Translations into English:

  • cross sections   

Similar phrases in dictionary Polish English. (6)

analiza w przekroju sektorowymcross sectional analysis
przekrójcross; ; conic section; cross-section; cut; intersection; section; cross section; profile
przekrój czynnycross section
przekrój DedekindaDedekind[’s] cut
przekrój poprzecznycross section
przekrój stożkaconic section

Example sentences with "przekroje", translation memory

add example
Cztery lata po wdrożeniu niniejszej dyrektywy i na podstawie podanej przez producenta średnicy zwężenia przekroju poprzecznego zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ muszą zostać numeryczne określone maksymalne średnice zwężenia przekrojów poprzecznych różnych motocykliFour years after this Directive is implemented, the maximum diameters of the restricted section for the various types of motorcycles must be determined numerically following the procedure set out in Article ‧ on the basis of the diameters of the restricted sections supplied by the manufacturer
Wielkość ustala się na podstawie maksymalnej średnicy przekroju poprzecznego, wagi lub rozmiaruSize is determined by the maximum diameter of the equatorial section, by weight or by count
zmniejszenie połowy szerokości skrajni dla przekrojów za osiami czopów skrętu wózka lub za osiami końcowymireduction of the gauge half-width for cross sections beyond bogie pivots or beyond end axles
Następnie należy połączyć przekroje, umieszczając je obok siebie, i utworzyć próbkę do badań poprzez ich poprzeczne pocięcie, aby z każdego została pobrana ‧ długościRecombine the cross-sections by laying them side by side and obtain the test specimen by cutting through them so as to take a portion of each of the ‧ lengths
Całkowita szerokość opony może być mniejsza niż szerokość przekroju wyznaczona zgodnie z pkt ‧.‧ lub podana w załącznikuThe overall width of a tyre may be less than the section width determined pursuant to paragraph ‧.‧, or shown in annex
barn jest jednostką powszechnie stosowaną do pomiaru przekroju czynnego w trakcie reakcji nuklearnychWhereas the barn is the unit universally used to measure the effective cross-sectional area on the occasion of nuclear reactions
W chwili wprowadzania do obrotu, po okresie dojrzewania wynoszącym co najmniej ‧ dni, ser ma formę walca, o płaskich podstawach średnicy ‧–‧ cm i mniej lub bardziej wypukłej ścianie bocznej, o wysokości od ‧ do ‧ cm; waga sera waha się od ‧ do ‧,‧ kg, w zależności od wymiarów formy; barwa skórki to mniej lub bardziej intensywny odcień żółci w przypadku rodzaju primitivo, który może przejść w brąz w przypadku rodzaju stagionato; struktura masy jest zwarta i zawiera nieregularnie rozłożone otwory; powierzchnia przekroju ma barwę białą lub lekko słomkową w przypadku rodzaju primitvo, a bardziej lub mniej intensywnie słomkową w przypadku rodzajów stagionato i extraWhen, after at least ‧ days of ripening, released for consumption it is cylindrical, with flat top and bottom and a more or less convex heel; the diameter of the flat faces is ‧ to ‧ cm and the heel height is ‧ to ‧ cm; its weight varies from ‧ to ‧,‧ kg according to the size of the cheese wheel; the rind ranges in colour from more or less intense in the primitivo variety to brown in the ripened variety; the structure of the paste is compact with eyes irregularly distributed through it; on cutting, the colour is white or slightly straw-coloured for the primitivo variety and more or less intensely straw-coloured for the stagionato and extra varieties
Strefa pomiarowa jest to obszar na spodniej powierzchni maźnicy, określony w drodze przecięcia maźnicy wirtualnym prostopadłościanem, którego powierzchnia przekroju poziomego jest określona wymiarami XTA i YTA przy użyciu współrzędnych taboruThe target zone is an area on the underside surface of an axle box described by the intersection of the axle box with a virtual cuboid that has a horizontal cross sectional area given by the dimensions XTA and YTA using the rolling stock coordinates
Przyciski, uchwyty, itd., z twardych materiałów wystające z tablicy rozdzielczej na ‧-‧ mm, przy czym wymiar ten określa się według metody opisanej w załączniku V, w przekroju poprzecznym mają powierzchnię co najmniej ‧ cm‧ mierzoną w odległości ‧ mm od najbardziej wystającego punktu, a ich brzegi są zaokrąglone, o promieniu krzywizny co najmniej ‧ mmSwitches, pull-knobs, etc, made of rigid material, which, measured in accordance with the method described in Annex V from ‧ mm to ‧ mm from the panel, shall have a cross-sectional area of not less than ‧ cm‧, measured ‧ mm from the point projecting furthest, and shall have rounded edges with a radius of curvature of not less than ‧ mm
Po przeciwległych stronach cylindra są ścięte dwie płaszczyzny (zmniejszające przekrój poprzeczny komory do ‧ mm), aby ułatwić trzymanie podczas montażu zapłonnika i wkładki odpowietrzającejTwo flats are machined on opposite sides (reducing the crosssection of the vessel to ‧ mm) to facilitate holding whilst fitting up the firing plug and vent plug
Minimalne pole przekroju poprzecznego szczeliny wlotowej i wylotowejMinimum cross-section area of inlet and outlet ports
Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego, mogące mieć również krawędzie zaokrąglone na całej swojej długości, klasyfikuje się także jako rury i przewody rurowe, pod warunkiem że ich wewnętrzny i zewnętrzny przekrój poprzeczny jest koncentryczny i posiada ten sam kształt i ustawienieProducts with a rectangular (including square), equilateral triangular or regular convex polygonal cross-section, which may have corners rounded along their whole length, are also to be considered as tubes and pipes provided the inner and outer cross-sections are concentric and have the same form and orientation
wymiary przekrojudimensions of the cross-section
przekrój wymiennika ciepła lub odpowiednio części, w których zachodzi wymiana ciepła wskazujący grubość ścianki, zastosowane materiały i właściwości powierzchnisectional drawing of the heat exchanger or the parts respectively where the heat exchange takes place indicating the thickness of the wall, used materials and characteristics of the surface
nominalna szerokość przekrojuhaving a nominal section width of
Aktywa trwałe funduszów inwestycyjnych powinny być wykazywane odrębnie w przekroju według inwestycji tylko w przypadku funduszów inwestujących w nieruchomości, funduszów mieszanych i pozostałych funduszów, ponieważ te trzy rodzaje funduszów mogą posiadać nieruchomości o charakterze inwestycyjnymIn the case of investment funds broken down by investment, fixed assets should only be separately identified for real estate, mixed and other funds, since these three types of funds are expected to hold real estate for investment purposes
Wygląd prekmurskiej gibanicy i przekrój kawałka: prekmurską gibanicę można piec w okrągłych lub prostokątnych formachAppearance of Prekmurska gibanica and cross-section of a slice: Prekmurska gibanica can be baked in round or rectangular tins
S = szerokość przekroju opony wyrażona w mm, mierzona na feldze pomiarowejS = section width expressed in mm measured on measuring rim
EBC wymaga dla niektórych podkategorii pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i dla określonej liczby pozycji bilansowych przekroju geograficznego i sektorowego, podobnego jak w przypadku pozycji bilansowych MIFThe ECB requires, for some subcategories of OFIs and for a limited number of BSI, a geographical and sectoral breakdown similar to the MFI BSI
Jednakże, w przypadku opon o nominalnej szerokości przekroju większej niż ‧ mm, przeznaczonych do stosowania w układzie bliźniaczym, wartość określona zgodnie z pkt ‧.‧.‧. powyżej nie może być przekroczona o więcej niż ‧ % w przypadku opon radialnych o nominalnym współczynniku kształtu większym od ‧ lub ‧ % w przypadku opon diagonalnychHowever, for tyres with nominal section width exceeding ‧ mm intended for dual mounting (twinning), the value determined pursuant to paragraph ‧.‧.‧ above shall not be exceeded by more than ‧ per cent for radial-ply tyres with nominal aspect ratio higher than ‧, or ‧ per cent for diagonal (bias-ply) tyres
Dawkować po ‧ ml PBS do każdego otworka na plastikowej płytce do mikrometody (przekrój otworków w kształcie litery VDispense ‧ ml PBS into all wells of a plastic microtitre plate (with V-bottomed wells
Inne produkty wytwarzane przez te przedsiębiorstwa (na przykład liny z drutu ze stali nierdzewnej, SWR mniejszym przekroju niż ‧ mm, druty stalowe oraz sploty wstępnie naprężane) zostały w szerokim rozumieniu uznane za powiązane z tą zasadniczą działalnością i przy ich produkcji wykorzystuje się zasadniczo te same surowce, urządzenia i tych samych pracownikówOther products manufactured by these companies (e.g. stainless steel wire ropes, SWR of less than ‧ mm, steel wires, and pre-stressed strands) were broadly found to be related to this main activity and generally used the same raw material, machinery and personnel
dane powinny być spójne we wszystkich przekrojach czasowychdata shall be consistent across all frequencies
Żyły kabli stosowanych w instalacjach elektroenergetycznych i oświetleniowych powinny mieć minimalny przekrój ‧,‧ mmConductors of cables used for power and lighting circuits shall have a minimum cross-section of ‧,‧ mm
nominalna szerokość przekroju równaHaving a nominal section width of
Showing page 1. Found 1125 sentences matching phrase "przekroje".Found in 0.714 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.