Translations into English:

  • genetic polymorphism   

Example sentences with "polimorfizm genetyczny", translation memory

add example
Enzym ten wykazuje polimorfizm genetycznyThis enzyme exhibits genetic polymorphism
CYP‧C‧ wykazuje genetyczny polimorfizmThe enzyme CYUP‧A‧ also contributes to the metabolism
CYP‧C‧ przejawia genetyczny polimorfizm; ‧ % populacji to osoby określane jako słabo metabolizujące, które są homozygotami względem zmutowanego allelu CYP‧C‧, w związku z czym nie mają prawidłowo funkcjonującego enzymu CYP‧CCYP‧C‧ is subject to genetic polymorphism and ‧ % of the population, called poor metabolisers (PMs), are homozygote for a mutant CYP‧C‧ allele and therefore lacks a functional CYP‧C‧ enzyme
Genetyczne podstawy agresji nornicy rudej - poszukiwanie polimorfizmu genu tph2 metodą SSCP.The genetic basis of aggression in bank vole-finding the tph2 gene polymorphism using SSCP method.
Charakterystyka zmienności genetycznej sosny zwyczajnej z nadleśnictwa Miłomłyn w oparciu o polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNAGenetic characteristic of scots pine from Miłomłyn district in cp DNA polymorphism
Polimorfizm genetyczny populacji czterech gatunków ryb anadromicznych w związku z ich restytucją w wodach PolskiGenetic polymorphism of populations of four anadromous fish species restituted in Polish waters
Restytucja jesiotra w Polsce:Analiza polimorfizmu genetycznego trzech partii sprowadzonego z Kanady narybku jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus)Restitution of sturgeon in Poland: genetic analysis of three groups of Acipenser oxyrinchus fry imported from Canada.
Polimorfizm genetyczny antycznych i współczesnych populacji jesiotrów A.oxyrinchus i A.sturioGenetic polymorphism in ancient and modern sturgeon populations of A.oxyrinchus and A. sturio
Polimorfizm bytu i sposoby komunikacji między strefami rzeczywistości. Na podstawie wybranych nowel fantastycznych Stefana GrabińskiegoThe polymorphism of the existence and the ways of communications between the spheres of reality. Based on chosen fantastic short stories of Stefan Grabiński
Polimorfizm i izostrukturalność w strukturach kryształów pochodnych azastilbenuPolymorphism and isostructurality in the crystal structures of azastilbene derivatives
Drzewko Limone di Sorrento bardzo często kwitnie – można wyróżnić co najmniej pięć głównych kwitnień, a z biologicznego punktu widzenia charakteryzuje się wyraźnym polimorfizmemThe Limone di Sorrento is highly remontant, with five main identifiable flowerings, and the result in terms of biological characteristics is a pronounced polymorphism
Polimorfizm genu filagryny w atopowym zapaleniu skóry.Polymorphism of the Filaggrin Gene in Atopic Dermatitis.
Częstość występowania polimorfizmu Ala119Ser w genie CYP1B1 wśród osób ze zdiagnozowanym rakiem płuca w latach 2007- 2009.The incidence of polymorphism Ala119Ser in the gene CYP1B1 among people diagnosed with lung cancer from 2007 to 2009.
Analiza wpływu polimorfizmu miR-146a na apoptozę.Analysis of the influence of miR-146a polymorphism on apoptosis.
Badanie polimorfizmu związku kompleksowego [Cu(DMSO)6](ClO4)2.The study of polymorphism of the complex [Cu(DMSO)6](ClO4)2.
Poszukiwanie mutacji i polimorfizmów w genie NIPA1 warunkującym dziedziczną spastyczną paraplegię typu 6.Search for mutations and polymorphisms in the gene NIPA1 conditioning hereditary spastic paraplegia type 6.
Wpływ polimorfizmu apolipoproteiny E na własności makrofagów in vitro - implikacje w gojeniu ran z uwzględnieniem mikrodysekcji laserowejImpact of apolipoprotein E polymorphism on macrophage properties in vitro - implications in wound healing with focus on laser microdissection
Pozytywna identyfikacja R. solanacearum następuje, jeśli amplikony PCR są tego samego rozmiaru i posiadają te same polimorfizmy restrykcyjne długości fragmentu, co dla szczepu kontroli pozytywnejA positive identification of R. solanacearum is achieved if the PCR amplicons are the same size and have the same restriction fragment length polymorphisms as for the positive control strain
Projekt licencjacki: Polimorfizm ritonaviru- inhibitora proteazy HIVPolymorphism of ritonavir- HIV proteaze inhibitor
Polimorfizm modelowych trójglicerydów - badania z zastosowaniem spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni i spektroskopii rozpraszania ramanowskiegoPolymorphism of model triglycerides: infrared absorption and Raman study
Polimorfizm genu mitochondrialnej polimerazy gamma (POLG) w populacjach ludzkich Azji.Human mitochondrial polymerase gamma gene (POLG) polymorphism in Asian populations.
Polimorfizmy mitochondrialne w chorobach neurodegeneracyjnychMitochondrial polymorphisms in neurodegenerative diseases
Showing page 1. Found 2294 sentences matching phrase "polimorfizm genetyczny".Found in 1.278 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.