧ cd w dzień i ‧ cd w nocythroughout the fields defined in the diagrams in Annex I, the intensity of the light emitted must be not less than ‧ cd for front and rear position (side) lamps and end-outline marker lamps, not less than ‧ cd for stop lamps with one level of intensity, and for stop lamps with two levels of intensity ‧ cd by day and ‧ cd by night
Użytkownik może zmienić te opcje za pomocą Edytora menu KDE. Opcja-caption jest ważna, ponieważ żaden użytkownik nie chciałby, klikając w menu Edytor, uruchomić programu, który w tytule miałaby kedit-‧. ‧pl‧-build‧. Oczekuje on okna o tytule Edytor. Idąc dalej, nazwy zostały przetłumaczone, np. amerykański użytkownik uruchamia CD-Player i otrzymuje okno CD-Player, apPolski użytkownik Odtwarzacz CD i otrzymuje okno Odtwarzacz CDThis way a user can change these things in & kmenuedit; for his or her applications. The-caption option is important, because no user will accept that the menu item Editor starts something called kedit-‧pl‧-build‧. Instead, he expects a window called Editor. Furthermore these names are localized, i. e. an American user launches CD-Player and gets a window called CD-Player while a German user launches CD-Spieler and gets a window called CD-Spieler
Płyty CD-R można rozróżnić zgodnie z typem przechowywanych danych (płyty CD-R dla przechowywania danych oraz płyty CD-R dla przechowywania muzyki), zdolności składowej, materiału odblaskowego (głównie srebro) oraz tego czy płyta CD-R jest nadrukowana czy też nieCD-Rs can be distinguished according to the type of data stored (data CD-R versus music CD-R), the storage capacity, the reflective metal layer (mainly silver) and whether or not the CD-R is printed upon
Biorąc pod uwagę podobny wygląd płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu (CD-R) i płyt kompaktowych wielokrotnego zapisu (CD-RW), które nie są objęte dochodzeniem, skarżący-Komitet Europejskich Producentów CD-R (CECMA), zażądał takiego oznaczenia rozpatrywanego produktu, aby możliwe było odróżnienie od niego płyt kompaktowych wielokrotnego zapisu (CD-RW) w celu zapewnienia prawidłowego stosowania nałożonego cłaGiven the similar appearance of recordable compact disks (CD-Rs) and re-writable compact disks (CD-RWs) which are not covered by the investigation, the complainant, the Committee of European CD-R Manufacturers (CECMA), requested that the product under consideration (CD-Rs) should be distinguished from CD-RWs in order to ensure the proper application of the duties imposed
Podpozycja ‧ odnosi się także do napędów CD-ROM, będących jednostkami pamięci do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, które składają się z jednostek napędu zaprojektowanych do wyszukiwania sygnałów z CD-ROM, audio-CD i foto-CD oraz wyposażonych w gniazdko do słuchawek, przycisk regulacji wzmocnienia lub przycisk start/stopSubheading ‧ shall also apply to CD-ROM drives, being storage units for automatic data-processing machines, which consist of drive units designed for retrieving the signals from CD-ROMs, audio CDs and photo CDs and equipped with a jack for earphones, a volume-control button or a start/stop button
Wybiera, który wpis internetowej bazy danych płyt CD zostanie użyty. Muzyczne płyty CD nie zawierają tytułów utworów, ale internetowa baza danych CD to sprytny system, który korzystając z unikalnego identyfikatora wygenerowanego na podstawie liczby i długości utworów na każdej płycie CD, przypisuje jej listę utworów. Listy utworów są nadsyłane przez społeczność internetową i są powszechnie dostępne. Może się zdarzyć, że w bazie będzie więcej niż jedna lista. Ten parametr pozwala ci wybrać, której listy użyćSpecify which Internet CD Database entry to use. Audio CD s do n't have track names, but the Internet CD Database is a clever system which uses a special unique identifier generated from the number and length of tracks on each CD to cross-reference a track listing. Track listings are contributed by the Internet community and made available to all. Occasionally there will be multiple entries. You can specify which one to use
Niemniej jednak nawozy zawierające mniej niż ‧ mg Cd/kg P‧O‧ najprawdopodobniej nie doprowadziłyby do długoterminowej akumulacji w glebie, jeżeli nie brać pod uwagę innych źródeł Cd, podczas gdy nawozy zawierające ponad ‧ mg Cd/kg P‧O‧ doprowadziłyby w przypadku większości gleb do długoterminowej akumulacji w glebieHowever, fertilisers containing less than ‧ mg Cd/kg P‧O‧ would, in most soils, not expect to result in long-term soil accumulation, if other Cd inputs are not considered, while fertilisers containing more than ‧ mg Cd/kg P‧O‧ would, in most soils, expect to result in long-term soil accumulation
Działanie farmakodynamiczne W badaniach z zastosowaniem dawki początkowej ‧, ‧ mg/kg mc., po której zastosowano ‧ cotygodniowych dawek ‧, ‧ mg/kg, efalizumab zmniejszył ekspresję CD‧a na krążących limfocytach T maksymalnie do około ‧ %-‧ % w stosunku do wartości wyjściowych z okresu przed leczeniem i wysycał CD‧a do < ‧ % wartości wyjściowej dostępnych miejsc wiążących CD‧aPharmacodynamic effects In studies using an initial dose of ‧ mg/kg followed by ‧ weekly doses of ‧ mg/kg, efalizumab maximally reduced expression of CD‧a on circulating T lymphocytes to approximately ‧ % of pre-dose baseline values and saturated CD‧a to < ‧ % of baseline available CD‧a binding sites
Program do nagrywania płyt & CD;/DVD dla & kde;. W K‧b możesz tworzyć płyty z danymi, filmami i dźwiękiem (program zawiera wtyczki do obsługi formatów WAV, MP‧, FLAC i Ogg Vorbis). Można zapisywać i ponownie otwierać projekty, K‧b potrafi również zgrywać utwory z płyt & CD; oraz odpowiednio kopiować płyty & CD;/DVDThe definitive & CD;/DVD burning application for & kde;. With K‧b you can create data, video, and audio (it comes with plugins for WAV, MP‧, FLAC, and Ogg Vorbis) & CD; s. Projects can be saved and loaded, & CD;-ripping is supported, and you can appropriately make & CD;/DVD copies
w żadnym punkcie pól określonych w schematach w załączniku ‧ światłość nie może być mniejsza niż ‧,‧ cd w przypadku urządzeń kategorii ‧b, ‧,‧ cd dla urządzeń kategorii ‧, ‧a, ‧a, ‧b oraz dla urządzeń kategorii ‧b w ciągu dnia; nie może być mniejsza niż ‧,‧ cd dla urządzeń kategorii ‧b w nocyThroughout the fields defined in the diagrams in Annex ‧, the intensity of the light emitted must be not less than ‧,‧ cd for devices of category ‧b, not less than ‧,‧ cd for devices of categories ‧, ‧a, ‧a, ‧b and for those of category ‧b by day; it shall not be less than ‧,‧ cd for devices of category ‧b by night
Ustawia ścieżkę do napędu CD, np. audiocd:/? device =/dev/sdc. Na ogół moduł spróbuje znaleźć napęd CD z włożoną płytą muzyczną, ale jeżeli mu się nie uda, albo masz więcej niż napęd CD, możesz spróbować tej opcji. Proszę zauważyć, że okno konfiguracji pozwala Ci ustawić domyślną wartość tej opcjiSet the path to the audio CD device, & eg; audiocd:/? device =/dev/sdc. Normally, the slave will try to find a CD drive with an audio CD inserted, but if it fails or you have more than one CD drive, you may want to try this option. Note that the configuration dialog allows you to set a default value for this option
Główna droga kostymulacji obejmuje połączenie cząsteczek CD‧ i CD‧ na powierzchni komórek prezentujących antygen z receptorem CD‧ na limfocytach T (sygnałA major costimulatory pathway involves the binding of CD‧ and CD‧ molecules on the surface of antigen presenting cells to the CD‧ receptor on T lymphocytes (signal
& k‧b; jest programem służącym do nagrywania płyt CD i DVD, napisanym z myślą o & kde;. Oferuje komfortowy interfejs użytkownika w celu ułatwienia wykonania większości zadań związanych z nagrywaniem np.: tworzenia płyty Audio CD z różnych plików dźwiękowych, czy też kopiowania płyty CD lub DVD. W K‧B doświadczony użytkownik może kontrolować każdy krok nagrywania płyty, a początkujący znajdzie w nim ułatwienie, w postaci rozsądnych domyślnych ustawień, dzięki którym może łatwo zacząć nagrywać płyty. Aktualnie nagrywanie za pomocą K‧B jest możliwe dzięki programom, działającym w konsoli tekstowej: cdrecord, cdrdao, i growisofs& k‧b; is a CD and DVD burning application for Linux systems optimized for & kde;. It provides a comfortable user interface to perform most CD/DVD burning tasks like creating an Audio CD from a set of audio files or copying a CD. While the experienced user can take influence in all steps of the burning process, the beginner may find comfort in the automatic settings and the reasonable & k‧b; defaults which allow a quick start. The actual burning in K‧b is done by the command line utilities cdrecord, cdrdao, and growisofs
Jeśli nagrywasz płytę CD Audio z plików MP‧ lub innego formatu kompresji stratnej, proszę pamiętać, że po zakodowaniu płyty CD z powrotem do formatu MP‧ uzyskana jakość będzie gorsza, niezależnie od użytej szybkości transmisji. Aby sprawdzić, czy płyta CD Audio była nagrana z plików formatu kompresji stratnej, spróbuj skorzystać z serwisu auCDtectWhen you burn AudioCD from MP‧ s or other lossy compressed music, remember that if you encode this CD back to MP‧, you 'll get poorer quality regardless the bitrate you use. To check whether AudioCD was burnt from lossy format, try auCDtect
W dniu ‧ stycznia ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo CD&R Osprey Bidco Limited (Zjednoczone Królestwo), spółka specjalnego przeznaczenia kontrolowana przez przedsiębiorstwo Clayton, Dubilier and Rice Fund VIII, L.P. (CD&R Fund VIII, Kajmany), a pośrednio kontrolowana przez przedsiębiorstwo Clayton, Dubilier & Rice (CD&R, Stany Zjednoczone), przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad całym przedsiębiorstwem BCA Holdings Limited (BCA, Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu udziałówOn ‧ January ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking CD&R Osprey Bidco Limited (UK), a special purpose vehicle which is controlled by Clayton, Dubilier and Rice Fund VIII, L.P. (CD&R Fund VIII, Cayman Islands), ultimately indirectly controlled by Clayton, Dubilier & Rice (CD&R, USA) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the EC Merger Regulation control of the whole of BCA Holdings Limited (BCA, UK) by way of purchase of shares
Niektóre CD-R o średnicy ‧ cm dostosowano w taki sposób, aby ich wielkość odpowiadała wielkości wizytówki, przy czym właściwości takiego CD-R pozostają takie same jak właściwości CD-R o średnicy ‧ cm poza różnicą formy płytySome ‧ cm CD-Rs have been further adapted to match the size of a business card, but the characteristics of such a CD-R remain the same as of a ‧ cm CD-R, despite the difference in the form of the disc
Showing page 1. Found 1383 sentences matching phrase "nagrywarka CD".Found in 4.161 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.