Translations into English:

  • display item   

Example sentences with "przedmiot wystawowy", translation memory

add example
Przedmiotem zamówienia była budowa czterech nowych hal wystawowych do użytku przez KölnMesse GmbH, prywatną spółkę, w której większość udziałów ma miasto KoloniaThe aim of the award of the contract was the building of four new exhibition halls for use by Kölnmesse GmbH, a private company, the majority of whose shares are held by the city of Cologne
organizacja forów służących wymianie wiedzy między przedsiębiorstwami, konkursów, wystaw, targów oraz uczestnictwo w nich; opłaty za uczestnictwo, koszty podróży, koszty publikacji, wynajem przestrzeni wystawowych, symboliczne nagrody (o maksymalnej wartości wynoszącej ‧ EUR na nagrodę i jej zwycięzcęthe organisation of and participation in forums to share knowledge between businesses, competitions, exhibitions and fairs: participation fees, travel costs, costs of publications, rental of exhibition premises, and symbolic prizes (up to a value of EUR ‧ per prize and winner
Druga półka wystawowaThe second display counter there
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ października ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Zamówienia publiczne na roboty budowlane- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Umowa zawarta między podmiotem publicznym i przedsiębiorstwem prywatnym, dotycząca najmu przez ten podmiot publiczny hal wystawowych, które ma zbudować przedsiębiorstwo prywatne- Wynagrodzenie dla przedsiębiorstwa prywatnego w postaci zapłaty czynszu miesięcznego przez okres ‧ latCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ October ‧- Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany (Failure of a Member State to fulfil obligations- Public works contracts- Directive ‧/‧/EEC- Contract between a public body and a private undertaking for the lease to the former of exhibition halls to be built by the latter- Private undertaking to be paid by means of a monthly rent for a period of ‧ years
wynajem pomieszczeń wystawowychthe rent of exhibition premises
koszty wynajmu pomieszczeń wystawowychthe rent of exhibition premises
wynajem pomieszczeń wystawowychRent of exhibition premises
Przedstawiciele konsorcjum biorą udział w różnych wystawach oraz targach, do największych należą: Polagra w Poznaniu, targi Zielony Tydzień w Berlinie, targi Agribex w Brukseli oraz lokalne imprezy wystawowe i targoweConsortia representatives take part in shows and trade fairs, the largest of which include Polagra in Poznań, Green Week in Berlin and Agribex in Brussels, as well as local shows and trade fairs
Paczka/pakiet/opakowanie wystawowe, z metaluCrate, shallow
wynajem pomieszczeń wystawowychhiring of exhibition premises
za wynajem powierzchni stoiska wystawowego: do ‧ EUR za każdy wykorzystany m‧, jednakże maksymalnie ‧ EUR za całkowitą powierzchnię stoiska w przypadku stoiska osobnego oraz maksymalnie ‧ EUR w przypadku stoiska wspólnegofor renting the stand area: up to EUR ‧ per m‧ of floor space occupied; however, for the overall stand area a maximum of EUR ‧ may be paid for an individual stand and EUR ‧ for a joint stand
organizacja forów wymiany wiedzy między przedsiębiorstwami, konkursów, targów i wystaw oraz uczestnictwo w tych imprezach jedynie na wydatki związane z: Rejestracją, dojazdem, materiałami informacyjnymi, wynajęciem stoisk wystawowych, symbolicznymi nagrodami w wysokości do ‧ EUR na nagrodę i na jednego zwycięzcęorganising and participating in competitions, trade fairs, shows and forums for knowledge-sharing among businesses, provided it is for the following: participation fees, travel costs, publication costs, the rent of exhibition stands, symbolic prizes up to EUR ‧ per prize and per winner
Salony wystawowe poniżej pewnej wielkości mogą w niektórych przypadkach po prostu nie być odpowiednie do wystawienia reprezentatywnego asortymentu samochodów więcej niż jednej marki bez dodatkowych inwestycji .Showrooms below a certain size may in certain cases simply not be suitable for displaying a representative range of cars by more than one brand , without additional investment .
Następnie rzeźnicy muszą oddzielnie przechowywać i oznaczać takie mięso w magazynach chłodniczych oraz w ladach wystawowychButchers must then keep separate and identify such meat in the storage chillers and display counters
Koszty dotyczące organizacji, w szczególności wynajmu instalacji wystawowych, reklamy konkursów, koszty wyżywienia i przechowywania zwierząt, koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód poniesionych podczas konkursu przez osoby oraz przez zwierzęta, koszty transportu i opłaty z tytułu uczestnictwaThe costs of organising the competitions are eligible, in particular the cost of hiring exhibition equipment, advertising the competitions, feeding and accommodating the animals, the cost of third-party liability insurance for personal damage, as well as the costs of those ensuring the animals can take part in the competition, transport costs and rights of participation
Można przyznawać pomoc na pokrycie kosztów poniesionych przez uczestników, kosztów podróży, publikacji materiałów promocyjnych, wynajmu lokali wystawowych oraz symbolicznych nagród przyznawanych w ramach wystawy w granicach ‧ EUR na nagrodę i na zwycięzcęAid may be granted to cover the costs incurred by the participants, travel costs, costs of publications, the cost of renting exhibition premises and token prizes awarded in competitions, up to a value of EUR ‧ per prize and winner
Te odchylenia temperatury produktu są dopuszczalne zgodnie z dobrą praktyką przechowywania i dystrybucji w czasie lokalnej dystrybucji oraz w szafach wystawowych w handlu detalicznymThese tolerances in the temperature of the product shall be permitted in accordance with good storage and sitribution practice during local distribution and in retail display cabinets
Jednocześnie celem jest zwiększenie uczestnictwa wspomnianych spółdzielni w targach organizowanych na przez Diputación Provincial w Centrum Wystawowym, tak by doprowadzić do tego, by wspomniany obiekt i organizowane w nim wydarzenia osiągnęły prestiż na poziomie wspólnoty autonomicznej i na szczeblu krajowymIt is also aimed at increasing the presence of the said cooperatives at fairs and exhibitions organised by the Diputación Provincial at the Exhibition Centre, implying that the importance of these installations and of the activities taking place should extend to Autonomous Community and national level
Miasteczko wystawowe gościło 92 regiony , 23 organizacje sektora prywatnego i 12 partnerów instytucjonalnych UE . ■ wo iThe exhibition village featured 92 regions , 23 private sector organisations and 12 EU institutional partners. n
Konferencjami na tematy techniczne organizowanymi w centrum wystawowym w czasie trwania targówtechnical symposia held in the Exhibition Centre during the fairs
Artykuł ‧ ust. ‧ lit a) nauczanie i szkolenie (koszty organizacyjne, wydatki na podróże i diety) oraz ust. ‧ lit. d) organizacja konkursów, wystaw i targów oraz uczestnictwo w nich (koszty uczestnictwa, koszty podróży, koszty publikacji, wynajmu pomieszczeń wystawowychArticle ‧(a) education and training (organisation costs, and travel and subsistence expenses) and Article ‧(d) organisation of and participation in competitions, exhibitions and fairs (participation fees, travel costs, costs of publications and rent of premises
artykułem ‧ (Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym), w szczególności dla kształcenia i szkolenia, uczestnictwa w targach i wystawach (opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty publikacji, wynajem pomieszczeń wystawowych), rozpowszechniania wiedzy naukowej, udokumentowanych informacji na temat uznanych systemów jakości i udokumentowanych informacji ogólnych o produktach, publikacji zawierających neutralne udokumentowane informacje o producentach z określonego regionu lub o producentach konkretnego produktu, dostępnych dla wszystkich; pomoc zostanie przyznana w formie rzeczowej za pośrednictwem usług dotowanych i nie obejmuje bezpośrednich płatności pieniężnych dla producentów; członkostwo w organizacjach wdrażających nie jest warunkiem dostępu do usługArticle ‧ (Provision of technical support in the agricultural sector) especially for education and training, participation in trade fairs and exhibitions (participation fees, costs of publications, the rent of exhibition premises), the dissemination of scientific knowledge in a generally understandable form, factual information on recognised quality systems and generic factual information on products, publications presenting neutral factual information on producers from a given region or of a given product, a service which is open to everyone; aid is granted in kind by means of subsidised services and involves no direct payments of money to the producers, membership of the implementing organisations is not a condition for access to the services
W różnych jednostkach produkcyjnych są małe salki wystawowe , gdzie można obejrzeć produkty , jak również pomieszczenia , gdzie odbywają się seminaria i prezentacje.Wszystkie te działania stworzyły synergię i perspektywy zwiększenia sprzedaży miejscowych produktów .In the dierent production units , the re are small showrooms where the products are displayed and rooms for seminars and presentations.All these dierent activities have created further synergies and prospects for increasing the sales of other local products .
Organizacja pomocy w warunkach katastrofy na przykładzie katasrofy hali wystawowej w KatowicachOrganization of equipment in condition of catastrophes on exampole of tragedy exhibition room in Katowice
Temperatura powietrza podczas składowania w ladach wystawowych sprzedaży detalicznej i w trakcie sprzedaży miejscowej będzie mierzona przynajmniej przez jeden widoczny termometr, który w przypadku otwartych lad wystawowych sprzedaży detalicznej wskazywać będzie temperaturę przy wylocie powietrza na poziomie wyraźnie oznaczonej maksymalnej linii załadunkuThe air temperature during storage in retail display cabinets, and in the course of local distribution, shall be measured by at least one easily visible thermometer which, in the case of open retail display cabinets, shall indicate the temperature at the air return side at the level of the clearly marked maximum load line
Showing page 1. Found 27707 sentences matching phrase "przedmiot wystawowy".Found in 4.723 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.