Translations into English:

  • root conductance   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

przewodzenie wody w korzeniuroot hydraulic conductivity

Example sentences with "przewodzenie w korzeniach", translation memory

add example
Rośliny S. dulcamara, które nie więdną, rosnące z łodygami i korzeniami w wodzie, mogą wykazywać wewnętrzne lekkie brązowawe przebarwienie wiązek przewodzących na przekroju poprzecznym podstawy łodygi lub na częściach znajdujących się pod wodąNon-wilting S. dulcamara plants growing with stems and roots in water may show internal light brown discolouration of vascular tissues on transverse section of the stem base or underwater stem parts
Lakozamid powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z rozpoznanymi zaburzeniami przewodzenia lub z ciężkimi chorobami serca, takimi jak zawał mięśnia sercowego lub niewydolność serca w wywiadzieLacosamide should be used with caution in patients with known conduction problems or severe cardiac disease such as a history of myocardial infarction or heart failure
Niedosłyszenie nie może przekroczyć wartości ‧ dB przy ‧ Hz dla każdego ucha w warunkach najgorszego przewodzenia dźwięku w powietrzuThe hearing deficiency must not be higher than ‧ dB at ‧ Hz for the ear with the worst air conduction of sound
W badaniu z udziałem zdrowych dorosłych ochotników oceniano wpływ powtarzanych dawek lamotryginy (do ‧ mg/dobę) na przewodzenie impulsów elektrycznych w sercu, stosując ‧-odprowadzeniowy EKGA study in healthy adult volunteers evaluated the effect of repeat doses of lamotrigine (up to ‧ mg/day) on cardiac conduction, as assessed by ‧-lead ECG
Wmanewrowano mnie w przewodzenie leśnemu festiwalowiI got roped into being in charge of the local Forest Festival
Kandydat winien charakteryzować się umiejętnością pracy zespołowej, powinien swobodnie zarządzać swoją pracą w sposób planowy i zorganizowany, a także posiadać doświadczenie w motywowaniu innych, przewodzeniu grupie osób oraz podejmowaniu decyzji w sytuacjach, które tego wymagająYou will be a team player who is comfortable with managing work in a planned and structured way and will be experienced in motivating others, giving leadership and taking decisions where necessary
Nawet mimo tego, że idą one ręka w rękę, istnieje wielka różnica pomiędzy zezwoleniem na przewodzenie ochronie konsumenta a skupieniem się na względach handlowych.Even though they go hand-in-hand, there is a big difference between allowing consumer protection to guide the work and focusing on commercial considerations.
zauważa, że nastał okres nieuniknionych zmian klimatycznych, które będą miały znaczący wpływ na ekosystemy w UE oraz na świecie; podkreśla, że wpływ zmian klimatycznych na ludzkie społeczności oraz gospodarkę będzie odczuwalny przez zmiany ekosystemów; uznaje, że zmiany ekosystemów i oddziaływanie na gatunki są już zauważalne; dlatego podkreśla istotne znaczenie podejścia ekosystemowego dla dostosowania do zmian klimatycznych, szczególnie w odniesieniu do strategii dotyczących użytkowania gruntów, wód i mórz; wzywa UE do dalszego przewodzenia na arenie międzynarodowej pracom na rzecz zmniejszenia ogólnoświatowej emisji gazów cieplarnianychRecognises that a period of unavoidable climate change has begun which will have significant impacts on EU and global ecosystems; stresses that many impacts of climate change on human societies and economies will be felt through ecosystem change; recognises that changes to ecosystems and impacts on species are already observable; stresses the vital importance therefore of an ecosystem approach for adaptation to climate change, in particular in relation to policies which affect land, water and marine use; calls on the EU to continue taking a strong lead internationally in working to decrease global greenhouse emissions
Wasza dwójka będzie musiała ciężko pracować nad zmuszaniem, przeciąganiem i przewodzeniem w takim momencie historii, kiedy mieliśmy zająć się nowymi instrumentami Traktatu z Lizbony.The two of you will have to work hard to push, drag and lead, at a moment in history that we had intended to tackle with the new instruments of the Treaty of Lisbon.
Sama Unia Europejska ma do odegrania istotną rolę w przewodzeniu i zarządzaniu tą wielką transformacjąThe EU itself has a crucial part to play in guiding and orchestrating this great transformation
Jednym z głównych kryteriów oceny stopnia ucywilizowania kraju jest sposób, w jaki traktuje ono swych najmłodszych członków, swoje dzieci; państwa członkowskie Unii Europejskiej i wszyscy Europejczycy aspirują do przewodzenia światu w zakresie sposobu traktowania dzieci i oferowania im możliwości.One of the main criteria for evaluating the degree of civilisation of a country is the way it treats its youngest members, its children; the Member States of the European Union and all of us Europeans aspire to lead the world in terms of the way we treat children and the opportunities we offer them.
ISO ‧-‧ Pojazdy drogowe – zakłócenia elektryczne przenoszone przez przewodzenie i przez sprzężenie – Część ‧: Przewodzenie przebiegów przejściowych wyłącznie wzdłuż przewodów zasilających w pojazdach z instalacją elektryczną ‧ V lub ‧ V, wydanie drugieISO ‧-‧ Road vehicles- Electrical disturbance from conduction and coupling- Part ‧: Electrical transient conduction along supply lines only on vehicles with nominal ‧ V or ‧ V supply voltage, ‧nd edition
Przewodzenie Unii oznacza możliwie najszybsze zatwierdzenie pakietu nadzoru finansowego, a nie utrzymywanie za wszelką cenę w mocy porozumienia Rady, które jest znacznie bardziej zachowawcze niż projekt Komisji, a nawet jeszcze bardziej niż sprawozdanie de Larosière'a, na podstawie którego zostało zawarte.Leading the Union means approving the financial surveillance package as soon as possible, not upholding at all costs a Council agreement that is much more conservative than the Commission's proposal and even more so than the de Larosière report from which it derives.
UE będzie wzywać strony sygnatariuszy do wykonywania w dobrej wierze postanowień tych porozumień oraz do wspólnej pracy na rzecz tworzenia przejściowego, obejmującego wszystkich narodowego rządu odpowiedzialnego za przewodzenie DRK do czasu pierwszych demokratycznych wyborów, mając na względzie szybkie, pełne przywrócenie demokracji przedstawicielskiej będącej zasadniczą gwarancją trwałego i sprawiedliwego rozwoju krajuThe EU will urge the signatory parties to implement in good faith the provisions of these agreements and to work together for the formation of an all-inclusive transitional national Government responsible for leading the DRC until the first democratic elections with a view to the early, full restoration of representative democracy, an essential guarantee for the country
udokumentowane umiejętności kierownicze i organizatorskie, w szczególności zdolności przewodzenia, motywowania i rozwijania zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistówproven management and organisation skills, in particular the ability to lead, motivate and develop a team of highly qualified professionals
Po przeprowadzeniu badania odporności na czynniki atmosferyczne zewnętrzna powierzchnia próbek nie może wykazywać pęknięć, rys, odprysków ani zniekształceń, a średnia zmian przewodzenia Δt = T‧- T‧T‧, mierzona na trzech próbkach po zakończeniu procedury opisanej w dodatku ‧ do niniejszego załącznika, nie może przekroczyć ‧,‧ (Δ tm ≤After the test of resistance to atmospheric agents, the outer face of the samples shall be free from cracks, scratches, chipping and deformation, and the mean variation in transmission Δt = (T‧-T‧)/T‧ measured on the three samples according to the procedure described in Appendix ‧ to this Annex shall not exceed ‧,‧ (Δtm
Tu chodzi zarówno o duże pieniądze, jak i - a może nade wszystko - o ambicje przewodzenia w dziedzinie najnowszych technologii.What is at stake here is a lot of money, and also - perhaps more importantly - ambitions to be leader in the field of state-of-the-art technology.
Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego powinien mieć wartość nie wyższą niż ‧,‧ W/mK mierzoną w temperaturze ‧ K. Aby obniżyć bezwładność cieplną rury wydechowej zalecany jest stosunek grubości rury wydechowej do średnicy wynoszący ‧,‧ lub mniejThe thermal conductivity of the insulating material shall have a value no greater than ‧,‧ W/mK measured at ‧ K. To reduce the thermal inertia of the exhaust pipe a thickness-to-diameter ratio of ‧,‧ or less is recommended
Po przeprowadzeniu badania odporności na czynniki atmosferyczne, zewnętrzna powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, rys, odprysków ani zniekształceń, a średnia zmian przewodzenia Δt = (T‧ – T‧)/ T‧, mierzona na trzech próbkach po zakończeniu procedury opisanej w dodatku ‧ powinna być niższa lub równa ‧,‧ (Δ tm ≤After the test of resistance to atmospheric agents, the outer face of the samples shall be free from cracks, scratches, chipping and deformation, and the mean variation in transmission Δt = (T‧ – T‧)/ T‧ measured on the three samples according to the procedure described in Appendix ‧ to this annex shall not exceed ‧,‧ (Δtm ≤
Wynikiem prac jest dokument zawierający opis analizy teoretycznej i prób sprawdzających gwarantujących, że pojazdy i infrastruktura są kompatybilne w kategoriach przewodzenia prądów zakłócających i stabilnościThe result is a document describing the theoretical analysis and the proving tests to ensure that the vehicles and infrastructure are compatible in terms of conducted interference currents and stability
W przypadku pociągów elektrycznych, przesyłanie energii elektrycznej z podstacji rozdzielczych do pociągów wywołuje zakłócenia o dużej lub małej intensywności powodowane przewodzeniem (przez sieć jezdną i szynę) oraz promieniowaniem elektromagnetycznymFor electric trains, the supply of electricity from the distribution substation to the trains generates interference of high or low intensity by conduction (through the catenary and rail) and by electromagnetic radiation
ISO ‧-‧ Road vehicles – Electrical disturbance from conduction and coupling – Part ‧: Electrical transient conduction along supply lines only on vehicles with nominal ‧ V or ‧ V supply voltage (Pojazdy drogowe – Zaburzenia elektryczne przenoszone przez przewodzenie oraz przez sprzężenia – Cześć ‧: Przewodzenie elektrycznych przebiegów przejściowych wyłącznie wzdłuż przewodów zasilających w pojazdach z instalacją elektryczną o nominalnym napięciu zasilania ‧ V lub ‧ V), wydanie drugieISO ‧-‧ Road vehicles- Electrical disturbance from conduction and coupling- Part ‧: Electrical transient conduction along supply lines only on vehicles with nominal ‧ V or ‧ V supply voltage, second edition
w imieniu grupy PSE. - (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Podczas naszej ostatniej debaty w lipcu na temat dostępu do leków zakończyłem swoją wypowiedź wezwaniem Rady i Komisji do podjęcia jasnych i formalnych zobowiązań, które będą gwarantować aktywne zaangażowanie Europy w poszukiwanie nowych rozwiązań i jej przewodzenie w walce o dostęp do leków za przystępne ceny dla wszystkich.on behalf of the PSE Group. - (FR) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, during our last debate in July on access to medicines, I concluded my comments by calling on the Council and the Commission to make clear and formal commitments that would guarantee Europe's active involvement in finding new solutions and its desire to be a front runner in the fight for access to affordable medicines for everyone.
apeluje o uzgodnione zasady i praktyki w handlu światowym, które uwzględniają milenijne cele rozwoju oraz odpowiedzialność za przewodzenie działaniom na rzecz zwalczania zmian klimatu i promocji zdrowia; zasadniczo wzywa do zastosowania środków mających na celu zwalczanie protekcjonizmu zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza nią; wzywa do współpracy i uczciwego podejścia podczas prowadzenia dauhańskiej rundy negocjacjiCalls for agreed rules and practices in world trade that are compatible with the Millennium Development Goals and with the responsibility for leading the fight against climate change and promoting health; calls, in principle, for measures to be taken to combat protectionism both inside and outside the European Union; calls for collaboration and a fair approach to pursuing the Doha Round negotiations
Toksyna botulinowa typu A blokuje przewodzenie cholinergiczne w obrębie połączenia nerwowo-mięśniowego przez hamowanie uwalniania acetylocholinyBotulinum neurotoxin type A blocks cholinergic transmission at the neuromuscular junction by inhibiting the release of acetylcholine
Showing page 1. Found 2328455 sentences matching phrase "przewodzenie w korzeniach".Found in 324.351 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.