Translations into English:

 • chemical element   
  []
   
  A substance made up of atoms with the same atomic number; common examples are hydrogen, gold, and iron.
   
  Substancja składa się z atomów posiadających tę samą liczbę atomową, przykładem może być wodór, złoto i żelazo.
 • element       
  (noun   ) []
   
  A substance made up of atoms with the same atomic number; common examples are hydrogen, gold, and iron.
   
  Substancja składa się z atomów posiadających tę samą liczbę atomową, przykładem może być wodór, złoto i żelazo.
 • chemical elements   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

pierwiastek chemicznychemical element

Example sentences with "pierwiastki chemiczne", translation memory

add example
Rodziny te są identyfikowane jak w załączniku I za pomocą liczby atomowej pierwiastka chemicznego (‧ doThese families are identified as in Annex I by the atomic number of the chemical element (‧ to
Na poparcie tego twierdzenia rosyjski producent argumentował, że dwie wskazane jakości mają zasadniczo różne składy chemiczne oparte na zawartości pierwiastka śladowego, z różnym wykorzystaniem końcowymIn support of this assertion, the Russian producer claimed that the two grades have significantly different chemical compositions based on their trace element content, with different end uses
Pierwiastki śladowe są wyrażane zarówno słowami, jak i przy użyciu właściwych symboli chemicznychTrace-element content shall be expressed both in words and by the appropriate chemical symbols
Po tym, jak ekstrakt został poddany, tam gdzie to konieczne, obróbce w celu zmniejszenia lub wyeliminowania przeszkadzających związków chemicznych, rozcieńcza się ekstrakt tak, aby jego stężenie było w optymalnym zakresie spektrometru przy długości fali odpowiedniej dla pierwiastka śladowego, który ma być oznaczanyAfter the extract has been treated where necessary to reduce or eliminate interfering chemical species, the extract is diluted so that its concentration is in the optimum range of the spectrometer at a wavelength suitable for the trace element to be determined
& kalzium; jest programem prezentującym układ okresowy pierwiastków chemicznych. Umożliwia on odnalezienie informacji o pierwiastkach i poznanie faktów na temat układu okresowego& kalzium; is a program which shows you the Periodic Table of Elements. You can use & kalzium; to search for information about the elements or to learn facts about the periodic table
Substancja oznacza pierwiastek chemiczny lub jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie albo zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości, oraz wszystkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu produkcyjnego, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancjiSubstance means a chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving from the process used, but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substance or changing its composition
ABC jest albo liczbą atomową najbardziej charakterystycznego pierwiastka chemicznego (poprzedzoną jednym lub dwoma zerami w celu uzupełnienia ciągu) albo numerem zwyczajowej klasy dla substancji organicznychABC is either the atomic number of the most characteristic chemical element (preceded by one or two zeros to make up the sequence) or the usual class number for organic substances
W celu zaspokojenia potrzeb odżywczych zwierząt gospodarskich, w żywieniu zwierząt można stosować tylko produkty wymienione w części C pkt ‧ Załącznika (materiały paszowe pochodzenia mineralnego), części D ppkt ‧ (pierwiastki śladowe) i ppkt ‧ (witaminy, prowitaminy i ściśle określone chemiczne substancje o podobnym działaniuIn order to satisfy nutritional requirements of livestock, only products listed in Annex II, Part C, section ‧ (feed materials from mineral origin), and part D, sections ‧ (trace elements) and ‧ (vitamins, pro-vitamins and chemically well-defined substances having a similar effect), can be used for animal feeding
Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek lub podobnych postaciach; związki chemiczne domieszkowane, do stosowania w elektroniceChemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics
substancja oznacza każdy pierwiastek chemiczny i jego związki, z wyjątkiem następujących substancjisubstance means any chemical element and its compounds, with the exception of the following substances
Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potasMineral or chemical fertilisers containing the three fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium
Po poddaniu ekstraktu obróbce, w miarę potrzeby, aby zredukować lub usunąć zakłócające związki chemiczne, ekstrakt rozcieńcza się tak, aby jego stężenie było w optymalnym zakresie spektrometru przy długości fali odpowiedniej dla pierwiastka śladowego, który ma być oznaczonyAfter the extract has been treated where necessary to reduce or eliminate interfering chemical species, the extract is diluted so that its concentration is in the optimum range of the spectrometer at a wavelength suitable for the trace element to be determined
Promieniotwórcze pierwiastki chemiczne i izotopy promieniotwórcze (włącznie z rozszczepialnymi lub paliworodnymi pierwiastkami chemicznymi i izotopami) oraz ich związki; mieszaniny i pozostałości zawierające te produktyRadioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products
Y, itr-‧, jest radioaktywną formą pierwiastka chemicznego itruY, yttrium-‧, is a radioactive form of the chemical element yttrium
Pierwiastki chemiczne lub ich związki występujące naturalnie lub wytworzone w procesie produkcji, w tym również wszelkie zanieczyszczenia powstałe w sposób nieunikniony w procesie produkcjiChemical elements and their compounds, as they occur naturally or by manufacture, including any impurity inevitably resulting from the manufacturing process
CPA ‧.‧.‧: Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektroniceCPA ‧.‧.‧: Chemical elements in disk form and compounds doped for use in electronics
Izotopy to formy pierwiastka chemicznego, którego jądro ma taką samą liczbę atomową, Z, ale różne masy atomowe, A. Słowo izotop, znaczące w tym samym miejscu, pochodzi z faktu, że wszystkie izotopy pierwiastka są umieszczone w tym samym miejscu układu okresowegoIsotopes are forms of a chemical element whose nuclei have the same atomic number, Z, but different atomic masses, A. The word isotope, meaning at the same place, comes from the fact that all isotopes of an element are located at the same place on the periodic table
Podstawowe pierwiastki chemiczne stwarzające dobrze znane zagrożenia i ryzykoBasic elemental substances for which hazards and risks are already well known
pierwiastki chemicznechemical elements
odrębne pierwiastki chemiczne i odrębne związki chemiczne, zdefiniowane, nawet zanieczyszczoneseparate chemical elements and separate chemically defined compounds, whether or not containing impurities
Pozycje w części ‧ są wymienione zgodnie z liczbą atomową pierwiastka chemicznego najbardziej charakterystycznego dla właściwości danej substancjiEntries in Part ‧ are listed according to the atomic number of the element most characteristic of the properties of the substance
Substancja: oznacza pierwiastek chemiczny lub jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancjiSubstance: means a chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving from the process used, but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substance or changing its composition
Pokaż CAS: CAS to Chemical Abstracts Service. W tej klasyfikacji związków chemicznych litery zostały przypisane głównym grupom pierwiastków: (A)-głównej grupie, (B)-pierwiastkom przejściowym. Pomimo tego, że numeracją oficjalną jest IUPAC, numeracja CAS jest wciąż stosowana w szkołach i labolatoriachCAS is the Chemical Abstracts Service. In the CAS system the letters A and B were designated to main group elements (A) and transition elements (B). Though the IUPAC numeration is the official, the CAS numeration is what is still used in classrooms and laboratories
Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosforOther mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements nitrogen and phosphorus
pierwiastek chemiczny rtęćthe chemical element mercury
Showing page 1. Found 9120 sentences matching phrase "pierwiastki chemiczne".Found in 2.173 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.