Translations into English:

  • pump fishing   
     
    fishery related term

Example sentences with "połów ryb pompą", translation memory

add example
uwzględniając zgodę obu Stron, że efektywne wykonanie środków przyjętych przez Komisję Rybołówczą na czternastym corocznym spotkaniu NAFO, szczególnie tych dotyczących minimalnego rozmiaru oczek i minimalnych wymiarów ryb, powinno zmniejszyć śmiertelność przy połowach i połów młodych rybnoting the agreement of both Parties that effective implementation of the measures adopted by the Fisheries Commission at the ‧th annual NAFO meeting, notably those referring to minimum mesh size and minimum fish sizes, is expected to reduce fishing mortality and the catch of juveniles
statki rybackie, które zadeklarowały połów ryb, posiadały zezwolenie na połowy w zadeklarowanych obszarachthe fishing vessels declaring that they have caught the fish had authorisation to fish in the areas declared
uwzględniając troskę Stron dotyczącą aktualnego stanu zasobów rybnych w północno-zachodnim Atlantyku, szczególnie wysoką śmiertelność przy połowach oraz połów młodych ryb, co utrudnia odbudowywanie zasobównoting the Parties
prawdopodobny wpływ na życie w morzu, populację ryb i skorupiaków, zasoby i połów ryb, zbiory i uprawę wodorostówpossible effects on marine life, fish and shellfish culture, fish stocks and fisheries, seaweed harvesting and cultures
Środki zarządzania stadami ryb: połów selektywny w jeziorach ‧) Säkylän Pyhäjärvi i ‧) Onkamojärvi w celu poprawy warunków sektora rybołówstwa, jakości wody i stanu stad rybMeasures to manage fish stocks: selective fishing in the lakes ‧) Säkylän Pyhäjärvi and ‧) Onkamojärvi in order to improve the conditions of the fishing sector, the quality of water and the state of fish stocks
Podstawowe zmiany obejmują: propagowanie przestrzegania przepisów przez statki na obszarze nieumawiającej się strony, nowy system kontroli, zakaz wyładunku mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem, dostosowanie do innych konwencji, środki zarządzania rybołówstwem oraz nowe środki na rzecz zwalczania nielegalnych połowów.The main changes are: promoting compliance with the rules by vessels in the non-contracting area, a new control system, banning landings of frozen fish whose legality cannot be proven, realigning with other conventions, fisheries management measures and new measures to combat illegal fishing.
statek rybacki, który zadeklarował połów ryb, nie posiada zezwolenia na prowadzenie połowów tuńczyka błękitnopłetwegothe fishing vessel declared to have caught the fish is not authorised to fish for bluefin tuna
Sprawozdanie to, którego celem jest uregulowanie kwestii połowów gatunków płaskich na Morzu Bałtyckim oraz zaprzestania stosowania odrzutów przy modelu zarządzania rybołówstwem, jakim jest całkowity dopuszczalny połów (TAC), wskazuje, że system ten funkcjonuje odpowiednio i ma praktyczne zastosowanie w odniesieniu do pewnych gatunków ryb.The report, which aims to regulate fishing of flatfish in the Baltic Sea and to stop the practice of discarding while maintaining the model of fisheries management known as total allowable catch (TAC), indicates that this system is functioning properly and has a practical application for certain species of fish.
statek łowczy, który zadeklarował połów ryb, nie jest upoważniony do połowów tuńczyka błękitnopłetwegothe catching vessel declared to have caught the fish is not authorised to fish for bluefin tuna
W przypadku gdy Państwo Członkowskie sporządza wniosek o wydanie zezwolenia na połów ryb w ilości mniejszej niż przydzielony tonaż w danej kategorii połowów, Komisja zwróci się z propozycją do armatorów z innych Państw Członkowskich złożenia wniosków o możliwość wykorzystania tej różnicyWhere, in a fishing category, a Member State draws up licence applications for less than its allocated tonnage, the Commission shall offer shipowners from the other Member States the opportunity to submit applications
statek rybacki, który zadeklarował połów ryb, posiadał upoważnienie do połowów w zadeklarowanych obszarach; orazthe fishing vessel declared to have caught the fish had authorization to fish in the areas declared; and
Z upływem tego terminu, zakazuje ono przejściowo połowów takich zasobów lub grup zasobów przez te statki a także zatrzymywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku ryb, których połów nastąpił po upływie terminu i wyznaczy termin, do którego wyładunki i przeładunki lub końcowe deklaracje połowowe są dozwoloneAs from that date, it shall provisionally prohibit fishing for that stock or group of stocks by such vessels as well as the retention on board, the transshipment and the landing of fish taken after that date and shall decide on a date up to which transshipments and landings or final declarations of catches are permitted
statek łowczy, który zadeklarował połów ryb, nie jest upoważniony do połowów tuńczyka błękitnopłetwego; lubthe catching vessel declared to have caught the fish is not authorised to fish for bluefin tuna; or
statki rybackie, które zadeklarowały połów ryb, posiadały upoważnienie do połowów w zadeklarowanych obszarachthe fishing vessels declared to have caught the fish had authorisation to fish in the areas declared
Niepożądane przyłowy i ich późniejsze odrzucanie ma wiele negatywnych konsekwencji: stanowi marnowanie zasobów, połowy młodych osobników docelowych gatunków powodują zmniejszenie okazji połowu tych gatunków i zmniejszenie się biomasy ikry, co w połączeniu z połowem i odrzucaniem gatunków niebędących celem połowów (ryby, skorupiaki, ssaki morskie i ptaki wodne) stanowi biologiczny atak na morski ekosystem.Unwanted by-catches and their subsequent discarding has innumerable negative consequences: it is a waste of resources, the catching of juveniles of target species results in lower catch opportunities for those species and a reduction in the spawning biomass and, together with catches and discards of species which are not targeted by fisheries (fish, crustacean, sea mammal or sea bird species, etc.) amounts to a biological attack on the marine ecosystem.
Po pierwsze, jeśli chodzi o ryby łowione w środowisku naturalnym, które są następnie przetwarzane - ryby łowione w szczególności przez państwa trzecie, ale także przez naszych rybaków - trwa proces przyjmowania przepisów, które ograniczą nielegalne połowy.First of all, with regard to fish caught in the wild which often then end up in the processing chain - fish that are caught in the wild by third countries in particular, but also by our own fishermen - we are in the process of adopting a regulation in order to curb illegal fishing activities.
rybołówstwo oznacza faktyczne łowienie ryb, połowy, odławianie, zabijanie lub pozyskiwanie ryb, lub próby takiego działania, i obejmuje wszelkie inne przedsięwzięcia, co do których można zasadnie zakładać, że mają na celu łowienie ryb, połowy, odławianie, zabijanie lub pozyskiwanie ryb, lub każde działanie wspierające lub przygotowujące którekolwiek z wyżej wymienionych działańFishing means the actual or attempted fishing, catching, taking, killing or harvesting of fish, and includes any other activity which may reasonably be expected to result in the fishing or attempted fishing or catching, taking, killing or harvesting of fish, or any operation in support of or in preparation of any of the foregoing activity
statek rybacki, który zadeklarował połów ryb, nie posiadał wystarczającej indywidualnej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonego w sadzachthe fishing vessel declared to have caught the fish had insufficient individual quota for bluefin tuna put into the cage
statek łowczy, który zadeklarował połów ryb, nie posiadał wystarczającej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonego w sadzachthe catching vessel declared to have caught the fish had not sufficient quota for bluefin tuna put into the cage
Połów ryb na własne potrzeby przy użyciu prostych kutrów lub narzędziSubsistence fishing, using simple gear and vessels
statek łowczy, który zadeklarował połów ryb, nie posiadał wystarczającej indywidualnej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonego w sadzachthe catching vessel declared to have caught the fish had insufficient individual quota for bluefin tuna put into the cage
Ponadto wprowadzony zostaje nowy system kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, który uniemożliwi wyładunek i przeładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem przez państwo bandery obcego statku rybackiego.In addition, it introduces a new port state control system, which will close European ports to landings and transhipments of frozen fish that have not been verified to be legal by the flag state of a foreign fishing vessel.
udział w przedsięwzięciach, co do których można zasadnie zakładać, że mają na celu lokalizację, połów, odławianie i pozyskiwanie rybengaging in any other activity which can reasonable be expected to result in locating, catching, taking or harvesting fish
W przypadku sektora, który już jest ograniczony limitem dni, jakie można spędzić na morzu, cenny czas poświęcony na połów i sortowanie ryb, które nie mają żadnej wartości handlowej, jest przez rybaków uważany za stracony.In an industry already constrained by limitations of the number of days that can be spent at sea, time spent catching and sorting fish of no commercial value is regarded by fishermen as valuable time lost.
Showing page 1. Found 28822 sentences matching phrase "połów ryb pompą".Found in 24.201 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.