Translations into English:

  • celestial equator   

Example sentences with "równik niebieski", translation memory

add example
Równik niebieskiCelestial Equator
& kstars; pozwala odkryć nocne niebo siedząc przed ekranem komputera. Dostarcza dokładnej, graficznej reprezentacji nieba nocą o dowolnej porze i w dowolnym miejscu na Ziemi. Pokazuje ‧, ‧ gwiazd do jasności ‧ (znacznie poniżej możliwości gołego oka), ‧, ‧ obiektów dalekich (katalogi Messiera, NGC i IC), wszystkie planety, Słońce, Księżyc, setki komet i planetoid, Drogę Mleczną, ‧ gwiazdozbiorów oraz linie pomocnicze, takie jak: równik niebieski, horyzont oraz ekliptyka& kstars; lets you explore the night sky from the comfort of your computer chair. It provides an accurate graphical representation of the night sky for any date, from any location on Earth. The display includes ‧ stars to ‧th magnitude (well below the naked-eye limit), ‧ deep-sky objects (Messier, NGC, and IC catalogs), all planets, the Sun and Moon, hundreds of comets and asteroids, the Milky Way, ‧ constellations, and guide lines such as the celestial equator, the horizon and the ecliptic
Równik niebieski Bieguny niebieskie Układ współrzędnych geograficznychCelestial Equator Celestial Poles Geographic Coordinate System
Równik niebieskiThe Celestial Equator
Równik niebieski jest umownym wielkim kołem na sferze niebieskiej. Równik niebieski jest podstawowym elementem układu współrzędnych równikowych i jako taki jest zdefiniowany jako zbiór punktów o deklinacji zero stopni. Równik niebieski jest także obrazem równika ziemskiego na niebieThe Celestial Equator is an imaginary great circle on the celestial sphere. The celestial equator is the fundamental plane of the Equatorial Coordinate System, so it is defined as the locus of points with Declination of zero degrees. It is also the projection of the Earth 's equator onto the sky
Kąt odpowiadający szerokości geograficznej w układzie równikowym zwany jest deklinacją (w skrócie Dec). Mierzy on kąt obiektu poniżej lub powyżej równika niebieskiego. Współrzędna odpowiadająca długości geograficznej nosi nazwę rektascensji (w skrócie RA). Mierzy ona kąt obiektu na wschód od punktu równonocy wiosennej. W przeciwieństwie do szerokości geograficznej, rektascensja jest zazwyczaj mierzona w godzinach, a nie w stopniach, ponieważ widoczny obrót systemu współrzędnych równikowych jest blisko związany z czasem gwiezdnym oraz kątem godzinnym. Ponieważ pełna rotacja nieba zajmuje ‧ godziny, jedna godzina rektascensji odpowiada ‧ stopniom (‧ stopni/‧ godzinyThe latitudinal (latitude-like) angle of the Equatorial system is called Declination (Dec for short). It measures the angle of an object above or below the Celestial Equator. The longitudinal angle is called the Right Ascension (RA for short). It measures the angle of an object East of the Vernal Equinox. Unlike longitude, Right Ascension is usually measured in hours instead of degrees, because the apparent rotation of the Equatorial coordinate system is closely related to Sidereal Time and Hour Angle. Since a full rotation of the sky takes ‧ hours to complete, there are (‧ degrees/‧ hours) = ‧ degrees in one Hour of Right Ascension
Ekliptyka to fikcyjne wielkie koło na sferze niebieskiej po którym porusza się Słońce w ciągu roku. Oczywiście to obrót Ziemi dookoła Słońca powoduje zmianę postrzegania kierunku Słońca. Ekliptyka jest odchylona od równika niebieskiego o ‧, ‧ stopnia. Dwa miejsca w których ekliptyka przecina równik niebieski noszą nazwę punktów równonocyThe ecliptic is an imaginary Great Circle on the Celestial Sphere along which the Sun appears to move over the course of a year. Of course, it is really the Earth 's orbit around the Sun causing the change in the Sun 's apparent direction. The ecliptic is inclined from the Celestial Equator by ‧ degrees. The two points where the Ecliptic crosses the Celestial Equator are known as the Equinoxes
Równonoce są ważne przy oznaczaniu pór roku. Ponieważ znajdują się na ekliptyce, Słońce mija te punkty każdego roku. Gdy Słońce mija punkt równonocy wiosennej (zazwyczaj ‧ marca), przecina równik niebieski z południa na północ, co oznacza koniec zimy na półkuli północnej. Podobnie, gdy Słońce mija punkt równonocy jesiennej (zazwyczaj ‧ września), przekracza równik niebieski z północy na południe, co oznacza koniec zimy na półkuli południowejThe Equinoxes are important for marking the seasons. Because they are on the Ecliptic, the Sun passes through each equinox every year. When the Sun passes through the Vernal Equinox (usually on March ‧st), it crosses the Celestial Equator from South to North, signifying the end of Winter for the Northern hemisphere. Similarly, whenthe Sun passes through the Autumnal Equinox (usually on September ‧st), it crosses the Celestial Equator from North to South, signifying the end of Winter for the Southern hemisphere
Płaszczyzna równika niebieski i ekliptyki tworzą między sobą kąt ‧, ‧ stopnia. Miejsca gdzie się przecinają są punktami równonocy wiosennej i jesiennejThe Celestial Equator and the Ecliptic are set at an angle of ‧ degrees in the sky. The points where they intersect are the Vernal and Autumnal Equinoxes
Układ współrzędnych równikowych jest prawdopodobniej najbardziej popularnym układem współrzędnych niebieskich. Jest także najbardziej związany z układem współrzędnych geograficznych, ponieważ korzystają one z tej samej płaszczyzny podziału. Projekcja ziemskiego równika na sferze niebieskiej nosi nazwę równika niebieskiego. Podobnie jest w przypadku biegunów niebieskich, które są wyznaczane przez rzutowanie ziemskiego bieguna północnego i południowegoThe Equatorial coordinate system is probably the most widely used celestial coordinate system. It is also the most closely related to the Geographic coordinate system, because they use the same fundamental plane, and the same poles. The projection of the Earth 's equator onto the celestial sphere is called the Celestial Equator. Similarly, projecting the geographic Poles onto the celestial sphere defines the North and South Celestial Poles
Równik niebieski EkliptykaCelestial Equator Ecliptic
Równik niebieski i ekliptyka są wielkimi kołami na sferze niebieskiej. Miedzy nimi jest kąt ‧, ‧ stopniach. Dwa miejsca w których się przecinają nazywane są punktami równonocy. Punkt równonocy wiosennej ma współrzędne RA=‧, ‧ godzin, Dec=‧, ‧ stopni. Punkt równonocy jesiennej ma współrzędne RA=‧, ‧ godzin, Dec=‧, ‧ stopniThe Celestial Equator and the Ecliptic are two Great Circles on the Celestial Sphere, set at an angle of ‧ degrees. The two points where they intersect are called the Equinoxes. The Vernal Equinox has coordinates RA=‧ hours, Dec=‧ degrees. The Autumnal Equinox has coordinates RA=‧ hours, Dec=‧ degrees
Przykładami wielkich kół na sferze niebieskiej są: horyzont, równik niebieski i ekliptykaSome examples of great circles on the celestial sphere include: the Horizon, the Celestial Equator, and the Ecliptic
Proszę oddalać dopóki nie zobaczymy zielonej krzywej; reprezentuje ona horyzont lokalny. Jeżeli nie zostały zmienione domyślne ustawienia & kstars;, obszar pod horyzontem będzie jednolicie zielony i będzie on reprezentował powierzchnię Ziemi. Biała krzywa natomiast reprezentuje równik niebieski, zaś krzywa brązowa ekliptykę, tj. drogę po której w ciągu roku Słońce porusza się po niebie. Słońce zawsze znajduje się gdzieś na tej krzywej, a planety nigdy nie są od niej oddaloneZoom out until you can see a green curve; this represents your local horizon. If you have not adjusted the default & kstars; configuration, the display will be solid green below the horizon, representing the solid ground of the Earth. There is also a white curve, which represents the celestial equator, and a brown curve, which represents the Ecliptic, the path that the Sun appears to follow across the sky over the course of a year. The Sun is always found somewhere along the Ecliptic, and the planets are never far from it
Wzdłuż równika, w południowej hemisferze są lasy które są lustrzanym odbiciem tych z północyAcross the Equator, in the southern hemisphere there are forests that mirror those of the north
Szybkie wycofanie MONUC byłoby tragiczne w skutkach, ponieważ powstałaby jeszcze większa próżnia: ostatnie wydarzenia w rejonie równika, będące w zasadzie kolejnym objawem choroby toczącej Kongo, są tego dowodem.A hasty withdrawal by MONUC would be disastrous, as it would create an even greater vacuum: the recent events in the Equator region, which are essentially one more symptom of the Congolese disease, prove this.
wody leżące między ‧ szerokości geograficznej północnej a równikiem oraz między ‧ a ‧długości geograficznej zachodniejwaters lying between ‧? north latitude and the Equator, and between ‧? west longitude and ‧? west longitude
Linie wyznaczające szerokość geograficzną noszą nazwę równoleżników. Kreślą one koła na powierzchni Ziemi, ale jedyny z nich będący wielkim kołem to równik. Linie wyznaczające długość geograficzną to południki. Południk, który przechodzi przez Greenwich jest południkiem zerowym (długość geograficzna=‧ stopni). W przeciwieństwie do równoleżników wszystkie południki są wielkimi kołami i nie są one względem siebie równoległe: przecinają się na północnym i południowym biegunieLines of constant Latitude are called Parallels. They trace circles on the surface of the Earth, but the only parallel that is a Great Circle is the Equator (Latitude=‧ degrees). Lines of constant Longitude are called Meridians. The Meridian passing through Greenwich is the Prime Meridian (longitude=‧ degrees). Unlike Parallels, all Meridians are great circles, and Meridians are not parallel: they intersect at the north and south poles
Wody leżące między równikiem a ‧ szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od ‧ długości geograficznej wschodniejWaters lying between the Equator and ‧? south latitude, and east of ‧? east longitude
Wody leżące na północ od równika oraz na wschód od ‧o‧′ długości geograficznej wschodniejWaters lying north of the Equator, and east of ‧o‧′ east longitude
skąd można wnosić, że podobne stopniowanie zauważa się na ogół w tym samym kierunku od równika ku biegunowi. Otóż, czyż to nie jest widoczne upośledzenie, gdy w równej ilości wytworów ma się mniejszą ilość pożywienia?from which it may be inferred that a like gradation in the same direction, from equator to pole, is found generally. But is it not an obvious disadvantage for an equal product to contain less nourishment?
Obszar ten wyznaczają wycinki powierzchni kuli, której środek jest jednocześnie środkiem odniesienia światła, i której równik jest równoległy do nawierzchni drogiThat field is determined by the segments of the sphere of which the centre coincides with the centre of reference of the lamp and the equator is parallel with the ground
Narzędzie wyświetla położenie czterech największych Księżyców Jowisza (Io, Europy, Ganimedesa i Kallisto), względem Jowisza w funkcji czasu. Wykres czasu znajduje się na osi pionowej; jednostkami są dni, a czas=‧. ‧ odpowiada chwili obecnej. Oś pozioma przedstawia przesunięcie kątowe względem Jowisza w minutach kątowych. Przesunięcie mierzone jest wzdłuż równika Jowisza. Pozycja każdego księżyca podczas jego przemieszczania się wokół Jowisza rysuje w funkcji czasu sinusoidę. W celu odróżnienia, pozycja każdego księżyca rysowana jest innym kolorem; etykiety na górze okna pokazują kolory przypisane poszczególnym księżycomThis tool displays the positions of Jupiter 's four largest moons (Io, Europa, Ganymede, and Callisto) relative to Jupiter, as a function of time. Time is plotted vertically; the units are days and time=‧ corresponds to the current simulation time. The horizontal axis displays the angular offset from Jupiter 's position, in arcminutes. The offset is measured along the direction of Jupiter 's equator. Each moon 's position as a function of time traces a sinusoidal path in the plot, as the moon orbits around Jupiter. Each track is assigned a different color to distinguish it from the others; the name labels at the top of the window indicate the color used by each moon
następnie na południe do równika, następnie na wschód do południka ‧długości geograficznej zachodniejthence due south to the Equator; thence due east to the meridian at ‧? west longitude
Showing page 1. Found 3184 sentences matching phrase "równik niebieski".Found in 0.851 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.