Translations into English:

 • habit         
  (Noun  ) (noun   )
   
  an action done on a regular basis
 • consuetude   
  (noun   )
 • custom         
  (noun, adjv   )
 • habituation   
  (noun   )
 • trick       
  (verb, noun   )
 • usage     
  (noun   )
 • wont     
  (adjv   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

NawykHabit
nawykihabits; behaviour
nawyki żywienioweeating habits; food beliefs; food preferences; dietary pattern

Example sentences with "nawyk", translation memory

add example
Bezgranicznie popieram przedmiotowe inicjatywy, które mają na celu poprawienie w perspektywie średnio- i długookresowej naszych nawyków zgodnie z rozwojem gospodarczym i przemysłowym całej Unii.I wholeheartedly support these initiatives, which aim, in the medium to long term, to improve our habits in line with the economic and industrial development of the Union as a whole.
Bezpłatne dostarczanie owoców i warzyw uczniom przyczyni się nie tylko do poprawy zdrowia i zmiany ich nawyków żywnościowych, ale będzie miało także pozytywny efekt społeczny.The distribution of free fruit and vegetables to schoolchildren will not only contribute to improving their health and changing their eating habits, but will also produce a positive social impact.
Należy uwzględnić obecne rozmaite wyzwania - począwszy od bezpieczeństwa, poprzez kwestie regionalne, nawyki społeczne, gospodarcze i finansowe po środowisko naturalne.The various current challenges must be taken into account, ranging from security to regional issues, social, economic and financial habits, and the environment.
Jest zdania, że należy wykorzystać wiedzę o lokalnych nawykach i stylach życia, które mogą przeciwdziałać nadwadze, otyłości i zaburzeniom metabolizmu (cukrzyca, choroby zwyrodnieniowecalls for full use to be made of knowledge on local habits and lifestyles that have the capacity to act against overweight, obesity and metabolic disorders (diabetes and degenerative diseases
Dzięki temu będą miały one większe szanse na zachowanie tych nawyków i w konsekwencji uniknięcie otyłości.This gives them more chances of sustaining these habits and preventing obesity as a result.
Nawyki trzba zmieniaćTraditions need to be changed
Normy handlowe odnoszące się do mięsa drobiowego muszą ulec modyfikacji w świetle rozwoju technologicznego i objąć przetwory z mięsa drobiowego, gdyż od lat dziewięćdziesiątych zmieniły się nawyki konsumenckie.The marketing standards for poultrymeat need to be reviewed in the light of technological developments and to include poultrymeat preparations, as consumer habits have changed since the 1990s.
kształtowanie się nawyków żywieniowych młodzieży w okresie adolescencjiFashioning of habits with children and youth in the period of adolescence
Nawyk palenia tytoniu studentów kierunków medycznych w porównaniu ze studentami kierunków niemedycznych uczelni wyższych w Bydgoszczy.The habit of smoking medical students compared with students from non-medical fields universities in Bydgoszcz.
Nawyki żywieniowe oraz styl życia studentek o różnym BMI.Nutrition habits and lifestyle of students of different of BMI.
Dotyczy: zakłóceń na rynku pracy z powodu złych nawyków żywieniowychSubject: Disruption of the labour market by poor diet
W obliczu zagrożenia niedoborem wody każdy powinien starać się zmienić swoje nawyki, konieczne jest jednak działanie w tych dziedzinach, w których wysiłki mogą odnieść największy skutekFaced with the threat of water shortage, everyone must try to change their habits, but action must be taken where efforts are likely to have the greatest impact
Idą do kościoła i się nudzą... i wciąż chodzą tam co tydzień z nawykuThey go to church and feel bored... but they keep going everyweek just out of habit
• Zaprojektuj plakat , który zachCci ludzi do drobnej zmiany codziennych nawyków , takich jak wyŽ > czanie WwiatŽa , chodzenie na piechotC zamiast jecdcenia samochodem , sortow anie Wmieci ... i powieW plakaty w szkole , s > siedztwie lub w klubie sportowym .• Develop a poster campaign that encourages people to make small changes in their daily lives , such as switching off the lights , walking instead of driving , recycling , etc and hang them up at school , in your neighbourhood , your sports centre or youth club .
Wpływ nawyków żywieniowych na stan uzębienia dzieci i młodzieży w PolsceInfluence of eating habits on dentition among Polish children and teenagers
Głosowałam za przyjęciem sprawozdania pana posła Buska w sprawie wniosku dotyczącego stworzenia programu dostarczania owoców do szkół, ponieważ uważam, że wspólnotowe wsparcie rozdawania tych produktów dzieciom, ma kluczowe znaczenie dla promocji zdrowych nawyków żywieniowych w Unii Europejskiej i, co za tym idzie, poprawy stanu zdrowia Europejczyków.in writing. - (PT) I voted in favour of the Busk report on the proposal to set up a scheme to distribute fruit in schools because I feel that Community support for the free distribution of these products to children is vital in promoting healthy eating habits in the European Union and, consequently, improving the health levels of Europeans.
Uważamy, że ważne jest promowanie wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.We think that it is important to give children healthier eating habits.
Połączenie implementacji intencji z silnymi nawykami: Tło teoretyczne i badanie pilotażoweCoupling implementation intentions with strong habits: Theoretical background and a pilot study
Przedmiotowe rozporządzenie zastępuje tekst obowiązujący od 1995 roku, który nie odzwierciedla już rzeczywistości pod pewnymi względami, takimi jak nowe potrzeby i nowe nawyki użytkowników, potrzeba bardziej aktualnych danych i lepsza porównywalność, a także kompletność ram statystycznych.This regulation replaces the text in force since 1995, which no longer reflects today's reality on some key issues, such as new needs and new user habits, the need for more timely data and improved comparability, and completeness of the statistical framework.
przeanalizowanie unijnych programów istniejących w ramach WPR mających na celu promowanie zdrowszego odżywiania się i zdrowych nawyków żywieniowych, w szczególności promowanie spożycia owoców i warzyw wśród dzieci w wieku szkolnymexamining Community schemes under the CAP aimed at promoting a healthier diet and healthy eating habits, particularly fruit and vegetables for school children
Racjonalne odżywianie-jak kształtuje się świadomość ludzi na temat prawidłowych nawyków żywieniowych.Healthy eating - how does the fine eating awareness form
Stwierdził on , że wysokie ceny ropy mogą przynieść korzyści i zachęcić do zmiany nawyków podróżowania .be beneficial and trigger a shift in travel habits .
komisarz. - To pytanie jest w pewnym stopniu związane z moją poprzednią odpowiedzią dotyczącą możliwości łączenia lepszych nawyków dietetycznych, sposobów propagowania zdrowszego stylu życia oraz wnoszenia europejskiej wartości dodanej w krajową politykę w tych dziedzinach.Member of the Commission. - This question is still related to a certain extent to my previous answer as to how we can combine better dietary practices, how we can promote a healthier lifestyle, and how we can bring European value added to the national policies in these areas.
Historyjki o pana nawykachI tell him stories about you.About your habits
Showing page 1. Found 424 sentences matching phrase "nawyk".Found in 0.534 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.