Translations into English:

  • root conductance   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

przewodzenie wody w korzeniuroot hydraulic conductivity

Example sentences with "przewodzenie w korzeniach", translation memory

add example
Rośliny S. dulcamara, które nie więdną, rosnące z łodygami i korzeniami w wodzie, mogą wykazywać wewnętrzne lekkie brązowawe przebarwienie wiązek przewodzących na przekroju poprzecznym podstawy łodygi lub na częściach znajdujących się pod wodąNon-wilting S. dulcamara plants growing with stems and roots in water may show internal light brown discolouration of vascular tissues on transverse section of the stem base or underwater stem parts
Po zakończeniu tych badań, zmiana przewodzenia Δt = (T‧ – T‧)/ T‧, mierzonego na trzech próbkach, zgodnie z procedurą opisaną w dodatku ‧ do niniejszego Załącznika, powinna mieć średnią wartość niższą lub równą ‧,‧ (Δ tmAfter the above two tests have been performed successively, the mean value of the variation in transmission Δt = (T‧ – T‧)/ T‧ measured on the three samples according to the procedure described in Appendix ‧ to this annex shall not exceed ‧,‧ (Δtm
Dodatkowo system alarmowy pojazdu/system alarmowy poddaje się działaniu elektrycznych zaburzeń przejściowych przenoszonych przez przewodzenie i przez sprzężenia opisanych w normie międzynarodowej ISO ‧, odpowiednio część ‧:‧, ‧:‧ iIn addition, the VAS/AS shall be subjected to the electrical transient conducted and coupled tests described in the International Standard ISO ‧ Parts ‧:‧, ‧:‧ and ‧:‧, as appropriate
Na tym właśnie polega przewodzenie Unii Europejskiej, a oznacza ono między innymi odbycie posiedzenia Rady Europejskiej w ten weekend, na którym zadeklarowane zostanie wyraźne poparcie dla Grecji i greckiego rządu.This is leading the European Union, and leading the European Union means holding a European Council this weekend that will clearly express its support for Greece and for the Greek Government.
W kolejnej metodzie badania używany jest wibrator kostny ( przewodzenie kostne ) , z którego dźwięk jest przenoszony do ucha za pośrednictwem tkanek i kości czaszki . • Porównanie przewodzenia kostnego z przewodzeniem powietrznym umożliwia s prawdzenie stanu ucha wewnętrznego .Another testing method involves using a bone vibrator ( bone conduction ) , from which the sound is conveyed to the ear through skull tissues and bones . • Comparing bone conduction with air conduction enables us to check the condition of the inner ear .
Dwa poważne kryzysy, z którymi musieliśmy się zmierzyć w ostatnich tygodniach, uświadamiają nam, że sprawne przewodzenie Unii to nie tylko dobrze przygotowany program, ale przede wszystkim umiejętność szybkiej i odpowiedniej reakcji na trudne problemy.The two major crises we have had to deal with in recent weeks show us that good leadership of the European Union involves not just carefully prepared programmes, but above all the ability to react quickly and appropriately to difficult problems.
Nie w sensie nacjonalistycznym, ponieważ kraje, w których panuje dyktatura i przemoc również mogłyby być z siebie dumne, ale dumny ze swojego kraju, Kostaryki, ze względu na przewodzenie w walce w imię prawdziwych wartości: demokracji, wolności i pokoju.Not in a nationalistic sense, because then countries that have dictatorships and are ruled by violence could also be proud of themselves, but be proud of your country, of Costa Rica, because you champion the right values: democracy, freedom and peace.
Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze musi być zasilane napięciem znamionowym o oporze przewodzenia ustalonym w sekcjach ‧-‧ i musi działaćThe audible warning device must be supplied with the nominal voltage at the conductor resistance specified in sections ‧ to ‧ and be operated
W odniesieniu do lit. a) izolacja powinna być wykonana przy wykorzystaniu materiału o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła ‧,‧ W/mK, a grubość izolacji powinna odpowiadać średnicy sondyWith respect to (a), insulation shall be done with material with a maximum thermal conductivity of ‧,‧ W/mK with a radial insulation thickness corresponding to the diameter of the probe
Oczywiście powinniśmy także przewodzić w walce ze zmianami klimatycznymi, dlatego przyjmuję z radością decyzję Parlamentu, aby uwzględnić emisje lotnicze oraz system handlu uprawnieniami do emisji, co jest kolejnym znakiem naszej chęci do przewodzenia globalnej społeczności.Of course, we must also lead the way in tackling climate change, and I welcome Parliament's decision to include aviation emissions and the emissions trading scheme, another sign of our willingness to lead the global community.
U pacjentów z podstawową organiczną chorobą serca lub stwierdzonymi wcześniej zaburzeniami układu przewodzenia oraz u pacjentów przyjmujących leki o stwierdzonym działaniu wydłużającym odstęp PR (takie jak werapamil lub atazanawir) otrzymujących lopinawir z rytonawirem w rzadkich przypadkach informowano o bloku przedsionkowo-komorowym II° lub III°Rare reports of ‧nd or ‧rd degree atroventricular block in patients with underlying structural heart disease and pre-existing conduction system abnormalities or in patients receiving drugs known to prolong the PR interval (such as verapamil or atazanavir) have been reported in patients receiving lopinavir/ritonavir
Elektrotechniczne blachy teksturowane są produkowane z walcowanych na gorąco kręgów krzemowej stali stopowej o różnej grubości, których szczególna struktura ziaren jest zorientowana jednolicie w celu umożliwienia przewodzenia pola magnetycznego z dużą wydajnościąGOES are produced from hot-rolled coils of silicon alloyed steel of different thicknesses of which the particular grain structure is uniformly directed in order to allow for magnetic conductivity with a high degree of efficiency
Teraz dzięki zielonej księdze mają państwo możność przewodzenia w kwestiach zdrowia psychicznego i mam nadzieję, że podejmą państwo ten temat.Now you have an opportunity to lead on mental health following the Green Paper and I hope you will take that up.
Niemniej jednak dopóki Haitańczycy nie będą mieli prezydenta i premiera zdolnych do przewodzenia narodowi, nie będą w stanie ruszyć do przodu.But until they get a President and a Prime Minister who can lead them, they will have no chance of moving forward.
W badaniu z udziałem zdrowych dorosłych ochotników oceniano wpływ powtarzanych dawek lamotryginy (do ‧ mg/dobę) na przewodzenie impulsów elektrycznych w sercu, stosując ‧-odprowadzeniowy EKGA study in healthy adult volunteers evaluated the effect of repeat doses of lamotrigine (up to ‧ mg/day) on cardiac conduction, as assessed by ‧-lead ECG
udokumentowane umiejętności kierownicze i organizatorskie, w szczególności zdolności przewodzenia, motywowania i rozwijania zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistówproven management and organisation skills, in particular the ability to lead, motivate and develop a team of highly qualified professionals
w związku z tym wzywa Komisję Europejską do podniesienia skuteczności i widoczności wydatków UE na cele rozwojowe poprzez wprowadzenie do budżetu znacznych kwot nowych środków w celu umożliwienia UE przewodzenia globalnym inicjatywom oraz do położenia szczególnego nacisku na wskazówki projektu milenijnego w sprawie inicjatyw przynoszących szybkie efekty, takich jak dostarczanie moskitier na łóżka w celu zwalczania malarii oraz leków przeciw malarii, zniesienie opłat za szkoły podstawowe i zaopatrzenie drobnych rolników w nawozy, co może przynieść szybki postęp na szerokim froncie podnoszenia poziomu życia milionów mieszkańców krajów rozwijających sięCalls, in this context, on the Commission to make EU development spending more effective and visible by budgeting for large amounts of new money to enable EU aid to spearhead global initiatives and to give particular consideration to the Millennium Project's suggestions for quick win initiatives (such as providing malaria bed-nets and anti-malaria medicines, abolishing primary school fees and supplying fertilisers to small farmers) which would bring rapid and large-scale progress in the raising of living standards of millions of people in developing countries
Jednym z głównych kryteriów oceny stopnia ucywilizowania kraju jest sposób, w jaki traktuje ono swych najmłodszych członków, swoje dzieci; państwa członkowskie Unii Europejskiej i wszyscy Europejczycy aspirują do przewodzenia światu w zakresie sposobu traktowania dzieci i oferowania im możliwości.One of the main criteria for evaluating the degree of civilisation of a country is the way it treats its youngest members, its children; the Member States of the European Union and all of us Europeans aspire to lead the world in terms of the way we treat children and the opportunities we offer them.
Chcemy tego nadal, ale w tym celu powinni panowie wprowadzić kilka zmian i niezwłocznie zająć się przewodzeniem Unii.We want to continue doing so, but for that you need to make some adjustments and you need to get on with leading the Union right away.
Odporność na zaburzenia przenoszone przez przewodzenie w przewodach zasilającychImmunity against disturbances conducted along supply lines
W najbliższym czasie powinniśmy jasno powiedzieć, że ten proces transformacji musi rozpocząć się natychmiast, a prezydent Mubarak w oczywisty sposób nie ma już żadnego mandatu do przewodzenia temu procesowi lub kierowania nim.We should very soon make it clear that this transition process must begin immediately and that, Mr Mubarak, clearly, no longer has any legitimacy to lead or govern the process.
W przypadku pociągów elektrycznych, przesyłanie energii elektrycznej z podstacji rozdzielczych do pociągów wywołuje zakłócenia o dużej lub małej intensywności powodowane przewodzeniem (przez sieć jezdną i szynę) oraz promieniowaniem elektromagnetycznymFor electric trains, the supply of electricity from the distribution substation to the trains generates interference of high or low intensity by conduction (through the catenary and rail) and by electromagnetic radiation
Odporność na zaburzenia przenoszone przez przewodzenie w przewodach zasilającychImmunity against disturbance coupled on signal lines
Drzwi przystankowe, jeżeli są uwzględnione w ochronie przeciwpożarowej budynku, włącznie z tymi, które mają części szklane, muszą być ognioodporne w kategoriach zachowania postaci i swoich własności w odniesieniu do izolacji (ognioszczelność) oraz przewodzenia ciepła (promieniowanie termiczneLanding doors, where they have to contribute to the protection of the building against fire, including those with glass parts, must be suitably resistant to fire in terms of their integrity and their properties with regard to insulation (containment of flames) and the transmission of heat (thermal radiation
przewodzenie i kierowanie departamentem w zakresie wypełniania celów EuropoluProvide leadership and direction to the department in fulfilling the Europol objectives
Showing page 1. Found 2473257 sentences matching phrase "przewodzenie w korzeniach".Found in 755.107 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.