Translations into English:

  • root conductance   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

przewodzenie wody w korzeniuroot hydraulic conductivity

Example sentences with "przewodzenie w korzeniach", translation memory

add example
Rośliny S. dulcamara, które nie więdną, rosnące z łodygami i korzeniami w wodzie, mogą wykazywać wewnętrzne lekkie brązowawe przebarwienie wiązek przewodzących na przekroju poprzecznym podstawy łodygi lub na częściach znajdujących się pod wodąNon-wilting S. dulcamara plants growing with stems and roots in water may show internal light brown discolouration of vascular tissues on transverse section of the stem base or underwater stem parts
Aglio di Voghiera jest wprowadzany do obrotu w następujących formach: CZOSNEK ŚWIEŻY/ZIELONY z zieloną sztywną łodygą, wychodzącą z szyjki, zewnętrzna łuska w stanie świeżym; główka o barwie białej lub kości słoniowej z ewentualnymi różowymi pasmami; korzenie białawe. CZOSNEK PÓŁSUCHY: łodyga całkowicie sucha o barwie zielonej przechodzącej w białawą i słabiej osadzona w szyjce; łuska zewnętrzna niecałkowicie sucha, główka o barwie białej lub kości słoniowej z ewentualnymi różowymi pasmami, korzenie białawe. CZOSNEK SUSZONY: łodyga sucha o barwie białawej, spójność łodygi delikatna, łuska zewnętrzna i łuska otaczająca pojedyncze ząbki całkowicie sucha, główka o barwie białej z wyraźnie widocznymi ząbkami, korzenie o barwie kości słoniowejAglio di Voghiera is placed on the market in the following forms: FRESH/GREEN GARLIC with green stalk, firm at the collar, and the outer skin of the bulb still fresh, white- or ivory-coloured bulb, possibly with pink striations, whitish roots; SEMI-DRY GARLIC: stalk not completely dry, ranging from green in colour to whitish, less firm at the collar; outer skin of the bulb not completely dry, bulb white or ivory in colour, possibly with pink striations, whitish roots; DRY GARLIC: dry stalk, whitish in colour and delicate in consistency, outer skin of the bulb and the skin surrounding each clove completely dry, white-coloured bulb containing visible cloves, ivory-coloured roots
Właściwe jest dodanie następujących owoców, warzyw, zbóż i produktów ze zwierząt: minneola, śliwa tarnina, malina tekszla, krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną, miechunka, limkwat, mangostan, smoczy owoc (pitaja), cibora jadalna (migdał ziemny), aktinidia ostrolistna, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie dzięgielu, korzenie goryczki, pomidor drzewiasty, kolcowój pospolity, kolcowój chiński, kapusta choysum, couve-galega, couve-portuguesa, liście grochu i rzodkwi, amaranthus powellii i nasiona szarłatu, solanka sodowa, nasiona dyniowatych innych niż dynia, komosa ryżowa, kwiaty dzikiego bzu czarnego, liście miłorzębu, kwiaty jadalne, mięta i zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowychIt is appropriate to add the following fruits, vegetables, cereals and animal products: mineola, sloe, arctic bramble, nectar raspberry, physalis, limequats, mangosteen, dragon fruit (red pitaya), tiger nut (chufa), kiwiberry, lovage roots, angelica roots, gentiana roots, tree tomato, gojiberry, wolfberry, choi sum, portuguese kale, portuguese cabbage, leaves of peas and radish, amaranthus spinach and seeds, agretti, seeds of cucurbitacea other than pumpkin, quinoa, elderflowers, ginkgo leaves, edible flowers, mint and game
Mówię tu o naszych korzeniach, naszych chrześcijańskich korzeniach, które mogłyby być narzędziem zażegnania kryzysu wartości, tego dramatycznego powszechnego kryzysu, ale tylko jeżeli będziemy korzystać z tych korzeni jako z przewodnika w promowaniu rozwoju i integracji praw i obowiązków wszystkich obywateli.I am referring to our roots, our Christian roots, which could be the tool with which we can tackle the value aspect of this extremely serious crisis, but only if we use them as a guide in the promotion of development and the integration of everyone's rights and duties.
Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycjąBulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading
inne zadania, środki i decyzje przypisane organowi sprawującemu nadzór nad grupą zgodnie z niniejszą dyrektywą lub wynikające z jej stosowania, w szczególności przewodzenie procesowi zatwierdzania modelu wewnętrznego na poziomie grupy zgodnie z art. ‧ i ‧ oraz przewodzenie procesowi udzielania zezwolenia na stosowanie systemu ustanowionego w art. ‧–other tasks, measures and decisions assigned to the group supervisor by this Directive or deriving from the application of this Directive, in particular leading the process for validation of any internal model at group level as set out in Articles ‧ and ‧ and leading the process for permitting the application of the regime established in Articles ‧ to
ISO ‧-‧ Pojazdy drogowe – zakłócenia elektryczne przenoszone przez przewodzenie i przez sprzężenie – Część ‧: Przewodzenie przebiegów przejściowych wyłącznie wzdłuż przewodów zasilających w pojazdach z instalacją elektryczną ‧ V lub ‧ V, wydanie drugieISO ‧-‧ Road vehicles- Electrical disturbance from conduction and coupling- Part ‧: Electrical transient conduction along supply lines only on vehicles with nominal ‧ V or ‧ V supply voltage, ‧nd edition
ISO ‧-‧ Road vehicles – Electrical disturbance from conduction and coupling – Part ‧: Electrical transient conduction along supply lines only on vehicles with nominal ‧ V or ‧ V supply voltage (Pojazdy drogowe – Zaburzenia elektryczne przenoszone przez przewodzenie oraz przez sprzężenia – Cześć ‧: Przewodzenie elektrycznych przebiegów przejściowych wyłącznie wzdłuż przewodów zasilających w pojazdach z instalacją elektryczną o nominalnym napięciu zasilania ‧ V lub ‧ V), wydanie drugieISO ‧-‧ Road vehicles- Electrical disturbance from conduction and coupling- Part ‧: Electrical transient conduction along supply lines only on vehicles with nominal ‧ V or ‧ V supply voltage, second edition
W przypadku uzgodnionych ilości, Europejska Wspólnota Gospodarcza nadal będzie stosowała maksymalną przywozową opłatę wyrównawczą w wysokości ‧ % ad walorem, w odniesieniu do korzeni manioku i produktów importowanych obecnie w ramach Umowy o współpracy, która obejmuje twarde granulki powstałe w wyniku procesu polegającego w pierwszej kolejności na zredukowaniu korzeni manioku do postaci mąki/mączki, przed przystąpieniem do granulowaniaFor the agreed quantities the European Economic Community will continue to apply a maximum import levy of ‧ % ad valorem to manioc roots and products as imported at present under the cooperation agreement, which includes those hard pellets resulting from a process in which manioc roots are first reduced to flour/meal before pelletizing
W przypadku korzeni klasyfikowanych w klasie II, konieczne jest jedynie aby korzenie spełniały minimalne wymogi w zakresie wielkościFor roots classified in Class II, the roots need only satisfy the minimum sizing requirements
Dla uzgodnionych ilości Wspólnota stosuje nadal maksymalną przywozową opłatę wyrównawczą w wysokości ‧ % ad valorem na korzenie manioku i produkty obecnie przywożone na mocy Umowy o współpracy obejmujące twarde śruty pochodzące z procesu, w którym korzenie manioku są wstępnie przetwarzane do postaci mączki, przed otrzymaniem śrutyFor the agreed quantities the Community will continue to apply a maximum import levy of ‧ % ad valorem to manioc roots and products imported at present under the Cooperation Agreement, which includes those hard pellets resulting from a process in which manioc roots are first reduced to flour-meal before pelletizing
przodomózgowie, centralną część móżdżku, w tym przekrój przez hipokamp, śródmózgowie, móżdżek, most, rdzeń przedłużony, oko z nerwem wzrokowym i siatkówką, rdzeń kręgowy na poziomie rozszerzenia szyjnego i lędźwiowego, zwoje korzeni grzbietowych, włókna korzeni brzusznych i grzbietowych, proksymalny nerw kulszowy, proksymalny nerw piszczelowy (w kolanie), oraz mięśniowe odgałęzienia nerwu piszczelowegothe forebrain, the centre of the cerebrum, including a section through the hippocampus, the midbrain, the cerebellum, the pons, the medulla oblongata, the eye with optic nerve and retina, the spinal cord at the cervical and lumbar swellings, the dorsal root ganglia, the dorsal and ventral root fibres, the proximal sciatic nerve, the proximal tibial nerve (at the knee) and the tibial nerve calf muscle branches
Czy oznacza ona zapomnienie o korzeniach, w tym chrześcijańskich korzeniach naszych krajów?Does it mean forgetting the roots, including the Christian roots, of our countries?
Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenieBulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots
Początkowo wniosek obejmował także liście i drobne kawałki korzeni buraka powstające w trakcie przetwarzania korzeni, z których po sfermentowaniu otrzymuje się kiszonkę do pasz dla zwierzątThe initial scope of the application also included beet leaves and small pieces of roots resulting from the root processing that may be fermented to produce silage for animal feed
bakterie, które żyją w ryzosferze, tzn. glebie przyczepionej do korzeni roślinnych, które ostatecznie dostają się do tych korzeni wewnątrzkomórkowo lub międzykomórkowobacteria which inhabit the rhizosphere, i.e. the soil adhering to plant roots, eventually entering the roots either intracellularly or intercellularly
praktycznie bez korzeni (dopuszcza się jednak kępki korzeni w cebuli zebranej przed osiągnięciem pełnej dojrzałości), dopuszcza się niewielkie pęknięcia łuski zewnętrznejpractically free of root tufts (however, for onions harvested before complete maturity, root tufts are allowed), small cracks in the outer skin are allowed
Przetwarza się zarówno korzenie chrzanu, jak i cieńsze korzenie boczne, jednak zawsze (w ‧ %) są to wyselekcjonowane, podlegające kontroli i przebrane ręcznie świeże warzywa z podanego obszaru uprawProcessing takes place using both the main horseradish roots and the thinner lateral roots, but in all cases using only (‧ %) selected, inspected and hand-picked raw material from the specified production region
odnotowuje oświadczenie prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Busha z dnia ‧ września ‧ r., według którego niewielką liczbę osób podejrzanych o przewodzenie organizacjom terrorystycznym i podejrzanych o terroryzm tajnych agentów pojmanych w trakcie wojny przetrzymywano i przesłuchiwano poza terytorium Stanów Zjednoczonych, w ramach odrębnego programu prowadzonego przez CIA oraz że wiele z przetrzymywanych tam osób zostało następnie przekazanych do Guantánamo i że istnieje poważne podejrzenie, że inni więźniowie są nadal przetrzymywani w tajnych ośrodkach odosobnienia; zwraca uwagę na sprawozdanie Federalnego Biura Śledczego (FBI) z dnia ‧ stycznia ‧ r., w którym wymieniono ‧ zeznań w sprawie złego traktowania w Guantánamo, które miało miejsce od ‧ września ‧ rNotes the statement made by US President George W. Bush on ‧ September ‧, according to whom a small number of suspected terrorist leaders and operatives captured during the war have been held and questioned outside the United States, in a separate programme operated by the CIA, that many of the persons who had been detained there, had subsequently been transferred to Guantanamo and that it is strongly suspected that other prisoners are still held in secret places of detention; notes the report of the Federal Bureau of Investigation (FBI) of ‧ January ‧ mentioning ‧ testimonies of mistreatment in Guantanamo since ‧ September
Oczywiście powinniśmy także przewodzić w walce ze zmianami klimatycznymi, dlatego przyjmuję z radością decyzję Parlamentu, aby uwzględnić emisje lotnicze oraz system handlu uprawnieniami do emisji, co jest kolejnym znakiem naszej chęci do przewodzenia globalnej społeczności.Of course, we must also lead the way in tackling climate change, and I welcome Parliament's decision to include aviation emissions and the emissions trading scheme, another sign of our willingness to lead the global community.
w związku z tym wzywa Komisję Europejską do podniesienia skuteczności i widoczności wydatków UE na cele rozwojowe poprzez wprowadzenie do budżetu znacznych kwot nowych środków w celu umożliwienia UE przewodzenia globalnym inicjatywom oraz do położenia szczególnego nacisku na wskazówki projektu milenijnego w sprawie inicjatyw przynoszących szybkie efekty, takich jak dostarczanie moskitier na łóżka w celu zwalczania malarii oraz leków przeciw malarii, zniesienie opłat za szkoły podstawowe i zaopatrzenie drobnych rolników w nawozy, co może przynieść szybki postęp na szerokim froncie podnoszenia poziomu życia milionów mieszkańców krajów rozwijających sięCalls, in this context, on the Commission to make EU development spending more effective and visible by budgeting for large amounts of new money to enable EU aid to spearhead global initiatives and to give particular consideration to the Millennium Project's suggestions for quick win initiatives (such as providing malaria bed-nets and anti-malaria medicines, abolishing primary school fees and supplying fertilisers to small farmers) which would bring rapid and large-scale progress in the raising of living standards of millions of people in developing countries
W przypadku korzeni klasyfikowanych w klasie I, różnica średnicy lub wagi pomiędzy najmniejszym i największym korzeniem w każdym opakowaniu jednostkowym nie może wynosić więcej niż ‧ mm lub ‧ gFor roots classified in Class I, the difference in diameter or weight between the smallest and the largest root in any one package must not be more than ‧ mm or ‧ g
Nie w sensie nacjonalistycznym, ponieważ kraje, w których panuje dyktatura i przemoc również mogłyby być z siebie dumne, ale dumny ze swojego kraju, Kostaryki, ze względu na przewodzenie w walce w imię prawdziwych wartości: demokracji, wolności i pokoju.Not in a nationalistic sense, because then countries that have dictatorships and are ruled by violence could also be proud of themselves, but be proud of your country, of Costa Rica, because you champion the right values: democracy, freedom and peace.
w imieniu grupy PSE. - (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Podczas naszej ostatniej debaty w lipcu na temat dostępu do leków zakończyłem swoją wypowiedź wezwaniem Rady i Komisji do podjęcia jasnych i formalnych zobowiązań, które będą gwarantować aktywne zaangażowanie Europy w poszukiwanie nowych rozwiązań i jej przewodzenie w walce o dostęp do leków za przystępne ceny dla wszystkich.on behalf of the PSE Group. - (FR) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, during our last debate in July on access to medicines, I concluded my comments by calling on the Council and the Commission to make clear and formal commitments that would guarantee Europe's active involvement in finding new solutions and its desire to be a front runner in the fight for access to affordable medicines for everyone.
wzywa UE do wsparcia partnerów w tworzeniu w ich krajach zdolności do przewodzenia spójnym procesom zarządczym, ponieważ jest to kluczowy czynnik w zapewnianiu krajom należnej własności i przywództwa w odniesieniu do ich własnych procesów rozwojowychCalls on the EU to support partners in building their in-country capacity to lead a coherent development management process, as this remains central to ensuring countries' rightful ownership and leadership of their own development process
Showing page 1. Found 2328455 sentences matching phrase "przewodzenie w korzeniach".Found in 269.972 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.