Translations into English:

  • PO   
    (misc   )
  • Principal Only   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

pozycja w papierach kapitałowychequity position

Example sentences with "papiery kapitałowe", translation memory

add example
Ta zmienna jest sumą następujących zmiennych: grunty i budynki (PF) (‧ ‧ ‧) + inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF) (‧ ‧ ‧) + akcje i inne papiery wartościowe przynoszące dochód zmienny (‧ ‧ ‧) + jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (‧ ‧ ‧) + dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie (‧ ‧ ‧) + udziały w konsorcjach inwestycyjnych (PF) (‧ ‧ ‧) + pożyczki zabezpieczone hipotekami i inne pożyczki nieobjęte innymi pozycjami (‧ ‧ ‧) + pozostałe inwestycjeThis variable is the sum of the following variables: Land and buildings (PF) (‧ ‧ ‧) + Investments in affiliated enterprises and participating interests (PF) (‧ ‧ ‧) + Shares and other variable-yield securities (‧ ‧ ‧) + Units in undertakings for collective investment in transferable securities (‧ ‧ ‧) + Debt securities and other fixed-income securities (‧ ‧ ‧) + Participation in investment pools (‧ ‧ ‧) + Loans guaranteed by mortgages and other loans not covered elsewhere (‧ ‧ ‧) + Other investments
Dane przedstawiające rozkład dochodu uwzględniają najdłuższy badany okres dostępności danych odzwierciedlających profil ryzyka określonych ekspozycji w papierach kapitałowych instytucji kredytowejThe data used to represent return distributions shall reflect the longest sample period for which data is available and meaningful in representing the risk profile of the credit institution's specific equity exposures
Stosowana stopa kosztu kapitału odpowiada dodatkowej, wyższej od odpowiedniej stopy procentowej pozbawionych ryzyka papierów wartościowych stopie, którą musiałby zapłacić zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji posiadający kwotę dopuszczalnych środków własnych, jak określono w sekcji ‧, odpowiadającą kapitałowemu wymogowi wypłacalności niezbędnemu do pokrycia zobowiązań ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych przez okres trwania tych zobowiązańThe Cost-of-Capital rate used shall be equal to the additional rate, above the relevant risk-free interest rate, that an insurance or reinsurance undertaking would incur holding an amount of eligible own funds, as set out in Section ‧, equal to the Solvency Capital Requirement necessary to support insurance and reinsurance obligations over the lifetime of those obligations
Modele wewnętrzne są całkowicie zintegrowane z infrastrukturą zarządzania ryzykiem instytucji kredytowej, szczególnie jeżeli są one stosowane do: pomiaru i oceny wyników portfela kapitałowego włącznie z wynikami skorygowanymi o ryzyko; alokacji kapitału ekonomicznego do ekspozycji w papierach kapitałowych i ogólnej oceny adekwatności kapitałowej i procesu zarządzania inwestycjamiInternal models shall be fully integrated into the credit institution's risk management infrastructure if they are particularly used inmeasuring and assessing equity portfolio performance (including the risk-adjusted performance), allocating economic capital to equity exposures and evaluating overall capital adequacy and the investment management process
Rozwodnienie (jedynie w przypadku kapitałowych papierów wartościowychDilution (for equity securities only
Jeżeli trudno jest przeprowadzić tego rodzaju przypisanie, inaczej niż w arbitralny sposób, dywidendy ujmuje się jako przychody, o ile nie stanowią one w wyraźny sposób odzyskania części ceny nabycia kapitałowych papierów wartościowychIf it is difficult to make such an allocation except on an arbitrary basis, dividends are recognised as revenue unless they clearly represent a recovery of part of the cost of the equity securities
Anomalie kalendarzowe na rynku kapitałowym na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w WarszawieSeasonal anomalies in the capital market based on the Warsaw Stock Exchange
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako instytucja rynku kapitałowegoWarsaw Stock Exchange as an institution of capital market
W konsekwencji grupa KBC podjęła decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość wszystkich dodatkowo zabezpieczonych papierów dłużnych w jej portfelu, innych niż obligacje najbardziej uprzywilejowane, wyemitowanych przez KBC Financial Products (w pełni zależną spółkę grupy KBC, zwaną dalej KBC FP), jak również o wzmocnieniu bazy kapitałowej poprzez drugi środek służący dokapitalizowaniu, nabyty w całości przez władze belgijskieConsequently, KBC decided to fully write-down all non-super senior CDO notes in its portfolio originated by KBC Financial Products, a full subsidiary of KBC (hereinafter KBC FP) and to strengthen its capital base by means of a second recapitalisation measure subscribed entirely by the Belgian authorities
Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału, to znaczy podatki kapitałowe (podatki naliczane od wkładów kapitałowych do spółek i przedsiębiorstw, opłata stemplowa od papierów wartościowych oraz podatek od działań restrukturyzacyjnych) niezależnie od tego, czy działania te są związane z podwyższeniem kapitału czy nie, powodują nierówne traktowanie, podwójne opodatkowanie i dysproporcje, które zakłócają swobodny przepływ kapitałuThe indirect taxes on the raising of capital, namely the capital duty (the duty chargeable on contributions of capital to companies and firms), the stamp duty on securities, and duty on restructuring operations, regardless of whether those operations involve an increase in capital, give rise to discrimination, double taxation and disparities which interfere with the free movement of capital
Obliczanie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem i kwot oczekiwanych strat dla transakcji z przyrzeczeniem odkupu lub transakcji udzielania lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych lub towarów lub innych transakcji opartych na rynku kapitałowym objętych umowami ramowymi saldowania zobowiązańCalculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts for repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions covered by master netting agreements
Jeżeli kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem oblicza się zgodnie z metodami określonymi w ust. ‧-‧, wówczas kwoty oczekiwanych strat dla ekspozycji w papierach kapitałowych oblicza się według wzoruThe expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points ‧ to ‧, shall be calculated according to the following formula
Obliczanie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem i kwot oczekiwanych strat dla transakcji z przyrzeczeniem odkupu lub transakcji udzielania lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych lub towarów lub innych transakcji opartych na rynku kapitałowym objętych umowami ramowymi saldowania zobowiązańCalculating risk‐weighted exposure amounts and expected loss amounts for repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions covered by master netting agreements
BGB działa przede wszystkim w zakresie obsługi klientów indywidualnych i korporacyjnych (bankowość detaliczna), finansowania nieruchomości (finansowanie nieruchomości komercyjnych), usług w zakresie nieruchomości (fundusze oraz projekty) oraz na rynku kapitałowym (transakcje pieniężne oraz papierami wartościowymiBGB operates primarily in private and corporate retail banking, real estate financing, real estate services (investment fund and project business) and capital markets (money and securities dealings
% dla ekspozycji w papierach pozagiełdowych, gdzie dochody z lokat kapitałowych opierają się na regularnych i okresowych przepływach środków pieniężnych, niepochodzących z zysków kapitałowych% for non-exchange traded equity exposures where the returns on the investment are based on regular and periodic cash flows not derived from capital gains
Artykuł ‧ nie narusza ograniczeń istniejących ‧ grudnia ‧ roku w stosunku do państw trzecich na mocy prawa krajowego lub prawa wspólnotowego w odniesieniu do przepływu kapitału do lub z państw trzecich, gdy dotyczą inwestycji bezpośrednich, w tym inwestycji w nieruchomości, związanych z przedsiębiorczością, świadczeniem usług finansowych lub dopuszczaniem papierów wartościowych na rynki kapitałoweThe provisions of Article ‧ shall be without prejudice to the application to third countries of any restrictions which exist on ‧ December ‧ under national or Community law adopted in respect of the movement of capital to or from third countries involving direct investment – including in real estate – establishment, the provision of financial services or the admission of securities to capital markets
Dążąc do urzeczywistnienia w możliwie najszerszym zakresie celu swobodnego przepływu kapitału między PaństwamiCzłonkowskimi a państwamitrzecimi i bez uszczerbku dla innych rozdziałów Traktatów , Parlament Europejski i Rada , stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą , przyjmują środki dotyczące przepływu kapitału do lub z państw trzecich , gdy dotyczą inwestycji bezpośrednich , w tym inwestycji w nieruchomości , związanych z przedsiębiorczością , świadczeniem usług finansowych lub dopuszczaniem papierów wartościowych na rynki kapitałowe .Whilst endeavouring to achieve the objective of free movement of capital between Member States and thirdcountries to the greatest extent possible and without prejudice to the other Chapters of the Treaties , the European Parliament and the Council , acting in accordance with the ordinary legislative procedure , shall adopt the measures on the movement of capital to or from thirdcountries involving direct investment — including investment in real estate establishment — , the provision of financial services or the admission of securities to capital markets .
Bank może zbywać swoje roszczenia na rynku kapitałowym i może w tym celu zobowiązywać swoich pożyczkobiorców do wydania obligacji lub innych papierów wartościowych .It may dispose of its claims on the capital market and may , to this end , require its debtors to issue bonds or other securities .
W odniesieniu do ekspozycji w papierach kapitałowych, nieuwzględnionych w portfelu handlowym, ujawnia się następujące informacjeThe following information shall be disclosed regarding the exposures in equities not included in the trading book
W przypadku zabezpieczonej transakcji kredytowej okres upłynnienia wynosi ‧ dni roboczych, w przypadku transakcji z przyrzeczeniem odkupu (z wyjątkiem przypadków, w których transakcje te obejmują transfer towarów lub gwarantowanych praw związanych z tytułem do towarów oraz z wyjątkiem transakcji udzielania lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych) okres upłynnienia wynosi ‧ dni roboczych, a w przypadku innych transakcji opartych na rynku kapitałowym ‧ dni roboczychThe liquidation period shall be ‧ business days for secured lending transactions; ‧ business days for repurchase transactions, except insofar as such transactions involve the transfer of commodities or guaranteed rights relating to title to commodities and securities lending or borrowing transactions, and ‧ business days for other capital market driven transactions
Deficyt (-) lub nadwyżka (+) Dostosowanie rachunków finansowych i niefinansowych Transakcje netto na aktywach i pasywach finansowych Transakcje na aktywach finansowych (skonsolidowane) Transakcje na gotówce i depozytach Transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje-- krótkotermi nowych i długoterminowych papiery wartościowe Transakcje na instrumentach pochodnych Transakcje na pożyczkach Transakcje na akcjach i innych udziałach kapitałowych Prywatyzacje Zasilenia kapitałowe Pozostałe Transakcje na pozostałych aktywach finansowych w tym podatki naliczone minus wpływy pieniężne z podatków Transakcje na pasywach (skonsolidowane) Transakcje na gotówce i depozytach Transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje-- krótkotermi nowych papierach wartościowychDeficit (--) or surplus (+) Adjustment between financial and non-financial accounts Net transactions in financial assets and liabilities Transactions in financial assets (consolidated) Transactions in currency and deposits Transactions in securities other than shares--- short and long-term securities Transactions in financial derivatives Transactions in loans Transactions in shares and other equity Privatisations Equity injections Other Transactions in other financial assets of which accrued taxes minus cash tax receipts Transactions in liabilities (consolidated) Transactions in currency and deposits Transactions in securities other than shares--- short-term securities
instrumenty dłużne lub instrumenty kapitałowe wspólnika przedsięwzięcia nie są przedmiotem obrotu na rynku publicznym (krajowej lub zagranicznej giełdzie papierów wartościowych lub rynku pozagiełdowym, łącznie z rynkami lokalnymi i regionalnymithe venturer’s debt or equity instruments are not traded in a public market (a domestic or foreign stock exchange or an over-the-counter market, including local and regional markets
ekspozycji z tytułu instrumentów będących przedmiotem obrotu giełdowego, ekspozycji w papierach kapitałowych niepublicznych w wystarczająco zróżnicowanych portfelach oraz innych ekspozycjiexchange traded exposures, private equity exposures in sufficiently diversified portfolios, and other exposures
Dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę ‧/‧/WE wymaga, aby dostęp inwestorów do informacji o emitentach był lepiej zorganizowany na poziomie wspólnotowym w celu wspierania integracji europejskich rynków kapitałowychDirective ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive ‧/‧/EC requires that the access for investors to information about issuers is more organised at a Community level in order to actively promote the integration of European capital markets
Niniejszy standard powinien być stosowany przez jednostki gospodarcze, których kapitałowe papiery wartościowe lub dłużne papiery wartościowe znajdują się w publicznym obrocie, lub przez jednostki gospodarcze będące w trakcie emisji kapitałowych papierów wartościowych albo dłużnych papierów wartościowych na publicznych rynkach papierów wartościowychThis Standard should be applied by enterprises whose equity or debt securities are publicly traded and by enterprises that are in the process of issuing equity or debt securities in public securities markets
Showing page 1. Found 17087 sentences matching phrase "papiery kapitałowe".Found in 2.846 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.