Translations into English:

 • habit         
  (Noun  ) (noun   )
   
  an action done on a regular basis
 • consuetude   
  (noun   )
 • custom         
  (noun, adjv   )
 • habituation   
  (noun   )
 • trick       
  (verb, noun   )
 • usage     
  (noun   )
 • wont     
  (adjv   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

NawykHabit
nawykihabits; behaviour
nawyki żywienioweeating habits; food beliefs; food preferences; dietary pattern

Example sentences with "nawyk", translation memory

add example
Nie ma kobiety tak pięknej... ani tak niezwykłej, że wszystkie twoje nawyki myśloweThere is no human being, no woman is so beautiful...... so special that all of your normal thought patterns get
W obliczu zagrożenia niedoborem wody każdy powinien starać się zmienić swoje nawyki, konieczne jest jednak działanie w tych dziedzinach, w których wysiłki mogą odnieść największy skutekFaced with the threat of water shortage, everyone must try to change their habits, but action must be taken where efforts are likely to have the greatest impact
mając na uwadze, że podnoszenie świadomości obywateli oraz dostarczanie im rzetelnych informacji w różnych formach, np. w kampaniach informacyjno-edukacyjnych, ma kluczowe znaczenie dla ułatwienia zmiany zachowań i nawyków oraz tworzenia kultury oszczędzania i efektywnego wykorzystania wodywhereas awareness raising and providing good information to citizens in different forms, e.g. via information and education campaigns, is of key importance to facilitate a change in behaviour and practices and the emergence of a water saving and efficient water use culture
Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży szkolnej a problem otyłości i nadwagiEating habits and physical activity of adolescent children and the problem of obesity and adiposity
Musisz się pozbyć tego nawykuIt' s a habit you need to break
Nowe możliwości natomiast związane są z tym, że pojawiła się znacząca okazja do przełamania tradycyjnych nawyków i przyjęcia korzystnej dla wszystkich strategii wydajności ekologicznej, która pomoże w ożywieniu gospodarki, poprawie jej konkurencyjności i tworzeniu nowych miejsc pracy przy równoczesnej transformacji energetycznej i znaczącym ograniczeniu emisjiThe opportunity is that there is significant scope for breaking the mould and adopting a win-win eco-efficiency strategy that will help to revive the economy, improve its competitiveness and create new jobs at the same time as transforming the energy base and reducing emissions substantially
Jeden owoc na tydzień nie wystarczy, by zmienić nawyki żywieniowe lub wpłynąć na zdrowie publiczne.One piece of fruit one day a week is not sufficient to change eating habits or to have an effect on public health.
Stare nawyki i takie tamOld habits and all that
Przyjęta przez Codex definicja wzbogacenia dopuszcza dodawanie substancji odżywczych do żywności w celu zapobiegania bądź niwelowania niedoboru jednej lub więcej substancji odżywczych w całej populacji lub określonych grupach ludności, który można wykazać przez istniejące dowody naukowe lub na który mogą wskazywać szacunki wielkości spożycia substancji odżywczych, wynikające ze zmieniających się nawyków żywieniowychThe Codex definition for fortification or enrichment allows the addition of nutrients to food for the purpose of preventing or correcting a deficiency of one or more nutrients in the population or specific population groups that can be demonstrated by existing scientific evidence or indicated by estimated nutrient intakes due to changing dietary habits
na piśmie - (PL) Panie Przewodniczący! Uważam, że obecny system statystyk dotyczących turystyki nie jest spójny z nowymi wymogami i szybko rozwijającym się rynkiem usług turystycznych oraz zmianami nawyków turystów.I believe that the current system for collecting tourism statistics is not consistent with the new requirements we face, or with the rapidly developing tourist services market or the fact that tourists' habits are changing.
Idą do kościoła i się nudzą... i wciąż chodzą tam co tydzień z nawykuYou still go to church?Every Sunday
Użycie technologii lokalizacyjnych w szczególny sposób ingeruje w prywatność, ponieważ pozwala na śledzenie kierowców i gromadzenie różnych danych związanych z nawykami w zakresie kierowania pojazdamiThe use of location technologies is particularly intrusive from a privacy viewpoint as it allows for the tracking of drivers and for the collection of a wide variety of data relating to their driving habits
I kończąc, w sprawie korzyści jedzenia owoców: Nie jest tak, że się z panem nie zgadzam i to jest powód naszej prezentacji w czasie następnego posiedzenia, prowadzonego tu, w Strasburgu programu propagowania owoców i warzyw wśród dzieci w wieku szkolnym, który jak jestem pewna będzie bardzo wartościowym narzędziem wyrabiania dobrych nawyków u dzieci.And finally, on the benefits of eating fruit: I do not disagree with you, and that is the reason that we are presenting - in the next meeting taking place here in Strasbourg - a fruit and vegetable scheme for school children, which I am quite sure will be very valuable in giving young children good habits.
Ponieważ... to niebezpieczny nawyk do zaspokajania, kiedy nie jesteś pośród przyjaciółBecause... that' s a dangerous habit to indulge when you' re not among friends
zachęca do przeanalizowania roli, jaką odgrywają sztuczne substancje wzmacniające smak, takie jak glutaminiany, guanylany lub inozyniany, a w szczególności w daniach gotowych i żywności produkowanej przemysłowo, w celu określenia ich wpływu na nawyki konsumentówCalls for an analysis of the role played by artificial flavour enhancers such as glutamates, guanylates and inosinates, particularly in ready meals and industrially produced foodstuffs, in order to determine their influence on consumption patterns
Lekceważenie naszych słów weszło im w nawyk, ponieważ nigdy nie popieramy ich czynem.They are used to dismissing our words because we never back them up with deeds.
Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych w dzieciństwie ma kluczowe znaczenie dla walki z otyłością w późniejszym wieku, a badania potwierdziły, że spożywanie owoców i warzyw przeciwdziała otyłości i zmniejsza zachorowalność na choroby układu krążenia.Addressing eating habits in childhood is key to preventing obesity later on in life, and the consumption of fruit and vegetables is proven to reduce the rate of obesity and cardio-vascular diseases.
Oznacza to 27 państw należących do Rady Europejskiej oraz Parlament, którego w międzyczasie musimy nauczyć nawyku konsultowania.That means the 27 countries of the European Council and also Parliament which we have got into the habit of consulting in the meantime.
Dwa ohydne nawykiTwo disgusting habits
Nie mam w nawyku gapienia się na mężczyznI' m not really in the habit of checking other men out
Z pewnością istnieje też możliwość objaśnienia i usprawnienia zasad dotyczących uznawania wyroków wydawanych in absentia, czyli pod nieobecność osoby oskarżonej, ale nie może to stać się nawykiem, kiedy to nie będą podejmowane wystarczające próby poinformowania oskarżonego.There is also certainly scope for clarifying and streamlining the rules on when judgments delivered in absentia without the presence of the accused will be recognised, but this must not shade into lazy habits of not trying hard enough to inform the defendant.
Nawyki trzba zmieniaćTraditions need to be changed
możliwości poprawy stanu wyżywienia ludności i./lub zniwelowania możliwych niedoborów w spożyciu witamin i minerałów w pożywieniu będących skutkiem zmian w nawykach żywieniowych, lubthe potential to improve the nutritional status of the population and/or correct possible deficiencies in dietary intakes of vitamins or minerals due to changes in dietary habits, or
Przeżywanie lęku i stresu a nawyki żywieniowe uczniów szkoły średniejAnxiety, stress and eating habits of high school students
Coraz częściej występujący wśród europejskich obywateli problem otyłości i nadwagi, w szczególności w dzieciństwie, jest wynikiem złych nawyków żywieniowych i siedzącego trybu życia.The increasing prevalence of obesity and overweight among the European population, particularly in infancy, is the result of combining poor eating habits with a sedentary lifestyle.
Showing page 1. Found 382 sentences matching phrase "nawyk".Found in 0.372 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.