Translations into English:

  • genetic polymorphism   

Example sentences with "polimorfizm genetyczny", translation memory

add example
CYP‧C‧ przejawia genetyczny polimorfizm; ‧ % populacji to osoby określane jako słabo metabolizujące, które są homozygotami względem zmutowanego allelu CYP‧C‧, w związku z czym nie mają prawidłowo funkcjonującego enzymu CYP‧CCYP‧C‧ is subject to genetic polymorphism and ‧ % of the population, called poor metabolisers (PMs), are homozygote for a mutant CYP‧C‧ allele and therefore lacks a functional CYP‧C‧ enzyme
Polimorfizm genetyczny populacji czterech gatunków ryb anadromicznych w związku z ich restytucją w wodach PolskiGenetic polymorphism of populations of four anadromous fish species restituted in Polish waters
CYP‧C‧ wykazuje genetyczny polimorfizmThe enzyme CYUP‧A‧ also contributes to the metabolism
Enzym ten wykazuje polimorfizm genetycznyThis enzyme exhibits genetic polymorphism
Polimorfizm genetyczny antycznych i współczesnych populacji jesiotrów A.oxyrinchus i A.sturioGenetic polymorphism in ancient and modern sturgeon populations of A.oxyrinchus and A. sturio
Charakterystyka zmienności genetycznej sosny zwyczajnej z nadleśnictwa Miłomłyn w oparciu o polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNAGenetic characteristic of scots pine from Miłomłyn district in cp DNA polymorphism
Genetyczne podstawy agresji nornicy rudej - poszukiwanie polimorfizmu genu tph2 metodą SSCP.The genetic basis of aggression in bank vole-finding the tph2 gene polymorphism using SSCP method.
Restytucja jesiotra w Polsce:Analiza polimorfizmu genetycznego trzech partii sprowadzonego z Kanady narybku jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus)Restitution of sturgeon in Poland: genetic analysis of three groups of Acipenser oxyrinchus fry imported from Canada.
Polimorfizm Val 108/158 Met w genie COMT i polimorfizm typu VNTR w genie SLC6A3 u pacjentów z nadwagą i otyłością.The Val 108/158 Met polymorphism in the COMT gene and the VNTR polymorphism in the SLC6A3 gene in overweight and obese patients.
Polimorfizm Val/66/Met w genie BDNF i polimorfizm typu VNTR w trzecim egzonie genu DRD4 u pacjentów z nadwagą i otyłością.The Val/66/Met polymorphism in the BDNF gene and the VNTR polymorphism in the third exon of the DRD4 gene in overweight and obese patients
zwraca uwagę, że w Międzynarodowym traktacie o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa Unia Europejska zobowiązała się do wdrożenia środków na rzecz zachowania zasobów genetycznych; wzywa Komisję do utworzenia specjalnych programów wsparcia sprzedaży, promujących stosowanie odmian roślin zagrożonych zmianami genetycznymi; podkreśla, że powinno to zwiększyć atrakcyjność uprawy przez rolników i ogrodników odmian wymienionych jako zasoby genetyczne roślin oraz utworzenia programów wspierania zbytu ras zwierząt użytkowych zagrożonych wyginięciemPoints out that the European Union has undertaken, in the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, to carry out measures to conserve genetic resources; calls, therefore, on the Commission to create specific sales promotion programmes to encourage the use of plant varieties threatened with genetic erosion; stresses that this is intended to make it more attractive for farmers and horticulturalists to grow varieties listed as plant genetic resources, and that similar sales promotion programmes should be created for endangered breeds of farm animals
Światową strategię gospodarowania genetycznymi zasobami zwierząt hodowlanych, oraz programy realizowane w ramach inicjatyw międzynarodowych, takich jak Europejski program ochrony genetycznych zasobów roślinnych (ECP/GR), Europejska regionalna grupa (ERFP) krajowych koordynatorów gospodarki genetycznymi zasobami zwierząt gospodarczych, Europejski program genetycznych zasobów leśnych (Euforgen) oraz Grupa konsultacyjna międzynarodowych badań rolnictwa (CGIARthe Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources, and-programmes implemented under international frameworks such as the European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks (ECP/GR), the European regional focal point (ERFP) of national coordinators for the management of farm animal genetic resources, European Forest Genetic Resources Programme (Euforgen) and the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR
erozja genetyczna oznacza postępującą w czasie utratę różnorodności genetycznej pomiędzy populacjami i odmianami tego samego gatunku i w ich obrębie lub ograniczenie bazy genetycznej gatunku spowodowane ingerencją człowieka lub zmianami środowiskowymigenetic erosion means loss of genetic diversity between and within populations or varieties of the same species over time, or reduction of the genetic basis of a species due to human intervention or environmental change
programy realizowane w ramach inicjatyw międzynarodowych, takich jak Europejski program ochrony genetycznych zasobów roślinnych (ECP/GR), Europejska regionalna grupa (ERFP) krajowych koordynatorów gospodarki genetycznymi zasobami zwierząt gospodarczych, Europejski program genetycznych zasobów leśnych (Euforgen) oraz Grupa konsultacyjna międzynarodowych badań rolnictwa (CGIARprogrammes implemented under international frameworks such as the European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks (ECP/GR), the European Regional Focal Point (ERFP) of National Coordinators for the Management of Farm Animal Genetic Resources, European Forest Genetic Resources Programme (Euforgen) and the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR
Dla zachowania roślinnych zasobów genetycznych stosowanych w leśnictwie, jak podano w szczególnych warunkach, które zostaną ustalone zgodnie z procedurą zawartą w art. ‧ ust. ‧, uwzględniając postęp w odniesieniu do ochrony in situ oraz zrównoważonego użytkowania zasobów genetycznych roślin poprzez uprawę i obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym pochodzeń, które są naturalnie przystosowane do lokalnych i regionalnych warunków i które są zagrożone erozją genetyczną, Państwa Członkowskie mogą odstąpić od wymagań ustanowionych w ust. ‧ oraz załączników II, ‧ i ‧ o ile warunki szczególne są ustalone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ustIn the interest of conserving plant genetic resources used in forestry as specified in specific conditions which shall be established in accordance with the procedure laid down in Article ‧) to take account of developments in relation to the conservation in situ and the sustainable use of plant genetic resources through growing and marketing of forestry reproductive material of origin which are naturally adapted to the local and regional conditions and threatened by genetic erosion, the Member States may depart from the requirements as laid down in paragraph ‧ and Annexes II, III, ‧ and V insofar as specific conditions are established in accordance with the procedure referred to in Article
podniesienie jakości genetycznej hodowli w regionie Champagne-Ardenne, wspierając zakup jarek i tryków o wysokiej jakości genetycznej (zwierzęta o poświadczonej wartości genetycznejto increase the genetic level of the Champagne-Ardenne holdings through the acquisition of female lambs and rams of a higher genetic quality (animals with certified genetic value
Bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie ochrony, opisu, zbierania i wykorzystania zasobów genetycznych w rolnictwie*, należy określić szczególne warunki, zgodnie z procedurą określoną w art. ‧, w celu uwzględnienia rozwoju w odniesieniu do ochrony in situ oraz w zachowawczym wykorzystaniu genetycznych zasobów roślinnych poprzez uprawę oraz obrót materiałem siewnym i ras lokalnych i odmian naturalnie przystosowanych do warunków regionalnych i lokalnych, i zagrożonych erozją genetycznąWithout prejudice to Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ June ‧ on the conservation, characterisation, collection and utilisation of genetic resources in agriculture (*), specific conditions shall be established in accordance with the procedure laid down in Article ‧ to take account of developments in relation to the conservation in situ and the sustainable use of plant genetic resources through growing and marketing of seed of landraces and varieties which are naturally adapted to the local and regional conditions and threatened by genetic erosion
wszystkie dostępne wyniki badań sprawności oraz aktualne wyniki oceny genetycznej, uwzględniające także szczególne cechy genetyczne oraz wady genetyczne, dotyczące zwierzęcia oraz jego rodziców i dziadków, zgodnie z wymaganiami programu hodowli dla danej kategorii i danego zwierzęciaall available results of performance tests and up-to-date results of the genetic evaluation including genetic peculiarities and genetic defects on the animal itself and its parents and grandparents as required in the breeding programme for the category and the animal in question
erozja genetyczna oznacza postępującą z czasem utratę różnorodności genetycznej pomiędzy i w obrębie populacji lub odmian tego samego gatunku lub ograniczanie bazy genetycznej gatunku spowodowanej ingerencją człowieka lub zmianami środowiskowymigenetic erosion means loss of genetic diversity between and within populations or varieties of the same species over time, or reduction of the genetic basis of a species due to human intervention or environmental change
Komisja prowadzi stałe badania w zakresie polityki, bieżącej sytuacji oraz trendów ochrony, opisu, zbierania i wykorzystania zasobów genetycznych w rolnictwie każdego Państwa Członkowskiego, uwzględniając przy tym rezultaty innych odpowiednich badań w dziedzinie zasobów genetycznych, w tym dotyczących użytkowania i zużycia genetycznegoThe Commission shall make a permanent study of the policy on, the situation of and the trends in conservation, characterization, collection and utilization of genetic resources in agriculture in the Member States, taking into account the results of other relevant studies in the field of genetic resources, including those available on genetic exploitation and erosion
w odniesieniu do genetycznych zasobów roślinnych, zagrożonych genetyczną erozją, dowody genetycznej erozji w oparciu o naukowe wyniki i wskaźniki występowanie rodzimych/prymitywnych (lokalnych) odmian, zróżnicowanie ich populacji i przeważające dobre praktyki gospodarki rolnej na poziomie lokalnymfor plant genetic resources under threat of genetic erosion, evidence of genetic erosion based upon scientific results and indicators for the occurrence of landraces/primitive (local) varieties, their population diversity and the prevailing agricultural practices at local level
Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów genetycznych w rolnictwie stanowi również jeden z głównych celów globalnego planu działań na rzecz ochrony i zrównoważonego wykorzystania genetycznych zasobów roślinnych w żywieniu i rolnictwie oraz Międzynarodowego traktatu o genetycznych zasobach roślinnych w żywieniu i rolnictwie, podpisanego przez Komisję i Państwa Członkowskie dnia ‧ czerwca ‧ rIt is also a major objective of the FAO
Showing page 1. Found 2294 sentences matching phrase "polimorfizm genetyczny".Found in 5.135 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.