Translations into English:

  • clearance   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

cena CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniemCIF Community frontier price, duty unpaid
oclićduty; clear

Example sentences with "oclenie", translation memory

add example
dla mechanizmów z ‧ i ‧ pierścieniami (kody TARIC ‧ oraz ‧) kwota cła jest równa różnicy między minimalną ceną importową w wysokości ‧ EUR za ‧ sztuk i ceną netto na granicy Unii, przed ocleniemfor mechanisms with ‧ and ‧ rings (TARIC codes ‧, and ‧), the amount of duty shall be equal to the difference between the minimum import price of EUR ‧ per ‧ pieces and the net, free-at-Union-frontier price, before duty
Na tej podstawie ogólnokrajowy margines dumpingu obowiązujący dla całego kraju został tymczasowo ustalony na poziomie ‧,‧ % ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniemOn this basis the country-wide level of dumping was established at ‧,‧ % of the CIF Community frontier price, duty unpaid
różnicy między minimalną ceną importową ‧ EUR za tonę oraz ceną netto franco granica Wspólnoty, przed ocleniem, we wszystkich przypadkach, gdy ta druga cena jestthe difference between the minimum import price of EUR ‧ per tonne and the net, free-at-Community-frontier price, before duty, in all cases where the latter is
Stawki tymczasowego cła antydumpingowego stosujące się do ceny netto franco na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, dla produktów wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa wymienione poniżej, są następująceThe rate of the provisional anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, for products manufactured by the companies listed below shall be as follows
W świetle powyższych faktów ostateczne marginesy dumpingu wyrażone jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem, są następująceIn the light of the above, the definitive dumping margin, expressed as a percentage of the cif Community frontier price, duty unpaid, is as follows
Na tej podstawie tymczasowe marginesy dumpingu wyrażone jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem są następująceOn this basis, the provisional dumping margins expressed as a percentage of the CIF Community frontier price, duty unpaid, are
Jeżeli wymagane jest zabezpieczenie dla zapewnienia, że zobowiązania wynikające z procedury celnej zostaną wypełnione, organy celne przyjmują ogólne zabezpieczenie, w szczególności od zgłaszających, którzy regularnie zgłaszają towary do oclenia w różnych urzędach na obszarze celnymWhen security is required to ensure that the obligations arising from a customs procedure will be fulfilled, the customs shall accept a general security, in particular from declarants who regularly declare goods at different offices in the customs territory
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego porównanie średniej ważonej wartości normalnej ustalonej w pierwotnym dochodzeniu oraz średniej ważonej cen eksportowych w OD niniejszego dochodzenia, potwierdzone przez dane Eurostatu, wyrażone jako odsetek ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem, wykazało istnienie znaczącego dumpingu w wysokości ‧,‧ %In accordance with Article ‧ and ‧ of the basic Regulation, a comparison of the weighted average normal value as established during the original investigation and the weighted average of the export prices during the present investigation’s IP, as established by Eurostat data, expressed as a percentage of the CIF price at the Community frontier, duty unpaid, revealed a significant dumping margin, i.e. ‧,‧ %
W świetle powyższego, ostateczne marginesy dumpingu, wyrażone jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, są następująceIn the light of the above, the definitive dumping margins, expressed as a percentage of the cif Community frontier price duty unpaid, are the following
Ten kontener nie został jeszcze oclonyThis container hasn' t passed through customs
Stawka tymczasowego cła antydumpingowego stosowana do cen netto na granicy Unii, przed ocleniem, produktów opisanych w ust. ‧, wytwarzanych przez niżej wymienione przedsiębiorstwa jest następującaThe rate of the provisional anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, of the products described in paragraph ‧ and manufactured by the companies listed below shall be as follows
Ustalony margines dumpingu, wyrażony jako wartość procentowa ceny importowej CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem jest następującyThe dumping margin established, expressed as a percentage of the CIF import price at the Community frontier, duty unpaid is the following
Na tej podstawie ogólnokrajowy poziom dumpingu został tymczasowo ustalony na poziomie ‧,‧ % ceny CIF na granicy Unii przed ocleniemOn this basis, the countrywide level of dumping is provisionally established at ‧,‧ % of the CIF Union frontier price, duty unpaid
Ostateczny margines dumpingu jako procent ceny importowej CIF, przed ocleniem, wynosi ‧ %The definitive dumping margin as a percentage of the cif import price duty unpaid is ‧ %
Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem produktów wytwarzanych przez wymienione poniżej przedsiębiorstwa, wynosiThe rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, of the products manufactured by the companies listed below shall be as follows
Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mającego zastosowanie do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, wynosi ‧,‧ %The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, shall be ‧,‧ %
Tymczasowe średnie ważone marginesy dumpingu wyrażone jako procent ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem wynosząThe provisional weighted average dumping margins expressed as a percentage of the cif Community frontier price, duty unpaid, are
dla mechanizmów z ‧ i ‧ pierścieniami (kody TARIC ‧, ‧ oraz ‧), kwota opłaty celnej będzie równa różnicy pomiędzy minimalną ceną importową w wysokości ‧ EUR za ‧ sztuk i wartością netto, cena franco granica Wspólnoty przed ocleniemfor mechanisms with ‧ and ‧ rings (TARIC codes ‧, ‧ and ‧), the amount of duty shall be equal to the difference between the minimum import price of EUR ‧ per ‧ pieces and the net, free-at-Community-frontier price, before duty
Stawka ostatecznego cła antydumpingowego stosowana do cen netto na granicy Unii, przed ocleniem, produktów opisanych w ust. ‧ i wytwarzanych przez niżej wymienione przedsiębiorstwa jest następującaThe rate of anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, of the products described in paragraph ‧ and produced by the companies below shall be as follows
Dickie, pomożesz mi... zanieść to do oclenia?Will you help me with this, Dickie...... until we get through customs?
Na tej podstawie ustalono ogólnokrajowy margines szkody w wysokości ‧,‧ % ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniemOn this basis, the countrywide injury margin was established at ‧,‧ % of the cif Community frontier price, duty unpaid
Porównanie to wykazało istnienie marginesu dumpingu w wysokości między ‧ % i ‧ %, równego nadwyżce wartości normalnej nad ceną eksportową, wyrażoną jako procent ceny importowej CIF na granicy Wspólnoty, bez ocleniaThis comparison showed the existence of a margin of dumping of between ‧ % and ‧ %, the dumping margin being equal to the amount by which the normal value exceeded the export price, expressed as a percentage of the cif import price at the Community border, duty unpaid
Ustalone w ten sposób marginesy dumpingu, wyrażone jako procent ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, wynosząThe dumping margins, expressed as a percentage of the net free-at-Community-frontier price, before duty, are
Tymczasowe średnie ważone marginesy dumpingu wyrażone jako procent ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem wynosząThe provisional weighted average dumping margins expressed as a percentage of the cif Community frontier price duty unpaid are
Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, jest następująca dla produktów opisanych w ust. ‧ i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwaThe rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, of the products described in paragraph ‧ and produced by the companies below shall be as follows
Showing page 1. Found 496 sentences matching phrase "oclenie".Found in 0.278 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.