Translations into English:

  • permanent residence   

Example sentences with "pobyt stały", translation memory

add example
Průkaz o povolení k trvalému pobytu (zezwolenie na pobyt stałyPrůkaz o povolení k trvalému pobytu (permanent residence permit card
posiada ważne pozwolenie na pobyt, stały lub długoterminowy, w danym państwie członkowskim, zgodnie z prawem krajowym wprowadzającym w życie przepisy wspólnotowe przyjęte na podstawie art. ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w odniesieniu do państw członkowskich, do których stosuje się takie przepisy wspólnotowe, lub zgodnie z prawem krajowym w odniesieniu do państw członkowskich, do których nie mają one zastosowaniapossesses a valid residence permit, as a permanent or long-term resident, for the respective Member State, in accordance with the national law implementing Community legislation adopted on the basis of Article ‧ of the Treaty establishing the European Community, as regards Member States to which such Community legislation is applicable, or in accordance with national law, as regards Member States to which it is not
kopie dokumentów, które dostarczają dowod lub prima facie dowód potwierdzające obywatelstwo lub stały pobytcopies of documents which provide proof or prima facie evidence of nationality or permanent residence
permis de şedere temporară (zezwolenie na pobyt stały), wydawane przez Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach nrpermis de şedere permanentă (long-term residence permit), issued by the Ministry of Administration and Interior, in accordance with Aliens Act no
Dokument pobytowy, jednolita naklejka umieszczona w dokumentach podróży- wydawany od ‧ maja ‧ r. obywatelom państw trzecich, zezwalający na pobyt stały lub długoterminowy (odpowiedni cel pobytu wskazany jest na naklejceResidence permit, uniform sticker affixed to travel document- issued from ‧ May ‧ to third-country nationals for permanent or long-term stays (relevant purpose of residence is indicated on sticker
Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) (specjalne zezwolenie na pobyt stały, okres ważności nieograniczonyPermesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) (special permanent residence permit (no expiry date
Trvalý pobyt v ČR od .../Pobyt stały ważny do ...Trvalý pobyt v ČR od .../Permanent residence valid of ...
Adnotacja studia, pobyt czasowy, pobyt stały, sport/sektor rozrywki, badania naukowe/wysoce wyspecjalizowana praca, samozatrudnienie lub praca najemna, w zależności od kategorii wydanej wizy krajowejEndorsement with study, temporary stay, residence, sport/entertainment, research/highly qualified work, self-employed work or paid work depending on the type of national visa issued
Zezwolenie na pobyt stały wraz z prawem do pracyPermanent work and residence permit
Permanent residence permit (zezwolenie na pobyt stały) [żółta karta z zielonym pasem]Permanent residence permit (yellow card with a green stripe
Metody i procedury meldowania na pobyt stały lub czasowy i wymeldowania z pobytu oraz meldowania i wymeldowania gości podlegają przepisom ustawy o meldunku mieszkańców (ZPPreb-UPB‧, Ur. l. RS nr ‧/‧), określającej obowiązek meldunku cudzoziemców zależnie od rodzaju pobytuMethods and procedures for the registration and de-registration of permanent and temporary residence and the registration and de-registration of guests are regulated by the Residence Registration Act (ZPPreb-UPB‧, Ur. l. RS No ‧/‧) which lays down the obligation for aliens to register in various ways according to the type of residence
dokumenty pobytowe: zezwolenie na osiedlenie się, członek rodziny, stały pobyt – WE, stały pobyt – członek rodziny oraz zezwolenie na pobyt w formacie karty ID ‧ zgodne ze wspólnymi działaniami na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich – wydawane w Austrii od dnia ‧.‧.‧ rResidence permit authorisation of establishment, family member, permanent residence- EC, permanent residence- family member and authorisation of residence in the form of the ID‧ card in accordance with the joint actions based on Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals- issued in Austria since ‧ January
Jeżeli organizacja odpowiedzialna sporządza listę osób wybranych do uczestnictwa w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, może ona wraz z wnioskiem o wydanie tym wybranym osobom olimpijskiej karty akredytacyjnej złożyć zbiorowy wniosek wizowy obejmujący wszystkie te osoby, które podlegają obowiązkowi wizowemu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, z wyjątkiem przypadków, gdy osoby te posiadają zezwolenie na pobyt stały wydane przez państwo członkowskie lub zezwolenie na pobyt stały wydane przez Zjednoczone Królestwo lub Irlandię zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskichWhere a responsible organisation draws up a list of the persons selected to take part in the Olympic and/or Paralympic Games, it may, together with the application for the issue of an Olympic accreditation card for the persons selected, file a collective application for visas for those persons selected who are required to be in possession of a visa in accordance with Regulation (EC) No ‧/‧, except where those persons hold a residence permit issued by a Member State or a residence permit issued by the United Kingdom or Ireland, in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States
zezwolenie na pobyt stały/alaline elamisluba- wydane nie później niż ‧ maja ‧ rpermanent residence permit/alaline elamisluba- issued until ‧ May
personel miejscowy oznacza osoby zatrudnione, które są obywatelami państwa przyjmującego lub które posiadają pozwolenie na stały pobyt w tym państwieContractor shall mean any person supplying to EUMM Georgia goods and/or services related to EUMM Georgia activities
Pastāvīgās uzturēšanās atļauja (wydane przed dniem ‧ maja ‧ r.) (zezwolenie na pobyt stałyPastāvīgās uzturēšanās atļauja (issued before ‧ May ‧) (permanent residence permit
będąc bezpaństwowcem bez obywatelstwa, jest w stanie wrócić do państwa poprzedniego miejsca stałego pobytu w związku z ustaniem okoliczności w których został uznany za uchodźcębeing a stateless person with no nationality, he or she is able, because the circumstances in connection with which he or she has been recognised as a refugee have ceased to exist, to return to the country of former habitual residence
Wszystkie uwagi, z wyjątkiem tych odnoszących się do zezwolenia na pobyt stały, są sporządzane w języku angielskimAll remarks, except the ones regarding to the permanent residence permit, are provided in the English language
Bosettingstillatelse (zezwolenie na osiedlenie/Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały z prawem do pracyBosettingstillatelse (Settlement permit/Permanent work and residence permit
Jeżeli takie dokumenty są przedstawione, Państwa Członkowskie uznają obywatelstwo, a Hongkong SAR uznaje stały pobyt, bez dalszych formalnościIf such documents are presented, the Member States shall recognise the nationality, and the Hong Kong SAR shall recognise the permanent residence, without further formalities
Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały w formie karty wydawany jest cudzoziemcom, których tożsamość jest bezsporna, którzy nie posiadają paszportu lub nie są w stanie przedstawić paszportu z kraju swego pochodzeniaA permanent residence permit in card form is issued to an alien whose identity is not disputable, who does not possess a passport or cannot provide a passport from his/her country of origin
Dokument pobytowy, zielona książeczka – wydawany od ‧ r. do dnia ‧ maja ‧ r. przebywającym na stałe obywatelom państw trzecich, od dnia ‧ maja ‧ r. do dnia ‧ kwietnia ‧ r. obywatelom państw trzecich będących członkami rodziny obywatela UE oraz obywatelom EOG/Szwajcarii i członkom ich rodzin na pobyt stały lub czasowyResidence permit, green booklet- issued from ‧ to ‧ May ‧ to permanently resident third-country nationals, from ‧ May ‧ to ‧ April ‧ for permanent or temporary residence of family members of EU nationals and to EEA/Switzerland nationals and their family members
dokument pobytowy Wspólnot Europejskich) (‧ rok, ‧/‧ lat, pobyt stałyEuropean Communities Residence Permit) (‧ year, ‧/‧ years, permanent
zezwolenie na pobyt stały) – wraz z paszportem krajowym, w którym poczyniono wpis o zezwoleniu na pobyt stałypermanent residence permit)- accompanied by a national passport which indicates issue of the authorization for permanent residence
Niederlassungsbewilligung (zezwolenie na pobyt stały); Aufenthaltserlaubnis (zezwolenie na pobyt) BefrNiederlassungsbewilligung (Permanent residence permit); Aufenthaltserlaubnis (Residence permit) Befr
Showing page 1. Found 85928 sentences matching phrase "pobyt stały".Found in 17.063 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.