Translations into English:

 • chemical element   
  []
   
  A substance made up of atoms with the same atomic number; common examples are hydrogen, gold, and iron.
   
  Substancja składa się z atomów posiadających tę samą liczbę atomową, przykładem może być wodór, złoto i żelazo.
 • element       
  (noun   ) []
   
  A substance made up of atoms with the same atomic number; common examples are hydrogen, gold, and iron.
   
  Substancja składa się z atomów posiadających tę samą liczbę atomową, przykładem może być wodór, złoto i żelazo.
 • chemical elements   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

pierwiastek chemicznychemical element

Example sentences with "pierwiastki chemiczne", translation memory

add example
oznaczają pierwiastki chemiczne i ich związki występujące w stanie naturalnym lub produkowane przez przemysłchemical elements and their compounds as they occur in the natural state or as produced by industry
Pierwiastki chemiczne istotne dla życia, wodór, tlen, węgiel i azot już istniałyMan: the chemical elements essential for life--Hydrogen, oxygen, carbon, and nitrogen-- Were now in place
substancja oznacza pierwiastek chemiczny i jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszystkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszystkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancjisubstance means a chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving from the process used, but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substance or changing its composition
mając na uwadze, że liczne rudy i koncentraty zawierają pierwiastki uznane za niebezpieczne w UE i z tego powodu mogą wejść w zakres stosowania przepisów REACH odnośnie rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń na stosowanie substancji chemicznych, co stanowi znaczne koszty dla przemysłuwhereas many ores and concentrates contain natural trace elements of substances considered hazardous in the EU, and as such these would potentially be subject to the registration, evaluation and authorisation provisions of the REACH legislation, thereby burdening industry with significant costs
substancja oznacza każdy pierwiastek chemiczny i jego związki, z wyjątkiem następujących substancjisubstance means any chemical element and its compounds, with the exception of the following substances
Y, itr-‧, jest radioaktywną formą pierwiastka chemicznego itruY, yttrium-‧, is a radioactive form of the chemical element yttrium
Pokaż CAS: CAS to Chemical Abstracts Service. W tej klasyfikacji związków chemicznych litery zostały przypisane głównym grupom pierwiastków: (A)-głównej grupie, (B)-pierwiastkom przejściowym. Pomimo tego, że numeracją oficjalną jest IUPAC, numeracja CAS jest wciąż stosowana w szkołach i labolatoriachCAS is the Chemical Abstracts Service. In the CAS system the letters A and B were designated to main group elements (A) and transition elements (B). Though the IUPAC numeration is the official, the CAS numeration is what is still used in classrooms and laboratories
pierwiastki chemicznechemical elements
Pierwiastki chemiczne lub ich związki występujące naturalnie lub wytworzone w procesie produkcji, w tym również wszelkie zanieczyszczenia powstałe w sposób nieunikniony w procesie produkcjiChemical elements and their compounds, as they occur naturally or by manufacture, including any impurity inevitably resulting from the manufacturing process
Pierwiastki chemiczne lub ich związki występujące w przyrodzie lub wytworzone w procesie produkcjiCHEMICAL ELEMENTS AND THEIR COMPOUNDS, AS THEY OCCUR NATURALLY OR BY MANUFACTURE
& kalzium; jest programem prezentującym układ okresowy pierwiastków chemicznych. Umożliwia on odnalezienie informacji o pierwiastkach i poznanie faktów na temat układu okresowego& kalzium; is a program which shows you the Periodic System of the Elements (PSE). You can use & kalzium; to search for information about the elements or to learn facts about the PSE
CPA ‧.‧.‧: Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektroniceCPA ‧.‧.‧: Chemical elements in disk form and compounds doped for use in electronics
Izotopy to formy pierwiastka chemicznego, którego jądro ma taką samą liczbę atomową, Z, ale różne masy atomowe, A. Słowo izotop, znaczące w tym samym miejscu, pochodzi z faktu, że wszystkie izotopy pierwiastka są umieszczone w tym samym miejscu układu okresowegoIsotopes are forms of a chemical element whose nuclei have the same atomic number, Z, but different atomic masses, A. The word isotope, meaning at the same place, comes from the fact that all isotopes of an element are located at the same place on the periodic table
Pierwiastki chemiczne a reakcje na stres środowiskowy u Bociana białego (Ciconia ciconia)Trace elements and reaction to environmetal stress of White Stork
Promieniotwórcze pierwiastki chemiczne i izotopy promieniotwórcze (włącznie z rozszczepialnymi lub paliworodnymi pierwiastkami chemicznymi i izotopami) oraz ich związki; mieszaniny i pozostałości zawierające te produktyRadioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products
Pozycje w części ‧ są wymienione zgodnie z liczbą atomową pierwiastka chemicznego najbardziej charakterystycznego dla właściwości danej substancjiEntries in Part ‧ are listed according to the atomic number of the element most characteristic of the properties of the substance
Analizy potwierdzające dla pierwiastków chemicznych opierają się na koncepcji jednoznacznej identyfikacji oraz dokładnej i precyzyjnej kwantyfikacji, wykorzystując właściwości fizyko-chemiczne unikalne dla danego pierwiastka chemicznego (np. właściwa pierwiastkowi długość fali emitowanego lub absorbowanego promieniowania, masa atomowa) na poziomie udziałuConfirmatory analyses for chemical elements shall be based on the concept of unequivocal identification and accurate as well as precise quantification by means of physical-chemical properties unique to the chemical element at hand (e.g. element characteristic wavelength of emitted or absorbed radiation, atomic mass) at the level of interest
Po tym, jak ekstrakt został poddany, tam gdzie to konieczne, obróbce w celu zmniejszenia lub wyeliminowania przeszkadzających związków chemicznych, rozcieńcza się ekstrakt tak, aby jego stężenie było w optymalnym zakresie spektrometru przy długości fali odpowiedniej dla pierwiastka śladowego, który ma być oznaczanyAfter the extract has been treated where necessary to reduce or eliminate interfering chemical species, the extract is diluted so that its concentration is in the optimum range of the spectrometer at a wavelength suitable for the trace element to be determined
substancja: oznacza pierwiastek chemiczny lub jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancjisubstance: means a chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving from the process used, but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substance or changing its composition
pierwiastki chemiczneChemical elements
ABC jest albo liczbą atomową najbardziej charakterystycznego pierwiastka chemicznego (poprzedzoną jednym lub dwoma zerami w celu uzupełnienia ciągu) albo numerem zwyczajowej klasy dla substancji organicznychABC is either the atomic number of the most characteristic chemical element (preceded by one or two zeros to make up the sequence) or the usual class number for organic substances
Numer indeksowy dla każdej substancji ma postać ciągu cyfr rodzaju ABC-RST-VW-Y. Litery ABC odpowiadają liczbie atomowej najbardziej charakterystycznego pierwiastka chemicznego lub najbardziej charakterystycznej organicznej grupy w cząsteczce RST jest kolejnym numerem substancji w serii ABC. VW opisuje formę, w jakiej substancja jest produkowana lub wprowadzana do obrotuThe Index number for each substance is in the form of a digit sequence of the type ABC-RST-VW-Y. ABC corresponds to the atomic number of the most characteristic element or the most characteristic organic group in the molecule. RST is the consecutive number of the substance in the series ABC. VW denotes the form in which the substance is produced or placed on the market
Podstawowe pierwiastki chemiczne stwarzające dobrze znane zagrożenia i ryzykoBasic elemental substances for which hazards and risks are already well known
Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek lub podobnych postaciach; związki chemiczne domieszkowane, do stosowania w elektroniceChemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics
Showing page 1. Found 9120 sentences matching phrase "pierwiastki chemiczne".Found in 4.852 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.