Translations into English:

  • permanent residence   

Example sentences with "pobyt stały", translation memory

add example
Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt muszą się zameldować na pobyt czasowy w urzędzie samorządu lokalnego w ciągu trzech dni od przeprowadzki, jeżeli przebywają lub zamieszkują czasowo poza miejscem stałego lub czasowego pobytu w zakładach, takich jak domki letniskowe, lokale mieszkalne i inne tym podobne (inne niż zakłady turystyczne lub hotelowe) i zamierzają w nich przebywać przez dłużej niż ‧ dni, a już zameldowali się na pobyt stały lub czasowy w urzędzie samorządu lokalnego (art. ‧ ust. ‧ ZPPrebAliens with a residence permit must report their temporary place of residence to a local government office within three days of moving if they are temporarily housed or resident outside their place of permanent or temporary residence in facilities such as holiday homes, apartments and other such facilities (other than tourist, lodging or hotel accommodation) and intend to stay there for more than ‧ days and have already registered a permanent or temporary place of residence at a local government office (Article ‧ ZPPreb
będąc bezpaństwowcem bez obywatelstwa, jest w stanie wrócić do państwa poprzedniego miejsca stałego pobytu w związku z ustaniem okoliczności w których został uznany za uchodźcębeing a stateless person with no nationality, he or she is able, because the circumstances in connection with which he or she has been recognised as a refugee have ceased to exist, to return to the country of former habitual residence
Letelepedési engedély (zezwolenie na pobyt stały (w formie karty)- w połączeniu z paszportem krajowym, w którym znajduje się adnotacja o prawie do stałego pobytu, wydawane na czas nieokreślony, okres ważności dokumentu ‧ latLetelepedési engedély (permanent residence permit (card form)- accompanied by a national passport which indicates the right of permanent residence, issued for an indefinite period of time, validity of the document is five years
Bez wprowadzenia ograniczenia każdy obywatel innego państwa członkowskiego , który przebywa we Francji tylko krótko w celach turystycznych , mógłby żądać tam wypłaty odszkodowania na rzecz ofiar również w przypadku , gdyby w trakcie jego pobytu we Francji bliska mu osoba stała się ofiarą przestępstwa w jego kraju ojczystym lub w państwie trzecim .If no limits were imposed , any national of another Member State , even if he were just staying in France for a short tourist visit , could claim victim compensat ion in France , even in a situation in which , during his stay in France , a person close to him became a victim of crime , either in his country of origin or in a third country .
dokument pobytowy Wspólnot Europejskich) (‧ rok, ‧/‧ lat, pobyt stałyEuropean Communities Residence Permit) (‧ year, ‧/‧ years, permanent
Trvalý pobyt v ČR od .../Pobyt stały ważny do ...Trvalý pobyt v ČR od .../Permanent residence valid of ...
Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) (specjalne zezwolenie na pobyt stały, okres ważności nieograniczonyPermesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) (special permanent residence permit (no expiry date
Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (zezwolenie na pobyt stały w Republice LitewskiejLeidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (permanent residence permit in the Republic of Lithuania
Zezwolenie na pobyt stały w Republice Litewskiej – kartaPermit of permanent residence in the Republic of Lithuania- card
Cudzoziemiec, który legalnie wjechał na terytorium Szwajcarii w celu pobytu czasowego, a który następnie składa wniosek o wydanie pozwolenia na pobyt stały, musi oczekiwać na decyzję zagranicąForeign nationals who enter Switzerland for a temporary stay and subsequently submit an application for a long-stay residence permit must wait for the decision outside Switzerland
dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały w połączeniu z paszportem krajowym, w którym umieszczono wpis o wydaniu zezwolenia na pobyt stałyPermanent residence permit, accompanied by a national passport which indicates issue of the authorisation for permanent residence
Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty nie stoi na przeszkodzie pozbawieniu, na podstawie przepisu krajowego państwa członkowskiego, obywatela innego państwa członkowskiego zamieszkującego w tym państwie i wykonującego w pierwszym państwie członkowskim dodatkową działalność zawodową w wymiarze pomiędzy ‧ a ‧ godzin tygodniowo prawa do przywileju socjalnego posiadającego charakterystykę niemieckiego zasiłku wychowawczego, ze względu na to, że osoba ta nie posiada w pierwszym państwie ani stałego miejsca zamieszkania, ani zwykłego miejsca pobytuArticle ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ of the Council of ‧ October ‧ on freedom of movement for workers within the Community does not preclude the exclusion, by the national legislation of a Member State, of a national of another Member State who resides in that State and is in minor employment (between ‧ and ‧ hours a week) in the former State from receiving a social advantage with the characteristics of German child-raising allowance on the ground that he does not have his permanent or ordinary residence in the former State
Decyzja Włoch dotycząca wydania zezwoleń na pobyt czasowy tysiącom przybywających na jej ziemię tunezyjskich imigrantów i prośba Francji o tymczasowe przywrócenie kontroli granicznych sprawiły, że strefa Schengen, jeden z najbardziej namacalnych aspektów integracji europejskiej, stała się przedmiotem wątpliwości.Italy's decision to issue temporary residence permits to thousands of Tunisian immigrants arriving on its soil, followed by France's request to temporarily restore border controls, has brought the Schengen area, one of the most tangible aspects of European integration, into question.
Przyznawanie zezwoleń na pobyt stały i wszelkich wiz należy do kompetencji władz Państw Członkowskich, a pojęcie osoby mającej prawo pobytu zdefiniowane jest w prawie krajowymThe grant of residence permits and any visas required falls within the competence of the authorities in the Member States, and the concept of legal resident is defined by national law
permis de şedere temporară (zezwolenie na pobyt stały), wydawane przez Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach nrpermis de şedere permanentă (long-term residence permit), issued by the Ministry of Administration and Interior, in accordance with Aliens Act no
Pastāvīgās uzturēšanās atļauja (wydane przed dniem ‧ maja ‧ r.) (zezwolenie na pobyt stałyPastāvīgās uzturēšanās atļauja (issued before ‧ May ‧) (permanent residence permit
Niederlassungsbewilligung (zezwolenie na pobyt stały); Aufenthaltserlaubnis (zezwolenie na pobyt) BefrNiederlassungsbewilligung (Permanent residence permit); Aufenthaltserlaubnis (Residence permit) Befr
Povolenie na trvalý pobyt (zezwolenie na pobyt stałyPovolenie na trvalý pobyt (permanent residence permit
Nie naruszając przepisów art. ‧, osoby, które nie wykonywały pracy zarobkowej w jednym lub kilku państwach członkowskich, są uprawnione do renty w Danii jedynie jeśli przebywały lub w dalszym ciągu przebywają na terytorium Danii przez co najmniej trzy lata (pobyt stały), z zastrzeżeniem wymogów duńskiego ustawodawstwa dotyczących ograniczeń wiekowychNotwithstanding the provisions of Article ‧, persons who have not been gainfully employed in one or more Member States are entitled to a Danish social pension only if they have been, or have previously been, permanent residents of Denmark for at least three years, subject to the age limits prescribed by Danish legislation
Cudzoziemiec, dokonując zameldowania na pobyt stały, zgłasza dane wymagane do zameldowania, przedstawia kartę pobytu stałego wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich bądź decyzją o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej lub o udzieleniu zgody na pobyt tolerowanyAn alien while reporting his permanent presence shall provide all the required data as well as his or her residence card issued in consequence of granting him or her settlement permit, the EC long-term residence permit, refugee status or tolerated stay permit, or settlement permit, the EC long-term residence permit, decision on giving him or her the refugee status in the Republic of Poland or decision on giving him or her permission for a tolerated stay
Ausländerausweis C/Livret pour étrangers C/Libretto per stranieri C [dokument tożsamości kategorii C wydawany cudzoziemcom] (zezwolenie na pobyt stały kategorii C) (zieloneAusländerausweis C/Livret pour étrangers C/Libretto per stranieri C (identity document C for foreign nationals) (permanent residence permit type C) (green
legitymacja dla cudzoziemców C (zezwolenie na pobyt stały kategorii C; w kolorze zielonymidentity document C for foreign nationals (permanent residence permit type C, green
Uzturēšanās atļauja (wydane po dniu ‧ maja ‧ r.) (zezwolenie na pobyt; zarówno na pobyt tymczasowy, jak i stałyUzturēšanās atļauja (issued since ‧ May ‧) (residence permit; for either temporary or permanent residence
Showing page 1. Found 91038 sentences matching phrase "pobyt stały".Found in 34.986 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.