Translations into English:

  • cross sections   

Similar phrases in dictionary Polish English. (6)

analiza w przekroju sektorowymcross sectional analysis
przekrójcross; ; conic section; cross-section; cut; intersection; section; cross section; profile
przekrój czynnycross section
przekrój DedekindaDedekind[’s] cut
przekrój poprzecznycross section
przekrój stożkaconic section

Example sentences with "przekroje", translation memory

add example
przewody o powierzchni przekroju poprzecznego mniejszej niż ‧ m‧, inne niż przewody pionowe określone w ppkt.‧.‧, powinny być wykonane z materiałów niepalnychducts less than ‧ m‧ in sectional area other than vertical ducts referred to in subparagraph.‧.‧, shall be constructed of non-combustible materials
szerokość przekroju wyrażona w milimetrach i zmierzona na obręczy pomiarowejis the section width expressed in mm and measured on the measuring rim
mg ciemnozielone tabletki powlekane, o kształcie przypominającym przekrój jabłka, dwuwypukłe, oznaczone ‘ ARCOXIA ‧ ’ po jednej stronie i ‘ ‧ ’ po drugiej stroniemg dark green, apple-shaped, biconvex film coated tablets marked ARCOXIA ‧ on one side and ‧ on the other
Maksymalny dopuszczalny ciężar statku z ładunkiem lub odpowiednie maksymalne obciążenie lub maksymalna powierzchnia przekroju zanurzonej części dla statków i zestawów płynących z prądem wody określana jest na podstawie prób i zapisywana w świadectwie wspólnotowymThe permitted maximum displacement or the respective maximum load or the maximum immersed cross-section for vessels and convoys in downstream navigation shall be determined on the basis of the tests and entered in the Community Certificate
Przekrój szyby przedniej i maski silnika lub punkt zgodny z miejscem, gdzie elementy te będą umiejscowione w kompletnym pojeździeIntersection of windscreen and bonnet or point where these items will be positioned on a complete tractor
Produktami, których dotyczy zarzut dumpingu są niektóre elementy złączne z żeliwa lub stali, inne niż ze stali nierdzewnej, tj. wkręty do drewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów), wkręty samogwintujące, inne śruby i wkręty z główką (nawet z nakrętkami lub podkładkami, ale z wyłączeniem wkrętów toczonych ze sztab, prętów, profili lub drutu, o pełnym przekroju, o grubości trzpienia nieprzekraczającej ‧ mm oraz z wyłączeniem śrub i wkrętów do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych) oraz podkładki pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), zgłaszane zwykle w ramach kodów CN ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ iThe product allegedly being dumped is certain iron or steel fasteners, other than of stainless steel, i.e. wood screws (excluding coach screws), self-tapping screws, other screws and bolts with heads (whether or not with their nuts or washers, but excluding screws turned from bars, rods, profiles or wire, of solid section, of shank thickness not exceeding ‧ mm and excluding screws and bolts for fixing railway track construction material) and washers, originating in the People's Republic of China (the product concerned), normally declared within CN codes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and
Zwężenie przekroju poprzecznego określone w ppkt ‧.‧, ‧.‧ i ‧.‧ w zależności od motocykla ma różną średnicęThe diameter of the restricted section referred to in sections ‧.‧, ‧.‧ and ‧.‧ varies according to the motorcycle concerned
minimalne i maksymalne liczby określone w traktacie powinny być w pełni wykorzystane, aby rozkład miejsc w Parlamencie Europejskim w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlał przekrój ludności państw członkowskichthe minimum and maximum numbers set by the Treaty must be fully utilised to ensure that the allocation of seats in the European Parliament reflects as closely as possible the range of populations of the Member States
Wkręty, toczone ze sztab, prętów, profili lub drutu, o pełnym przekroju, o grubości trzpienia nieprzekraczającej ‧ mmScrews, turned from bars, rods, profiles, or wire, of solid section, of a shank thickness not exceeding ‧ mm
Przygotować preparaty Grama dla wszystkich partii oberżyny wykazujących objawy, wykorzystując do tego przekroje przez tkankę zwiędniętego liścia lub łodygi rośliny oraz dokonać izolacji na odpowiednim podłożu odżywczymPrepare a Gram stain for all batches of eggplants showing symptoms, using sections of wilted leaf tissue and stem tissue from plants and isolate on to suitable nutrient media
Którego materiał składowy posiada maksymalny wymiar przekroju poprzecznego ‧ mm lub mniejszyThe constituent material of which has a maximum cross-sectional dimension of ‧ mm or less
Schemat nr ‧ przedstawiający przekrój poprzeczny zbiorników, w szczególności uwzględniający kształt obła kadłuba, wysokość kadłuba i konstrukcję rury pomiarowejA Diagram No ‧, being a transverse cross section of the tanks showing, in particular, the radius of the bilge, the camber, the height of the trunk and the method of construction of the guiding device
Szerokość przekroju oponSection width
Ewolucja treściowa tygodnika Przekrój w latach 1945-2011The evolution of content in the magazine Przekrój in 1945 – 2011
Przetworzenie fotografii w magazynach kolorowych na przykładzie pism:Viva!, Przekrój, oraz National GeographicPhotography processing in illustrated press on examples: Vivy!, Przekroju and National Geographic
CPA ‧.‧.‧: Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły oraz profile drążone, bez szwu, ze staliCPA ‧.‧.‧: Tubes and pipes, of non-circular cross-section and hollow profiles, of steel
Należy pomnożyć przekrój masy wody przez jej prędkośćThe calculation shall be made multiplying the section of the water body by the velocity of the water
oznaczenie rozmiaru, składające się z nominalnej szerokości przekroju, wskaźnika nominalnego przekroju, symbolu typu budowy (jeżeli stosowne) i nominalnej średnicy obręczy, jest zgrupowane jak pokazano w powyższym przykładzie: ‧/‧ RThe size designation, comprising the nominal section width, the nominal aspect ratio, the type-of-structure symbol (where applicable) and the nominal rim diameter, shall be grouped as shown in the above example, that is: ‧/‧ R
Produkcja rur bez szwu, ze szwem, spawanych itp.- wyłączeniu podlega produkcja rur o przekroju większym niż ‧,‧ mmManufacture of closed, seamed, welded and similar tubes- (only tubes with a diameter exceeding ‧.‧ mm are excluded
Dane szacunkowe należy przekazywać wraz z informacją objaśniającą zastosowaną metodę (np. brakujące przekroje szacowane są proporcjonalnie na podstawie danych o stanachThe provision of estimates is accompanied by explanatory notes on the method used (e.g. missing breakdowns are estimated on a pro rata basis by using stock data
Wszelkie przewody układu przewietrzania obudowy i element przepustowy w spodniej części nadwozia pojazdu samochodowego do celów wentylacji gazoszczelnej obudowy powinny mieć powierzchnię przekroju otworu nie mniejszą niż ‧ mmAny connecting hose and lead-through in the bottom of the bodywork of the motor vehicle for ventilation of the gas-tight housing shall have a minimum clear opening of ‧ mm
Połowę szerokości przekrojów poprzecznych pojazdów należy zmniejszyćThe half-width of vehicle cross-sections should be decreased
Wielkość śliwek ustala się na podstawie maksymalnej średnicy przekroju poprzecznego owocuSize is determined by the maximum diameter of the equatorial section
S = szerokość przekroju opony wyrażona w mm, mierzona na feldze pomiarowejS = section width expressed in mm measured on measuring rim
Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione lub kute, nie w zwojach, posiadające jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnych wielokątów wypukłych (włączając spłaszczone koła i zmodyfikowane prostokąty, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległeRolled, extruded, drawn or forged products, not in coils, which have a uniform solid cross-section along their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or regular convex polygons (including flattened circles and modified rectangles, of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel
Showing page 1. Found 1125 sentences matching phrase "przekroje".Found in 0.872 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.