Translations into English:

  • clearance   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

cena CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniemCIF Community frontier price, duty unpaid
oclićduty; clear

Example sentences with "oclenie", translation memory

add example
zero, jeżeli cena netto franco granica Wspólnoty, przed ocleniem, jest ustanowiona na podstawie faktury wystawionej przez eksportera mającego swoją siedzibę w Chińskiej Republice Ludowej bezpośrednio stronie niepowiązanej we Wspólnocie i równa lub wyższa niż minimalna cena importowa ‧ EUR za tonę (dodatkowy kod Taric Azero, if the net, free-at-Community-frontier price, before duty, is established on the basis of an invoice issued by an exporter located in the People
Stawkę celną mającą zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, w odniesieniu do towarów produkowanych przez następujących producentów ustala się następującoThe rate of duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, for products produced by the following manufacturers shall be as follows
Na tej podstawie tymczasowy średni ważony margines dumpingu wyrażony jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem wynosiOn this basis, the provisional weighted average dumping margin expressed as a percentage of the CIF Community frontier price duty unpaid is
Marginesy dumpingu wyrażone jako wartość procentowa ceny importowej cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem są następująceThe dumping margins, expressed as a percentage of the cif import price at the Community border, duty unpaid, are provisionally the following
Wnioskodawcy przekazali informację, że forma środków, tzn. cło równe różnicy miedzy minimalną ceną przywozu wynoszącą ‧ EUR za tonę a ceną netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, pobierane we wszystkich przypadkach, gdy ta ostatnia jest niższa od minimalnej ceny przywozu, nie jest już odpowiednia do usunięcia dumpingu wyrządzającego szkodęThe applicants have provided information that the form of the measure, i.e. a duty equal to the difference between the minimum import price of EUR ‧ per tonne and the net, free-at-Community frontier price, before duty, which is levied in all cases where the latter is less than the minimum import price, is no longer adequate to remove the injurious dumping
Na podstawie powyższego, margines dumpingu dla współpracujących producentów eksportujących, wyrażony jako wartość procentowa ceny netto cif na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, wynosiOn the basis of the above, the dumping margin for the cooperating exporting producers, expressed as a percentage of the cif net free-at-Community-frontier price, before duty are
Stawka ostatecznego cła antydumpingowego, mającego zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, dla towarów opisanych w ust. ‧ i wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa wymienione poniżej, jest następującaThe rate of the definitive anti-dumping duty applicable, before duty, to the net free-at-Community-frontier price of the products described in paragraph ‧ and manufactured by the companies below shall be as follows
Stawka cła stosowanego w odniesieniu do ceny netto franco na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, jest ustalona w wysokości ‧ % dla przywozów omawianego produktu z UkrainyThe rate of the duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, is set at ‧ % for imports of the product concerned originating in Ukraine
Ustalona marża dumpingu została wyrażona jako procent ceny importowej netto franco granica Wspólnoty, przed ocleniem i wynosiThe dumping margins established, expressed as a percentage of the CIF import price at the Community frontier duty unpaid are the following
Stawkę ostatecznego cła antydumpingowego dotyczącego produktów opisanych w ust. ‧ stosowaną przed ocleniem w odniesieniu do ceny netto franco granica Wspólnoty, ustala się następującoThe rate of definitive anti-dumping duty applicable, before duty, to the net free-at-Community frontier price of the products described in paragraph ‧, shall be as follows
Na tej podstawie, tymczasowe marginesy dumpingu wyrażone jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem są następująceOn this basis, the provisional dumping margins expressed as a percentage of the cif Community frontier price, duty unpaid, are
Z zastrzeżeniem art. ‧, stawka ostatecznego cła antydumpingowego, stosowana do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, dla towarów wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa wymienione poniżej jest następującaExcept as provided for in Article ‧, the rate of the anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community frontier price, before duty for products manufactured by the companies listed below shall be as follows
Stawka celna obowiązująca względem ceny netto, franco granica Wspólnoty, przed ocleniem, produktów opisanych w ust. ‧–‧ wynosi ‧,‧ %The rate of duty applicable to the net free-at-Community-frontier price, before duty, of the products described in paragraphs ‧ to ‧, shall be ‧,‧ %
Stawka ostatecznego cła antydumpingowego, mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty przed ocleniem, jest następująca dla produktów opisanych w ust. ‧ i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwaThe rate of the provisional anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, of the products described in paragraph ‧ and produced by the companies below shall be as follows
Obecna stawka cła stosowana do ceny netto franco na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, wynosi ‧ % na przywóz węglika krzemu pochodzącego z UkrainyThe actual rate of the duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, is ‧ % for imports of silicon carbide originating in Ukraine
Stawka ostatecznego cła antydumpingowego netto loco granica Wspólnoty, przed ocleniem, dla wyrobu wyprodukowanego przez następujące firmy będzie wynosiłaThe rate of the definitive anti-dumping duty, applicable to the net, free-at-Community frontier price, before duty, for the product manufactured by the following companies shall be
Stawka tymczasowego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, dla produktu opisanego w ust. ‧ i wytworzonego przez poniższe przedsiębiorstwa jest następującaThe rate of the provisional anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, of the product described in paragraph ‧ and manufactured by the companies below shall be
Bezpośredni wywóz z ChRL przez WWS również skupiał się na górnej granicy zakresu KMS, w szczególności modelach z ‧ i ‧ pierścieniami, które podlegają ocleniu w formie MCI (patrz motyw powyżejThe exports direct from the PRC by WWS were also centred on the top end of the range of RBM, in particular ‧ and ‧ ring models subject to a duty in the form of a MIP (see recital above
zero, jeżeli cena netto franco granica Wspólnoty, przed ocleniem, jest ustalona na podstawie faktury wystawionej przez eksportera zlokalizowanego w Chińskiej Republice Ludowej bezpośrednio niepowiązanemu podmiotowi we Wspólnocie i równej lub wyższej niż minimalna cena importowa w wysokości ‧ EUR za tonę (dodatkowy kod TARIC Azero, if the net, free-at-Community-frontier price, before duty, is established on the basis of an invoice issued by an exporter located in the People
Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do wartości netto, cena franco granica Wspólnoty przed ocleniem jest następującaThe rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, shall be as follows
Stawka tymczasowego cła antydumpingowego stosowana do cen netto na granicy Unii Europejskiej, przed ocleniem produktu opisanego w ust. ‧ wynosi ‧,‧ %The rate of the provisional anti-dumping duty applicable to the net, free-at-European Union-frontier price, before duty, of the products described in paragraph ‧ shall be ‧,‧ %
Ustalony margines dumpingu HEG, wyrażony jako odsetek ceny netto na granicy Wspólnoty przed ocleniem, miał wartość de minimis w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowegoHEG’s dumping margin expressed as a percentage of the net, free-at-Community-frontier price, duty unpaid, was found to be de minimis in the sense of Article ‧ of the basic Regulation
Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, jest następująca dla produktów opisanych w ust. ‧ i wyprodukowanych przez poniższe przedsiębiorstwaThe rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, of the products described in paragraph ‧ and produced by the companies listed below shall be as follows
Stawkę ostatecznego cła antydumpingowego, stosowaną do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, dla produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa wymienione poniżej, ustala się następującoThe rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, for products manufactured by the companies listed below shall be as follows
Ponieważ dochodzenie, o którym mowa, zakończyło się ostatecznymi ustaleniami w sprawie dumpingu i szkody, zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, uważa się za właściwe ustalenie stawki cła antydumpingowego na poziomie i w formie, w jakich nałożono je w tym rozporządzeniu, tj. w wysokości ‧,‧ EUR za tonę przed ocleniem, w odniesieniu do ceny netto na granicy WspólnotyAs the investigation in question was concluded with a final determination as to dumping and injury, by Regulation (EC) No ‧/‧, it is considered appropriate that the definitive anti-dumping rate is set at the level and in the form imposed by that Regulation, namely EUR ‧,‧ per ton before duty, to the net, free-at-Community frontier price
Showing page 1. Found 500 sentences matching phrase "oclenie".Found in 0.722 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.