Translations into English:

 • inequality   
  (Noun  ) (noun   ) [mathematics]
   
  statement that one quantity is less (or greater) than another
 • accident         
  (noun, adjv   )
 • disparity     
  (noun   )
 • dissimilitude   
  (noun   )
 • embossment   
  (noun   )
 • imparity   
 • inequation   
  (noun   )
 • inequity   
  (noun   )
 • irregularity   
  (noun   )
 • odds   
 • roughness   
  (noun   )
 • ruggedness   
  (noun   )
 • unevenness       
  (noun   )

Other meanings:

 
Wybrzuszenie
 
np. sił dysproporcja, niesymetryczność, niewspółmierność
 
wyzysk, eksploatacja, krzywda
 
Wypukłość
 
Zmienność
 
Wydęcie
 
segregacja (rasowa), apartheid
 
dyskryminacja, prześladowanie
 
preferencje, nierówność szans, nierówny start
 
zakrzywienie, krzywizna
 
Wyżłobienie w czymś
 
górzystość, krzywość
 
Dysproporcja
 
Zgrubienie
 
np. charakteru zmienność, kapryśność, nieprzewidywalność
 
falistość, pofałdowanie, pagórkowatość
 
Mulda
 
Koślawość
 
nieporównywalność, nieproporcjonalność, zróżnicowanie
 
Kontrast
 
Krzywość
 
Zmarszczka
 
Nieskładność, bez ładu i składu
 
Niejednakowość
 
Uwypuklenie, wypukłość

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

nierówności podłużnelongitudinal level
nierówności poprzecznelateral alignment
nierówność społecznasocial inequality
nierówność środowiskowaecological inequality
nierówność trójkątatriangle inequality

Example sentences with "nierówność", translation memory

add example
Poziom kwalifikacji zasobów ludzkich, nierówności w rozkładzie dochodów, niedostateczne infrastruktury – w tym stopień dostępu do usług świadczonych w interesie ogólnym i zakres ochrony socjalnej – odległość do centrum napędowego gospodarki europejskiej, struktura demograficzna itp. to ważne czynniki, które powinny zostać uwzględnioneThe skill levels of human resources, income inequalities, infrastructure deficits, including the degree of access to services of general interest and the extent of social protection, the distance from the centre of gravity of the European economy and demographic structure etc are all important factors which need to be taken into account
z zadowoleniem przyjmuje propozycję nawiązania dialogu pomiędzy krajami partnerskimi a Państwami Członkowskimi w celu pogłębienia dwustronnej współpracy w sektorze oświaty i szkolenia zawodowego, by osiągnąć do ‧ r. trzy cele: wyeliminować analfabetyzm w regionie, umożliwić wszystkim uczniom bez względu na płeć naukę w szkole podstawowej i zlikwidować nierówności między płciami na wszystkich szczeblach edukacjiwelcomes the proposal to engage in a dialogue with partner countries and Member States in order to increase bilateral cooperation in the sector of education and vocational training, with a view to achieving three goals by ‧: eradication of illiteracy in the region; all students without distinction of gender to be enrolled in primary school; and the elimination of gender disparity at all levels of education
Podobnie, art. ‧ ust. ‧ Traktatu wymaga, aby Wspólnota dążyła do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet we wszystkich jej działaniachLikewise, Article ‧ of the Treaty requires that the Community aim to eliminate inequalities, and to promote equality, between men and women in all its activities
zachęcanie partnerów społecznych w obrębie ich zakresów odpowiedzialności do ustalania odpowiednich ram dla systemów negocjacji płacowych, aby odzwierciedlać wyzwania dotyczące wydajności i rynku pracy na wszystkich istotnych poziomach w celu zagwarantowania obywatelom europejskim wystarczającej siły nabywczej oraz aby unikać różnic w poziomie wynagrodzenia mężczyzn i kobiet i rosnących nierównościencouraging social partners within their own areas of responsibility to set the right framework for wage bargaining in order to reflect productivity and labour market challenges at all relevant levels, to guarantee European citizens sufficient purchasing power and to avoid gender pay gaps and growing inequalities
Kwestia nierówności wynagrodzenia jest zastanawiająca. Niepokoi fakt, że te różnice mają również miejsce w firmach, którymi zarządzają i których właścicielami są kobiety.The issue of unequal pay should force us to stop and think, since there are also pay differences in companies which are managed and owned by women.
Wielka Brytania i Polska wprowadziły programy opieki przed- i pourodzeniowej dla osób z obszarów uboższych i grup znajdujących się w trudniejszej sytuacji społecz-no-ekonomicznej w celu zmniejszenia nierówności w zakresie umieralności noworodków i małych dzieci .Both the UK and Poland have launched programmes so that those in less auent areas and / or socioeconomic groups can receive proper ante-natal and post-natal care in order to reduce the gap in neo-natal and infant mortality .
Naszej debaty i naszych decyzji słucha dziś wielu ludzi, którzy odczuwają dotkliwe skutki nierówności, a także wielu młodych ludzi, którzy chcą dostać się do świata pracy i to im musimy podać pomocną dłoń.Our debate today and our decisions are heard by many people who are suffering from inequality and by many young people who want to enter the working world and to whom we should just give a helping hand.
mając na uwadze, że przemoc mężczyzn wobec kobiet jest zjawiskiem powszechnym, związanym z nierównym podziałem władzy między płciami, który nadal cechuje nasze społeczeństwo; mając na uwadze, że nierówność także przyczynia się do faktu, że przemocy mężczyzn wobec kobiet nie poświęca się wystarczająco dużo uwagi i że nie jest ona przedmiotem ściganiawhereas men's violence against women is a universal phenomenon linked to the unequal distribution of gender power, which still characterises our society; whereas inequality also contributes to the fact that men's violence against women is not sufficiently prioritised and prosecuted
Unia Europejska musi zintensyfikować działania, by zmniejszyć nierówności pomiędzy państwami członkowskimi, zwłaszcza poprzez wymianę najlepszych praktyk w różnych dziedzinach oraz poprzez wspieranie publicznej edukacji mającej na celu zapewnienie lepszej opieki zdrowotnej, co można osiągnąć dzięki wspieraniu innowacji w systemach zdrowotnych. UE musi także zaproponować wprowadzenie mechanizmów wzmacniających ustrukturyzowaną współpracę między instytucjami unijnymi.The European Union must consolidate its actions to reduce inequalities between the Member States, especially by exchanging best practices in different fields and by promoting public education for better medical care by supporting innovations in the health systems, and it must also propose enforcement mechanisms for structured cooperation between EU institutions.
Panie Przewodniczący! Chciałabym zwrócić uwagę, że głosowałam przeciwko sprawozdaniu Edite Estreli "Zmniejszanie nierówności zdrowotnych” z uwagi na występujący w tekście ustęp 25, który podkreśla między innymi, że Unia Europejska i państwa członkowskie muszą zagwarantować kobietom prawo do bezpiecznego usuwania ciąży.I would like to make it known that I voted against the Estrela report on reducing health inequalities as a result of paragraph 25 of the text, which emphasises, among other things, that the European Union and the Member States must guarantee women the right to safe abortion.
Te wyzwania są tym bardziej dotkliwe w kontekście kryzysu i w interesie UE leży uporanie się z rosnącymi nierównościami pomiędzy dwoma regionami, a tym samym przyczynienie się do zbudowania trwałej i bezpiecznej przyszłości dla mieszkańców basenu Morza Śródziemnego.Such challenges are all the more acute in a context of crisis, and it is in the EU's interest to address the growing disparities between both regions, thereby contributing to a viable and secure future for the people of the Mediterranean.
wzywa instytucje europejskie do zorganizowania Europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń (dnia, w którym kobiety w Europie otrzymają (średnio) wynagrodzenie pobierane (średnio) przez mężczyzn w trakcie danego roku), który powinien przyczynić się do uwrażliwienia na kwestię istniejących nierówności w wynagrodzeniach i zachęcić wszystkie zainteresowane podmioty do likwidacji tych różnicCalls on the European institutions to organise a European Equal Pay Day- the day on which women in Europe have earned (on average) the pay which men earn (on average) in a year- which must contribute to raising awareness about the existing wage gap and encourage all those involved to take additional initiatives to eliminate this gap
uwzględniając wnioski i zalecenia zawarte w przełomowym studium Sekretarza Generalnego ONZ z ‧ r. w sprawie przemocy wobec dzieci, zgodnie z którym nierówności gospodarcze i wykluczenie społeczne należą do czynników pociągających za sobą ryzyko maltretowania dziecihaving regard to the findings and recommendations contained in the UN Secretary-General’s landmark Study on Violence against Children of ‧, according to which economic inequalities and social exclusion are among the risk factors for child maltreatment
Nowi przywódcy polityczni Tunezji muszą również zrozumieć, że słabe rządy i rażąca nierówność są pożywką dla agresywnego radykalizmu.Tunisia's new political leadership also needs to understand that poor governance and gross inequality offer a fertile breeding ground for violent radicalism.
Obecny model finansowania , w ramach którego szkoły utrzymują się dzięki składkom wpłacanym przez rodziców nafundusze rozwoju szkół , z których pokrywane są podstawowe wydatki na podręczniki , materiały , praceremontowe , a nawet na wynagrodzenie dla nauczycieli , utrwala nierówności , przy czym sektorowy program edukacyjny nie poświęca dostatecznej uwagi temu problemowi .The current financing model under which schools depend on parental contributions to the School Development Funds for such basic provisions as textbooks , materials , renovation and even teachers perpetuatesinequalities and theissue has not been addressed adequately in the ESP .
Pożądany/niezbędny jest pewien stopień harmonizacji, zwłaszcza z punktu widzenia małych i średnich ubezpieczycieli (indywidualnych konsumentów i MŚP), by uniknąć nierówności i dyskryminacji (ryzyko masoweA degree of harmonisation is desirable/necessary, especially for small and medium-sized insurers (individual consumers and SMEs), in order to avoid inequalities and discrimination (mass risk
Mimo że zalążki polityki wspólnotowej dotyczącej nierówności regionalnych można odnaleźć w Traktacie Rzymskim , do piero w 1975 roku utworzono Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego .Although the origins of Community polic ies addressing regional imbalances can be traced back to the Treaty of Rome , it was not until 1975 that the European Regional Development Fund was created .
BIORĄ POD UWAGĘ fakt, iż rząd Włoch jest w trakcie realizacji dziesięcioletniego programu rozwoju gospodarczego, którego celem jest zniesienie nierówności w gospodarce Włoch, w szczególności przez rozwijanie infrastruktury mniej rozwiniętych obszarów południowych Włoch oraz włoskich wysp, a także przez tworzenie nowych stanowisk pracy w celu likwidacji bezrobociaTAKE NOTE of the fact that the Italian Government is carrying out a ‧–year programme of economic expansion designed to rectify the disequilibria in the structure of the Italian economy, in particular by providing an infrastructure for the less–developed areas in southern Italy and in the Italian islands and by creating new jobs in order to eliminate unemployment
Powstaje zatem pytanie, czy nie uważa Pani, że nadszedł czas na przegląd polityki. Czy nie widzi Pani, że naleganie na to, by kraje o słabej gospodarce ściśle przestrzegały irracjonalnych kryteriów paktu stabilności i wzrostu, prowadzi do większych różnic, nierówności, bezrobocia i ubóstwa?Do you not see that insisting that countries with such weak economies adhere strictly to the irrational criteria of the Stability and Growth Pact is leading to greater disparities, inequalities, unemployment and poverty?
Co do powodów, dla których proponujemy usunięcie klauzul gwarantujących umowną ochronę dealerom, dzieje się tak ze względu na to, że rozporządzenia dotyczące konkurencji nie są odpowiednim instrumentem rozwiązania potencjalnych nierówności między stronami umowy.Concerning the reason why we are proposing to do away with clauses granting contractual protection to dealers, it is simply because competition law is not the appropriate instrument to address eventual imbalances between contractual parties.
Powierzchnia tylnych części siedzeń nie może zawierać żadnych niebezpiecznych nierówności lub ostrych krawędzi, które mogłyby zwiększyć ryzyko obrażeń dla pasażerówThe surface of the rear parts of seats shall exhibit no dangerous roughness or sharp edges likely to increase the risk of severity of injury to the occupants
W ramach strategii Europa 2020 Komisja i państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne środki w celu wyeliminowania nierówności płci w zatrudnieniu.The Commission and the Member States should take the necessary measures to eliminate gender inequalities in employment as part of the EU 2020 strategy.
Podczas gdy Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia proponuje kary dla przedsiębiorstw, które nie respektują podstawowej zasady dotyczącej wynagrodzeń, słychać głosy sprzeciwu wobec zasady pomocniczości, która jakoby usprawiedliwiała nierówność.If the Committee on Women's Rights and Gender Equality proposes sanctions for companies which do not respect a basic principle of remuneration, objections are raised with reference to the principle of subsidiarity, as if this justified the inequality.
Nierówności słabego typu dla procesów BesselaWeak type inequalities for Bessel processes
łamanie nierówności Bella dla ograniczonego wyboru baz pomiarowychViolation of Bell’s inequality with limited choice of measurement bases
Showing page 1. Found 1940 sentences matching phrase "nierówność".Found in 0.964 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.