Translations into English:

 • habit         
  (Noun  ) (noun   )
   
  an action done on a regular basis
 • consuetude   
  (noun   )
 • custom         
  (noun, adjv   )
 • habituation   
  (noun   )
 • trick       
  (verb, noun   )
 • usage     
  (noun   )
 • wont     
  (adjv   )

Other meanings:

 
nałóg, nawyczka
 
Uzależnienie
 
Dyspozycja nabyta
 
Bywa, że przeradza się w nałóg
 
obyczaje
 
Automatyczne wykonywanie jakiejś czynności
 
nabyta dyspozycja, skłonność do sprawniejszego, szybszego, bardziej mechanicznego wykonywania jakiejś czynności, często uprzednio wykonywanej
 
złe przyzwyczajenie
 
przyzwyczajenie, niekoniecznie złe
 
przyzwyczajenie, nałóg
 
Narów
 
Na przykład: codzienna poranna filiżanka kawy
 
Sposób
 
Maniera
 
nałóg
 
maniera, rutyna, zwyczaj
 
Obyczaj
 
Złe lub dobre przyzwyczajenie
 
nabyta skłonność
 
nabyta dyspozycja
 
przyzwyczajenie
 
skłonność do sprawniejszego, szybszego, bardziej zmechanizowanego wykonywania jakiejś czynności
 
np. codzienne picie kawy
 
jeśli jest szkodliwy, to jest nałogiem
 
Skłonność do sprawniejszego wykonywania jakiejś czynności
 
Przywara
 
odruch
 
Skłonność nabyta
 
Rutyna
 
u wielu jest we krwi
 
Zwyczaj
 
Np. codzienna poranna filiżanka kawy
 
to, co weszło w krew
 
zgubny - to palenie papierosów
 
Poza
 
przywyknięcie
 
mniej niż nałóg
 
np. wstawania o świcie

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

NawykHabit
nawykihabits; behaviour
nawyki żywienioweeating habits; food beliefs; food preferences; dietary pattern

Example sentences with "nawyk", translation memory

add example
mając na uwadze, że przedmiotowa zielona księga wpisuje się w ruch o zasięgu globalnym rozpoczęty na poziomie UE i mający na celu walkę z czynnikami najbardziej szkodliwymi dla zdrowia, w tym ze złymi nawykami żywieniowymi i brakiem aktywności fizycznej, które to czynniki, w połączeniu z paleniem tytoniu i nadmiernym spożywaniem alkoholu są źródłem chorób układu krążenia (stanowiących pierwszą przyczynę zgonów mężczyzn i kobiet w Unii Europejskiej), niektórych typów raka, chorób układu oddechowego, osteoporozy oraz cukrzycy typu ‧, które powodują wzrost obciążenia krajowych systemów opieki zdrowotnejwhereas the Green Paper under consideration is part of a comprehensive EU initiative designed to combat the factors which are most harmful to health (including poor eating habits and lack of physical activity) and which- along with smoking and excessive alcohol consumption- are the root cause of cardiovascular diseases (which are the primary cause of death amongst men and women in the European Union), certain types of cancer, respiratory disease, osteoporosis and type ‧ diabetes, which increase the demand on national health systems
Przyjęta przez Codex definicja wzbogacenia dopuszcza dodawanie substancji odżywczych do żywności w celu zapobiegania bądź niwelowania niedoboru jednej lub więcej substancji odżywczych w całej populacji lub określonych grupach ludności, który można wykazać przez istniejące dowody naukowe lub na który mogą wskazywać szacunki wielkości spożycia substancji odżywczych, wynikające ze zmieniających się nawyków żywieniowychThe Codex definition for fortification or enrichment allows the addition of nutrients to food for the purpose of preventing or correcting a deficiency of one or more nutrients in the population or specific population groups that can be demonstrated by existing scientific evidence or indicated by estimated nutrient intakes due to changing dietary habits
Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży szkolnej a problem otyłości i nadwagiEating habits and physical activity of adolescent children and the problem of obesity and adiposity
Wpływ edukacji żywieniowej na nawyki żywieniowe osób cierpiących na choroby dietozależneEffect of nutrition education on nutritional habits of people suffering from the diet-dependent diseases
Zmiany nawyków żywieniowych w kontekście wzrostu zachowań na alergie na orzeszki ziemne.Changes of the dietary habits in the context of the increased prevalence of peanut allergy.
Niestety, złe nawyki szybko się przenoszą i są naśladowane, zwłaszcza przez młodzież.Unfortunately, bad habits travel fast and are very easily copied, especially by young people.
Należy uwzględnić obecne rozmaite wyzwania - począwszy od bezpieczeństwa, poprzez kwestie regionalne, nawyki społeczne, gospodarcze i finansowe po środowisko naturalne.The various current challenges must be taken into account, ranging from security to regional issues, social, economic and financial habits, and the environment.
możliwości poprawy stanu wyżywienia ludności i./lub zniwelowania możliwych niedoborów w spożyciu witamin i minerałów w pożywieniu będących skutkiem zmian w nawykach żywieniowych, lubthe potential to improve the nutritional status of the population and/or correct possible deficiencies in dietary intakes of vitamins or minerals due to changes in dietary habits, or
Płeć, rasa i palenie tytoniu Populacyjna analiza farmakokinetyki nie wskazuje na widoczny wpływ płci, rasy lub nawyku palenia tytoniu na farmakokinetykę rysperydonu lub czynnej frakcji przeciwpsychotycznejGender, race and smoking habits A population pharmacokinetic analysis revealed no apparent effect of gender, race or smoking habits on the pharmacokinetics of risperidone or the active antipsychotic fraction
Utrzymuje, że tylko podejście przewidujące partnerstwo pomiędzy podmiotami publicznymi, jak też publicznymi i prywatnymi, w tym stowarzyszeniami konsumentów, może przynieść zmiany kulturowe, środowiskowe i gospodarcze, które będą miały wpływ na szkodliwe dla zdrowia zachowania i nawykimaintains that only an approach involving a partnership between public and private actors can bring about cultural, environmental and economic changes that will have an impact on behaviour and habits that are harmful to health
Państwa członkowskie UE - w tym także nasz kraj - wprowadzając zakazy dotyczące palenia tytoniu ingerują, na niespotykaną wcześniej skalę, w osobiste nawyki obywateli.Countries in the EU - and that includes us - are intervening on an unprecedented scale, with their smoking bans, in citizens' private habits.
Będziecie musieli dowiedzieć się o waszych nawykachYou' re gonna have to, uh, study each other' s habits
To raczej stare nawyki niż sama starośćI think it' s more like old habits than old age
Konieczne mogą być odstępstwa w przypadku uznanych już profili wartości odżywczych niektórych środków spożywczych lub ich rodzajów, w zależności od ich roli i znaczenia dla nawyków żywieniowych społeczeństwaExemptions to respect established nutrient profiles may be necessary for certain foods or categories of foods depending on their role and importance in the diet of the population
Jeden owoc na tydzień nie wystarczy, by zmienić nawyki żywieniowe lub wpłynąć na zdrowie publiczne.One piece of fruit one day a week is not sufficient to change eating habits or to have an effect on public health.
Zwiększenie udziału owoców i warzyw w żywieniu dzieci w wieku szkolnym ma kolosalne znaczenie, gdyż wtedy to kształtują się ich nawyki żywieniowe.Increasing the proportion of fruit and vegetables in the diet of school-age children is of huge importance, as their eating habits are formed during that time.
Badanie nawyków żywieniowych pracowników zakładu PESA S.A. Pojazdy Szynowe BydgoszczEvaluation of eating habits of employees of the PESA S.A. Rail Vehicles Bydgoszcz
Nawyk samokontroli znamion barwnikowych a ryzyko zachorowania na nowotwory skóry.The habit of self-control pigmented moles and the risk of developing skin cancer.
• Zaprojektuj plakat , który zachCci ludzi do drobnej zmiany codziennych nawyków , takich jak wyŽ > czanie WwiatŽa , chodzenie na piechotC zamiast jecdcenia samochodem , sortow anie Wmieci ... i powieW plakaty w szkole , s > siedztwie lub w klubie sportowym .• Develop a poster campaign that encourages people to make small changes in their daily lives , such as switching off the lights , walking instead of driving , recycling , etc and hang them up at school , in your neighbourhood , your sports centre or youth club .
Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych w dzieciństwie ma kluczowe znaczenie dla walki z otyłością w późniejszym wieku, a badania potwierdziły, że spożywanie owoców i warzyw przeciwdziała otyłości i zmniejsza zachorowalność na choroby układu krążenia.Addressing eating habits in childhood is key to preventing obesity later on in life, and the consumption of fruit and vegetables is proven to reduce the rate of obesity and cardio-vascular diseases.
Ponadto naruszanie praw człowieka stało się już nawykiem władz irańskich.Furthermore, the Iranian authorities have turned violating human rights into a habit.
Nie jestem osobą skromną z natury, ale okoliczności czasem wymagają zmiany nawykówNo, I am not by nature a humble man,But circumstances sometimes require a change of habits
Istnieje około ‧ zakładów produkcyjnych, wytwarzających Zhenjiang Xiang Cu w mieście, w którym zapach octu unosi się w powietrzu, a związane z octem nawyki żywieniowe i kultura żywienia są wszechobecneThere are almost ‧ manufacturing plants producing vinegar in the city, where the fragrance of vinegar is in the air and vinegar-related eating habits and food culture can be seen everywhere
Showing page 1. Found 424 sentences matching phrase "nawyk".Found in 0.284 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.