Translations into English:

  • PO   
    (misc   )
  • Principal Only   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

pozycja w papierach kapitałowychequity position

Example sentences with "papiery kapitałowe", translation memory

add example
Dążąc do urzeczywistnienia w możliwie najszerszym zakresie celu swobodnego przepływu kapitału między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi i bez uszczerbku dla innych rozdziałów Traktatów, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, przyjmują środki dotyczące przepływu kapitału do lub z państw trzecich, gdy dotyczą inwestycji bezpośrednich, w tym inwestycji w nieruchomości, związanych z przedsiębiorczością, świadczeniem usług finansowych lub dopuszczaniem papierów wartościowych na rynki kapitałoweWhilst endeavouring to achieve the objective of free movement of capital between Member States and third countries to the greatest extent possible and without prejudice to the other Chapters of the Treaties, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt the measures on the movement of capital to or from third countries involving direct investment- including investment in real estate- establishment, the provision of financial services or the admission of securities to capital markets
W czasie łączenia, podziału lub wymiany udziałów przydział papierów wartościowych, reprezentujących kapitał spółki przejmującej lub nabywającej, akcjonariuszowi spółki przekazującej lub nabywanej w zamian za papiery wartościowe, reprezentujące kapitał tej ostatniej spółki, nie stanowi podstawy do opodatkowania dochodu, zysków lub zysków kapitałowych tego akcjonariuszaOn a merger, division or exchange of shares, the allotment of securities representing the capital of the receiving or acquiring company to a shareholder of the transferring or acquired company in exchange for securities representing the capital of the latter company shall not, of itself, give rise to any taxation of the income, profits or capital gains of that shareholder
Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla rynku kapitałowego w PolsceMeaning of the Warsaw Stock Exchange for the capital market in Poland
Ekspozycje w papierach kapitałowych objęte niniejszym przepisem przejściowym podlegają wymogom kapitałowym wyliczanym zgodnie z tytułem V rozdział ‧ sekcja ‧ podsekcjaEquity exposures covered by this transitional provision shall be subject to the capital requirements calculated in accordance with Title V, Chapter ‧, Section ‧, Subsection
Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału, to znaczy podatki kapitałowe (podatki naliczane od wkładów kapitałowych do spółek i przedsiębiorstw, opłata stemplowa od papierów wartościowych oraz podatek od działań restrukturyzacyjnych) niezależnie od tego, czy działania te są związane z podwyższeniem kapitału czy nie, powodują nierówne traktowanie, podwójne opodatkowanie i dysproporcje, które zakłócają swobodny przepływ kapitałuThe indirect taxes on the raising of capital, namely the capital duty (the duty chargeable on contributions of capital to companies and firms), the stamp duty on securities, and duty on restructuring operations, regardless of whether those operations involve an increase in capital, give rise to discrimination, double taxation and disparities which interfere with the free movement of capital
przejęcie przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub już istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółkithe acquisition, by a capital company which is in the process of being formed or which is already in existence, of shares representing a majority of the voting rights of another capital company, provided that the consideration for the shares acquired consists at least in part of securities representing the capital of the former company
Dążąc do urzeczywistnienia w możliwie najszerszym zakresie celu swobodnego przepływu kapitału między PaństwamiCzłonkowskimi a państwamitrzecimi i bez uszczerbku dla innych rozdziałów Traktatów , Parlament Europejski i Rada , stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą , przyjmują środki dotyczące przepływu kapitału do lub z państw trzecich , gdy dotyczą inwestycji bezpośrednich , w tym inwestycji w nieruchomości , związanych z przedsiębiorczością , świadczeniem usług finansowych lub dopuszczaniem papierów wartościowych na rynki kapitałowe .Whilst endeavouring to achieve the objective of free movement of capital between Member States and thirdcountries to the greatest extent possible and without prejudice to the other Chapters of the Treaties , the European Parliament and the Council , acting in accordance with the ordinary legislative procedure , shall adopt the measures on the movement of capital to or from thirdcountries involving direct investment — including investment in real estate establishment — , the provision of financial services or the admission of securities to capital markets .
dłużne papiery wartościowe, obligacje oraz inne instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowegodebt securities, bonds and other money-and capital-market instruments
Bank może zbywać swoje roszczenia na rynku kapitałowym i może w tym celu zobowiązywać swoich pożyczkobiorców do wydania obligacji lub innych papierów wartościowych .It may dispose of its claims on the capital market and may , to this end , require its debtors to issue bonds or other securities .
Z zastrzeżeniem ust. ‧-‧, korekty z tytułu zmienności, dokonywane przy obliczaniu w pełni skorygowanej wartości ekspozycji (E*) dla ekspozycji podlegających umowie ramowej saldowania zobowiązań obejmującej transakcje z przyrzeczeniem odkupu lub transakcje udzielania lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych lub towarów lub inne transakcje oparte na rynku kapitałowym, oblicza się stosując metodę nadzorczą albo metodę oszacowań własnych, jak określono w ust. ‧-‧ odnośnie do kompleksowej metody ujmowania zabezpieczeń finansowychSubject to points ‧ to ‧, in calculating the fully adjusted exposure value (E*) for the exposures subject to an eligible master netting agreement covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions, the volatility adjustments to be applied shall be calculated either using the Supervisory Volatility Adjustments Approach or the Own Estimates Volatility Adjustments Approach as set out in points ‧ to ‧ for the Financial Collateral Comprehensive Method
która posiada dłużne lub kapitałowe instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku publicznym (krajowej lub zagranicznej giełdzie papierów wartościowych, na rynku pozagiełdowym obejmującym rynki lokalne i regionalne); lubwhose debt or equity instruments are traded in a public market (a domestic or foreign stock exchange or an over-the-counter market, including local and regional markets); or
uważa, że przepisy dyrektywy dotyczącej wymogów kapitałowych odnoszące się do obligacji zabezpieczonych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką dają istotne możliwości finansowaniaConsiders that provisions in the Capital Requirements Directive on covered bonds and mortgagebacked securities offer important funding options
MSR ‧ (zaktualizowany) dotyczy jednostek gospodarczych, których kapitałowe papiery wartościowe oraz dłużne papiery wartościowe znajdują się w obrocie publicznym, łącznie z jednostkami gospodarczymi, które są w trakcie emitowania kapitałowych papierów wartościowych lub dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych na giełdowe, publiczne rynki papierów wartościowych, lecz nie dotyczy pozostałych jednostek gospodarczych znaczących w kategoriach ekonomicznychIAS ‧ (revised) applies to enterprises whose equity or debt securities are publicly traded, including enterprises in the process of issuing equity or debt securities in a public securities market, but not to other economically significant entities
Kapitał własny obejmuje kapitał własny oddziałów, wszystkie udziały (z prawem głosu oraz bez prawa głosu) w podmiotach zależnych i powiązanych (z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych bez prawa do udziału w zyskach, które są traktowane jako papiery dłużne i wykazywane w pozycji: pozostały kapitał z tytułu inwestycji bezpośrednich) oraz inne udziały kapitałoweEquity capital comprises equity in branches, all shares (whether voting or nonvoting) in subsidiaries and associates (except non-participating, preferred shares that are treated as debt securities and included under other direct investment capital), and other capital contributions
wszelkie ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowychany restrictions on voting rights, such as limitations of the voting rights of holders of a given percentage or number of votes, deadlines for exercising voting rights, or systems whereby, with the company
obowiązujące obecnie w Państwach Członkowskich podatki pośrednie od gromadzenia kapitału, to znaczy podatki naliczane od wkładu kapitałowego do spółek i przedsiębiorstw oraz opłata stemplowa od papierów wartościowych powodują nierówne traktowanie, podwójne opodatkowanie i dysproporcje, które zakłócają swobodny przepływ kapitału i dlatego powinny zostać usunięte w drodze ujednoliceniaWhereas the indirect taxes on the raising of capital, in force in the Member States at the present time, namely the duty chargeable on contribution of capital to companies and firms and the stamp duty on securities, give rise to discrimination, double taxation and disparities which interfere with the free movement of capital and which, consequently, must be eliminated by harmonisation
Okres ‧–‧ (pierwsze półrocze) charakteryzował się znaczną zwyżką stóp procentowych, w okresie tym portfele zainwestowane w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu, jak te stosowane przez [...] (benchmark i strategia taktyczna), spowodowały straty kapitałowe, pogarszając ogólny wynik za ten okresDuring the period from ‧ to the first half of ‧, interest rates rose, and alternative investment strategies based on fixed interest rates, like the ones used by [...], provided a return lower than that provided for in the Agreement, because of capital losses
Umowy ramowe saldowania zobowiązań obejmujące transakcje z przyrzeczeniem odkupu lub transakcje udzielania lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych lub towarów lub inne transakcje oparte na rynku kapitałowymMaster netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions
Państwa Członkowskie mogą upoważnić właściwe władze do zwolnienia z obowiązku przedstawienia informacji określonych w lit. d)-j), jeżeli roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstw dysponujących udziałem kapitałowym są częścią skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych lub jeżeli wartość tych udziałów w związku z udziałami zwykłymi jest ujawniana w rocznych sprawozdaniach finansowych pod warunkiem, że w opinii właściwych władz, opuszczenie takich informacji nie wprowadzi w błąd opinię publiczną odnośnie faktów i okoliczności, których znajomość ma istotne znaczenie dla oceny danych papierów wartościowychThe Member States may authorise the competent authorities to permit the omission of the information prescribed in points (d) to (j) if the annual accounts of the undertakings in which the participating interests are held are consolidated into the group annual accounts or if the value attributable to the interest under the equity method is disclosed in the annual accounts, provided that, in the opinion of the competent authorities, the omission of that information is not likely to mislead the public with regard to the facts and circumstances, knowledge of which is essential for the assessment of the security in question
różne rodzaje informacji potrzebnych inwestorom, odnoszących się do kapitałowych papierów wartościowych w porównaniu do niekapitałowych papierów wartościowychthe various types of information needed by investors relating to equity securities as compared with non-equity securities
instrumenty dłużne lub instrumenty kapitałowe wspólnika przedsięwzięcia nie są przedmiotem obrotu na rynku publicznym (krajowej lub zagranicznej giełdzie papierów wartościowych lub rynku pozagiełdowym, łącznie z rynkami lokalnymi i regionalnymithe venturer’s debt or equity instruments are not traded in a public market (a domestic or foreign stock exchange or an over-the-counter market, including local and regional markets
Przy wyliczaniu pozycji netto niedopuszczalne jest saldowanie pozycji w zamiennych papierach wartościowych z pozycjami przeciwstawnymi w instrumentach, na które dane papiery mogą być zamienione, chyba że właściwe organy przyjmują metodologię, która uwzględnia prawdopodobieństwo przeprowadzenia zamiany, lub ustanawiają wymóg kapitałowy na pokrycie ewentualnej straty, którą można ponieść przy dokonaniu zamianyNo netting shall be allowed between a convertible and an offsetting position in the instrument underlying it, unless the competent authorities adopt an approach under which the likelihood of a particular convertible's being converted is taken into account or have a capital requirement to cover any loss which conversion might entail
Umowy ramowe saldowania zobowiązań obejmujące transakcje z przyrzeczeniem odkupu lub transakcje udzielania lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych lub towarów lub inne transakcje oparte na rynku kapitałowymMaster netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions
Zmienna ta obejmuje z jednej strony koszty z tytułu aktualizacji wartości w stosunku do dłużnych papierów wartościowych, w tym papierów wartościowych o stałym dochodzie, oraz, z drugiej strony, wszelkie kwoty stanowiące odpisanie wcześniej dokonanych aktualizacji wartości, o ile koszty i dochody dotyczą zbywalnych papierów wartościowych stanowiących finansowe składniki majątku trwałego, udziału kapitałowego oraz akcji w przedsiębiorstwach powiązanychThis variables shall include, on the one hand, charges for value adjustments in respect of debt securities including fixed- income securities and shares and, on the other hand, all the amounts written back following earlier value adjustments, in so far as the charges and income relate to transferable securities held as financial fixed assets, participating interests and shares in affiliated undertakings
rozwodnienie (jedynie kapitałowe papiery wartościowedilution (equity securities only
Showing page 1. Found 17087 sentences matching phrase "papiery kapitałowe".Found in 3.684 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.