Translations into English:

  • lactic beverages   
  • sour milk   

Example sentences with "napoje mleczne fermentowane", translation memory

add example
Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneOther fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included
mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączonemixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages
W wyjaśnieniach do nomenklatury taryfowej wódka, która nie jest objęta załącznikiem I, jest zdefiniowana jako alkohol: (...) (bez dodatków smakowych) otrzymywany w wyniku destylacji naturalnych napojów fermentowanych jak wino, jabłecznik (cydr) lub fermentowanych owoców, wytłoków owoców, zbóż lub innych produktów roślinnych, są w nich zachowane całkowicie lub częściowo drugorzędne składniki (estry, aldehydy, kwasy, wyższe alkohole, itd.), które nadają napojom charakterystyczny, indywidualny smak i aromatIn the Explanatory Notes to the Harmonised System, spirits, which are thus not covered by Annex I, are defined as follows: Spirits produced by distilling wine, cider or other fermented beverages or fermented grain or other vegetable products, without adding flavouring; they retain, wholly or partly, the secondary constituents (esters, aldehydes, acids, higher alcohols, etc.) which give the spirits their peculiar individual flavours and aromas
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ maja ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden Den Haag- Niderlandy)- Siebrand BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Nomenklatura Scalona- Pozycje taryfowe ‧ i ‧- Napój fermentowany zawierający alkohol destylowany- Napój wytwarzany z owoców lub produktu naturalnego- Dodanie innej substancji- Konsekwencje- Utrata smaku, zapachu i wyglądu napoju pierwotnegoCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ May ‧ (reference for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Netherlands))- Siebrand BV v Staatssecretaris van Financiën (Combined Nomenclature- Tariff headings ‧ and ‧- Fermented beverage containing distilled alcohol- Beverage produced from fruit or from a natural product- Addition of substances- Effects- Loss of the taste, smell and appearance of the original beverage
Czy napój, który zawiera pewną ilość alkoholu destylowanego, ale poza tym odpowiada definicji pozycji taryfowej CN ‧, może zostać zaklasyfikowany do tej pozycji taryfowej, jeśli jest to napój fermentowany, który, poprzez dodatek wody oraz określonych substancji, stracił smak, zapach lub wygląd napoju wytworzonego z określonego owocu lub określonego produktu naturalnego?Can a beverage which contains a certain amount of distilled alcohol but which otherwise corresponds to the definition of heading ‧ of the Combined Nomenclature (CN) be classified under that heading if the beverage in question is a fermented beverage which, as a result of the addition of water and particular ingredients, has lost the taste, smell and/or appearance of a beverage produced from a particular fruit or natural product?
Jeśli chodzi o smakowe napoje mleczne o przedłużonej trwałości, ustalono, że czekoladowe napoje mleczne i owocowe napoje mleczne należą do odrębnych rynków produktowychWith respect to long-life flavoured dairy drinks, chocolate-flavoured dairy drinks and fruit-flavoured dairy drinks were found to belong to distinct product markets
smakowe napoje mleczne o przedłużonej trwałości, z podziałem na napoje mleczne o przedłużonej trwałości o smaku czekoladowym, oraz napoje mleczne o przedłużonej trwałości o smaku owocowymlong-life flavoured dairy drinks separated into long-life chocolate-flavoured dairy drinks and long-life fruit-flavoured dairy drinks
Proponowane połączenie stanowiłoby znaczące zakłócenie skutecznej konkurencji na rynkach zbytu mleka surowego, świeżych podstawowych produktów mlecznych, sera, wzbogaconego jogurtu i twarogu, świeżych smakowych napojów mlecznych, napojów mlecznych o przedłużonej trwałości, świeżego sosu jajeczno-mlecznego i owsiankiThe proposed merger would lead to a significant impediment of effective competition in the markets for procurement of raw milk, fresh basic dairy products, cheese, value added yoghurt and quark, fresh flavoured dairy drinks, long-life dairy drinks (LLDDs) and fresh custard and porridge
W projekcie decyzji Komisja doszła do wniosku, że zobowiązania przedłożone w dniu ‧ listopada ‧ r. gwarantują, że proponowane połączenie nie zakłóci znacząco skutecznej konkurencji na rynkach sprzedaży mleka świeżego, maślanki świeżej i jogurtu zwykłego; sprzedaży świeżych napojów mlecznych, markowych, niezdrowotnych, z podziałem zależnie od kanału dystrybucji na segment detaliczny i OOH; sprzedaży wzbogaconych jogurtów i twarogów w segmencie OOH; sprzedaży świeżego sosu jajeczno-mlecznego i świeżej owsianki (razem z wszystkimi wyżej wymienionymi rynkami świeżych przetworów mlecznych); sprzedaży napojów mlecznych o przedłużonej trwałości; sprzedaży sera typu holenderskiego specjalistycznym hurtowniom i podmiotom prowadzącym nowoczesne typy sprzedaży detalicznej; a zatem również na rynku skupu mleka surowegoIn the draft Decision, the Commission has come to the conclusion that the commitments as submitted on ‧ November ‧ ensure that the proposed merger would not significantly impede effective competition in the markets for sales of fresh milk, fresh buttermilk and plain yoghurt; sales of branded non-health fresh dairy drinks separated according to distribution channel in retail and OOH; sales of value-added yoghurts and quark in the OOH segment; sales of fresh custard and porridge (together with all aforementioned markets fresh dairy); sales of long-life dairy drinks; sales of Dutch-type cheese to specialized wholesalers and to modern types of retail; and therefore also for procurement of raw milk
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Hoge Raad der Nederlanden Den Haag- Wykładnia pozycji ‧ i ‧ Nomenklatury Scalonej- Napój fermentowany zawierający alkohol etylowy (destylowany)- Dodanie wody i substancji powodujących utratę smaku, zapachu lub wyglądu napoju wytwarzanego z owoców lub produktu naturalnegoReference for a preliminary ruling- Hoge Raad der Nederlanden Den Haag –Interpretation of tariff headings ‧ and ‧ of the Combined Nomenclature- Fermented beverage containing distilled alcohol- Addition of water and ingredients resulting in a loss of the taste, smell and/or appearance of a beverage produced from fruit or from a natural product
W przypadku napojów fermentowanych trzeba będzie zatem przyjąć nieco bardziej elastyczne podejście, na przykład grupując je zależnie od ich mocy, aby uniknąć niepotrzebnego komplikowania życia producentom i sprzedawcom tych napojówIt will therefore be necessary to establish a somewhat more flexible approach to fermented beverages, by placing them in bands according to their strength, to avoid unduly complicating the work of producers and traders
wino z owoców jagodowych lub napoje fermentujące z owoców jagodowych oraz cydr i napój gruszkowywine made from berries or fermented berry-based beverages a well as cider and perry
W odniesieniu do trzeciej kwestii, celem uregulowania problemu zgłaszanego przez liczne podmioty i związanego ze zbyt mało precyzyjnym sformułowaniem przepisów dyrektywy, która nie określa, jakie ilości alkoholu destylowanego można dodawać do innych napojów fermentowanych, Komisja proponuje w większym stopniu uniezależnić klasyfikacjię napojów alkoholowych dla celów podatkowych (akcyzy) od klasyfikacji nomenklatury scalonejOn the third point: to avoid the problem raised by many operators regarding the directive's vague wording, which fails to specify the amount of distilled alcohol that can be added to other fermented beverages, the Commission proposes to make the definition of alcoholic beverages for excise purposes less dependent on the Common Nomenclature classification
patuliny w sokach owocowych, nektarach owocowych, napojach alkoholowych, cydrze i innych napojach fermentowanych uzyskanych z jabłek lub zawierających sok jabłkowypatulin in fruit juices, fruit nectar, spirit drinks, cider and other fermented drinks derived from apples or containing apple juice
Całą działalność w zakresie świeżych produktów mlecznych Friesland Foods w Niderlandach obejmującą świeże produkty mleczne, świeżą maślankę, jogurt naturalny, wzbogacony jogurt i twaróg, świeży sos jajeczno-mleczny, owsiankę, świeże smakowe napoje mleczne, świeżą śmietanę i organiczne świeże podstawowe produkty mleczne (dalej zbywana działalność w zakresie produktów świeżychThe entire fresh dairy business of Friesland Foods in the Netherlands covering the products fresh milk, fresh buttermilk, plain yoghurt, value added yoghurts and quark, fresh custard, porridge, fresh flavoured dairy drinks, fresh cream and organic fresh basic dairy products (hereinafter, the Fresh Divestment Business
Pojęcie świeżych produktów mlecznych obejmuje podstawowe świeże produkty mleczne (świeże mleko, świeżą maślankę i jogurt naturalny), wzbogacony jogurt i twaróg, świeże smakowe napoje mleczne, świeży sos jajeczno-mleczny i owsiankęThe notion of fresh dairy products includes fresh basic dairies (fresh milk, fresh buttermilk and plain yoghurt), value added yoghurt and quark, fresh flavoured dairy drinks, fresh custard and porridge
Ponieważ proponowane połączenie przedsiębiorstw nie prowadziłoby do zakłócenia skutecznej konkurencji na rynku zdrowotnych świeżych smakowych napojów mlecznych oraz nie miałoby wpływu na rynek produktów sprzedawanych pod marką sprzedawcy detalicznego, ocena wpływu na konkurencję koncentruje się na rynku sprzedawanych pod marką producenta świeżych smakowych napojów mlecznych niemających szczególnych właściwości zdrowotnychAs the proposed merger would not lead to an impediment of effective competition in the market for health related fresh flavoured dairy drinks and the private label market would not be affected, the competitive assessment focuses on the branded non-health related market for fresh flavoured dairy drinks
W ramach tego rynku dokonano wstępnego podziału na świeże smakowe napoje mleczne i smakowe napoje mleczne o przedłużonej trwałościIn this market a preliminary distinction was drawn between fresh flavoured dairy drinks and long-life flavoured dairy drinks
Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidrOther fermented beverages (for example, cider
Dwójniak to miód pitny, klarowny napój fermentowany z brzeczki miodowej wyróżniający się charakterystycznym miodowym aromatem i smakiem użytego surowcaDwójniak is a mead, a clear beverage fermented from mead wort, distinguished by its characteristic honey aroma and the taste of the raw material used
NACE ‧.‧: Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanychNACE ‧.‧: Manufacture of other non-distilled fermented beverages
Zawartość alkoholu w napojach fermentowanych może i rzeczywiście się zmienia zależnie od różnych czynników dotyczących ich surowca i sposobu wytwarzaniaThe alcohol content of any fermented beverage can (and does) change according to various factors that affect the raw material and means of production
Półtorak to miód pitny, klarowny napój fermentowany z brzeczki miodowej wyróżniający się charakterystycznym miodowym aromatem i smakiem użytego surowcaPółtorak is a mead, a clear beverage fermented from mead wort, distinguished by its characteristic honey aroma and the taste of the raw material used
Trójniak to miód pitny, klarowny napój fermentowany z brzeczki miodowej wyróżniający się charakterystycznym miodowym aromatem i smakiem użytego surowcaTrójniak is a mead, a clear beverage fermented from mead wort, distinguished by its characteristic honey aroma and the taste of the raw material used
Showing page 1. Found 8730 sentences matching phrase "napoje mleczne fermentowane".Found in 8.87 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.