pronunciation: IPA: pʃɛ̃ˈɲiʦ̑a

Translations into English:

 • wheat         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  grain
   
  rodzaj zboża;
   
  Plant belonging to genus Triticum and to family Poaceae (also known as Gramineae).
 • corn           
  (noun, adjv   )
 • triticum   
 • wheats   

Other meanings:

 
wheat
 
ziarno tego zboża

Similar phrases in dictionary Polish English. (24)

metoda kolorymetryczna pomiaru rozpuszczalnych w wodzie zabarwionych fragmentów uwolnionych przez endo-1,4-beta-ksylanazę z azurinu poprzecznie związanego z arabinoksylanem pszenicyColorimetric method measuring water soluble dyed fragments released by endo-1,4-beta-xylanase from azurin-cross linked wheat arabinoxylan
Pole pszenicy z krukamiWheat Field with Crows
pszenica (ziarno)wheats
pszenica angielskaenglish wheat; rivet wheat
pszenica chlebowabread wheat; common wheat
pszenica durumdurum (triticum durum); triticum durum
pszenica jaraspring wheat
pszenica oplewionaspelt
pszenica orkiszspelt wheat; spelt; triticum spelta
pszenica ozimawinter wheat
pszenica płaskurkaemmer
pszenica płaskurka (roślina dzika)emmer (wild)
pszenica płaskurka (roślina uprawna)emmer (cultivated)
pszenica samopszaeinkorn wheat; spelt; einkorn
pszenica szklistadurum wheat (product); durum wheat
pszenica szorstkarivet wheat; english wheat
pszenica twardadurum wheat; hard wheat
pszenica twarda (ziarno)hard wheat
pszenica wysokoglutenowaprotein wheat
pszenica zwyczajnabread wheat; corn (triticum); corn; soft wheat; wheat; common wheat
pszenica zwyczajna (ziarno)soft wheat
Śnieć indyjska pszenicykarnal bunt
wirus karłowatości pszenicywheat dwarf geminivirus
ziarno pszenicycorn (soft wheat); soft wheat

    Show declension

Example sentences with "pszenica", translation memory

add example
W celu poprawy skuteczności i użyteczności mechanizmów zarządzania i kontroli, konieczna jest adaptacja systemu ustanowionego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające zintegrowany system zarządzania i kontroli niektórych wspólnotowych systemów pomocy [‧], mając na względzie włączenie systemu płatności jednolitych, systemów wsparcia dla pszenicy durum, roślin wysokobiałkowych, roślin energetycznych, ryżu, skrobi ziemniaczanej, orzechów, mleka, nasion, roślin strączkowych oraz szczególnej pomocy regionalnej, jak również kontroli przestrzegania zasad zgodności krzyżowej, modulacji i systemu doradztwa rolniczegoIn order to improve the effectiveness and usefulness of the administration and control mechanisms, it is necessary to adapt the system established by Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ November ‧ establishing an integrated administration and control system for certain Community aid schemes with a view to including the single payment scheme, the support schemes for durum wheat, protein crops, energy crops, rice, potato starch, nuts, milk, seed, grain legumes and specific regional aids as well as controls on the application of the rules on cross compliance, modulation and the farm advisory system
Zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie środków przejściowych przyjętych w odniesieniu do handlu produktami rolnymi w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, władze polskie poinformowały Komisję o zamiarze wprowadzenia na rynek maksymalnej ilości ‧ ton pszenicy pochodzącej z rezerw państwowych w ramach procedury rotacjiUnder Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ on transitional measures to be adopted in respect of trade in agricultural products on account of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia, the Polish authorities have informed the Commission that they intend to sell a maximum quantity of ‧ tonnes of wheat from national security stocks as part of a rotation procedure
protokół dodatkowy do Układu tworzącego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, w sprawie nowych zezwoleń na przywóz tureckich produktów rolnych do Wspólnoty‧, przewiduje szczególne ustalenia w sprawie przywozu pszenicy durum i mozgi kanaryjskiej, żyta i słodu pochodzących z TurcjiWhereas the Additional Protocol to the Agreement creating an Association between the European Economic Community and Turkey on new concessions for imports of Turkish agricultural products into the Community provides for special arrangements for imports of durum wheat and canary grass, rye and malt originating in Turkey
W tym celu, w oparciu o średni wskaźnik jakości ‧ przyznany reprezentatywnym odmianom, każde Państwo Członkowskie oblicza, dla każdego z parametrów jakościowych określonych w lit. a)-d), wartość procentową jaką należy przypisać innym odmianom pszenicy durum w porównaniu do wskaźnikaTo that end, based on the average quality index of ‧ attributed to the representative varieties, each Member State shall calculate, for each of quality parameters referred to in (a) to (d), the percentage to be assigned to the other durum wheat varieties in comparison with the index of
zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnejamending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the quantity covered by the standing invitation to tender for the export of common wheat held by the Austrian intervention agency
JeÊli powietrze jestzanieczyszczone , to moja pszenica nie uroÊnie , a jeÊli jest zanieczyszczona woda , to mojezwierz ́ ta zdechnà .If the air is polluted mywheat won ’ t grow , and if the water ispolluted my animals die .
Makarony alzackie wytwarza się z grysiku pszenicy durum najwyższej jakości oraz z ‧ g świeżych jaj na każdy kilogram grysikuPâtes d'Alsace is made from durum-wheat semolina of superior quality and ‧ g of fresh egg per kg of semolina
ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nrfixing the maximum export refund on common wheat in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No
W odniesieniu do pozostałego orkiszu, pszenicy zwyczajnej średniej i niskiej jakości (określonej w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧) oraz mieszanki żyta z pszenicą, objętych pozycją ‧ (pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z pszenicą), WE ustanawia kontyngent taryfowy o wielkości ‧ tonFor other spelt, medium and low quality common wheat (as specified in Annex I to Commission Regulation (EC) No ‧ (‧ June ‧), OJ L ‧, p. ‧) and meslin under item ‧ ‧ (other spelt, common wheat, and meslin), the EC shall establish a tariff quota of ‧ tonnes
jeżeli ciężar właściwy zboża oferowanego do skupu interwencyjnego różni się od stosunku ciężar/objętość ‧ kg/hl dla pszenicy zwyczajnej, ‧ kg/hl dla kukurydzy lub ‧ kg/hl dla jęczmienia, stosuje się redukcję według tabeli ‧ zamieszczonej w załączniku VIIwhere the specific weight of cereals offered for intervention differs from the weight/volume ratio of ‧ kg/hl for common wheat, ‧ kg/hl for maize and ‧ kg/hl for barley, the reductions to be applied shall be those listed in Table ‧ of Annex VII
INNE METODY STOSOWANE DO USTALENIA JAKOŚCI PSZENICY DURUMOTHER METHODS APPLICABLE TO DETERMINING THE QUALITY OF DURUM WHEAT
Triticum spelta L.- Pszenica orkiszTriticum spelta L.- Spelt wheat
Przetarg obejmuje maksymalną ilość ‧ ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do wszystkich państw trzecich, z wyjątkiem Albanii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Liechtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry oraz SzwajcariiThe invitation to tender shall cover a maximum of ‧ tonnes of common wheat for export to third countries with the exception of Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Liechtenstein, Romania, Serbia and Montenegro and Switzerland
Dzięki przetargom, które odbyły się od momentu otwarcia stałego przetargu prawie cała ilość pszenicy udostępniona podmiotom gospodarczym została wyczerpanaThe invitations to tender made since this invitation to tender was opened have almost completely exhausted the quantities made available to the economic operators
Oferta do przetargu na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich,- [rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- PoufneTender under invitation to tender for refunds on common wheat exported to certain third countries- Regulation (EC) No ‧/‧- Confidential
Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz w ramach podkontyngentu ‧ dla pszenicy zwyczajnej, o jakości innej niż jakość wysoka, złożony i przekazany Komisji w dniu ‧ listopada ‧ r., zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zostaje uwzględniony do wysokości ‧,‧ % ilości wnioskowanychEach application for an import licence for subquota ‧ for common wheat of a quality other than high quality lodged and forwarded to the Commission on ‧ November ‧ in accordance with Article ‧ and of Regulation (EC) No ‧/‧ shall be accepted at a rate of ‧,‧ % of the quantity applied for
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nrCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ fixing the maximum export refund on common wheat in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nrCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ concerning tenders notified in response to the invitation to tender for the export of common wheat issued in Regulation (EC) No
W odniesieniu do ofert przekazanych w dniach od ‧ maja do ‧ czerwca ‧ r., w ramach przetargu ogłoszonego na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, ustala się maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w wysokości ‧,‧ EUR/tFor tenders notified from ‧ May to ‧ June ‧, pursuant to the invitation to tender issued in Regulation (EC) No ‧/‧, the maximum refund on exportation of common wheat shall be ‧,‧ EUR/t
Zakup pszenicy zwyczajnej, masła i odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonych cenach, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, przeprowadza się zgodnie z przepisami sekcji I i niniejszej sekcjiBuying-in of common wheat, butter and skimmed milk powder at fixed price as referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall be carried out in accordance with the provisions of Section I and this Section
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa obliczyła, że główni producenci pszenicy i kukurydzy stracili ponad 80% rodzajów plonów, przy czym liczby te są tylko wierzchołkiem góry lodowej, ponieważ wiemy, że do tej pory jedynie około 1,7 miliona z 13 milionów wszystkich gatunków zamieszkujących Ziemię zostało zidentyfikowanych i opisanych.The Food and Agriculture Organisation (FAO) estimates that the main producer countries of wheat and maize have lost more than 80% of their original varieties, and these figures are just the tip of the iceberg, for we know that to date, only around 1.7 million of the world's estimated 13 million living species have been identified and described.
w przypadku pszenicy zwyczajnej jeden z zapisów znajdujących się w załączniku ‧ część A niniejszego rozporządzeniafor common wheat, one of the entries set out in Annex III(A) to this Regulation
jeśli odsetek ziarna połamanego pszenicy durum przekracza ‧ %, stosuje się obniżkę o ‧,‧ EUR za każde kolejne ‧,‧ punktu procentowegowhere the percentage of broken grains exceeds ‧ % for durum wheat, a reduction of EUR ‧,‧ shall be applied for each additional ‧,‧ % percentage points
ustanawiające współczynnik przydziału stosowany w ramach subkontyngentu taryfowego ‧ na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidziany przez rozporządzenie (WE) nrlaying down the allocation coefficient to be applied under tariff subquota ‧ for common wheat of a quality other than high quality opened by Regulation (EC) No
Zezwala się na obrót we Wspólnocie materiałem siewnym pszenicy ozimej niespełniającym minimalnych wymogów w zakresie zdolności kiełkowania ustanowionych w dyrektywie ‧/‧/EWG w okresie upływającym z dniem ‧ listopada ‧ r., zgodnie z warunkami wymienionymi w Załączniku do niniejszej decyzji i z zastrzeżeniem następujących warunkówThe marketing in the Community of seed of winter wheat which does not satisfy the minimum germination capacity requirements laid down in Directive ‧/‧/EEC shall be permitted, for a period expiring on ‧ November ‧, in accordance with the terms set out in the Annex to this Decision and subject to the following conditions
Showing page 1. Found 1899 sentences matching phrase "pszenica".Found in 0.467 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.