Translations into English:

  • suitability assessment   

Example sentences with "ocena adekwatności", translation memory

add example
Modele wewnętrzne są całkowicie zintegrowane z infrastrukturą zarządzania ryzykiem instytucji kredytowej, szczególnie jeżeli są one stosowane do: pomiaru i oceny wyników portfela kapitałowego włącznie z wynikami skorygowanymi o ryzyko; alokacji kapitału ekonomicznego do ekspozycji w papierach kapitałowych i ogólnej oceny adekwatności kapitałowej i procesu zarządzania inwestycjamiInternal models shall be fully integrated into the credit institution's risk management infrastructure if they are particularly used inmeasuring and assessing equity portfolio performance (including the risk-adjusted performance), allocating economic capital to equity exposures and evaluating overall capital adequacy and the investment management process
bada dokumentację techniczną i dowody potwierdzające w celu oceny adekwatności projektu technicznego produktuexamine the technical documentation and supporting evidence to assess the adequacy of the technical design of the product
Należy przeprowadzić analizę ryzyka w celu oceny adekwatności tych standardówA risk analysis should be carried out in order to assess their relevance
Jeżeli jeden lub kilka celów nowych ram adekwatności kapitałowej zostałby zagrożony w wyniku przeprowadzonej normalizacji, potrzebne będą filtry ostrożnościowe do oceny kapitału regulacyjnegoIf one or several of the objectives of the new capital adequacy framework were compromised by the treatment provided by the accounting standard setters, prudential filters will be needed in order to assess regulatory capital
W związku z tym przywóz od wymienionego producenta eksportującego nie został uwzględniony podczas badania adekwatności zastosowania skumulowanej ocenyAccordingly, imports from that exporting producer have not been taken into consideration in the examination as to whether or not a cumulative assessment of imports is appropriate
Dokumentacja przetargowa szczegółowo określa różne aspekty stosowanego systemu cen oraz organizacji, które będą stanowić podstawę oceny adekwatności usługi, a tym samym dokonania wyboru jednego spośród oferentówThe tender dossier will specify various aspects of the price system and organisation that will form the basis for evaluation of the adequacy of the service and hence the selection among the tenders
Dlatego też instytucje kredytowe powinny ustanowić strategie i procesy służące ocenie i utrzymywaniu odpowiedniego poziomu adekwatności ich kapitału wewnętrznegoAccordingly, credit institutions should have strategies and processes in place for assessing and maintaining the adequacy of their internal capital
monitorowanie i regularna ocena adekwatności i skuteczności środków i procedur wprowadzonych zgodnie z pkt ‧ oraz działań mających na celu zaradzenie wszelkim brakom w wypełnianiu przez agencję ratingową jej obowiązkówmonitor and, on a regular basis, assess the adequacy and effectiveness of the measures and procedures put in place in accordance with point ‧, and the actions taken to address any deficiencies in the credit rating agency’s compliance with its obligations
Streszczenia przeprowadzonych badań powinny uwzględniać ocenę adekwatności badania i tego, czy badanie zostało przeprowadzone zgodnie z przyjętym protokołemThe summaries of the studies conducted should allow an assessment of the adequacy of the study and whether the study has been conducted according to an acceptable protocol
bada dokumentację techniczną i dowody potwierdzające w celu oceny adekwatności rozwiązania technicznego podsystemu pod względem spełnienia wymagań stosownych TSIexamine the technical documentation and supporting evidence to assess whether the technical design of the subsystem is adequate to fulfil the requirements of the relevant TSI(s
istnieje wystarczająca dokumentacja umożliwiająca ocenę adekwatności badania orazsufficient documentation is provided to assess the adequacy of the study; and
Filar drugi to nadzorcze badanie adekwatności kapitałowej, prowadzone na zasadzie aktywnego dialogu pomiędzy bankiem a nadzorcą bankowym, w celu zapewnienia funkcjonowania prawidłowych procesów wewnętrznych, służących ocenie wymogów kapitałowych w odniesieniu do profilu grupy ryzykaPillar ‧ is the Supervisory Review Process which is carried out through an active dialogue between the institution and its supervisor to ensure that sound internal processes are in place to assess the capital requirements relating to the risk profile of the group
Ponadto sprzedaż na rynku krajowym nie ma wpływu na bardziej ogólną ocenę adekwatności stosowanego systemu weryfikacjiMoreover, the sales on the domestic market have no impact on the more general assessment of the adequacy of whether there is an appropriate verification system in place
Uwzględniając różne podejście do ochrony danych osobowych w krajach trzecich, należy przeprowadzać ocenę adekwatności ochrony, a każda decyzja na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE powinna być wydawana i wykonywana w sposób, który arbitralnie lub w sposób nieusprawiedliwiony nie prowadzi do dyskryminacji państw trzecich lub dyskryminacji między państwami trzecimi, w których występują podobne warunki, ani nie stwarza ukrytych barier handlowych, biorąc pod uwagę obecne zobowiązania międzynarodowe WspólnotyGiven the different approaches to data protection in third countries, the adequacy assessment should be carried out, and any decision based on Article ‧ of Directive ‧/‧/EC should be made and enforced in a way that does not arbitrarily or unjustifiably discriminate against or between third countries where like conditions prevail, nor constitute a disguised barrier to trade, regard being had to the Community's present international commitments
Instytucje kredytowe przyjmują formalne zasady polityki informacyjnej w celu spełnienia wymogów w zakresie ujawniania, określonych w ust. ‧ i ‧, oraz dysponują strategiami w zakresie oceny adekwatności ujawnień, łącznie z ich weryfikacją i częstotliwościąCredit institutions shall adopt a formal policy to comply with the disclosure requirements laid down in paragraphs ‧ and ‧, and have policies for assessing the appropriateness of their disclosures, including their verification and frequency
Dlatego też instytucje powinny ustanowić strategie i procedury służące ocenie i utrzymywaniu adekwatności ich kapitału wewnętrznegoAccordingly, institutions should have strategies and processes in place for assessing and maintaining the adequacy of their internal capital
Biorąc pod uwagę różne podejścia do problemu ochrony danych w państwach trzecich, ocena adekwatności i każda decyzja na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/WE powinna być wprowadzona w życie w taki sposób, który ani nie dokonuje dyskryminacji w sposób arbitralny lub nieusprawiedliwiony wobec państw trzecich lub między tymi państwami, w których panują podobne warunki, ani też nie stwarza ukrytych barier w handlu uwzględniając obecne zobowiązania międzynarodowe WspólnotyGiven the different approaches to data protection in third countries, the adequacy assessment should be carried out and any decision based on Article ‧) of Directive ‧/EC should be enforced in a way that does not arbitrarily or unjustifiably discriminate against or between third countries where like conditions prevail nor constitute a disguised barrier to trade taking into account the Community
Ocenę adekwatności właściwych organów kraju trzeciego należy przeprowadzać w oparciu o wymogi w zakresie współpracy określone w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE lub w oparciu o zasadniczo równoważne rezultaty funkcjonalneThe adequacy of competent authorities of a third country should be assessed in the light of the cooperation requirements pursuant to Article ‧ of Directive ‧/‧/EC or essentially equivalent functional results
nalega również na przeprowadzenie oceny adekwatności funduszy dostępnych dla środków dotyczących krajów trzecich, np. ochrony w ramach regionu, zwłaszcza w świetle opinii Parlamentu, według której te środki wymagają dodatkowego finansowania a nie ponownego przydzielenia środków z funduszy rozwojowychAlso requests that an evaluation should be made of the adequacy of the funds available for measures relating to third countries, for example, protection within the region, especially in the light of Parliament’s stated view that these measures require additional funding and not a reallocation of development funds
jest zdania, że ocena adekwatności nowego systemu zasobów własnych powinna opierać się na następujących kryteriachConsiders that the suitability of a new system of own resources should be judged according to the following criteria
ocena adekwatności projektu technicznego produktu poprzez zbadanie dokumentacji technicznej i dowodów potwierdzających, o których mowa w pkt ‧, oraz ocenę próbek reprezentatywnych dla przewidywanej produkcji, jednej lub więcej istotnych części produktu (połączenie typu produkcji i typu projektuassessment of the adequacy of the technical design of the product through examination of the technical documentation and supporting evidence referred to in point ‧, plus examination of specimens, representative of the production envisaged, of one or more critical parts of the product (combination of production type and design type
mając na uwadze, że nie zasięgnięto opinii Parlamentu w sprawie jakichkolwiek środków operacyjnych lub organizacyjnych dotyczących Europolu, ani też obecnej działalności Europolu, bądź przyszłych programów powstałych w odpowiedzi na potrzeby UE i państw członkowskich, ani też nie poinformowano go o nich; mając na uwadze, że brak informacji na ten temat uniemożliwia Parlamentowi dokonanie oceny zasadności i adekwatności zaproponowanej decyzji, podczas gdy konieczne jest szybkie przekształcenie Europolu w agencję UE w celu zwiększenia przejrzystości i poprawy kontroli, a blokując działania w tym zakresie Rada nie wywiązuje się ze swych zadańwhereas Parliament has not been consulted on, or informed of, any of the operational and organisational measures concerning Europol or Europol's current activities and future programmes in response to the needs of the EU and the Member States; whereas this lack of information makes it impossible for Parliament to assess the relevance and adequacy of the proposed decision; whereas the conversion of Europol into an EU agency is urgently necessary in order to improve transparency and supervision and by blocking progress in this regard, the Council is failing to shoulder its responsibilities
Okresowa ocena, monitorowanie i przegląd polityki zarządzania ryzykiem przez spółki zarządzające jest również kryterium oceny adekwatności procesu zarządzania ryzykiemThe periodical assessment, monitoring and review of the risk management policy by management companies are also a criterion to assess the adequacy of the risk management process
W dyrektywie ‧/‧/WE przewidziano obowiązek określenia kryteriów dotyczących oceny adekwatności procesu zarządzania ryzykiem spółki zarządzającejDirective ‧/‧/EC contains an obligation to specify the criteria for assessing the adequacy of a management company’s risk management process
ocenę adekwatności systemów zarządzania danymi wspomagających LAS i wydawanie zezwoleń FLEGTAssess the adequacy of data management systems supporting the LAS and the issuance of FLEGT licences
Showing page 1. Found 71332 sentences matching phrase "ocena adekwatności".Found in 6.388 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.