Translations into English:

  • pump fishing   
     
    fishery related term

Example sentences with "połów ryb pompą", translation memory

add example
ogólny dopuszczalny połów (TAC) oznacza roczną ilość odławianych ryb z każdego stadatotal allowable catch (TAC) means the quantity that can be taken from each stock each year
Komisja jest świadoma faktu, iż AGVO powierzono pewne niekomercyjne zadania publiczne (kontrolę wyładowywanych ryb przeznaczonych do spożycia, weryfikację, czy wyładowywany połów objęty jest obowiązkiem płacenia podatku VAT, funkcje związane z kształtowaniem wizerunku) oraz zarządzanie portem rybackimThe Commission is aware of the fact that AGVO was entrusted with some non-economic public tasks (inspection of fish landed for consumption, checking that the catch landed is subjected to the VAT requirement, public relations functions) and with the management of the fishing port
Opowiadam się za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, ponieważ mimo tego, iż Europa ograniczyła połów różnych gatunków ryb, czy wręcz go zakazała, wciąż jest wiele nielegalnych statków rybackich, które nie tylko odławiają gatunki chronione, ale i nie przestrzegają dyrektyw UE w zakresie ochrony pracowników.I am in favour of this report because, although Europe has capped or actually banned the catching of various species of fish, there is a large number of illegal fishing vessels that not only catch protected fish but do not even comply with EU directives on worker protection.
statki rybackie, które zadeklarowały połów ryb, posiadały zezwolenie na połowy w zadeklarowanych obszarachthe fishing vessels declaring that they have caught the fish had authorisation to fish in the areas declared
Z upływem tego terminu, zakazuje ono przejściowo połowów takich zasobów lub grup zasobów przez te statki a także zatrzymywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku ryb, których połów nastąpił po upływie terminu i wyznaczy termin, do którego wyładunki i przeładunki lub końcowe deklaracje połowowe są dozwoloneAs from that date, it shall provisionally prohibit fishing for that stock or group of stocks by such vessels as well as the retention on board, the transshipment and the landing of fish taken after that date and shall decide on a date up to which transshipments and landings or final declarations of catches are permitted
połów ryb/głowonogówfin-fish/cephalopods
W przypadku sektora, który już jest ograniczony limitem dni, jakie można spędzić na morzu, cenny czas poświęcony na połów i sortowanie ryb, które nie mają żadnej wartości handlowej, jest przez rybaków uważany za stracony.In an industry already constrained by limitations of the number of days that can be spent at sea, time spent catching and sorting fish of no commercial value is regarded by fishermen as valuable time lost.
statek rybacki, który zadeklarował połów ryb, nie posiadał wystarczającej indywidualnej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonego w sadzachthe fishing vessel declared to have caught the fish had insufficient individual quota for bluefin tuna put into the cage
statki rybackie, które zadeklarowały połów ryb, posiadały upoważnienie do połowów w zadeklarowanych obszarachthe fishing vessels declared to have caught the fish had authorisation to fish in the areas declared
całkowity dopuszczalny połów (TAC) oznacza ilość ryb, którą można odłowić i wyładować co roku w ramach każdego stadatotal allowable catch (TAC) shall mean the quantity that can be taken from each stock each year
Jeśli nawet rybołówstwo pozostanie główną działalnością dostarczającą znaczącą część światowego spożycia , połów dziko żyjących ryb nie będzie w stanie całkowicie zaspoko ić takiego wzrostu popytu .So while fishing will remain essential for supplying a large part of worldwide consumption , rising demand cannot be met fully by wildharvested fish .
statki rybackie, które zadeklarowały połów ryb, posiadały wystarczającą kwotę w odniesieniu do zadeklarowanych gatunkówthe fishing vessels declaring that they have caught the fish had sufficient quota for the species declared
statek łowczy, który zadeklarował połów ryb, nie jest upoważniony do połowów tuńczyka błękitnopłetwego; lubthe catching vessel declared to have caught the fish is not authorised to fish for bluefin tuna; or
statek łowczy, który zadeklarował połów ryb, nie posiadał wystarczającej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonego w sadzachthe catching vessel declared to have caught the fish had not sufficient quota for bluefin tuna put into the cage
Projekt , obejmujący całodobowe usługi weterynaryjne oraz udzielanie informacji i wydawanie licencji na polowania , połów ryb oraz grzybobranie , został rozpoczęty w lutym 2001 r . , a końcowa faktura była datowana 5 lipca 2004 r .The project , which concerned a 24-hour public veterinary service andinformation andlicensingfor hunting , fishing and mushroom picking , had startedin February 2001 , with the final invoice dated 5 July 2004 .
statek rybacki, który zadeklarował połów ryb, posiadał upoważnienie do połowów w zadeklarowanych obszarach; orazthe fishing vessel declared to have caught the fish had authorization to fish in the areas declared; and
statek łowczy, który zadeklarował połów ryb, nie jest upoważniony do połowów tuńczyka błękitnopłetwegothe catching vessel declared to have caught the fish is not authorised to fish for bluefin tuna
Połów selektywny z tytułu zarządzania stadami ryb prowadzony jest przez zawodowych rybaków lokalnychSelective fishing aimed at managing fish stocks is carried out by professional local fishermen
Połów ryb na własne potrzeby przy użyciu prostych kutrów lub narzędziSubsistence fishing, using simple gear and vessels
prawdopodobny wpływ na życie w morzu, populację ryb i skorupiaków, zasoby i połów ryb, zbiory i uprawę wodorostówpossible effects on marine life, fish and shellfish culture, fish stocks and fisheries, seaweed harvesting and cultures
statek łowczy, który zadeklarował połów ryb, nie posiadał wystarczającej indywidualnej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonego w sadzachthe catching vessel declared to have caught the fish had insufficient individual quota for bluefin tuna put into the cage
Kolejną zmianą jest wprowadzenie nowego systemu kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, który uniemożliwia wyładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem przez państwo bandery obcego statku.Another change is that the port state control system is now included, which does not allow frozen fish to be landed at European ports where this has not been determined to be lawful by the foreign vessel's flag State.
Sprawozdanie to, którego celem jest uregulowanie kwestii połowów gatunków płaskich na Morzu Bałtyckim oraz zaprzestania stosowania odrzutów przy modelu zarządzania rybołówstwem, jakim jest całkowity dopuszczalny połów (TAC), wskazuje, że system ten funkcjonuje odpowiednio i ma praktyczne zastosowanie w odniesieniu do pewnych gatunków ryb.The report, which aims to regulate fishing of flatfish in the Baltic Sea and to stop the practice of discarding while maintaining the model of fisheries management known as total allowable catch (TAC), indicates that this system is functioning properly and has a practical application for certain species of fish.
Za słuszny uważam również nowy system kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, który uniemożliwi wyładunek i przeładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem przez państwo bandery obcego statku rybackiego.I also agree with the new port state control system, which will close European ports to landings and transhipments of frozen fish which have not been verified to be legal by the flag state of a foreign fishing vessel.
Showing page 1. Found 30231 sentences matching phrase "połów ryb pompą".Found in 6.127 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.