Translations into English:

 • inequality   
  (Noun  ) (noun   ) [mathematics]
   
  statement that one quantity is less (or greater) than another
 • accident         
  (noun, adjv   )
 • disparity     
  (noun   )
 • dissimilitude   
  (noun   )
 • embossment   
  (noun   )
 • imparity   
 • inequation   
  (noun   )
 • inequity   
  (noun   )
 • irregularity   
  (noun   )
 • odds   
 • roughness   
  (noun   )
 • ruggedness   
  (noun   )
 • unevenness       
  (noun   )

Other meanings:

 
Wybrzuszenie
 
np. sił dysproporcja, niesymetryczność, niewspółmierność
 
wyzysk, eksploatacja, krzywda
 
Wypukłość
 
Zmienność
 
Wydęcie
 
segregacja (rasowa), apartheid
 
dyskryminacja, prześladowanie
 
preferencje, nierówność szans, nierówny start
 
zakrzywienie, krzywizna
 
Wyżłobienie w czymś
 
górzystość, krzywość
 
Dysproporcja
 
Zgrubienie
 
np. charakteru zmienność, kapryśność, nieprzewidywalność
 
falistość, pofałdowanie, pagórkowatość
 
Mulda
 
Koślawość
 
nieporównywalność, nieproporcjonalność, zróżnicowanie
 
Kontrast
 
Krzywość
 
Zmarszczka
 
Nieskładność, bez ładu i składu
 
Niejednakowość
 
Uwypuklenie, wypukłość

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

nierówności podłużnelongitudinal level
nierówności poprzecznelateral alignment
nierówność społecznasocial inequality
nierówność środowiskowaecological inequality
nierówność trójkątatriangle inequality

Example sentences with "nierówność", translation memory

add example
Nierówności te są niesprawiedliwe i wynikają z licznych czynników związanych z gospodarką, środowiskiem i stylem życia, ale także z trudności z dostępem do opieki zdrowotnej ze względów ekonomicznych lub z powodu "złej dystrybucji zasobów medycznych” w niektórych obszarach Unii.These inequalities, which are unfair, are the product of numerous economic, environmental and lifestyle factors, but also of difficulties in accessing healthcare, be it for economic reasons or because of 'poor distribution of medical resources' in certain areas of the Union.
Występują w nim głębokie różnice gospodarcze i polityczne, poważne problemy związane z bezpieczeństwem i nierówności ekonomiczne.There are deep economic and political differences, serious security problems and economic inequalities.
Gospodarując Funduszem musimy pamiętać, że Wspólna Polityka Rolna jest pełna niesprawiedliwości i nierówności.When administering the fund we must remember that the common agricultural policy is full of injustices and inequalities.
podkreśla również, że wszystkie umowy powinny zachowywać nierówność na korzyść państw AKP, zarówno w odniesieniu do przedmiotowego asortymentu produktów, jak i okresów przejściowych, oraz UPG powinny zawierać konkretne gwarancje na rzecz ochrony wrażliwych sektorów określonych przez państwa AKPAlso underlines that all agreements must respect the asymmetry in favour of the ACP countries regarding both the range of products targeted and the transition periods, and that the EPAs must provide firm guarantees of protection for those sectors which the ACP countries identify as sensitive
Zważywszy na główne wyzwania wewnętrzne, przed jakimi stoi Unia i jej obywatele, a także mając na uwadze coraz bardziej międzynarodowy charakter Unii, zdajemy sobie sprawę, że głównym celem polityki unijnej musi być zmniejszanie istniejących nierówności społecznych, gospodarczych i terytorialnych.Given the major internal challenges faced by the Union and its citizens and bearing in mind its enhanced international character, we realise that the main objective of its policy must be to reduce the existing social, economic and territorial inequalities.
mając na uwadze, że według statystyk Unii Europejskiej dotyczących dochodów i warunków życia (EU-SILC) w okresie ‧-‧ nierówności płacowe w Unii (stosunek ‧ % najwyższych dochodów do pozostałych ‧ %) znacznie wzrosły (z ‧,‧ do ‧,‧), a zatem w ‧ r. dochody ‧ % najbogatszych mieszkańców Unii były prawie pięciokrotnie wyższe niż dochody pozostałych ‧ % mieszkańcówwhereas, in the period ‧ to ‧, income inequality in the Union (S‧/S‧ ratio) rose remarkably from ‧,‧ to ‧,‧ according to the European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) data, so that in ‧ the richest ‧ % of the Union’s population had an income nearly ‧ times higher than that of the remaining ‧ % of the population
Wielka Brytania i Polska wprowadziły programy opieki przed- i pourodzeniowej dla osób z obszarów uboższych i grup znajdujących się w trudniejszej sytuacji społecz-no-ekonomicznej w celu zmniejszenia nierówności w zakresie umieralności noworodków i małych dzieci .Both the UK and Poland have launched programmes so that those in less auent areas and / or socioeconomic groups can receive proper ante-natal and post-natal care in order to reduce the gap in neo-natal and infant mortality .
przypomina art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE, zgodnie z którym we wszystkich swoich działaniach Wspólnota zmierza do usunięcia nierówności oraz wspierania równości kobiet i mężczyznRecalls Article ‧ of the EC Treaty, according to which the Community must seek to eliminate inequalities and promote equality between women and men in all its activities
Wymienia w szczególności: nierówność traktowania małych i dużych partii w zakresie informowania ich o otrzymanych informacjach, o zmianach w ustawodawstwie dotyczących pułapu wydatków wyborczych dla kandydatów indywidualnych oraz praktyczną niemożność zapewnienia na równych warunkach dostępu do bloków wyborczych emitowanych w radiu i telewizjiHe complains in particular of the difference in the treatment accorded to small and large parties as regards provision of information on amendments to legislation on the ceilings for election expenses for individual candidates and the impossibility of securing access on equal terms to radio and television broadcasting slots
odwołuje się do faktu, że rozbieżność w płacach kobiet i mężczyzn nadal jest niedopuszczalnie duża i nie wykazuje wyraźnej tendencji spadkowej; podkreśla, że kobiety zarabiają przeciętnie ‧ % mniej niż mężczyźni, co jest wynikiem zarówno nieprzestrzegania przepisów dotyczących równej płacy, jak i licznych strukturalnych nierówności, takich jak segregacja na rynku pracy, różnice w organizacji pracy, dostęp do edukacji i szkoleń, nieobiektywna ocena i systemy płac oraz stereotypyRefers to the fact that the discrepancy in pay between women and men remains at an unacceptably high level and shows no significant signs of being reduced; points out that on average women earn ‧ % less than men, which is the result both of non-compliance with equal pay legislation and a number of structural inequalities such as labour market segregation, differences in work patterns, access to education and training, biased evaluation and pay systems and stereotyping
(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Poważne nierówności, które wciąż występują między państwami członkowskimi, niezbicie dowodzą, że prawo do obywatelstwa europejskiego wciąż nie zostało zagwarantowane.(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the clear proof that the right to European citizenship is still not guaranteed lies in the serious inequalities that still exist between Member States.
Naleganie na stosowanie tego paktu, szczególnie w dobie recesji, z pewnością doprowadzi do wzrostu i zaostrzenia regionalnych i społecznych nierówności, wzrostu bezrobocia i zaprzepaszczenia wszelkich szans na rozwój.Insisting on the application of the Stability Pact, especially in a recession, will clearly increase and exacerbate regional and social inequalities, increase unemployment and wipe out any prospects of growth.
O nierównościach dla warunkowych funkcji kwadratowych martyngałówInequalities for the conditional square function of a martingale.
Z drugiej strony, nierówności charakteryzujące społeczeństwo meksykańskie nie wiążą się jednak wyłącznie z ubóstwemThe disparity within Mexican society is not linked solely to poverty, however
sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. - (DE) Pani przewodnicząca! Pytanie brzmi: dlaczego rozmawiamy o równości czy nierówności, podczas gdy więcej kobiet niż mężczyzn osiąga wysoki poziom edukacji?draftsman of the opinion of the Committee on Women's Rights and Gender Equality. - (DE) Madam President, the question is: why are we talking about equality or inequality when more women than men reach a high level of education?
zauważa, że obchodzony w ‧ r. Europejski Rok Mobilności Pracowników umożliwił – pomimo niewielkiego budżetu – ukazanie niektórych nierówności i barier w swobodnym przepływie, lecz nie umożliwił rzeczywistych zmianPoints out that the European Year of Workers' Mobility, celebrated in ‧, notwithstanding its modest budget served to reveal some of the obstacles to free movement, but has not yet led to any real change
Znaczenie usług publicznych dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionów najbardziej oddalonych, kwestia pomocy od rządu, utrzymanie zróżnicowanych reżimów podatkowych, utrzymywanie się bezrobocia i nierówności, sposoby na walkę o rozszerzenie rynków lokalnych, włączenie regionów w europejskie środowisko badawcze, skuteczny udział regionów najbardziej oddalonych w polityce europejskiej w celu promowania innowacji i walki z przepaścią cyfrową, umowy dotyczące finansowania projektów współpracy z krajami sąsiednimi - wszystko to moim zdaniem kwestie, które zasługują obecnie na uwagę.The importance of public services for economic, social and territorial cohesion in the outermost regions, the question of state aid, the maintenance of differentiated tax regimes, the persistence of unemployment and inequalities, ways of overcoming the narrowness of local markets, integration into the European research environment, effective participation by the ORs in European policies to promote innovation and overcome the digital divide, and funding arrangements for cooperation projects with neighbouring countries are all, in my view, subjects that need to be addressed now.
Wkład Funduszy Strukturalnych w rozwój tych regionów jest ważnym elementem polityki i pozostanie ważnym narzędziem utrzymania obecnego poziomu spójności i ograniczenia nierówności regionalnych w przyszłości.The contribution of the Structural Funds to the development of these regions has been important and will continue to be very important in the future for maintaining the level of cohesion achieved and for reducing disparities further.
Duże znaczenie ma rozpoznanie skali wyzwań związanych z nierównościami zdrowotnymi, które występują zarówno pomiędzy państwami członkowskimi, jak i w obrębie tych państwThe recognition of the scale of the challenge presented by the health inequalities gaps between member states and within member states is significant
Obecny model finansowania , w ramach którego szkoły utrzymują się dzięki składkom wpłacanym przez rodziców nafundusze rozwoju szkół , z których pokrywane są podstawowe wydatki na podręczniki , materiały , praceremontowe , a nawet na wynagrodzenie dla nauczycieli , utrwala nierówności , przy czym sektorowy program edukacyjny nie poświęca dostatecznej uwagi temu problemowi .The current financing model under which schools depend on parental contributions to the School Development Funds for such basic provisions as textbooks , materials , renovation and even teachers perpetuatesinequalities and theissue has not been addressed adequately in the ESP .
Pożądany/niezbędny jest pewien stopień harmonizacji, zwłaszcza z punktu widzenia małych i średnich ubezpieczycieli (indywidualnych konsumentów i MŚP), by uniknąć nierówności i dyskryminacji (ryzyko masoweA degree of harmonisation is desirable/necessary, especially for small and medium-sized insurers (individual consumers and SMEs), in order to avoid inequalities and discrimination (mass risk
Zdaniem Komitetu oznacza to także ułatwienie dostępu do wsparcia socjalnego, zwłaszcza w przypadku bezrobocia, i rozszerzenie zakresu tego wsparcia, tak aby zapobiec dalszemu pogłębianiu nierównościThe EESC feels that one way of doing this is to facilitate access to social benefits to the jobless in particular, and to make them more generous to prevent even greater inequalities
Mimo że zalążki polityki wspólnotowej dotyczącej nierówności regionalnych można odnaleźć w Traktacie Rzymskim , do piero w 1975 roku utworzono Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego .Although the origins of Community polic ies addressing regional imbalances can be traced back to the Treaty of Rome , it was not until 1975 that the European Regional Development Fund was created .
Wyeliminowanie przemocy opartej na nierówności płci i handlu ludźmi stanowi jeden z sześciu priorytetów ustalonych w Planie działania Komisji na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010.Eradicating gender-based violence and trafficking is one of the six priority areas set out in the Commission's Roadmap for equality between women and men 2006-2010.
Rozwiązaniem problemu jest Europejski Fundusz ds. Kompensacji Długu dla Rybaków gwarantujący, iż nie będą musieli oni znosić nierówności w odniesieniu do obciążeń publicznych wywołanych polityką importową oraz dominacją gigantów dystrybucyjnych.The solution is a European debt compensation fund for fishermen to ensure that they do not have to put up with the inequality in relation to public burdens, generated by the import policy and the domination of the distribution giants.
Showing page 1. Found 1940 sentences matching phrase "nierówność".Found in 0.658 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.