Translations into English:

  • soil hydraulic conductivity   

Example sentences with "przewodność hydrauliczna gleby", translation memory

add example
charakterystyki osadów powierzchniowych oraz gleb w zlewni, które zasilają zasoby wodne części wód podziemnych, w tym miąższość, porowatość, przewodność hydrauliczną oraz własności absorpcyjne osadów i glebcharacteristics of the superficial deposits and soils in the catchment from which the groundwater body receives its recharge, including the thickness, porosity, hydraulic conductivity, and absorptive properties of the deposits and soils
charakterystyki hydrogeologicznej części wód podziemnych, w tym przewodności hydraulicznej, porowatości i spoistościhydrogeological characteristics of the groundwater body including hydraulic conductivity, porosity and confinement
Dla oceny sieci wód podziemnych w otaczających warstwach są w dokładne badania właściwości hydraulicznych, oparte na danych dotyczących hydraulicznej przewodności masy skalnej, pęknięć i gradientów hydraulicznychA thorough investigation of the hydraulic properties is required to assess the groundwater flow pattern in the surrounding strata based on information on the hydraulic conductivity of the rock mass, fractures and the hydraulic gradients
część teoretyczna szkolenia dla instalatora pomp ciepła powinna obrazować sytuację rynkową w zakresie pomp ciepła oraz obejmować zasoby geotermalne i temperatury gruntu w różnych regionach, identyfikację gleby i skał pod względem określenia przewodności cieplnej, logistykę, regulacje dotyczące wykorzystania zasobów geotermalnych, możliwość zastosowania pomp ciepła w budynkach oraz określenie najkorzystniejszego układu pomp ciepła, a także wiedzę na temat wymogów technicznych takich pomp, bezpieczeństwa, filtracji powietrza, podłączeń do źródła ciepła i rozmieszczenia systemuThe theoretical part of the heat pump installer training should give an overview of the market situation for heat pumps and cover geothermal resources and ground source temperatures of different regions, soil and rock identification for thermal conductivity, regulations on using geothermal resources, feasibility of using heat pumps in buildings and determining the most suitable heat pump system, and knowledge about their technical requirements, safety, air filtering, connection with the heat source and system layout
Kwestie związane z przeciwdziałaniem degradacji gleby powinny koniecznie obejmować strategię ochrony gleby, przy zwróceniu szczególnej uwagi na konserwację systemów hydraulicznych używanych w rolnictwie, jak też programy zalesiania.Approaches to combating soil degradation must include a strategy for soil conservation by focusing greater attention on the maintenance of hydraulic systems used in agriculture and on afforestation programmes.
Pomiar przewodności elektrycznej słupa cieczy znajdującego się między dwoma równoległymi elektrodami platynowymi, jest wykonywany poprzez włączenie go do jednego ramienia mostka WheatstoneThe electrical conductivity of a column of liquid defined by two parallel platinum electrodes at its ends is measured by incorporating it in one arm of a Wheatstone bridge
Przewodność właściwa roztworu N ‧ chlorku potasu w temperaturze wynoszącej dokładnie ‧ °C będzie wynosić ‧ ± ‧ μS cm-‧ po odjęciu przewodności właściwej użytej wodyAt exactly ‧ oC, this N/‧ solution of potassium chloride will have a specific conductivity of ‧ ± ‧ ¶S cm-‧ after deducting the specific conductivity of the water used
Próbki natryskuje się wodą destylowaną o przewodności właściwej mniejszej od ‧ μS/m w temperaturze ‧ °C ± ‧ °C według następującego cykluThe samples shall be sprayed with distilled water of conductivity lower than ‧ μS/m at a temperature of ‧ °C ± ‧ °C, in accordance with the following cycle
Próbki natryskuje się wodą destylowaną o przewodności właściwej mniejszej od ‧ mS/m w temperaturze ‧ °C ± ‧ °C według następującego cykluThe samples shall be sprayed with distilled water of conductivity lower than ‧ mS/m at a temperature of ‧ °C ± ‧ °C, in accordance with the following cycle
W porównaniu z wcześniejszą sytuacją znacząco polepszyła się również jakość wody doprowadzanej do ludności , jeśli chodzi o niektóre normy przewidziane dyrektywą UE ( przewodność i zawartość trihalometan ów i siarczanów ) .Compared to the previous situation , significant improvement has also been achieved in the quality of the water distributed to the population in terms of some of the standards of the EU directive ( conductivity and content in trihalomethanes and sulphates ) .
wystarczającej ilości wody destylowanej o przewodności właściwej ≤ ‧ mS/man appropriate quantity of distilled water, with a conductivity of ≤ ‧ mS/m
Poprawka jaką należy wprowadzić jeżeli przewodność właściwa była oznaczana w temperaturze innej niż ‧ C (S cmCorrections to be made to the conductivity for temperatures different from ‧ °C (μS cm
Przejściowe zjawiska przewodnościConducted transients
Próbki natryskuje się wodą destylowaną o przewodności właściwej mniejszej niż ‧ mS/m w temperaturze ‧ °C ± ‧ °C według następującego cykluThe samples shall be sprayed with distilled water of conductivity lower than ‧ mS/m at a temperature of ‧ °C ± ‧ °C, in accordance with the following cycle
Odpowiedzialność za zapewnienie, iż urządzenia są w stanie tolerować przejściowe zjawiska przewodności wewnątrz pojazdu, na przykład spowodowane zmianą ładunku i interakcją między układami, spoczywa na producencieThe responsibility of ensuring that equipment can tolerate the conducted transients within a vehicle, for example due to load switching and interaction between systems, lies with the manufacturer
pH wody musi mieścić się w granicach ‧,‧–‧,‧, natomiast przewodność wody musi być mniejsza niż ‧ mikrosimensówThe pH of the water shall be between ‧,‧ and ‧,‧, and the conductivity shall be less than ‧ microsiemens
części wagowych wody destylowanej o przewodności właściwej ≤ ‧ mS/m orazparts by weight of distilled water with a conductivity of ≤ ‧ mS/m, and
części wagowych wody destylowanej o przewodności właściwej ≤ ‧ mS/m, orazparts by weight of distilled water with a conductivity of ≤ ‧ mS/m, and
Odnosi się do materiałów (tj. metali, stopów lub związków), które mogą całkowicie stracić swoją oporność (tj. które mogą uzyskać nieskończoną przewodność elektryczną i przewodzić prąd elektryczny o bardzo wysokich natężeniach bez wytwarzania ciepła Joule′aAromatic polyamide pulp
Przewodność elektrycznaConductivity
Demineralizowana woda o przewodności elektrycznej mniejszej niż ‧ μS cm–‧ w temperaturze ‧ °CDemineralised water with specific conductivity below ‧ μS cm–‧ at ‧ °C
Próbki są spryskiwane wodą destylowaną o przewodności elektrycznej niższej niż ‧mS/m oraz o temperaturze ‧ °C ± ‧ °C, zgodnie z poniższym cyklemThe samples shall be sprayed with distilled water of conductivity lower than ‧ mS/m at a temperature of ‧ °C ± ‧ °C, in accordance with the following cycle
Wykonać pomiar przewodności właściwej i wyrazić wynik w μS cm–Measure the conductivity and express the result in μS cm–
Showing page 1. Found 5572 sentences matching phrase "przewodność hydrauliczna gleby".Found in 1.735 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.