Translations into English:

  • streptococcus   
    (Noun  ) (noun   )
     
    bacteria

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

PaciorkowceStreptococcus
paciorkowiecstreptococcus

Example sentences with "paciorkowce", translation memory

add example
Naukowo uzasadnionym wnioskiem z powyższych danych jest stwierdzenie, że wpływ doksycykliny w niskich dawkach na prawidłową fizjologiczną florę bakteryjną, w tym E coli oraz szczepy enterokoków, gronkowców i paciorkowców praktycznie nie istnieje, a ryzyko wzrostu oporności jest nieistotneBased on these findings it is scientifically reasonable to conclude that the effect of low dose doxycycline on the normal residential flora including E coli, Enterococci, Staphylococci and Streptococci to be almost non-existent and concluded that the risk of inducing resistance development is negligible
PACIORKOWIEC ZAPALENIA PŁUC, CHOROBA INWAZYJNASTREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE
odporne na erytromycynę eneterokoki pochodzenia zwierzęcego mogą zadomowić się w organizmie ludzkim na dłuższe lub krótsze okresy czasu lub mogą przekazać swoje geny odporności na makrolidy ludzkiej florze bakteryjnej, zwłaszcza bakteriom atakującym ludzi, jak np. gronkowce lub paciorkowce grupy A, co stanowiłoby problem kliniczny w leczeniu ludzi, bądź w wyniku bezpośredniego przedostania się do przewodu pokarmowego lub drogą wymiany genów z otoczeniem, ale częstotliwość takiego przekazywania nie może być oszacowanawhereas it also specifies that erythromycin-resistant animal enterococci may colonise humans for a longer or shorter time period or may transfer their macrolide-resistance genes to the resident bacterial flora of humans, notably to human bacteria such as staphylococci or group A streptococci, which would constitute a clinical problem in human medicine, either directly after ingestion or via gene exchange in the environment, but that the frequencies of such transfers cannot be estimated
Liczbę parametrów zmniejszono z 19 do 2 ważnych parametrów bakteriologicznych : paciorkowce kałowe i Escherichia coli .• Number of parameters has been reduced from the current 19 to 2 robust bacteriological parameters : Intestinal enterococci and Escherichia colli .
escherichia coli i innych bakterii grupy coli oraz paciorkowców kałowych w ‧ mililitrach badanej próbkiEscherichia coli and other coliforms and faecal streptococci in any ‧ ml sample examined
Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń streptokokowych układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skutecznośćGenital tract infections Epididymo-orchitis and pelvic inflammatory diseases may be caused by fluoroquinolone-resistant Neisseria gonorrhoeae
Gatunki bakterii zwykle wykazujące wrażliwość Enterococcus spp. † Staphylococcus aureus * Staphylococcus epidermidis Staphylococcus haemolyticus Streptococcus agalactiae * Grupa Streptococcus anginosus * (w tym S. anginosus, S. intermedius i S. constellatus) Streptococcus pyogenes * Paciorkowce grupy viridans Citrobacter freundii * Citrobacter koseri Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae * Escherichia coli * Klebsiella oxytoca * Klebsiella pneumoniae * Serratia marcescens Clostridium perfringens † Peptostreptococcus spp. † Prevotella sppStaphylococcus haemolyticus Streptococcus agalactiae* Streptococcus anginosus group* (includes S. anginosus, S. intermedius and S. constellatus) Streptococcus pyogenes* Viridans group streptococci Citrobacter freundii* Citrobacter koseri Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae* Escherichia coli* Klebsiella oxytoca* Klebsiella pneumoniae* Serratia marcescens Clostridium perfringens Peptostreptococcus spp. Prevotella spp
Jest również skuteczna w stosunku do drobnoustrojów Gram-dodatnich, takich jak gronkowce (Staphylococcus spp.) i paciorkowce (Streptococcus sppIt is also effective against Gram-positive organisms, such as staphylococci and streptococci
pokarmowego związane z E. coli; zakażenia układu moczowo-płciowego związane z paciorkowcami beta-hemolizującymi; zakażenia ran i ropnie związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureusassociated with E.Coli; Urogenital infections associated with beta-hemolytic streptococci; Wound infections and abscesses associated with Streptococcus spp. and Staphylococcus aureus
Ostatnie badania pokazują, że flora mikrobiologiczna, wyselekcjonowana na określonym obszarze na przestrzeni lat, zawiera inne niż paciorkowce termofilne (Streptococcus termophilus) szczepy bakterii, których właściwości i aktywność metaboliczna są kluczowe nie tylko dla procesu zakwaszania, ale także ze względu na ich wpływ na wyczuwalne właściwości produktu, takie jak charakterystyczny lekko kwaskowaty smak dojrzałego seraRecent studies show that the microbiotic flora selected within the defined area over the years contain strains of bacteria other than thermophilic streptococci, the properties and metabolic activities of which are key not only for the acidification process but also for contributing to the sensory properties of the product such as the distinctive, slightly acidic taste of the mature cheese
Jego owca ma... paciorkowca gardlaHis sheep has a... a strep throat
Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skutecznośćStreptococcal Infections (including Streptococcus pneumoniae) Ciprofloxacin is not recommended for the treatment of streptococcal infections due to inadequate efficacy
Gatunki ogólnie wrażliwe Staphylococcus aureus * Staphylococcus haemolyticus Gronkowce koagulazoujemne Streptococcus agalactiae * Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis * Streptococcus pyogenes * Paciorkowce Grupa G Clostridium perfringens Peptostreptococcus spp Gatunki naturalnie oporne Gram-ujemne bakterie * gatunek, którego wrażliwość na lek została dostatecznie potwierdzona w badaniu klinicznymCommonly Susceptible Species Staphylococcus aureus * Staphylococcus haemolyticus Coagulase negative staphylococci Streptococcus agalactiae* Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis* Streptococcus pyogenes* Group G streptococci Clostridium perfringens Peptostreptococcus spp Inherently resistant organisms Gram negative organisms * denotes species against which it is considered that activity has been satisfactorily demonstrated in clinical studies
Średnie miano przeciwciał w odniesieniu do zestawu antygenów (paciorkowca zapalenia płuc, grypy A, świnki, różyczki, ospy) utrzymywało się na tym samym poziomie co przed rozpoczęciem leczenia przynajmniej przez ‧ miesięcy po leczeniu preparatem MabTheraMean pre-therapeutic antibody titers against a panel of antigens (Streptococcus pneumoniae, influenza A, mumps, rubella, varicella) were maintained for at least ‧ months after treatment with MabThera
zakażenia przewodu pokarmowego wywołane przez E. coli;-zakażenia układu moczowo-płciowego wywołane przez paciorkowce beta-hemolizujące;-zakażenia ran i ropnie wywołane przez Streptococcus spp., Staphylococcus aureusurogenital infections caused by bèta-haemolytic streptococci;-wounds and abscesses by Streptococcus spp., Staphylococcus aureus
Zakażenia paciorkowcowami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skutecznośćStreptococcal Infections (including Streptococcus pneumoniae) Ciprofloxacin is not recommended for the treatment of streptococcal infections due to inadequate efficacy
brak paciorkowców kałowych w ‧ mlabsence of faecal streptococci in ‧ ml
Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosaStaphylococcal bacteraemia Tuberculosis Bronchopneumonia Herpes ophthalmicus Beta haemolytic streptococcal infection Candidiasis Genital candidiasis Urinary tract infection Cystitis Body tinea Nasopharyngitis Rhinitis
Wśród ciężkich zdarzeń niepożądanych obserwowano ospę wietrzną z przedmiotowymi i podmiotowymi objawami aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, które ustąpiły bez następstw klinicznych (patrz także punkt ‧. ‧), zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie żołądka i jelit, depresję/zaburzenia osobowości, owrzodzenia skóry, zapalenie przełyku/nieżyt żołądka, wstrząs septyczny w przebiegu zakażenia paciorkowcem grupy A, cukrzyca typu I, infekcje tkanek miękkich i ran po zabiegach chirurgicznychSevere adverse events reported included varicella with signs and symptoms of aseptic meningitis, which resolved without sequelae (see also section ‧), appendicitis, gastroenteritis, depression/personality disorder, cutaneous ulcer, oesophagitis/gastritis, group A streptococcal septic shock, type I diabetes mellitus, and soft tissue and post-operative wound infection
Zakażenia dróg oddechowych związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureus; zakażenia przewodu pokarmowego związane z E. coli; zakażenia układu moczowo-płciowego związane z paciorkowcami beta-hemolizującymi; zakażenia ran i ropnie związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureusRespiratory tract infections associated with Streptococcus spp. and Staphylococcus aureus; Gastrointestinal infections associated with E. coli; Urogenital infections associated with beta-hemolytic streptococci; Wound infections and abscesses associated with Streptococcus spp. and Staphylococcus aureus
Leczenie stanów podklinicznych zapalenia gruczołu mlekowego (mastitis) u krów w laktacji wywołanego przez Gram-dodatnie ziarniaki wrażliwe na pirlimycynę, w tym gronkowce takie jak Staphylococcus aureus, gronkowce penicylinazo-dodatnie, penicylinazo-ujemne i koagulazo-dodatnie oraz paciorkowce takie jak Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactie oraz Streptococcus uberisFor the treatment of subclinical mastitis in lactating cows due to Gram-positive cocci susceptible to pirlimycin including staphylococcal organisms such as Staphylococcus aureus, both penicillinase-positive and penicillinase-negative, and coagulase-negative staphylococci; streptococcal organisms including Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, and Streptococcus uberis
Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skutecznośćCiprofloxacin
W Tajlandii paciorkowiec Streptococcus suis stanowi drugą pod względem częstości przyczynę występowania ostrego bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u osób dorosłych.Streptococcus suis meningitis is currently the second most common cause of acute bacterial meningitis in adults in Thailand.
Showing page 1. Found 50 sentences matching phrase "paciorkowce".Found in 0.201 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.