Translations into English:

  • streptococcus   
    (Noun  ) (noun   )
     
    bacteria

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

PaciorkowceStreptococcus
paciorkowiecstreptococcus

Example sentences with "paciorkowce", translation memory

add example
pokarmowego związane z E. coli; zakażenia układu moczowo-płciowego związane z paciorkowcami beta-hemolizującymi; zakażenia ran i ropnie związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureusassociated with E.Coli; Urogenital infections associated with beta-hemolytic streptococci; Wound infections and abscesses associated with Streptococcus spp. and Staphylococcus aureus
brak paciorkowców kałowych w ‧ mlabsence of faecal streptococci in ‧ ml
Liczbę parametrów zmniejszono z 19 do 2 ważnych parametrów bakteriologicznych : paciorkowce kałowe i Escherichia coli .• Number of parameters has been reduced from the current 19 to 2 robust bacteriological parameters : Intestinal enterococci and Escherichia colli .
W Tajlandii paciorkowiec Streptococcus suis stanowi drugą pod względem częstości przyczynę występowania ostrego bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u osób dorosłych.Streptococcus suis meningitis is currently the second most common cause of acute bacterial meningitis in adults in Thailand.
Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosaStaphylococcal bacteraemia Tuberculosis Bronchopneumonia Herpes ophthalmicus Beta haemolytic streptococcal infection Candidiasis Genital candidiasis Urinary tract infection Cystitis Body tinea
Celem badania bakteriologicznego jest zidentyfikowanie wszystkich mikroorganizmów chorobotwórczych. Nie może być ono ograniczone jedynie do wykrycia określonych szczepów chorobotwórczych paciorkowców i gronkowcówThe purpose of the bacteriological test is to identify all pathogenic micro-organisms and it must not be restricted to detecting specific pathogenic streptococci or staphylococci
Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skutecznośćCiprofloxacin
Działa także na bakterie Gram-dodatnie, takie jak gronkowce i paciorkowceIt is also effective against Gram-positive organisms, such as staphylococci and streptococci
Stężenie graniczne (ang. breakpoints) Minimalne stężenie hamujące (MIC) ustalone przez Europejski Komitet Badania Wrażliwości Drobnoustrojów (EUCAST) dla gronkowców i paciorkowców (z wyjątkiem S. pneumoniae) wynosi dla szczepów wrażliwych ≤ ‧ mg/l, dla szczepów opornych > ‧ mg/lBreakpoints Minimum inhibitory concentration (MIC) breakpoint established by the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) for Staphylococci and Streptococci (except S. pneumoniae) are Susceptible ‧ mg/l and Resistant > ‧ mg/l
Naukowo uzasadnionym wnioskiem z powyższych danych jest stwierdzenie, że wpływ doksycykliny w niskich dawkach na prawidłową fizjologiczną florę bakteryjną, w tym E coli oraz szczepy enterokoków, gronkowców i paciorkowców praktycznie nie istnieje, a ryzyko wzrostu oporności jest nieistotneBased on these findings it is scientifically reasonable to conclude that the effect of low dose doxycycline on the normal residential flora including E coli, Enterococci, Staphylococci and Streptococci to be almost non-existent and concluded that the risk of inducing resistance development is negligible
Zakażenia dróg oddechowych związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureus; zakażenia przewodu pokarmowego związane z E. coli; zakażenia układu moczowo-płciowego związane z paciorkowcami beta-hemolizującymi; zakażenia ran i ropnie związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureusRespiratory tract infections associated with Streptococcus spp. and Staphylococcus aureus; Gastrointestinal infections associated with E. coli; Urogenital infections associated with beta-hemolytic streptococci; Wound infections and abscesses associated with Streptococcus spp. and Staphylococcus aureus
Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń streptokokowych układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skutecznośćGenital tract infections Epididymo-orchitis and pelvic inflammatory diseases may be caused by fluoroquinolone-resistant Neisseria gonorrhoeae
Ostatnie badania pokazują, że flora mikrobiologiczna, wyselekcjonowana na określonym obszarze na przestrzeni lat, zawiera inne niż paciorkowce termofilne (Streptococcus termophilus) szczepy bakterii, których właściwości i aktywność metaboliczna są kluczowe nie tylko dla procesu zakwaszania, ale także ze względu na ich wpływ na wyczuwalne właściwości produktu, takie jak charakterystyczny lekko kwaskowaty smak dojrzałego seraRecent studies show that the microbiotic flora selected within the defined area over the years contain strains of bacteria other than thermophilic streptococci, the properties and metabolic activities of which are key not only for the acidification process but also for contributing to the sensory properties of the product such as the distinctive, slightly acidic taste of the mature cheese
Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skutecznośćStreptococcal Infections (including Streptococcus pneumoniae) Ciprofloxacin is not recommended for the treatment of streptococcal infections due to inadequate efficacy
op w przeciwieństwie do klarytromycyny, po leczeniu telitromycyną nie wykryto opornych szczepów paciorkowców α-hemolizujących w ślinieHowever, in contrast to clarithromycin, no resistant strains of alpha streptococci emerged in saliva on treatment with telithromycin
Przygotowanie zakwasu- zakwas przygotowuje się z pasteryzowanego mleka, do którego dodawany jest szczep paciorkowców mlekowychPreparation of the starter culture- The starter culture is prepared from pasteurised milk with the addition of a strain of lactic streptococci
Ogólnie na podstawie doświadczeń z terapią MabThera stosowana przez ponad rok, stosunek pacjentów z dodatnim mianem przeciwciał przeciw antygenom paciorkowca zapalenia płuc, grypy A, świnki, różyczki, ospy i anatoksyny tężca był podobny do obserwowanego wyjściowoIn the overall experience of MabThera repeat treatment over one year, the proportions of patients with positive antibody titers against S. pneumoniae, influenza, mumps, rubella, varicella and tetanus toxoid were generally similar to the proportions at baseline
Leczenie stanów podklinicznych zapalenia gruczołu mlekowego (mastitis) u krów w laktacji wywołanego przez Gram-dodatnie ziarniaki wrażliwe na pirlimycynę, w tym gronkowce takie jak Staphylococcus aureus, gronkowce penicylinazo-dodatnie, penicylinazo-ujemne i koagulazo-dodatnie oraz paciorkowce takie jak Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactie oraz Streptococcus uberisFor the treatment of subclinical mastitis in lactating cows due to Gram-positive cocci susceptible to pirlimycin including staphylococcal organisms such as Staphylococcus aureus, both penicillinase-positive and penicillinase-negative, and coagulase-negative staphylococci; streptococcal organisms including Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, and Streptococcus uberis
Gatunki bakterii zwykle wykazujące wrażliwość Enterococcus spp. † Staphylococcus aureus * Staphylococcus epidermidis Staphylococcus haemolyticus Streptococcus agalactiae * Grupa Streptococcus anginosus * (w tym S. anginosus, S. intermedius i S. constellatus) Streptococcus pyogenes * Paciorkowce grupy viridans Citrobacter freundii * Citrobacter koseri Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae * Escherichia coli * Klebsiella oxytoca * Klebsiella pneumoniae * Serratia marcescens Clostridium perfringens † Peptostreptococcus spp. † Prevotella sppStaphylococcus haemolyticus Streptococcus agalactiae* Streptococcus anginosus group* (includes S. anginosus, S. intermedius and S. constellatus) Streptococcus pyogenes* Viridans group streptococci Citrobacter freundii* Citrobacter koseri Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae* Escherichia coli* Klebsiella oxytoca* Klebsiella pneumoniae* Serratia marcescens Clostridium perfringens Peptostreptococcus spp. Prevotella spp
Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosaStaphylococcal bacteraemia Tuberculosis Bronchopneumonia Herpes ophthalmicus Beta haemolytic streptococcal infection Candidiasis Genital candidiasis Urinary tract infection Cystitis Body tinea Nasopharyngitis Rhinitis
Paciorkowce patogenne dla człowieka.Human pathogenic Streptococci.
odporne na erytromycynę eneterokoki pochodzenia zwierzęcego mogą zadomowić się w organizmie ludzkim na dłuższe lub krótsze okresy czasu lub mogą przekazać swoje geny odporności na makrolidy ludzkiej florze bakteryjnej, zwłaszcza bakteriom atakującym ludzi, jak np. gronkowce lub paciorkowce grupy A, co stanowiłoby problem kliniczny w leczeniu ludzi, bądź w wyniku bezpośredniego przedostania się do przewodu pokarmowego lub drogą wymiany genów z otoczeniem, ale częstotliwość takiego przekazywania nie może być oszacowanawhereas it also specifies that erythromycin-resistant animal enterococci may colonise humans for a longer or shorter time period or may transfer their macrolide-resistance genes to the resident bacterial flora of humans, notably to human bacteria such as staphylococci or group A streptococci, which would constitute a clinical problem in human medicine, either directly after ingestion or via gene exchange in the environment, but that the frequencies of such transfers cannot be estimated
Zgodnie z zaleceniami Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI) drobnoustroje inne niż paciorkowce o wartości MIC ≤ ‧μg/ml uważa się za wrażliwe na doksycyklinę, szczepy o wartości MIC ‧ μg/ml – za średnio wrażliwe, natomiast dla wartości MIC ≥ ‧ μg/ml – za oporne na lekAccording to the Clinical and Laboratory Standard (CLSI) regulation, organisms other than streptococci with MIC values ‧ μg/ml are considered sensitive, at ‧ μg/ml intermediate and with MIC values ‧ resistant to doxycycline
Showing page 1. Found 50 sentences matching phrase "paciorkowce".Found in 0.289 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.