Translations into English:

  • electrical extension cord   

Example sentences with "przedłużacz elektryczny", translation memory

add example
umieszcza się w górnej połowie bądź w górnym płacie sieci naprzeciw części przedłużacza lub w jakimkolwiek punkcie między przodem przedłużacza a tylną częścią worka włokashall be placed in the top half or top sheet of a net in front of any extension piece or at any point between the front of any extension piece and the posterior of the cod-end
worek włoka lub jakikolwiek inny przedłużacz, skonstruowane z więcej niż jednej warstwy tkaniny sieciowej, takie, że wymiary liniowe górnej części lub górnej warstwy wspomnianego worka włoka lub przedłużacza nie są równe wymiarowi liniowemu części dolnej lub warstwy dolneja codend and any extension piece constructed of more than one sheet of netting material such that the linear dimensions of the top half or top sheet of said codend and extension piece are not equal to the linear dimensions of the bottom half or bottom sheet
Panele o kwadratowych oczkach mogą być wbudowane w każdą sieć ciągnioną i są one umieszczane przed każdym przedłużaczem lub w dowolnym miejscu pomiędzy przodem przedłużacza a końcem workaSquare mesh panels may be inserted into any towed net and shall be placed in front of any extension piece or at any point between the front of any extension piece and the posterior of the cod-end
Niniejszy regulamin dotyczy pomiaru emisji dwutlenku węgla (CO‧) i zużycia paliwa, i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną pojazdów kategorii M‧ wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego lub hybrydowy elektryczny układ napędowy, a także pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną pojazdów kategorii M‧ i N‧ wyposażonych w elektryczny układ napędowyThis Regulation applies to the measurement of the emission of carbon dioxide (CO‧) and fuel consumption, and/or to the measurement of electric energy consumption and electric range of category M‧ vehicles powered by an internal combustion engine only or by a hybrid electric power train, and to the measurement of electric energy consumption and electric range of categories M‧ and N‧ vehicles powered by an electric power train only
Regulamin nr ‧ Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdów kategorii M‧ i N‧ wyposażonych w elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektrycznąRegulation No ‧ of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE)- Uniform provisions concerning the approval of passenger cars powered by an internal combustion engine only, or powered by a hybrid electric power train with regard to the measurement of the emission of carbon dioxide and fuel consumption and/or the measurement of electric energy consumption and electric range, and of categories M‧ and N‧ vehicles powered by an electric power train only with regard to the measurement of electric energy consumption and electric range
Regulamin nr ‧ Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdów kategorii M‧ i N‧ wyposażonych w elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną Uzupełnienie ‧: Regulamin nr ‧ WersjaRegulation No ‧ of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE)- Uniform provisions concerning the approval of passenger cars powered by an internal combustion engine only, or powered by a hybrid electric power train with regard to the measurement of the emission of carbon dioxide and fuel consumption and/or the measurement of electric energy consumption and electric range, and of categories M‧ and N‧ vehicles powered by an electric power train only with regard to the measurement of electric energy consumption and electric range Addendum ‧: Regulation No ‧ Revision
skraplacza zakończonego przedłużaczem, doprowadzającym destylat na dno kolby miarowej, zawierającej kilka mililitrów wodya condenser terminated by a drawn-out tube taking the distillate to the bottom of a graduated receiving flask containing several ml of water
To mój przedłużacz?Is that my extension cord?
z wyjątkiem podobszarów ICES V i VI, worków włoka i/lub stosowania przedłużacza jakichkolwiek sieci ciągnionych oprócz włoków rozprzowych o rozmiarze oczek większym niż ‧ mm, wykonanych z materiału o sieciowego jednoszpagatowego, w którym grubość szpagatu nie przekracza ‧ mm, lub z materiału sieciowego dwuszpagatowego, w którym grubość szpagatu nie przekracza ‧ mmexcept in ICES sub-areas V and VI, any cod-end and/or extension piece of any towed net except beam trawls of mesh size greater than ‧ mm which is not constructed of single-twine netting material of which no twine is of thickness greater than ‧ mm or of double-twine netting material of which no twine is of thickness greater than ‧ mm
Do dolnego końca chłodnicy przymocowany jest przedłużacz umożliwiający przesyłanie destylatu na dno kolby na ‧ ml zanurzonej całkowicie w lodowato zimnej wodzieThe lower end of the condenser is attached to an adapter with a drawn-out portion to conduct the distillate to the bottom of a ‧-ml flask immersed completely in iced water
Worek włoka (wraz z przedłużaczami-o ile występująCod-end (inclusive of lengthener(s), if any
Końcówka rury przedłużacza skraplacza musi być poniżej powierzchni roztworuThe end of the extension tube of the condenser should be underneath the surface of the solution
Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym i szklaną rurą przedłużacza montowana na gumowej zatyczce trzymającej łapacz pęcherzyków. eA six-bulb condenser with an extension tube mounted on a rubber bung holding a bubble trap
Obwód końcowej części gardzieli włoka (części zwężanej) lub przedłużacza (części niezwężanej) nie może być mniejszy od obwodu przedniej części worka włokaThe circumference of the rearmost part of the trawl body (the tapered section) or of the extension piece (the untapered section) shall not be smaller than the circumference of the front end of the cod-end sensu stricto
Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym ze sferycznym łącznikiem (nr ‧) na wejściu, i podłączony na wyjściu do szklanej rury przedłużacza poprzez mały gumowy łącznikA six-bulb condenser with a spherical joint (No ‧) at the entrance and joined at the issue to a glass extension tube by means of a small rubber connection
Upewnić się, czy przedłużacz skraplacza jest zanurzony w roztworze azotanu srebraMake sure that the condenser
Końcówka rury przedłużacza skraplacza musi być poniżej powierzchni roztworu standardowego kwasu w kolbie odbiorczejThe end of the extension tube of the condenser must be below the surface of the standard acid in the receiving flask
Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym ze sferycznym łącznikiem (nr ‧) na wejściu, i podłączony na wyjściu do szklanej rury przedłużacza poprzez mały gumowy łącznik (jeśli połączenie z rurą destylacyjną jest wykonane z gumowej rurki, sferyczny łącznik może być zastąpiony przez odpowiednią gumową zatyczkęA six-bulb condenser with spherical joint (No ‧) at the entrance, and joined at the issue to a glass extension tube by means of a small rubber connection (when the connection to the distillation tube is effected by means of a rubber tube, the spherical joint may be replaced by a suitable rubber bung
worek włoka lub jakikolwiek inny przedłużacz, którego łączna długość po rozciągnięciu przekracza ‧ metrów w sieci o rozmiarze oczek równym lub większym niż ‧ mma codend and any extension piece, whose joint stretched length exceeds ‧ metres in nets of mesh size equal to or greater than ‧ mm
Przemyć przedłużacz skraplacza małą ilością wody i miareczkować nadmiar kwasu standartowym roztworem wodorotlenku sodowego lub potasowego, zaleconych dla przyjętego wariantu (patrz uwagaWash the condenser extension with a little water and tirate the surplus acid with the standard solution of sodium or potassium hydroxide prescribed for the variant adopted (see Note
Ilość oczek, z wyłączeniem tych w obrzeżach sieci, w każdym punkcie na każdym obwodzie przedłużacza bądź części wydłużającej nie może wynosić mniej niż maksymalna ilość oczek w obwodzie przedniej części worka włoka sensu stricto, wyłączając oczka w obrzeżach sieciThe number of meshes, excluding those in the selvedges, at any point on any circumference of any extension or lengthening piece shall not be less than the maximum number of meshes on the circumference of the front-end of the cod-end stricto sensu excluding meshes in the selvedges
jakichkolwiek dennych sieci ciągnionych, innych niż włok ramowy zawierający worek włoka lub przedłużacz włoka, wykonanych w całości lub częściowo z materiału sieciowego wykonanego z wielosplotowej nici rybackiejany demersal towed net other than beam trawls incorporating a cod-end and/or extension piece made entirely or partly of multiple-twine netting materials
Po zakończeniu destylacji, rozłączyć kolbę odbiorczą od aparatury, starannie przemyć rurę przedłużacza i łapacz pęcherzyków, załączając popłuczyny do kolby do miareczkowaniaWhen the distillation is complete, disconnect the receiving flask from the apparatus, carefully wash the extension tube and bubble trap, collecting the rinsings in the titration flask
należy zapewnić zabezpieczenie odciągniętej substancji przed pirolizą w drodze odpowiednich ustaleń, skraplacza zakończonego przedłużaczem, doprowadzającym destylat na dno kolby miarowej, zawierającej kilka mililitrów wodyany pyrolysis of extracted matter must be prevented by a suitable arrangement,-a condenser terminated by a drawn-out tube taking the distillate to the bottom of a graduated receiving flask containing several ml of water
Showing page 1. Found 11663 sentences matching phrase "przedłużacz elektryczny".Found in 8.447 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.