Translations into English:

  • soil hydraulic conductivity   

Example sentences with "przewodność hydrauliczna gleby", translation memory

add example
charakterystyki osadów powierzchniowych oraz gleb w zlewni, które zasilają zasoby wodne części wód podziemnych, w tym miąższość, porowatość, przewodność hydrauliczną oraz własności absorpcyjne osadów i glebcharacteristics of the superficial deposits and soils in the catchment from which the groundwater body receives its recharge, including the thickness, porosity, hydraulic conductivity, and absorptive properties of the deposits and soils
Dla oceny sieci wód podziemnych w otaczających warstwach są w dokładne badania właściwości hydraulicznych, oparte na danych dotyczących hydraulicznej przewodności masy skalnej, pęknięć i gradientów hydraulicznychA thorough investigation of the hydraulic properties is required to assess the groundwater flow pattern in the surrounding strata based on information on the hydraulic conductivity of the rock mass, fractures and the hydraulic gradients
charakterystyki hydrogeologicznej części wód podziemnych, w tym przewodności hydraulicznej, porowatości i spoistościhydrogeological characteristics of the groundwater body including hydraulic conductivity, porosity and confinement
część teoretyczna szkolenia dla instalatora pomp ciepła powinna obrazować sytuację rynkową w zakresie pomp ciepła oraz obejmować zasoby geotermalne i temperatury gruntu w różnych regionach, identyfikację gleby i skał pod względem określenia przewodności cieplnej, logistykę, regulacje dotyczące wykorzystania zasobów geotermalnych, możliwość zastosowania pomp ciepła w budynkach oraz określenie najkorzystniejszego układu pomp ciepła, a także wiedzę na temat wymogów technicznych takich pomp, bezpieczeństwa, filtracji powietrza, podłączeń do źródła ciepła i rozmieszczenia systemuThe theoretical part of the heat pump installer training should give an overview of the market situation for heat pumps and cover geothermal resources and ground source temperatures of different regions, soil and rock identification for thermal conductivity, regulations on using geothermal resources, feasibility of using heat pumps in buildings and determining the most suitable heat pump system, and knowledge about their technical requirements, safety, air filtering, connection with the heat source and system layout
Kwestie związane z przeciwdziałaniem degradacji gleby powinny koniecznie obejmować strategię ochrony gleby, przy zwróceniu szczególnej uwagi na konserwację systemów hydraulicznych używanych w rolnictwie, jak też programy zalesiania.Approaches to combating soil degradation must include a strategy for soil conservation by focusing greater attention on the maintenance of hydraulic systems used in agriculture and on afforestation programmes.
wystarczającej ilości wody destylowanej, której przewodność elektryczna jest niższa niż ‧ mS/man appropriate quantity of distilled water with a conductivity of less than ‧ mS/m
Próbki są spryskiwane wodą destylowaną o przewodności elektrycznej niższej niż ‧mS/m oraz o temperaturze ‧ °C ± ‧ °C, zgodnie z poniższym cyklemThe samples shall be sprayed with distilled water of conductivity lower than ‧ mS/m at a temperature of ‧ °C ± ‧ °C, in accordance with the following cycle
przewodność elektryczna właściwa – nie mniej niż ‧,‧ mS/cmelectrical conductivity- not less than ‧,C mS/cm
W porównaniu z wcześniejszą sytuacją znacząco polepszyła się również jakość wody doprowadzanej do ludności , jeśli chodzi o niektóre normy przewidziane dyrektywą UE ( przewodność i zawartość trihalometan ów i siarczanów ) .Compared to the previous situation , significant improvement has also been achieved in the quality of the water distributed to the population in terms of some of the standards of the EU directive ( conductivity and content in trihalomethanes and sulphates ) .
Wykonać pomiar przewodności właściwej i wyrazić wynik w S cmMeasure the conductivity and express the result in μS cm
części wagowych piasku krzemionkowego o wielkości ziaren ‧-‧ μm, ‧ części wagowej pyłu węgla roślinnego (drewna bukowego) o wielkości cząstek ‧-‧ μm, ‧,‧ części wagowych NaCMC, części wagowych wody destylowanej o przewodności właściwej ≤ ‧ mS/m, oraz ‧ ± ‧ części wagowych środka powierzchniowo czynnegoparts by weight of silica sand with a particle size of ‧-‧ μm, ‧ part by weight of vegetal carbon dust (beechwood) with a particle size of ‧-‧ μm, ‧,‧ part by weight of NaCMC, ‧ parts by weight of distilled water with a conductivity of ≤ ‧ mS/m, and ‧ ± ‧ parts by weight of surface-actant
pH wody musi mieścić się w granicach ‧,‧–‧,‧, natomiast przewodność wody musi być mniejsza niż ‧ mikrosimensówThe pH of the water shall be between ‧,‧ and ‧,‧, and the conductivity shall be less than ‧ microsiemens
odpowiedniej ilości wody destylowanej o przewodności właściwej ≤ ‧ mS/man appropriate quantity of distilled water, with a conductivity of ≤ ‧ mS/m
Roztwór ten wykazuje przewodność elektryczną ‧ S cm-‧ w temperaturze ‧ C. Roztwór nie powinien być przechowywany dłużej niż ‧ miesiąceThis solution has a conductivity of ‧ μS cm-‧ at ‧ °C. It should not be kept for more than three months
Demineralizowana woda o przewodności elektrycznej mniejszej niż ‧ μS cm–‧ w temperaturze ‧ °CDemineralised water with specific conductivity below ‧ μS cm–‧ at ‧ °C
Jeżeli aparat nie jest wyposażony w urządzenie do kontrolowania temperatury, zmierzoną przewodność właściwą należy skorygować, wykorzystując tabelę I. Jeżeli temperatura wynosi poniżej ‧ °C, wartość korekty należy dodać, jeżeli temperatura wynosi powyżej ‧ °C, wartość korekty należy odjąćIf the apparatus does not have temperature compensation, correct the measured conductivity using Table I. If the temperature is below ‧ °C, add the correction; if the temperature is above ‧ °C, subtract the correction
Przewodność właściwa roztworu N ‧ chlorku potasu w temperaturze wynoszącej dokładnie ‧ °C będzie wynosić ‧ ± ‧ μS cm-‧ po odjęciu przewodności właściwej użytej wodyAt exactly ‧ oC, this N/‧ solution of potassium chloride will have a specific conductivity of ‧ ± ‧ ¶S cm-‧ after deducting the specific conductivity of the water used
b)PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNACONDUCTIVITY
Zdeminarelizowana woda o przewodności elektrycznej mniejszej niż ‧ S cm-‧ w temperaturze ‧CDemineralized water with specific conductivity below ‧ μS cm-‧ at ‧ °C
Jeżeli aparat nie jest wyposażony w urządzenie do kontrolowania temperatury, zmierzoną przewodność właściwą należy skorygować wykorzystując tabelę I. Jeżeli temperatura wynosi poniżej ‧ C, wartość poprawki należy dodać, jeżeli temperatura wynosi powyżej ‧ C, wartość poprawki należy odjąćIf the apparatus is not provided with means for controlling the temperature, correct the measured conductivity using Table I. If the temperature is below ‧ °C, add the correction; if the temperature is above ‧ °C, subtract the correction
przewodność elektryczna właściwa nie mniej niż ‧,‧ mS/cmelectrical conductivity- not less than ‧,C S/cm
Mieszanina wody i środka brudzącego, której działaniu zostanie poddany reflektor, składa się w dziewięciu częściach (według masy) z piasku krzemionkowego o wielkości ziaren od ‧ do ‧ m, w jednej części (według masy) ze sproszkowanego roślinnego węgla drzewnego o wielkości ziaren od ‧ do ‧ m, w ‧ części (według masy) z NaCMC oraz właściwej ilości wody destylowanej, której przewodność elektryczna jest niższa niż ‧ mS/mThe mixture of water and a polluting agent to be applied to the headlamp shall be composed of nine parts (by weight) of silica sand with a grain size of between ‧ and ‧ mm, one part (by weight) of powdered vegetable charcoal with a grain size of between ‧ and ‧ mm ‧ part (by weight of NaCMC and an appropriate quantity of distilled water, the conductivity of which is lower than ‧ mS/m
Jeżeli długość przewodu wynosi ‧ metr lub mniej, powinien on być izolowany materiałem o maksymalnej wartości przewodności cieplnej ‧,‧ W/mK, a grubość izolacji powinna odpowiadać średnicy sondyIf the tube is ‧ meter or less in length, it shall be insulated with material with a maximum thermal conductivity of ‧,‧ W/m· K with a radial insulation thickness corresponding to the diameter of the probe
odpowiedniej ilości wody destylowanej o przewodności właściwej S < ‧ μS/man appropriate quantity of distilled water, with a conductivity of S <‧ μS/m
W rozumieniu dyrektywy ‧/EWG podać parametry ważne dla bezpieczeństwa, takie jak: gęstość oparów, zdolność do łączenia się, szybkość parowania, przewodność elektryczna, lepkość itdWithin the meaning of Directive ‧/EEC indicate important safety parameters, such as vapour density, miscibility, evaporation rate, conductivity, viscosity, etc
Showing page 1. Found 5572 sentences matching phrase "przewodność hydrauliczna gleby".Found in 1.098 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.