Translations into English:

  • celestial equator   

Example sentences with "równik niebieski", translation memory

add example
Równik niebieskiCelestial Equator
Proszę oddalać dopóki nie zobaczymy zielonej krzywej; reprezentuje ona horyzont lokalny. Jeżeli nie zostały zmienione domyślne ustawienia & kstars;, obszar pod horyzontem będzie jednolicie zielony i będzie on reprezentował powierzchnię Ziemi. Biała krzywa natomiast reprezentuje równik niebieski, zaś krzywa brązowa ekliptykę, tj. drogę po której w ciągu roku Słońce porusza się po niebie. Słońce zawsze znajduje się gdzieś na tej krzywej, a planety nigdy nie są od niej oddaloneZoom out until you can see a green curve; this represents your local horizon. If you have not adjusted the default & kstars; configuration, the display will be solid green below the horizon, representing the solid ground of the Earth. There is also a white curve, which represents the celestial equator, and a brown curve, which represents the Ecliptic, the path that the Sun appears to follow across the sky over the course of a year. The Sun is always found somewhere along the Ecliptic, and the planets are never far from it
Przykładami wielkich kół na sferze niebieskiej są: horyzont, równik niebieski i ekliptykaSome examples of great circles on the celestial sphere include: the Horizon, the Celestial Equator, and the Ecliptic
Płaszczyzna równika niebieski i ekliptyki tworzą między sobą kąt ‧, ‧ stopnia. Miejsca gdzie się przecinają są punktami równonocy wiosennej i jesiennejThe Celestial Equator and the Ecliptic are set at an angle of ‧ degrees in the sky. The points where they intersect are the Vernal and Autumnal Equinoxes
Równonoce są ważne przy oznaczaniu pór roku. Ponieważ znajdują się na ekliptyce, Słońce mija te punkty każdego roku. Gdy Słońce mija punkt równonocy wiosennej (zazwyczaj ‧ marca), przecina równik niebieski z południa na północ, co oznacza koniec zimy na półkuli północnej. Podobnie, gdy Słońce mija punkt równonocy jesiennej (zazwyczaj ‧ września), przekracza równik niebieski z północy na południe, co oznacza koniec zimy na półkuli południowejThe Equinoxes are important for marking the seasons. Because they are on the Ecliptic, the Sun passes through each equinox every year. When the Sun passes through the Vernal Equinox (usually on March ‧st), it crosses the Celestial Equator from South to North, signifying the end of Winter for the Northern hemisphere. Similarly, whenthe Sun passes through the Autumnal Equinox (usually on September ‧st), it crosses the Celestial Equator from North to South, signifying the end of Winter for the Southern hemisphere
Równik niebieski jest umownym wielkim kołem na sferze niebieskiej. Równik niebieski jest podstawowym elementem układu współrzędnych równikowych i jako taki jest zdefiniowany jako zbiór punktów o deklinacji zero stopni. Równik niebieski jest także obrazem równika ziemskiego na niebieThe Celestial Equator is an imaginary great circle on the celestial sphere. The celestial equator is the fundamental plane of the Equatorial Coordinate System, so it is defined as the locus of points with Declination of zero degrees. It is also the projection of the Earth 's equator onto the sky
Równik niebieski Bieguny niebieskie Układ współrzędnych geograficznychCelestial Equator Celestial Poles Geographic Coordinate System
Równik niebieski EkliptykaCelestial Equator Ecliptic
Równik niebieskiThe Celestial Equator
& kstars; pozwala odkryć nocne niebo siedząc przed ekranem komputera. Dostarcza dokładnej, graficznej reprezentacji nieba nocą o dowolnej porze i w dowolnym miejscu na Ziemi. Pokazuje ‧, ‧ gwiazd do jasności ‧ (znacznie poniżej możliwości gołego oka), ‧, ‧ obiektów dalekich (katalogi Messiera, NGC i IC), wszystkie planety, Słońce, Księżyc, setki komet i planetoid, Drogę Mleczną, ‧ gwiazdozbiorów oraz linie pomocnicze, takie jak: równik niebieski, horyzont oraz ekliptyka& kstars; lets you explore the night sky from the comfort of your computer chair. It provides an accurate graphical representation of the night sky for any date, from any location on Earth. The display includes ‧ stars to ‧th magnitude (well below the naked-eye limit), ‧ deep-sky objects (Messier, NGC, and IC catalogs), all planets, the Sun and Moon, hundreds of comets and asteroids, the Milky Way, ‧ constellations, and guide lines such as the celestial equator, the horizon and the ecliptic
Równik niebieski i ekliptyka są wielkimi kołami na sferze niebieskiej. Miedzy nimi jest kąt ‧, ‧ stopniach. Dwa miejsca w których się przecinają nazywane są punktami równonocy. Punkt równonocy wiosennej ma współrzędne RA=‧, ‧ godzin, Dec=‧, ‧ stopni. Punkt równonocy jesiennej ma współrzędne RA=‧, ‧ godzin, Dec=‧, ‧ stopniThe Celestial Equator and the Ecliptic are two Great Circles on the Celestial Sphere, set at an angle of ‧ degrees. The two points where they intersect are called the Equinoxes. The Vernal Equinox has coordinates RA=‧ hours, Dec=‧ degrees. The Autumnal Equinox has coordinates RA=‧ hours, Dec=‧ degrees
Układ współrzędnych równikowych jest prawdopodobniej najbardziej popularnym układem współrzędnych niebieskich. Jest także najbardziej związany z układem współrzędnych geograficznych, ponieważ korzystają one z tej samej płaszczyzny podziału. Projekcja ziemskiego równika na sferze niebieskiej nosi nazwę równika niebieskiego. Podobnie jest w przypadku biegunów niebieskich, które są wyznaczane przez rzutowanie ziemskiego bieguna północnego i południowegoThe Equatorial coordinate system is probably the most widely used celestial coordinate system. It is also the most closely related to the Geographic coordinate system, because they use the same fundamental plane, and the same poles. The projection of the Earth 's equator onto the celestial sphere is called the Celestial Equator. Similarly, projecting the geographic Poles onto the celestial sphere defines the North and South Celestial Poles
Kąt odpowiadający szerokości geograficznej w układzie równikowym zwany jest deklinacją (w skrócie Dec). Mierzy on kąt obiektu poniżej lub powyżej równika niebieskiego. Współrzędna odpowiadająca długości geograficznej nosi nazwę rektascensji (w skrócie RA). Mierzy ona kąt obiektu na wschód od punktu równonocy wiosennej. W przeciwieństwie do szerokości geograficznej, rektascensja jest zazwyczaj mierzona w godzinach, a nie w stopniach, ponieważ widoczny obrót systemu współrzędnych równikowych jest blisko związany z czasem gwiezdnym oraz kątem godzinnym. Ponieważ pełna rotacja nieba zajmuje ‧ godziny, jedna godzina rektascensji odpowiada ‧ stopniom (‧ stopni/‧ godzinyThe latitudinal (latitude-like) angle of the Equatorial system is called Declination (Dec for short). It measures the angle of an object above or below the Celestial Equator. The longitudinal angle is called the Right Ascension (RA for short). It measures the angle of an object East of the Vernal Equinox. Unlike longitude, Right Ascension is usually measured in hours instead of degrees, because the apparent rotation of the Equatorial coordinate system is closely related to Sidereal Time and Hour Angle. Since a full rotation of the sky takes ‧ hours to complete, there are (‧ degrees/‧ hours) = ‧ degrees in one Hour of Right Ascension
Ekliptyka to fikcyjne wielkie koło na sferze niebieskiej po którym porusza się Słońce w ciągu roku. Oczywiście to obrót Ziemi dookoła Słońca powoduje zmianę postrzegania kierunku Słońca. Ekliptyka jest odchylona od równika niebieskiego o ‧, ‧ stopnia. Dwa miejsca w których ekliptyka przecina równik niebieski noszą nazwę punktów równonocyThe ecliptic is an imaginary Great Circle on the Celestial Sphere along which the Sun appears to move over the course of a year. Of course, it is really the Earth 's orbit around the Sun causing the change in the Sun 's apparent direction. The ecliptic is inclined from the Celestial Equator by ‧ degrees. The two points where the Ecliptic crosses the Celestial Equator are known as the Equinoxes
Wody leżące na północ od równika oraz na wschód od ‧o‧′ długości geograficznej wschodniejWaters lying north of the Equator, and east of ‧o‧′ east longitude
Małego nie uświadczysz w pobliżu RównikaYou can' t see the little one this close to the equator
Pole kąta przestrzennego określa się fragmentami kuli, której środek pokrywa się ze środkiem odniesienia światła oraz jej równik jest równoległy do powierzchni podłożaThat field of the solid angle is determined by the segments of the sphere of which the centre coincides with the centre of reference of the lamp and the equator is parallel with the ground
Tam, gdzie krzyżują się równik i międzynarodowa linia datyThat' s where the Equator and lnternational Date Line cross
Właśnie skradłaś moje serce... tak samo jak inny, najważniejszy organ na południe od równikaYou' ve already stolen my heart... as well as another prominent organ south of the equator
Łącząc ze sobą te dwa kąty można wskazać dowolną lokalizację na Ziemi. Na przykład Warszawa ma szerokość geograficzną ‧ stopni na północ oraz długość geograficzną ‧ stopni na wschód. Tak więc wektor narysowany ze środka Ziemi do punktu ‧ stopnie powyżej równika i ‧ stopni na wschód od Greenwich będzie przechodził przez WarszawęBy combining these two angles, any location on Earth can be specified. For example, Baltimore, Maryland (USA) has a latitude of ‧ degrees North, and a longitude of ‧ degrees West. So, a vector drawn from the center of the Earth to a point ‧ degrees above the Equator and ‧ degrees west of Greenwich, England will pass through Baltimore
OK, jeżeli to jest równik, podążymy tędyOK, if this is the equator, we' ‧ head up this way
Wykreśl krzywą wysokości Słońca. Upewnij się, że lokalizacja geograficzna nie jest w okolicy równika. Zmień datę na dowolną w czerwcu, a następnie na dowolną w styczniu. Z łatwością można zauważyć, dlaczego mamy pory roku. W zimie Słońce przez większość czasu jest poniżej linii horyzontu (dni są krótsze), a jego wysokość nigdy nie jest dużaPlot the Sun 's Altitude curve. Make sure the geographic location is not near the equator. Change the Date to some time in June, and then again to sometime in January. You can see easily why we have seasons; in the winter, the Sun is above the horizon for less time (the days are shorter), and its altitude is never very high
Obszar ten wyznaczają wycinki powierzchni kuli, której środek jest jednocześnie środkiem odniesienia światła, i której równik jest równoległy do nawierzchni drogiThat field is determined by the segments of the sphere of which the centre coincides with the centre of reference of the lamp and the equator is parallel with the ground
Prąd niesie ciepło słoneczne z równika na północHeat from the sun arrives at the equator and is carried north by the ocean
Showing page 1. Found 3184 sentences matching phrase "równik niebieski".Found in 2.103 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.