Translations into English:

  • macadamia nut   
  • macadamia nuts   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

orzechy makadamiamacadamia

Example sentences with "orzech makadamia", translation memory

add example
Orzechy makadamiaMacadamia nuts
orzech makadamia (Macadamia ternifolia) i produkty pochodneMacadamia nut and Queensland nut (Macadamia ternifolia) and products thereof
Ty, ja... orzechy makadamiiYou, me...... macadamia nuts
Może orzecha makadamia?A macadamia nut perhaps?
K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje (Pistacia vera), orzechy makadamia (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne z wyjątkiemK. Koch), Brazil nuts (Bertholletia excelsa), pistachio nuts (Pistacia vera), macadamia nuts and Queensland nuts (Macadamia ternifolia), and products thereof, except
W podpozycjach ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ orzechy tropikalne oznaczają orzechy kokosowe, nerkowca, brazylijskie, orzechy areca (betel), orzechy kola i makadamiaFor the purposes of subheadings ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧, tropical nuts means coconuts, cashew nuts, Brazil nuts, areca (or betel), cola and macadamia nuts
Rayburn ma twardy orzech do zgryzieniaAnd Rayburn down to his last strik e
W celu poprawy skuteczności i użyteczności mechanizmów zarządzania i kontroli, konieczna jest adaptacja systemu ustanowionego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające zintegrowany system zarządzania i kontroli niektórych wspólnotowych systemów pomocy [‧], mając na względzie włączenie systemu płatności jednolitych, systemów wsparcia dla pszenicy durum, roślin wysokobiałkowych, roślin energetycznych, ryżu, skrobi ziemniaczanej, orzechów, mleka, nasion, roślin strączkowych oraz szczególnej pomocy regionalnej, jak również kontroli przestrzegania zasad zgodności krzyżowej, modulacji i systemu doradztwa rolniczegoIn order to improve the effectiveness and usefulness of the administration and control mechanisms, it is necessary to adapt the system established by Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ November ‧ establishing an integrated administration and control system for certain Community aid schemes with a view to including the single payment scheme, the support schemes for durum wheat, protein crops, energy crops, rice, potato starch, nuts, milk, seed, grain legumes and specific regional aids as well as controls on the application of the rules on cross compliance, modulation and the farm advisory system
Niniejsza pozycja obejmuje gotowe do spożycia przekąski koktajlowe w postaci np. suszonego grochu lub orzechów arachidowych, w całości pokrytych ciastem, jeżeli ze względu na swoją grubość i smak pokrywa z ciasta nadaje zasadniczy charakter temu produktowiThis heading covers cocktail snacks ready for consumption in the form of e.g. dried peas or peanuts which are completely coated with dough if, because of its thickness and taste, the dough coating determines the essential character of the product
obieranie, drylowanie i łuskanie owoców, orzechów i warzywpeeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables
Zawartość wilgoci orzechów włoskich suchych nie jest większa niż ‧ % dla całego orzecha i ‧ %-dla jądraDry walnuts shall have a moisture content not greater than ‧ % for the whole nut and ‧ % for the kernel
artykuł ‧b ust. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw‧, ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧, stanowi, że Państwa Członkowskie mogą, pod pewnymi warunkami, przyznawać dodatkową zryczałtowaną pomoc na tworzenie organizacji producentów w sektorze orzechów i chleba świętojańskiegoWhereas Article ‧b of Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ May ‧ on the common organization of the market in fruit and vegetables, as last amended by Commission Regulation (EC) No ‧, provides that Member States may, under certain conditions, grant an additional flat-rate aid for the formation of producer organizations in the nut and locust bean sector
W celu uproszczenia zarządzania systemem płatności obszarowych z tytułu orzechów przy jednoczesnym przestrzeganiu warunków kwalifikowalności ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ i dążeniu do celów przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu, należy zmienić warunki dotyczące identyfikacji działek rolnych i treści wniosku o pomoc, przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧/‧ ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolnikówIn order to simplify the management of the area payment scheme for nuts, while complying with the eligibility conditions laid down by Regulation (EC) No ‧/‧ and pursuing the objectives laid down by that Regulation, the conditions relating to the identification of agricultural parcels and the content of aid applications laid down in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ laying down detailed rules for the implementation of cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system provided for in of Council Regulation (EC) No ‧/‧ establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, should be amended
Orzechy tropikalne; mieszanki zawierające ‧ % masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnychTropical nuts; mixtures containing by weight ‧ % or more of tropical nuts and tropical fruit
Przechowywanie świeżych lub wczesnych orzechów włoskich w szczelnych opakowaniach jest zabronioneFresh or early walnuts may not be kept in airtight packages
Lody o smaku mango z orzechami i rodzynkamiMango ice cream with nuts and raisins
Państwa członkowskie mogą jednak upoważnić organizację producentów, aby- jako rekompensatę za usługi świadczone na rzecz jej członków- zmniejszyła kwotę płatności obszarowej z tytułu orzechów o nie więcej niż ‧ %However, Member States may authorise a producer organisation, as compensation for the services provided to its members, to reduce the amount of the area payment for nuts by a maximum of ‧ %
Ogólne zasady pobierania próbek fig suszonych, orzechów ziemnych i orzechówGeneral survey of the method of sampling for dried figs, groundnuts and nuts
płatność obszarowa z tytułu orzechów, przewidziana w tytule ‧ rozdział ‧ rozporządzenia Rady (WE) nrthe area payment for nuts provided for in Chapter ‧ of Title ‧ of Council Regulation (EC) No
Należy opracować nowe uregulowania dotyczące wsparcia dla produkcji orzechów w celu zapobieżenia potencjalnemu zaniknięciu produkcji orzechów na obszarach ich tradycyjnej uprawy co następnie mogłoby pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje dla środowiska, obszarów wiejskich, sytuacji społecznej i gospodarczejNew support arrangements for nuts should be established to avoid the potential disappearance of nut production in traditional areas and the subsequent negative environmental, rural, social and economic consequences
pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) orzecha kokosowegoTow, noils and waste (including yarn waste and garnetted stock) of coconut
Trzeba nafaszerować indyki: czekolada, orzechy i koniakWe have to feed these turkeys... chocolate, nuts and cognac
Aby ułatwić egzekwowanie najwyższych dopuszczalnych poziomów aflatoksyn, należy stosować przepisy dotyczące pobierania próbek określone w Kodeksie żywnościowym w odniesieniu do orzechów arachidowych (orzeszków ziemnych), migdałów, orzechów laskowych i pistacji przeznaczonych do dalszego przetwarzania, jak również w odniesieniu do innych przeznaczonych do dalszego przetwarzania orzechów z drzew orzechowych, oraz przepisy dotyczące pobierania próbek przewidziane w Kodeksie w odniesieniu do migdałów, orzechów laskowych i pistacji gotowych do spożycia oraz innych orzechów z drzew orzechowych i orzechów arachidowych (orzeszków ziemnych) gotowych do spożyciaTo facilitate the enforcement of the maximum levels of aflatoxins, it is appropriate to apply the sampling provisions as provided for by Codex Alimentarius for peanuts, almonds, hazelnuts and pistachios intended for further processing as well to other tree nuts which are intended for further processing and the sampling provisions as provided for by Codex for almonds, hazelnuts and pistachios ready-to-eat to other tree nuts and groundnuts (peanuts) ready-to-eat
Kod i miejsce wprowadzenie przesyłek orzechów brazylijskich do WspólnotyCode and points of entry into the Community for consignments of Brazil nuts
Biorąc pod uwagę obecne dyskusje w ramach Kodeksu żywnościowego, dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów aflatoksyn w orzechach brazylijskich, właściwe jest dostosowanie poziomu aflatoksyn w orzechach brazylijskich do określonego w Kodeksie poziomu dla migdałów, orzechów laskowych i pistacjiGiven the current discussions in Codex Alimentarius on the maximum levels for aflatoxins in Brazil nuts, it is appropriate to align the level for aflatoxins in Brazil nuts with the Codex level for almonds, hazelnuts and pistachios
Showing page 1. Found 1182 sentences matching phrase "orzech makadamia".Found in 0.567 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.