Translations into English:

  • regeneration   
    (noun   )
  • revitalization   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

rewitalizacja drzewostanuforest rehabilitation

Example sentences with "rewitalizacja", translation memory

add example
W związku z tym nowy cel spójności terytorialnej włączony do traktatu lizbońskiego powinien zachęcić wszystkie szczeble sprawowania rządów do uwzględnienia tych dysproporcji we wszystkich działaniach sektorowych w miastach w ramach całościowych strategii rewitalizacji miastIn this regard, the new territorial cohesion objective added in the Lisbon Treaty should spur all levels of government to take these disparities into account in all urban sectoral policies, within the framework of integrated urban regeneration strategies
W swej Białej Księdze zatytułowanej „Strategia rewitalizacji kolei Wspólnoty” z ‧ r. Komisja ogłosiła drugi środek w sektorze kolei konwencjonalnej a następnie zamówiła przeprowadzenie badań dotyczących integracji krajowych systemów kolejowych, których wyniki opublikowano w maju ‧ r. wraz z zaleceniem przyjęcia dyrektywy opartej na podejściu przyjętym w sektorze kolei dużych prędkościIn its White Paper entitled
zaleca państwom członkowskim skuteczniejsze wykorzystywanie stwarzanych przez sport możliwości w dziedzinie tworzenia miejsc pracy, sprzyjania wzrostowi gospodarczemu i ożywienia szczególnie regionów znajdujących się w niekorzystnym położeniu oraz aby państwa członkowskie i Unia odpowiednio wspierały sport poprzez istniejące unijne programy finansowania, oraz podkreśla w tym kontekście ważną rolę, jaką sport może odgrywać w dziedzinie integracji społecznej; docenia rolę wpływów z transmisji w mediach i innych praw własności intelektualnej we wzroście wydatków na projekty lokalne i projekty rewitalizacjiRecommends that Member States make more effective use of the potential of sport to create jobs and promote economic growth and revitalisation, particularly in disadvantaged areas and that Member States and the Union support sport accordingly through existing EU funding programmes and in this light underlines the important role sport can play in the field of social inclusion; recognises the role of income from media and other intellectual property rights in the growth of expenditure on revitalisation and community projects
Aspekty społeczne rewitalizacji miast i dzielnic miejskichSocial Aspects of Urban Regeneration.
Tworzenie instrumentów partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego na przykładzie Lokalnych Programów Rewitalizacji Krakowa - instrumentalizacja modelu partycypacjiParticipatory spatial planning as exemplified by Lokalne Programy Rewitalizacji Krakowa (Local Programs for Revitalization of Krakow). – Instrumentalisation of the public inclusion model
Rewitalizacja i rekultywacja terenów pogórniczych dla celow turystycznych i rekreacyjnych na przykładzie Kopalni "Guido" w ZabrzuRevitalization and the rehabilitation of areas after the mining activity for tourist and recreational destinations on the example of the Mine "Guido" in Zabrze.
Aby zwiększyć skuteczność działań publicznych, wiele samorządów lokalnych i regionalnych opracowało nowe formy zarządzania miastami, dzięki czemu programy rewitalizacji miast są bliższe lokalnym realiomIn order to maximise the efficiency of public policy, many local and regional authorities have already developed new forms of urban governance that bring urban regeneration programmes closer to the ground
Przemiany przestrzeni i rewitalizacja Sanoka po 1989 rokuSpace transformation and regeneration in Sanok after year 1989
Konsolidacja jednolitego rynku jest równie ważna z punktu widzenia rewitalizacji gospodarki, jak pozostałe dwie inicjatywy: wzmocnienie zarządzania gospodarczego i strategia Europa 2020.Consolidation of the Single Market is just as significant for reviving the economy as the other two initiatives: the reinforcement of economic management and the 2020 strategy.
środowisko, w tym inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę oraz z gospodarką wodną i odpadami; oczyszczanie ścieków oraz jakość powietrza; zapobieganie pustynnieniu, kontrola tego zjawiska i walka z nim; zintegrowany system zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli; pomoc w celu minimalizacji skutków zmian klimatu; rekultywacja środowiska naturalnego, w tym skażonych terenów i gruntów, oraz rewitalizacja terenów poprzemysłowych; propagowanie różnorodności biologicznej i ochrony przyrody, w tym inwestycje w tereny NATURA ‧; pomoc dla MŚP w zakresie propagowania zrównoważonych wzorców produkcji poprzez wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem oraz wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiskaenvironment, including investments connected with water supply and water and waste management; waste-water treatment and air quality; prevention, control and fight against desertification; integrated pollution prevention and control; aid to mitigate the effects of climate change; rehabilitation of the physical environment, including contaminated sites and land and brownfield redevelopment; promotion of biodiversity and nature protection, including investments in NATURA ‧ sites; aid to SMEs to promote sustainable production patterns through the introduction of cost-effective environmental management systems and the adoption and use of pollution-prevention technologies
Wkład wspólnotowy do programu ustanowionego na mocy niniejszego rozporządzenia przyznawany jest w celu udzielenia wsparcia finansowego na rzecz środków związanych z likwidacją elektrowni jądrowej Bohunice V‧, mających na celu rewitalizację środowiska z poszanowaniem dorobku prawnego oraz na rzecz modernizacji konwencjonalnych zdolności wytwórczych w celu zastąpienia zdolności wytwórczych dwóch reaktorów elektrowni jądrowej Bohunice V‧, a także innych środków wynikających z decyzji o zamknięciu i likwidacji tej elektrowni, przyczyniających się do niezbędnej restrukturyzacji, rewitalizacji środowiska oraz modernizacji sektorów produkcji, przesyłu i dystrybucji energii na Słowacji, a także poprawy bezpieczeństwa dostaw energii i efektywności energetycznej na SłowacjiThe Community contribution to the programme under this Regulation shall be granted for the purpose of providing financial support for measures connected with the decommissioning of the Bohunice V‧ nuclear power plant, measures for environmental upgrading in line with the acquis and for modernising conventional production capacity to replace the production capacity of the two reactors at the Bohunice V‧ power plant and other measures which stem from the decision to close and decommission this plant and which contribute to the necessary restructuring, upgrading of the environment and modernisation of the energy production, transmission and distribution sectors in Slovakia as well as to enhancing security of supply and energy efficiency in Slovakia
wkład w zapobieganie konfliktom i pomoc w stwarzaniu warunków do osiągania postępu w rozstrzyganiu konfliktów, w tym przez zalecenia dotyczące działań związanych ze społeczeństwem obywatelskim i rewitalizacją terytoriów bez uszczerbku dla zobowiązań Komisji wynikających z Traktatu WEcontribute to the prevention of conflicts and to assist in creating the conditions for progress on settlement of conflicts, including through recommendations for action related to civil society and rehabilitation of the territories without prejudice to the Commission's responsibilities under the EC Treaty
Chciałbym odnieść się do dwóch konkretnych spraw ujętych w tym sprawozdaniu: rewitalizacji społeczności wrażliwych, w skład których wchodzą przede wszystkich mieszkańcy obszarów wiejskich i peryferyjnych, oraz rozwoju mikroregionów znajdujących się w gorszej sytuacji, mających nietypową sytuację w porównaniu do szczególnych cech danego kraju i praktycznie niewidocznych w bieżących statystykach.I would like to touch upon two concrete areas covered in the report: revitalising vulnerable communities, consisting mainly of people in rural and peripheral areas, and developing the micro-regions that are lagging behind, have an irregular situation in relations to the individual countries' specific characteristics and are almost absent from the current statistics.
Środowiskowe Gimnazjum Socjoterapeutyczne jako krok w kierunku rewitalizacji społecznejenviromental socioterapetic junior high school as a step towards social revitalization
Rewitalizacja gminy Skępe a pozyskiwanie funduszy strukturalnych. Stan obecny. PerspektywyRevitalization of Skępe community in terms of structural funding. Current status. Way of looking
Pragnie podkreślić, że UE może odegrać istotną rolę we wspieraniu strategii rewitalizacji miaststresses that the EU can play a crucial role in supporting urban regeneration strategies
rewitalizacja dworców kolejowych wraz z terenami przyległymirailway station and adjacent areas revitalisation
Sytuacja przestrzenno - społeczno - gospodarcza miasta Działdowa a potrzeba rewitalizacjiSpatial, economic and social situation of the city Dzialdowo and the need of the revitalization
Sztuka jako narzędzie rewitalizacji miastPublic art as a method of City Revitalization
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie wybranych miast PolskiPosturban areas revitalisation on-site of selected polish cities
gorzowska fabryka kreatywności-rewitalizacja obszaru poprzemysłowego dawnej fabryki juty na zawarciu w gorzowie wlkp.gorzow creativity factory-revitalization of post-industral area of jute`s former factory on zawarcie in gorzów wlkp.
Współczesny kształt Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy. Organizacja i projekty rewitalizacji.Present structure and current situation of the Zygmunt Jan Rumel Public Library in Praga Południe District of the capital city of Warsaw. Organisation and revitalisation projects.
Uważa, że w następnym okresie programowania przejście od renowacji miast skoncentrowanej na środowisku naturalnym i kształtowanym przez człowieka do rewitalizacji powinno prowadzić do poszerzenia zakresu interwencji za pomocą szeregu priorytetów tematycznych, tak aby miasta europejskie odpowiadały w przyszłości oczekiwaniom obywateli, posiadały infrastrukturę i warunki pozwalające na wykorzystanie wiedzy i kompetencji zawodowych pracowników, stanowiły trwałe i atrakcyjne środowisko życia, pracy i odpoczynku, oferowały wszystkim bez wyjątku jak najwięcej możliwości i korzystały jak najoszczędniej z zasobów naturalnych, a tym samym funkcjonowały zgodnie z zasadami konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarkiconsiders that the transition from urban renovation, where the focus is on the physical and human environment, to urban regeneration programmes should take place during the next planning period by broadening the scope of intervention to include a series of thematic priorities, with a view to ensuring that the European cities of the future can meet their citizens’ expectations, providing infrastructure and environments that utilise workers’ skills and employment opportunities, that they are viable and attractive environments for living, working and leisure, and that they offer optimum opportunities for all without exception, using natural resources as sparingly as possible, since they will be operating in a competitive low-carbon economy
Społeczny wymiar rewitalizacji na przykładzie osiedla Cytadela PołudniowaThe South Citadel’s Regeneration
Funkcje kulturalne w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych na obszarze Metropolii SilesiaCultural functions in the process of revitalisation of post-industrial areas within the Silesian Metropolis
Showing page 1. Found 360 sentences matching phrase "rewitalizacja".Found in 0.287 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.