Translations into English:

  • cross sections   

Similar phrases in dictionary Polish English. (6)

analiza w przekroju sektorowymcross sectional analysis
przekrójcross; ; conic section; cross-section; cut; intersection; section; cross section; profile
przekrój czynnycross section
przekrój DedekindaDedekind[’s] cut
przekrój poprzecznycross section
przekrój stożkaconic section

Example sentences with "przekroje", translation memory

add example
Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając zmodyfikowany prostokąt) mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokościThe thickness of such products which have a rectangular (including modified rectangular) cross-section exceeds one-tenth of the width
Zastosowanie przewidywań modelu makroskopowo-mikroskopowego do wyznaczenia przekrojów czynnych na produkcję jąder superciężkichApplication of the macroscopic-microscopic model for predicting super-heavy elements production cross sections
W pomieszczeniach z odbiornikami gazu, gdzie spalanie przebiega z wykorzystaniem powietrza z pomieszczenia, należy zapewnić wentylację poprzez nawiew świeżego powietrza i odprowadzanie spalin przez otwory wentylacyjne stosownych wymiarów, o swobodnym przekroju co najmniej ‧ cm‧ każdyIn rooms containing gas-consuming appliances in which combustion depends on ambient air, fresh air shall be supplied and combustion gases evacuated by means of ventilation apertures of adequate dimensions, with a clear section of at least ‧ cm‧ per aperture
Produktem objętym postępowaniem są spawane rury i przewody rurowe z żeliwa lub stali niestopowej, o okrągłym przekroju poprzecznym i o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej ‧,‧ mm, z wyjątkiem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur z dołączonymi łącznikami odpowiednimi do transportu gazów lub płynów wykorzystywanych w lotnictwie cywilnym, pochodzące z Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chińskiej Republiki Ludowej, Rosji, Tajlandii, Turcji i UkrainyThe product concerned is welded tubes and pipes, of iron or non-alloy steel, of circular cross-section and of an external diameter not exceeding ‧,‧ mm, excluding line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas, precision tubes and tubes and pipes with attached fittings suitable for conducting gases or liquids for use in civil aircraft, originating in Belarus, Bosnia and Herzegovina, the People's Republic of China, Russia, Thailand, Turkey and Ukraine
Specyfika sportu w przekroju tematycznym jest faktem i oznacza konieczność specyficznych działań z naszej strony, dla których obroną będzie musiał być system lub Trybunał Sprawiedliwości.Theme-by-theme specificity, which is real and does not mean business as usual, must be defendable vis-à-vis the system or the European Court.
Minimalne pole przekroju poprzecznego kanałów dolotowych i wylotowych: ...Minimum cross-sectional area of inlet and outlet ports: ...
Przekrój A-ASphere of ‧ mm in diameter
Wytarowana rura jest napełniana ‧ cm‧ substancji i substancja jest ubijana siłą ‧ N przyłożoną w poprzek całkowitego przekroju ruryA tared tube is filled with ‧ cm‧ of substance and the substance tamped with ‧ N force applied to the total cross-section of the tube
Kontrole te obejmują każdego roku szeroki i reprezentatywny przekrój pracowników wykonujących czynności związane z przewozem, kierowców, przedsiębiorstw i pojazdów wszystkich rodzajów transportu objętych zakresem stosowania rozporządzeń (EWG) nr ‧/‧ i nr ‧/‧ oraz kierowców i pracowników wykonujących czynności w trasie w zakresie obowiązywania dyrektywy ‧/‧/WEThese checks shall cover each year a large and representative cross-section of mobile workers, drivers, undertakings and vehicles of all transport categories falling within the scope of Regulations (EEC) Nos ‧/‧ and ‧/‧ and of drivers and mobile workers falling within the scope of Directive ‧/‧/EC
I wreszcie niezbędne jest, aby skład Komisji Kontroli Zmian (CCB), która ostatecznie będzie sprawować ogólne zwierzchnictwo nad systemem, był reprezentatywnym przekrojem wszystkich zainteresowanych stron – tj. zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych, przemysłu dostawczego, notyfikowanych organów, a także organów ustawodawczychFinally, it is essential that the Change Control Board (CCB), which eventually will act as overall system authority, is composed of a representative cross-section of the all interested parties- namely infrastructure managers, railway undertakings, supply industry, notified bodies and regulatory authorities alike
Pole przekroju poprzecznego tunelu ustala się tak, aby było kompatybilne z maksymalnymi wahaniami ciśnienia określonymi powyżej, z uwzględnieniem wszystkich rodzajów ruchu pojazdów planowanych do przejeżdżania przez tunel z maksymalną prędkością, z jaką odpowiednie pojazdy mogą kursowaćThe free cross-sectional area of the tunnel shall be determined so as to comply with the maximum pressure variation indicated above, taking into account all the types of traffic planned to run in the tunnel at the maximum speed at which the respective vehicles are authorised to run
Egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną obejmuje reprezentatywny przekrój dziedzin z lit. b) szkolenie teoretyczneThe knowledge examination element shall cover a representative cross section of subject matter from the paragraph (b) training element
rodzaj przekroju osi – pełny lub wydrążonyWhether the axle is solid or hollow
Powierzchnię przekroju przecinają żyłki, konsystencja jest gładka, równomierna i sprężystaThey have a marbled appearance when cut, with a fine, even and pliable texture
CPA ‧.‧.‧: Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > ‧ mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznychCPA ‧.‧.‧: Monofilament > ‧ mm, rods, sticks and profile shapes, of plastics
Przekrój A-A tworzy się w miejscu obszaru przerwy pozwalającym na maksymalne wciśnięcie kuli bez przykładania żadnego obciążeniaSection A-A is to be made in a point of the gap area which allows the maximum sphere intrusion, without exerting any load
Tolerancje wymiarów przekroju są dokładniejsze w wyrobach walcowanych niż w wyrobach kutychThe tolerances in the dimensions of the cross-section are stricter in rolled products than in forged products
przekrój wymiennika ciepła lub odpowiednio tych części, w których zachodzi wymiana ciepła, uwzględniający grubość ścianki, zastosowane materiały oraz właściwości powierzchnisectional drawing of the heat exchanger or the parts respectively where the heat exchange takes place indicating the thickness of the wall, used materials and characteristics of the surface
Jednakże mięso musi być poddane obróbce pozwalającej stwierdzić na podstawie powierzchni przekroju, że nie ma ono cech mięsa świeżego, a wykorzystane świeże mięso musi spełniać wymogi zdrowia zwierząt stosowane przy wywozie świeżego mięsa do WspólnotyHowever, the meat must have undergone a treatment such that its cut surface shows that it no longer has the characteristics of fresh meat and the fresh meat used must also satisfy the animal health rules applicable to exports of fresh meat into the Community
Wielkość określona jest maksymalną średnicą przekroju poprzecznegoSize is determined by the maximum diameter of the equatorial section
Kęsy są miedzianymi wyrobami kształtowymi o przekroju okrągłym, o średnicy wahającej się od ‧ do ‧ mm i długości około ‧ mmBillets are copper shapes with a circular section, with a diameter varying from ‧-‧ mm and a length of around ‧ mm
Opony do ciągników rolniczych na koła napędzane – seria o małym przekrojuDrive wheel Tyres for agricultural tractors- Low Section Series
Szerokość przekroju oblicza się za pomocą następującego wzoruThe section width shall be obtained by means of the following formula
Powierzchnia przekroju jest czysta, masa serowa biała lub żółta, o jednolitej i gładkiej konsystencji, która może stać się łamliwa po wydłużonym okresie dojrzewaniaThe cheese itself is white or yellow in colour, with an even and fine texture, giving a clean cut, though it can become crumbly if matured for longer
Wyroby o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długościProducts with a rectangular (including square), triangular or polygonal cross-section may have corners rounded along their whole length
Showing page 1. Found 1133 sentences matching phrase "przekroje".Found in 0.742 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.