Translations into English:

 • prepayment   
  (Noun  ) (noun   )
   
  payment in advance
   
  An amount paid for something that is not yet received.
 • advance       
  (verb, noun, adjv   )
 • advance order   
 • advance payment   
  (noun   )
 • subscription   
  (noun   )

Other meanings:

 
część ceny towaru wpłacona wcześniej z góry
 
Zadatek
 
gwarancja zakupu towaru
 
Abonament
 
część ceny towaru wpłacona w określonym terminie
 
Zaliczka
 
Prenumerata
 
Akonto
 
Subskrypcja

Similar phrases in dictionary Polish English. (4)

Karta przedpłatyprepaid card
Komputer oferowany na zasadach przedpłatyprepaid computer
przedpłata wydatkówfrontloading
przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczeniaprepayments of insurance premiums and reserves for outstanding claims

Example sentences with "przedpłata", translation memory

add example
Państwa członkowskie mają zapewnić, aby krajowe organy regulacyjne mogły wymagać od wyznaczonych przedsiębiorstw udostępnienia konsumentom możliwości płacenia za dostęp do publicznej sieci łączności i korzystanie z publicznie dostępnych usług telefonicznych na zasadzie przedpłatMember States are to ensure that national regulatory authorities may require designated undertakings to provide means for consumers to pay for access to the public communications network and use of publicly available telephone services on pre-paid terms
W ramach umów zawartych przez HSY z przedsiębiorstwem Organizacja Kolei Greckich (OSE) i przedsiębiorstwem Koleje Elektryczne Ateny-Pireus (ISAP), dotyczących dostawy taboru szynowego, ETVA udzielił gwarancji w odniesieniu do płatności zaliczkowych i zabezpieczenia należytego wykonania umów (zwanych dalej gwarancjami zwrotu przedpłaty lub gwarancjami zwrotu zaliczki). ETVA wystawił gwarancje zwrotu przedpłaty w odniesieniu do umowy z ISAP w lutym ‧ i w styczniu ‧ r. oraz gwarancje w odniesieniu do umowy z OSE w sierpniu ‧ r. ETVA następnie otrzymał odpowiednie regwarancje od państwaIn the framework of contracts that HSY concluded with Hellenic Railway Organization (OSE) and Athens-Piraeus Electric Railways (ISAP) concerning the supply of rolling stock, ETVA granted guarantees for advance payments and good performance (hereinafter down payment guarantees or advance payment guarantees). ETVA issued the advance payment guarantees in relation to the ISAP contract in February ‧ and January ‧ and the guarantees in relation to the OSE contract in August ‧. ETVA in turn received corresponding counter-guarantees from the State
po odzyskaniu przez jednostkę zasadniczej części kwoty nominału poprzez spłaty lub przedpłaty zgodnie z ustalonym harmonogramemoccur after the entity has collected substantially all of the financial asset’s original principal through scheduled payments or prepayments
Zawierając umowę , Agencja może zobowiązać użytkowników , przestrzegając postanowień artykułu 52 , do dokonania odpowiednich przedpłat jako depozyt lub wsparcie dla długofalowych zobowiązań Agencji wobec producentów , jeżeli są one niezbędne do wykonania zamówienia .When concluding a contract , the Agency may , while complying with the provisions of Article 52 , require users to make appropriate advance payments either as security or to assist in meeting the Agency ' s own long term commitments to producers where these are essential to carrying out the order .
PrzedpłataIt' s an advance
Zawierając umowę , Agencja może zobowiązać użytkowników , przestrzegając postanowień artykułu 52 , do dokonania odpowiednich przedpłat jako depozyt lub wsparcie dla długofalowych zobowiązań Agencji wobec producentów , jeżeli są one niezbędne do wykonania zamówienia .When concluding a contract , the Agency may , while complying with the provisions of Article 52 , require users to make appropriate advance payments either as security or to assist in meeting the Agency ' s own long term commitm ents to producers where these are essential to carrying out the order .
Bez uszczerbku dla ust. ‧, niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przekazów pieniężnych realizowanych za pośrednictwem telefonów komórkowych lub wszelkich innych narzędzi cyfrowych bądź informatycznych (IT), w przypadku gdy takie przekazy stanowią przedpłatę i nie przekraczają kwoty ‧ EURWithout prejudice to paragraph ‧, this Regulation shall not apply to transfers of funds carried out by means of a mobile telephone or any other digital or Information Technology (IT) device, when such transfers are pre-paid and do not exceed EUR
Państwa członkowskie mogą jednakże ustalić inną datę płatności tej kwoty lub mogą wymagać przedpłat .The Member States may , however , fix a different date for the payment of the amount or may demand an interim payment .
sugeruje, aby Komisja zastanowiła się nad optymalnym sposobem utworzenia centralnej bazy danych przechowującej informacje o różnych krajowych rynkach hipotecznych i transnarodowych portfelach wierzytelności w postaci hipotek (takie jak prawdopodobieństwo niedotrzymania zobowiązań, straty wynikające z niedotrzymania zobowiązań i przedpłat), umożliwiające inwestorom odpowiednią ocenę i wycenę portfeli wierzytelności hipotecznychSuggests that the Commission consider how best to create a central database as a depositary of information about the different national mortgage markets and transnational pools of mortgage securities (such as default probabilities, losses from default and prepayments), which would enable investors to evaluate and price adequately mortgage pools
ustalania dyrektyw dotyczących przedpłat, o które może zwracać się Agencja (artykuł ‧ akapit drugi TraktatuTHE DRAWING UP OF DIRECTIVES CONCERNING THE ADVANCE PAYMENTS REQUIRED BY THE AGENCY (SECOND PARAGRAPH OF ARTICLE ‧ OF THE TREATY
w odniesieniu do ryzyka kredytu minimalną wartością bazową jest odpowiednio, co najmniej kwota główna kredytu lub (re)finansowana część umowy handlowej, a w odniesieniu do ryzyka produkcji – wartość całkowita umowy pomniejszona o przedpłatęfor credit risk this reference value shall at least be, respectively, the amount of the principal of the loan or the (re-)financed portion of the commercial contract, and for manufacturing risk the total contract value minus the downpayment
Gazomierze mogą być wyposażone w napędy wyjściowe do wprawiania w ruch odłączalnego urządzenia wskazującego, urządzenia przedpłaty, lub wszelkich innych urządzeń uzupełniających lub dodatkowychMeters may be fitted with output drives to operate a detachable indicator, a pre-payment device, or any other complementary or additional device
Bez uszczerbku dla ust. ‧, niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przekazów pieniężnych realizowanych za pośrednictwem telefonów komórkowych lub wszelkich innych narzędzi cyfrowych bądź informatycznych (IT) w przypadku, gdy takie przekazy stanowią przedpłatę i nie przekraczają kwoty ‧ euroWithout prejudice to paragraph ‧, this Regulation shall not apply to transfers of funds carried out by means of a mobile telephone or any other digital or Information Technology (IT) device, when such transfers are pre-paid and do not exceed ‧ Euro
zapewnienie skutecznego i równego dostępu do danych dotyczących zużycia przez odbiorców, obejmujących dane na temat cen i wszelkich powiązanych wydatków dla uczestników rynku, stosowania łatwo zrozumiałego, jednolitego formatu w odniesieniu do takich danych, adekwatnej wysokości przedpłat odzwierciedlającej rzeczywiste zużycie oraz szybkiego dostępu dla wszystkich odbiorców do takich danych na mocy lit. h) załącznika Aensuring effective and equal access to customer consumption data including data on prices and any related expenditure for all market participants, the application of an easily understandable harmonised format for such consumption data, adequate prepayment that reflects the actual consumption and prompt access for all customers to such data under point (h) of Annex A
W celu zapewnienia wszystkim użytkownikom telefonii ruchomej korzyści płynących z niniejszego rozporządzenia, wymagania dotyczące cen detalicznych powinny mieć zastosowanie niezależnie od faktu, czy klient korzystający z roamingu korzysta u operatora macierzystego z usługi na zasadzie przedpłaty (pre-paid), czy z usługi abonamentowej, a także niezależnie od tego, czy operator macierzysty posiada własną sieć, czy jest operatorem wirtualnej sieci telefonii ruchomej, czy też odsprzedaje usługi połączeń głosowych telefonii ruchomejTo ensure that all users of mobile voice telephony may benefit from the provisions of this Regulation, the retail pricing requirements should apply regardless of whether roaming customers have a pre-paid or a post-paid contract with their home provider, and regardless of whether the home provider has its own network, is a mobile virtual network operator or is a reseller of mobile voice telephony services
instytucja kredytowa dba o to, by terminowo otrzymywać od jednostki obsługującej odpowiednio szczegółowe sprawozdania na temat stopnia przeterminowania i rozmycia wierzytelności w celu zapewnienia zgodności z kryteriami uznawania instytucji kredytowej i wytycznymi w zakresie przedpłat dotyczącymi nabytych wierzytelności oraz zapewnienia skutecznego środka monitorowania i potwierdzania warunków sprzedaży i stopnia rozmyciathe credit institution shall ensure that it receives from the servicer timely and sufficiently detailed reports of receivables ageings and dilutions to ensure compliance with the credit institution's eligibility criteria and advancing policies governing purchased receivables, and provide an effective means with which to monitor and confirm the seller's terms of sale and dilution
należności dzieli się na należności z tytułu dostaw i usług, należności od jednostek powiązanych, przedpłaty i pozostałe należnościreceivables are disaggregated into amounts receivable from trade customers, receivables from related parties, prepayments and other amounts
Na przykład, w przypadku zabezpieczenia portfela składającego się z aktywów podlegających przedpłatom, jednostka może zabezpieczać zmianę wartości godziwej wynikającej ze zmiany zabezpieczanej stopy procentowej na podstawie oczekiwanych, a niewynikających z umów terminów przeszacowania. [...]For example, in the case of a hedge of a portfolio containing prepayable assets, the entity may hedge the change in fair value that is attributable to a change in the hedged interest rate on the basis of expected, rather than contractual, repricing dates. [...]
przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nieuregulowane roszczenia (F.‧ i AFprepayments of insurance premiums and reserves for outstanding claims (F.‧ and AF
Utracone odsetki są rezultatem pomnożenia kwoty nominału objętej przedpłatą, przez różnicę stóp procentowychLost interest is the product of the principal amount prepaid multiplied by the interest rate differential
narosłe odsetki i czynsze, inne przychody przyszłych okresów i przedpłatyaccrued interest and rent, other accrued income and prepayments
wzywa do traktowania mikroprzedsiębiorstw jak gospodarstw domowych i oferowania im prostego finansowania działań na rzecz poprawy wydajności energetycznej, np. grantów udzielanych w formie przedpłatyCalls for micro businesses to be treated like domestic households and offered very simple financing for energy-efficiency improvements, such as upfront grants
sposób, w jaki jednostka szacuje daty przeszacowania, z uwzględnieniem założeń dotyczących stopy procentowej stanowiącej podstawę do oszacowania wskaźnika przedpłaty oraz zasady zmiany tych oszacowańhow the entity estimates repricing dates, including what interest rate assumptions underlie estimates of prepayment rates and the basis for changing those estimates
w wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej nie uwzględnia się ani przedpłat ani naliczonych przychodów z tytułu leasingu operacyjnego, ponieważ takie pozycje ujmowane są jako oddzielny składnik aktywów lub zobowiązaniethe fair value of investment property excludes prepaid or accrued operating lease income, as the enterprise recognises it as a separate liability or asset
Małe przedsiębiorstwa należy traktować jak gospodarstwa domowe i kierować do nich proste programy oraz fundusze w formie przedpłaty.Small businesses need to be treated like domestic households and offered simple schemes and up-front money.
Showing page 1. Found 108 sentences matching phrase "przedpłata".Found in 0.217 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.