pronunciation: IPA: [pɔˈt̪ɛ̃ŋɡa] pɔˈtɛ̃ŋɡa

Translations into English:

 • power       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  mathematics: product of equal factors
   
  coś potężnego
   
  mat. matematyka, matematyczny wynik potęgowania;
   
  przeważająca siła i skuteczność
 • might       
  (Noun  ) (verb, noun, auxv   )
   
  personal power
 • energy       
  (noun   )
 • force         
  (verb, noun, adjv   )
 • main         
  (adjv   )
 • mightiness   
  (noun   )
 • potency   
  (noun   )
 • puissance   
  (noun   )
 • strength       
  (noun   )
 • vigour   
  (noun   )
 • virility   
  (noun   )

Other meanings:

 
power, might
 
(mathematics) power

Similar phrases in dictionary Polish English. (4)

druga potęgasquare; second power
n-ta potęgan-th power
podnosić do drugiej potęgisquare
trzecia potęgacube

    Show declension

Example sentences with "potęga", translation memory

add example
Cytuję: "Ważną rolę w kształtowaniu przyszłości Europy i poza nią odgrywają zjednoczone Niemcy ze względu na ich wielkość, liczbę ludności, potęgę gospodarczą i położenie geograficzne w samym sercu kontynentu”.I quote: 'An important role in the future shaping of Europe, and beyond, falls to united Germany because of its size, population figures, economic power and geographical location at the heart of the continent.'
Co więcej, w czasie, gdy Europa uczestniczy w negocjacjach grupy G-20 oraz w rozmowach klimatycznych, musi być zjednoczona i pracować sprawnie: dzisiejsze zdecydowane i jednoznaczne głosowanie wzmacnia ją również w obliczu pozostałych światowych potęg.Moreover, while Europe is involved in the G20 and climate negotiations, it must be united and in good working order: today's clear, unambiguous vote also strengthens it in the face of the other world powers.
W sytuacji, kiedy większość najszybciej rozwijających się krajów świata, takich jak Chiny, Indie, Brazylia, a także takie potęgi gospodarcze jak Stany Zjednoczone niespecjalnie zawracają sobie głowę walką ze zmianami klimatycznymi, może okazać się, że europejska gospodarka przestanie być konkurencyjna na globalnym rynku, co stwarza konieczność wprowadzenia instrumentów chroniących europejską wytwórczość obciążoną tak wysokimi, dodatkowymi kosztami.In a situation where the majority of the fastest growing nations of the world, such as China, India and Brazil, as well as economic powerhouses such as the United States, are not too bothered about climate change, it could well happen that the European economy will stop being competitive in world markets, which means it will be necessary to introduce instruments to protect European output, burdened as it is by such high additional costs.
Wprawdzie skuteczna harmonizacja skumulowanej potęgi gospodarczej 27 państw mogłaby zdziałać cuda, jednak Eurogrupa - pomimo godnych uznania wysiłków Jeana-Claude'a Junckera - pozostaje jedynie nieformalną grupą dyskusyjną.Although the effective harmonisation of the cumulative economic power of 27 states could work miracles, the Eurogroup, in spite of the commendable efforts of Jean-Claude Juncker, still only remains an informal discussion group.
Japonia należy do potęg gospodarczych.Japan ranks among the economic powers of the world.
Moim zdaniem czwarty priorytet jest taki, że Unia Europejska powinna odgrywać aktywniejszą rolę w promowaniu standardów w obszarze polityki społecznej i środowiska, w ramach zewnętrznych stosunków ze wschodzącymi potęgami, takimi jak Brazylia, Rosja, Indie i Chiny.I believe that the fourth priority is for the European Union to play a much more active role in promoting social and environmental standards in its external relations with emerging powers, such as Brazil, Russia, India and China.
Nie można pozwolić na unicestwienie go za sprawą partykularnych interesów potęg gospodarczych w Internecie, gdyż będą one zaciekle walczyć o uratowanie przestarzałego systemu praw autorskich, który nie jest przystosowany do ery Internetu.These should not be rendered ineffective by the individual interests of the large economic powers on the internet because they want to fight tooth and nail to save an outdated copyright system which is not adapted to the internet era.
Magowie mieli czuwać, by nigdy się uwolnil, bylby bowiem chodzącym przekleństwem, plagą ludzkości, potępionym potworem o wielowiekowej potędze, wladcą pustyni, kroczącym w chwale niezwyciężonościThe Magi would never allow him to be released...... for he would arise a walking disease, a plague upon mankind...... an unholy flesh- eater with the strength of ages...... power over the sands...... and the glory of invincibility
Bo wielka jest potęga i chwała TwojaAllah is always victorious
Jednostki pochodne spójne z jednostkami podstawowymi SI są wyrażone za pomocą wzorów algebraicznych w postaci iloczynu potęg jednostek podstawowych SI ze współczynnikiem liczbowym równym liczbieUnits derived coherently from SI base units are given as algebraic expressions in the form of products of powers of the SI base units with a numerical factor equal to
Unia Europejska – Stany Zjednoczone –Współpraca ekonomiczna dwóch potęg gospodarki światowejEuropean Union and the United States: The Economic Cooperation between the two World Economic Powers.
Firmy samochodowe, przedsiębiorstwa komputerowe i lotnicze, huty, łączą się w wielkie lub jeszcze większe koncerny, które stają się światowymi potęgami.While car, computer, aircraft and steel companies merge, new or renewed global powers emerge.
Potęgę, której nie powstrzyma człowiek ani nawet bogowieThe power that neither man nor the gods can thwart
Albo dlatego, że ugruntowuje potęgę samonapędzającej się biurokracji?Is it because it consolidates power in a self-perpetuating bureaucracy?
Celem sprawozdania jest doprowadzenie do tego, aby polityka zagraniczna służyła interesom militarnej ekspansji największych potęg Unii Europejskiej wykorzystujących to, co wprowadziły do traktatu lizbońskiego w celu zwiększenia swoich kompetencji w zakresie podejmowania decyzji, choć istnieją państwa członkowskie, które mają inne poglądy.The aim of the report is to ensure that foreign policy serves the interests of military expansion by the major powers within the European Union, by taking advantage of what they inserted into the Treaty of Lisbon in order to bolster their decision-making powers, even though there are Member States that hold different views.
Wpływ światowych potęg na sytuację gospodarczą na Półwyspie Koreańskim w XX i XXI wiekuImpact of world leading on the economical development on the Korea Peninsula in XX and XXI centruey
Ten film opowiada o potędze kinaThis film is about the power of cinema
Dlatego, powinniśmy zacząć patrzeć na Chiny bez schizofrenii, która doprowadziła międzynarodowe firmy, włącznie z europejskimi, do sprzeciwiania się postępowi w dziedzinie praw związków zawodowych oraz powinniśmy przesłać chińskim władzom jasną wiadomość, mianowicie, że główne gospodarcze i handlowe potęgi mają zobowiązania zarówno na krajowych, jak i międzynarodowych frontach; dotyczy to okresu przed, po oraz nawet w czasie Igrzysk.Then we shall start to look at China without the schizophrenia which has led multinational companies, including European ones, to oppose progress in the field of trade union rights, and we shall send a clear message to the Chinese authorities, namely that a major economic and commercial power has obligations on both the domestic and international fronts; this applies before, after and even during the Olympics.
podkreśla, że w najwyższym interesie Unii Europejskiej leży wzmocnienie globalnego sprawowania rządów, instytucji międzynarodowych i wartości prawa międzynarodowego; uważa, że jednym z kluczowych celów WPZiB powinna być współodpowiedzialność Chin i Indii jako wschodzących potęg, a także Rosji za stan rządów na poziomie ogólnoświatowym i za rozwiązania związane z ogólnoświatowymi wyzwaniami; podkreśla niezastąpioną rolę, jaką w tym kontekście powinni wspólnie odgrywać partnerzy transatlantyccyUnderlines the vital interest of the European Union in strengthening global governance, international institutions and the value of international law; is of the view that one of the key aims of the CFSP should be to involve China and India, as emerging powers, as well as Russia, in responsibility for the state of global governance and for solutions to global challenges; emphasises the irreplaceable role which the transatlantic partners should jointly play in this context
Uatrakcyjnia Los Angeles do n. potęgiLocal L. A. color to the nth degree
uważa, że nowe bilateralne lub regionalne inicjatywy wolnego handlu powinny być podejmowane jedynie w przypadkach, gdy są niezbędne do poprawy konkurencyjności podstawowych eksporterów UE na głównych rynkach zagranicznych, w szczególności gdy inne główne potęgi handlowe zawarły takie porozumienia lub są w trakcie ich negocjacji z innymi krajami lub regionami; domaga się od Komisji pełnej przejrzystości kryteriów doboru nowych partnerów porozumień o wolnym handlu (FTA) i podkreśla konieczność przeprowadzenia przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów kompleksowych ocen ekonomicznego i trwałego wpływu, a także upublicznienia wyników tych ocenBelieves that new bilateral or regional free trade initiatives should only be launched when necessary to improve the competitive position of EU exporters on crucial foreign markets, especially in cases where other major trading powers have already concluded or are in the process of negotiating such agreements with the countries or regions concerned; demands full transparency from the Commission on the criteria applied to select new FTA partners and insists that comprehensive economic and sustainable impact assessments must be carried out, with the involvement of all stakeholders, and that their results be made public
Prawdą jest, że kwestię kryzysu finansowego podjęły jako pierwsze rządy, a potęga fiskalna państwa została skierowana na stabilizację sektorów bankowych.It is true that the financial crisis has been first addressed by the governments and the fiscal power of the state has been directed to the stabilisation of the banking sectors.
To oznacza również ogromną potęgę, możliwości, którymi dysponują zarówno grupy polityczne, jak i ich przywódcy w ramach działalności naszego Parlamentu.This is also the meaning of the great power, opportunities which both the political groups and their leaders have in the activity of our Parliament.
przypomina, że UE powinna postawić sobie za cel pozostanie potęgą w dziedzinie przemysłu, a nie ograniczać się jedynie do rozwoju swojego sektora usługRecalls that the EU must aspire to remain a major industrial power, and not merely confine itself to developing its services sector
Showing page 1. Found 751 sentences matching phrase "potęga".Found in 0.687 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.