Translations into English:

  • care of mothers and infants   

Example sentences with "opieka nad matką i dzieckiem", translation memory

add example
Idealne matki, które spędziły swą młodość opiekując się dziećmi, stanowią dziś większość populacji starszych kobiet, i właśnie ta ich opieka nad dziećmi i praca w domu nie są dziś uwzględnione w ich emeryturach.Ideal mothers who spent their youth caring for their children represent today the majority of the elderly female population and it is this childcare and homecare that is not reflected in their pensions.
Opieka nad matką i dzieckiemCare for mother and child
Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matek.Views on child care according to the experiences of mothers.
• usługi położnicze oraz opieka nad dziećmi w okresie niemowlęcym , w tym świadczenia lekarza rodzinnego w okresie ciąży oraz świadczenia dla matki i dziecka do szóstego tygodnia po porodzie ;• drugs and medicines for the treatment of certain specified illnesses under the Long-Term Illness Scheme .
Uzazi Bora- opieka nad matką i dzieckiem – działania związane z HIVUzazi Bora Mother and infant services HIV activities — —
Opieka nad matką i dzieckiem w okresie połogu w domu po porodzie fizjologicznym.Care for mother and child during childbrith at home after childbirth psysiological
Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matekTaking care for a small child in the opinions and experiences of mothers
Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matekCare for a young child in the opinions and experiences of mothers
opieka nad matką i dzieckiem, w tym wsparcie dla projektów dotyczących wyżywienia i rozwoju następnego pokoleniamother and child care, including support for projects on the nurturing and development of the next generation
opieka nad matką oraz monitorowanie przebiegu okresu poporodowego oraz udzielanie matce wszelkich niezbędnych porad na temat opieki nad noworodkiem, aby umożliwić jej stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieckato care for and monitor the progress of the mother in the post-natal period and to give all necessary advice to the mother on infant care to enable her to ensure the optimum progress of the new-born infant
Opieka nad małym dzieckiem w doświadczeniach matekCare of a small child in the experiences of mothers
Opieka nad małym dzieckiem w doświadczeniach matekLooking after a baby according to mother's experiences
podkreśla, że wszelkie działania na rzecz praw dziecka powinny być przeprowadzane z poszanowaniem pierwszoplanowej roli rodziców i najbliższego otoczenia rodzinnego dziecka, jak również osób, które w głównej mierze zapewniają utrzymanie dziecka lub opiekę nad nim, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy statusu matekEmphasises that all action for children’s rights should respect the primary role of the child’s parents and immediate family as well as primary carers and guardians, and in particular the need to improve the position of mothers
W wielu wystąpieniach, jakie wygłosiłam w tej Izbie, wielokrotnie podkreślałam, że matki i ojcowie, którzy z własnej woli poświęcają się wychowaniu dzieci lub opiece nad starszymi bądź niesamodzielnymi członkami ich rodzin, nie mogą być dyskryminowani.During my many speeches in the House, I have constantly emphasised that mothers and fathers who freely choose to bring up their children or to care for elderly or dependent family members must not suffer discrimination.
Produkty polecane do użytku począwszy od czwartego miesiąca życia mogą podawać, że są odpowiednie począwszy od tego wieku, o ile osoby niezależne mające kwalifikacje medyczne, żywieniowe lub w dziedzinie farmacji lub inni specjaliści odpowiedzialni za opiekę nad matką i dzieckiem, nie zalecają inaczejProducts recommended for use from the age of four months may indicate that they are suitable from that age unless independent persons having qualifications in medicine, nutrition or pharmacy, or other professionals responsible for maternal and child care, advise otherwise
Osobiście za najważniejszą propozycję uważam wydłużenie urlopu macierzyńskiego z 14 do 20 tygodni, które przyczyni się do poprawy zdrowia i emocjonalnego stanu matki, która będzie dzięki temu mogła roztoczyć pełną opiekę nad dzieckiem.Personally, I consider the most important proposal to be the extension of the minimum length of maternity leave from 14 weeks to 20 weeks, which will contribute towards improving the health and psychological state of the mother, who will also therefore be able to take full care of her child.
uważa, że należy wspierać zatrudnianie kobiet romskich również poprzez sprzyjające zatrudnieniu działania systemów wsparcia społecznego, a także poprzez odpowiednie możliwości szkolenia i specjalizacji, aby w dłuższej perspektywie przygotować je do pracy, z której będą mogły się utrzymać, oraz umożliwić im godzenie życia rodzinnego i zawodowego; wzywa państwa członkowskie do przyjęcia środków, które pomogą zwiększyć możliwości opieki nad dziećmi romskimi nawet wówczas, gdy ich matka pozostaje w domu z innymi dziećmiConsiders that the employment of Roma women should also be promoted by means of employment-friendly operation of social support systems and appropriate training and specialisation opportunities, to prepare them in the long term for work from which they can earn a living and make it possible to reconcile family life and work; calls on Member States to adopt measures which help to increase child-care opportunities for Roma children even if their mother is at home with her other children
Musimy więc szanować doświadczenie matek i traktować świadczoną przez nie opiekę nad dziećmi jako usługę nadrzędną.We must therefore respect the experience of mothers and consider it as prior service, if it is provided solely to children.
zwraca uwagę na konieczność kierowania wydatków publicznych na potrzeby najmłodszych i na pomoc rodzinom wielodzietnym, zwłaszcza w dziedzinie systemów pomocy w zakresie opieki nad dziećmi, a także ochrony samotnych matek i rodziców samotnie wychowujących dzieci, szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne, opuszczenie i ubóstwo; podkreśla, że usługi te leżą w interesie publicznym i przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego na szczeblach lokalnym i regionalnym; zachęca Komisję do podkreślenia przykładów najlepszych praktyk w regionach niektórych państw członkowskichDraws attention to the need for public spending on young children and large families, particularly for the provision of childcare facilities and for the protection of single mothers and one-parent families, who are at particular risk of social exclusion, isolation and poverty; stresses that those services are in the general interest and contribute to job creation and the development of the local and regional economy; calls on the Commission to showcase examples of the best practices of certain Member State reasons
zwraca uwagę na potrzebę poszerzenie publicznej i prywatnej oferty w zakresie opieki nad dziećmi oraz stworzenia zachęt dla pracodawców, którzy mogliby taką ofertę stworzyć, umożliwiając rodzicom, zwłaszcza matkom, powrót do pracy, tak aby mieli oni możliwość kontynuowania uczenia się przez całe życie przy równoczesnym wykonywaniu zawodu; ponadto uważa, że niezbędna jest poprawa oferty państwowych usług z zakresu opieki nad osobami wymagającymi stałej opieki i ludźmi starszymiDraws attention to the need to broaden the scope of public and private childcare facilities and to involve and encourage employers, who could provide company childcare facilities and scope for parents to return to work, particularly mothers, so that such parents have the opportunity to continue with lifelong learning while carrying on working; also emphasises the need for improved provision of public facilities to assist the dependent and the elderly
mając na uwadze, że podczas gdy Europa i kraje AKP zobowiązały się do podejmowania działań w kierunku osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, w tym osiągnięcia powszechnej edukacji podstawowej (cel ‧), ograniczenia umieralności dzieci (cel ‧), poprawy opieki zdrowotnej nad matkami (cel ‧) oraz zwalczania HIV/AIDS, malarii i innych chorób (cel ‧), realizacji tych celów może zagrozić dokonujący się na szeroką skalę odpływ nauczycieli akademickich, lekarzy i pielęgniarek z krajów AKP do państw OECD, a także może być ona utrudniona z uwagi na brak międzynarodowych ram regulacyjnych, które zapewniłyby realizację tych celówwhereas, while Europe and ACP countries have committed themselves to working towards the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs), including achieving universal primary education (goal No ‧), reducing child mortality (goal No ‧), improving maternal health (goal No ‧) and combating HIV/AIDS, malaria and other diseases (goal No ‧), meeting those objectives could be threatened by the large-scale exodus of professors, doctors and nurses from ACP nation states to OECD countries and made more difficult by the lack of international regulatory frameworks designed to ensure that the objectives are met
informację dotyczącą stosowanie produktu jedynie na podstawie opinii niezależnych osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji bądź też innych specjalistów zajmujących się opieką nad matkami i dziećmia statement recommending that the product be used only on the advice of independent persons having qualifications in medicine, nutrition or pharmacy, or other professionals responsible for maternal and child care
Jak jasno wynika z postanowienia odsyłającego , nie kwestionuje ona wpływu , jaki neutralny środek miał na nią jako matkę i osobę sprawującą opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem , ale twierdzi , że była wyróżniona oraz była celem dla swego pracodawcy właśnie przez jej niepełnosprawnego syna .As the order for reference makes clear , she is not complaining of the impact a neutral measure had on her as the mother and carer of a disabled chil d , but claims that she was singled out and targeted by her employer precisely because of her disabled son .
wzywa Państwa Członkowskie i Komisję, by stosując metodę otwartej koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i integracji społecznej, zwracały w przyszłości większą uwagę na kwestie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do opieki nad dziećmi, wysokości dochodów rodziny oraz wskaźnika zatrudnienia matekCalls on the Member States and the Commission, when applying the open method of coordination to social protection and integration, to pay greater attention in the future to issues of reconciling work and family life, with particular emphasis on access to childcare, family income situations and the employment rate of mothers
w przypadku preparatów do dalszego żywienia niemowląt, informację, że produkt jest odpowiedni jedynie do specjalnego odżywiania niemowląt w wieku powyżej sześciu miesięcy, że może być tylko jednym z elementów zróżnicowanego żywienia, że nie może być stosowany jako substancja zastępcza dla mleka kobiecego w ciągu sześciu pierwszych miesięcy życia i że decyzję o rozpoczęciu żywienia uzupełniającego, w tym wszelkie wyjątki od wieku sześciu miesięcy życia należy podjąć wyłącznie po zasięgnięciu opinii niezależnych osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji albo innych specjalistów zajmujących się opieką nad matkami i dziećmi w oparciu o indywidualne konkretne potrzeby niemowlęcia w zakresie wzrostu i rozwojuin the case of follow-on formulae, a statement to the effect that the product is suitable only for particular nutritional use by infants over the age of six months, that it should form only part of a diversified diet, that it is not to be used as a substitute for breast milk during the first six months of life and that the decision to begin complementary feeding, including any exception to six months of age, should be made only on the advice of independent persons having qualifications in medicine, nutrition or pharmacy, or other professionals responsible for maternal and child care, based on the individual infant’s specific growth and development needs
Showing page 1. Found 1712454 sentences matching phrase "opieka nad matką i dzieckiem".Found in 139.56 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.