Translations into English:

  • spring loaded gas-tight damper   

Example sentences with "przepustnica odcinająca gazoszczelna sprężynowa", translation memory

add example
Sprężynowy nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa może odprowadzać gaz do gazoszczelnej obudowy, jeżeli taka gazoszczelna obudowa spełnia wymogi określone w pktThe spring-loaded pressure relief valve may discharge into the gas-tight housing if that gas-tight housing fulfils the requirements of paragraph
Podciśnieniowe hamulce sprężynowe nie są stosowane do przyczepVacuum spring brakes shall not be used for trailers
Spełnienie przepisu zawartego w niniejszym punkcie nie oznacza, że immobilizer uniemożliwiający zwolnienie hamulców sprężynowych zwalnianych pneumatycznie jest wyłączony z zakresu wymagań technicznych określonych w niniejszym regulaminieCompliance with this paragraph does not exempt an immobiliser that prevents the release of pneumatically released spring brakes from the technical requirements set out in this Regulation
Hamulec sprężynowy nie może być używany jako hamulec zasadniczyA spring brake shall not be used as a service brake
Wymogi określone w pkt ‧.‧.‧ powyżej nie ma jednak zastosowania do pomocniczego urządzenia zwalniającego hamulec sprężynowyHowever, the requirements of paragraph ‧.‧.‧ above shall not apply to the auxiliary spring brake release system
Oprócz wymienionych powyżej części, siodełko posiada również zazwyczaj metalowy mechanizm mocujący, taki jak widełki czy klamra, a ponadto może także zawierać sprężynowy lub elastomerowy mechanizm amortyzacyjnyAs well as the above three components a saddle normally incorporates an attaching mechanism made from metal such as a fork, or clamp and may also include a spring or elastomer shock-absorbing mechanism
scyzoryki lub noże sprężynowe o dowolnej długości ostrzalockable or flick knives with blades of any length
Układ hamulcowy sprężynowy musi być tak zaprojektowany, aby w przypadku uszkodzenia w tym układzie możliwe było w dalszym ciągu zwolnienie hamulcówA spring braking system shall be so designed that, in the event of a failure in that system, it is still possible to release the brakes
Połączenie tego przewodu z normalnym przewodem łączącym urządzenie sterujące z siłownikami hamulców sprężynowych powinno znajdować się przy każdym siłowniku sprężynowym bezpośrednio przed przyłączem do komory ściskania sprężyny, jeżeli nie jest wykonane w obudowie siłownikaThe junction of this line with the normal line connecting the control device with the spring brake actuators shall be at each spring brake actuator immediately before the port to the spring compression chamber, if not integrated in the body of the actuator
HAMULCE SPRĘŻYNOWESPRING BRAKES
Nożem sprężynowymWith a Buck knife
Przewód zasilający przyczepy może być odgałęziony od tego przewodu zasilającego, pod warunkiem że spadek ciśnienia w przewodzie zasilającym przyczepy nie spowoduje włączenia siłowników sprężynowychThe trailer supply line may be branched from this feed line under the condition that a pressure drop in the trailer supply line shall not be able to apply the spring brake actuators
Hamulce sprężynowe muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby w przypadku niesprawności można było je zwolnić bez potrzeby korzystania z ich normalnego układu sterowaniaSpring brakes must be so designed that, in the event of failure, it is possible to release them without using their normal control
W przypadku pojazdów o napędzie silnikowym, z wyjątkiem ciągników siodłowych spełniających wymogi określone w pkt ‧.‧.‧.‧.‧ niniejszego regulaminu, układy hamulcowe sprężynowe nie powinny być wyłącznym źródłem szczątkowego hamowaniaIn the case of power-driven vehicles, with the exception of tractors for semi-trailers meeting the requirements specified in paragraph ‧.‧.‧.‧.‧ of this Regulation, the spring braking system shall not be the sole source of residual braking
Podciśnieniowe hamulce sprężynowe nie są stosowane w przyczepachVacuum spring brakes shall not be used for trailers
Sprężynowy nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa w zbiornikuSpring-loaded pressure relief valve in the container
Pomocnicze urządzenia zwalniające, w których wykorzystywany jest zapas energii do zwalniania, powinny pobierać energię z zasobnika, który jest niezależny od zasobnika energii normalnie wykorzystywanego dla układu hamulcowego sprężynowegoAuxiliary release devices using an energy reserve for releasing shall draw their energy from an energy reserve which is independent from the energy reserve normally used for the spring braking system
Hamulce sprężynoweSpring Brakes
Tułów, ręce i nogi są pojedynczą formą wykonaną z Sorbothane, pokrytą skórą z PCW i zawierającą stalowy kręgosłup sprężynowyThe torso, arms and legs are a single moulding of Sorbothane covered with a PVC skin and containing a steel spring spine
w przypadku immobilizera, który nie był zainstalowany fabrycznie, lub pojazdu wyposażonego w silnik diesla, dezaktywacja co najmniej dwóch niezależnych obwodów niezbędnych dla niezależnego funkcjonowania pojazdu (np. obwodu rozrusznika, zapłonu, układu doprowadzania paliwa, pneumatycznie zwalnianych hamulców sprężynowych itddisable, in the case of after-market fitting, or vehicle equipped with diesel engine, at least two separate vehicle circuits that are needed for vehicle operation under its own power (e.g. starter motor, ignition, fuel supply, pneumatically released spring brakes, etc
Urządzenia zabezpieczające (jak np. zaciski sprężynowe lub fartuchySecuring devices (e.g. spring clips or flaps
Przewód zasilania przyczepy może być odgałęziony od tego przewodu zasilania, pod warunkiem że spadek ciśnienia w przewodzie zasilania przyczepy nie jest w stanie uruchomić siłowników hamulca sprężynowegoThe trailer supply line may be branched from this feed line under the condition that a pressure drop in the trailer supply line shall not be able to apply the spring brake actuators
Sprężynowe materace... za ‧ centówMagic Fingers in the mattresses... for ‧ cents
Hamulec sprężynowy nie może być używany jako hamulec roboczyA spring brake must not be used as a service brake
należy korzystać z wysokowydajnych uszczelek (np. sprężynowe drzwi membranowehighly effective seals should be used (e.g. spring-loaded membrane doors
Showing page 1. Found 767 sentences matching phrase "przepustnica odcinająca gazoszczelna sprężynowa".Found in 0.695 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.