Translations into English:

  • display item   

Example sentences with "przedmiot wystawowy", translation memory

add example
Przedmiotem zamówienia była budowa czterech nowych hal wystawowych do użytku przez KölnMesse GmbH, prywatną spółkę, w której większość udziałów ma miasto KoloniaThe aim of the award of the contract was the building of four new exhibition halls for use by Kölnmesse GmbH, a private company, the majority of whose shares are held by the city of Cologne
na stoiskach wystawowych itpexhibition stands, etc
Temperatura powietrza podczas składowania w ladach wystawowych sprzedaży detalicznej i w trakcie sprzedaży miejscowej będzie mierzona przynajmniej przez jeden widoczny termometr, który w przypadku otwartych lad wystawowych sprzedaży detalicznej wskazywać będzie temperaturę przy wylocie powietrza na poziomie wyraźnie oznaczonej maksymalnej linii załadunkuThe air temperature during storage in retail display cabinets, and in the course of local distribution, shall be measured by at least one easily visible thermometer which, in the case of open retail display cabinets, shall indicate the temperature at the air return side at the level of the clearly marked maximum load line
Paczka/pakiet/opakowanie wystawowe, z metaluCrate, shallow
Te odchylenia temperatury produktu są dopuszczalne zgodnie z dobrą praktyką przechowywania i dystrybucji w czasie lokalnej dystrybucji oraz w szafach wystawowych w handlu detalicznymThese tolerances in the temperature of the product shall be permitted in accordance with good storage and sitribution practice during local distribution and in retail display cabinets
organizacja forów i uczestnictwo w nich (koszty publikacji i wynajmu stoisk wystawowych: ust. ‧ lit. d) pkt (iii) i (ivorganisation of and participation in forums (publication costs and the rent of stands- Article ‧(d)(iii) and (iv
Artykuł ‧ ust. ‧ lit a) nauczanie i szkolenie (koszty organizacyjne, wydatki na podróże i diety) oraz ust. ‧ lit. d) organizacja konkursów, wystaw i targów oraz uczestnictwo w nich (koszty uczestnictwa, koszty podróży, koszty publikacji, wynajmu pomieszczeń wystawowychArticle ‧(a) education and training (organisation costs, and travel and subsistence expenses) and Article ‧(d) organisation of and participation in competitions, exhibitions and fairs (participation fees, travel costs, costs of publications and rent of premises
Pozostałe meble (skrzynie, szafki, lady wystawowe, gabloty oraz podobne) do przechowywania i wystawiania, zawierające wyposażenie chłodnicze lub zamrażarkoweOther furniture (chests, cabinets, display counters, showcases and the like) for storage and display, incorporating refrigerating or freezing equipment
organizacji i/lub uczestnictwa w konkursach, targach i wystawach poświęconych hodowli zwierząt wpisanych do ksiąg stadnych lub rejestrów świadectw rodowodowych (koszty wpisu, koszty podróży, koszty publikacji i wynajmu stoisk wystawowychthe organisation of and/or participation in zootechnical competitions, exhibitions and fairs by those entered in genealogical and public registers (registration and travel expenses, advertising costs, stand rental costs
opłat z tytułu uczestnictwa, kosztów podróży, kosztów publikacji, wynajmu pomieszczeń wystawowych oraz symbolicznych nagród dotyczących organizacji forów w celu podzielenia się wiedzą między przedsiębiorstwami, konkursów, wystaw i targów oraz uczestnictwa w nichparticipation fees, travel, publications, rental of exhibition premises and symbolic prizes relating to organisation of and participation in competitions, exhibitions, fairs and forums for knowledge-sharing between businesses
taka informacja może być użyteczna dla konsumentów, którzy decydują się na zakup samochodu zanim odwiedzą salon lub tych, którzy wolą nie korzystać z usług pośrednika ani nie odwiedzają salonów wystawowych przy zakupie samochodu osobowegowhereas such information may be useful to consumers who formulate their purchase decision before entering the showroom or who choose not to use the services of a dealer or visit a showroom when purchasing a passenger car
W kompleksie Ahoy w Rotterdamie, Królestwo Niderlandów, składającym się z hali widowiskowo-sportowej (Sportpaleis), sześciu hal wystawowych oraz dużego centrum konferencyjno-kongresowego, odbywają się liczne wydarzenia różnego rodzaju, takie jak wystawy, konferencje, targi handlowe, pokazy, koncerty, wydarzenia sportowe i wydarzenia o charakterze społecznymThe Ahoy complex, comprising the Ahoy Arena (a name given in English to the Sportpaleis or Sports Palace), six exhibition halls, and a large meeting and congress centre, is designed to host a wide variety of events, including exhibitions, conferences, trade fairs, shows, concerts, and sports and social events
organizacja i uczestnictwo w forach (koszty publikacji i wynajmu pomieszczeń wystawowych: ust. ‧ lit. d) ppkt. (iii) oraz (ivorganisation of and participation in forums (publication costs and the rent of stands- Article ‧(d)(iii) and (iv
Nałożenie wymogów dotyczących rejestrowania temperatury na małe przyrządy używane w handlu detalicznym byłoby zbyteczne, w związku z tym należy utrzymać istniejące odstępstwa dla lad wystawowych sprzedaży detalicznej i małych komór chłodniczych przeznaczonych do składowania zapasów w placówkach sprzedaży detalicznejThe imposition of temperature-recording requirements on small equipment used in retail trade would be excessive and therefore the existing derogations for retail display cabinets and small cold chambers used in retail outlets for storing stocks should be maintained
organizacja forów służących wymianie wiedzy między przedsiębiorstwami, konkursów, wystaw, targów oraz uczestnictwo w nich; opłaty za uczestnictwo, koszty podróży, koszty publikacji, wynajem przestrzeni wystawowych, symboliczne nagrody (o maksymalnej wartości wynoszącej ‧ EUR na nagrodę i jej zwycięzcęthe organisation of and participation in forums to share knowledge between businesses, competitions, exhibitions and fairs: participation fees, travel costs, costs of publications, rental of exhibition premises, and symbolic prizes (up to a value of EUR ‧ per prize and winner
W odniesieniu do omawianego zamówienia z okoliczności o charakterze gospodarczym i związanych z jego udzieleniem wynika, że przy zawieraniu głównej umowy stronom chodziło przede wszystkim o wybudowanie hal wystawowych zgodnie z określonymi przez Kolonię specyfikacjamiWith regard to the contract at issue, the economic context and the circumstances in which the contract was concluded indicate that the first concern of the parties when concluding the principal contract was the construction of the exhibition halls according to the detailed specifications laid down by the city of Cologne
Czy unormowania wynikające z art.‧ lit. a) Dyrektywy ‧/‧/WE należy interpretować w ten sposób, że usługi czasowego udostępniania stoisk wystawowych i targowych klientom prezentującym swoją ofertę na targach i wystawach należy zaliczyć do wymienionych w tych przepisach usług pomocniczych do usług targów i wystaw, tj. podobnych do działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, edukacyjnej, rozrywkowej, które opodatkowane są w miejscu ich faktycznego świadczeniaAre the provisions of Article ‧(a) of Council Directive ‧/‧/EC to be interpreted as meaning that services consisting in the temporary provision of exhibition and fair stands to clients presenting their goods and services at fairs and exhibitions must be classified as services ancillary to fair and exhibition services referred to in those provisions, that is to say services similar to cultural, artistic, sporting, scientific, educational and entertainment activities, which are taxed at the place where they are physically carried out
W drodze odstępstwa od art. ‧ temperatura powietrza podczas składowania w ladach wystawowych sprzedaży detalicznej i w trakcie sprzedaży miejscowej jest mierzona przez przynajmniej jeden łatwo widoczny termometrBy way of derogation from Article ‧, the air temperature during storage in retail display cabinets, and in the course of local distribution, shall only be measured by at least one easily visible thermometer
Pośpiesz się, zanim zostaną sprzedane, odwiedź najbliższy salon wystawowy Usług CentralnychHurry now, while stocks last, to your nearest Central Services showroom
Z powyższych przyczyn oraz uwzględniając specyfikę handlu zwierzętami przywożonymi w ramach pewnych niehandlowych transakcji, właściwym jest wykluczenie już z zakresu decyzji ‧/EWG koniowatych i zwierząt przeznaczonych do celów pokazowych, wystawowych, naukowych (łącznie z celami zachowania gatunku i badawczymi) i do cyrkówFor the reasons above, and given the specificity of trade in animals imported under certain non-commercial transactions, it is appropriate already to exclude equidae and animals for shows, exhibitions, scientific (including conservation or experimental) purposes and circuses from the scope of Decision ‧/EEC
Konferencjami na tematy techniczne organizowanymi w centrum wystawowym w czasie trwania targówtechnical symposia held in the Exhibition Centre during the fairs
W szczególności do pomocy kwalifikują się koszty podróży, koszty niezbędnych publikacji, wynajmu przestrzeni wystawowych i symbolicznych nagród o maksymalnej wartości wynoszącej ‧ EUR na nagrodę i na zwycięzcęSpecifically, the following will be eligible: travel costs, costs of publications, rental of exhibition premises, and symbolic prizes (up to a value of EUR ‧ per prize and winner
Dla jasności pożądane jest wyłączenie z najmu i użyczenia w rozumieniu niniejszej dyrektywy określonych form udostępniania, np. udostępniania fonogramów i filmów w celu pokazu publicznego lub nadawania oraz udostępniania w celach wystawowych lub do wglądu na miejscuIt is desirable, with a view to clarity, to exclude from rental and lending within the meaning of this Directive certain forms of making available, as for instance making available phonograms or films for the purpose of public performance or broadcasting, making available for the purpose of exhibition, or making available for on-the-spot reference use
wynajem pomieszczeń wystawowychthe rent of exhibition premises
Fakt, że spółka KölnMesse GmbH będzie później korzystać z hal wystawowych nie zmienia w niczym faktu, że miasto Kolonia jest jedynym partnerem umownym spółki inwestycyjnej, a zatem jednym podmiotem, wobec którego spółka ta jest odpowiedzialna za właściwe wykonanie swoich zobowiązańThe circumstance that the future user of the exhibition halls will be the Kölnmesse GmbH does not alter the fact that the contracting partner of the investment firm is the city of Cologne alone and that successful performance is also owed to it alone
Showing page 1. Found 27707 sentences matching phrase "przedmiot wystawowy".Found in 4.39 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.