Translations into English:

  • regeneration   
    (noun   )
  • revitalization   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

rewitalizacja drzewostanuforest rehabilitation

Example sentences with "rewitalizacja", translation memory

add example
uważa, że Nagroda Unii Europejskiej związana z Dziedzictwem Kulturowym, przyznawana przez federację EUROPA NOSTRA, jest wartościową inicjatywą, która powinna być kontynuowana w przyszłości; uważa, że w związku z tym i w szerszym kontekście należy wprowadzić nową kategorię nagród za najlepszą całościową rewitalizację społeczności tradycyjnej, aby zachęcić te z nich, którym udało się zachować w całości lub częściowo swój charakter architektoniczny, do kontynuowania starań o wsparcieConsiders that the European Union Cultural Heritage Prize administered by Europa Nostra is a valuable initiative which should be followed up in future; considers that, in this connection and in a wider context, a new category of awards for the best overall restoration of a traditional community should be introduced to encourage those communities which have managed to conserve all or part of their traditional configurations to step up their efforts in this direction
Konsolidacja jednolitego rynku jest równie ważna z punktu widzenia rewitalizacji gospodarki, jak pozostałe dwie inicjatywy: wzmocnienie zarządzania gospodarczego i strategia Europa 2020.Consolidation of the Single Market is just as significant for reviving the economy as the other two initiatives: the reinforcement of economic management and the 2020 strategy.
Popiera rozbudowę sieci transportu drogowego i rewitalizację lotnisk regionalnych ze względu na potencjalne korzyści dla zatrudnienia, dostępności, turystyki oraz bardziej zrównoważony regionalny rozwój gospodarczy i odbudowęSupports the development of road transport networks and revitalisation of regional airports in view of the potential benefits of employment, access, tourism and more balanced regional economical development and regeneration
Zarządzanie programami rewitalizacji poprzez zapisy w wybranych RPO 2007-2013 - ich efekty w naborach i realizacjach.Management of revitalization programmes in selected RPO records 2007 - 2013 - their influent on recruitments and motions.
Rewitalizacja fortów jako metoda na pozyskanie nowych terenów rekreacyjnych w m.st. WarszawaRevitalization of a fortress as a way of creation of new recreational areas in Warsaw
Wpływ współczesnych procesów rzeźbotwórczych na możliwość rewitalizacji kasb i ksarów w południowym Maroku.The influence of contemporary landscape processes on the possibility of revitalization of kasbahs and ksours in southern Morocco
Kontakty interpersonalne w Internecie: dezintegracja czy rewitalizacja?Interpersonal contacts in the Internet: disintegration or revival?
W świetle tej oceny może okazać się konieczne wyeksponowanie w kolejnym okresie programowania szczególnego charakteru inicjatyw w zakresie rewitalizacji miast w ramach funduszy strukturalnych oraz poprawienie koordynacji z innymi działaniami w ramach europejskiej agendy miejskiejIn the light of this evaluation, it could be deemed necessary to reinforce the specific character of urban regeneration initiatives within the Structural Funds during the next programming period and also to improve its coordination with other policies within a European Urban Agenda
przypomina, że po rozszerzeniu należy nadal wzmacniać na poziomie nowych Państw Członkowskich i regionów osie rozwoju związane z polityką miejską, takie jak gospodarka mieszkaniowa i rewitalizacja obszarów miejskich, infrastruktura, transport, turystyka, środowisko naturalne, eliminacja odpadów, dostawa wody, kultura, kształcenie, edukacja, opieka społeczna i zdrowieRecalls that urban policy development priorities must continue to be reinforced at Member State and regional level after enlargement, to include housing and revitalisation of urban areas, infrastructure, transport, tourism, the environment, waste disposal, water supply, culture, training, education, social care and health
Zwraca uwagę na fakt, że niektóre obszary miejskie cierpią z powodu problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych, odnotowuje przy tym jednak wiele przykładów pomyślnej rewitalizacji miast w Europie sfinansowanej przy współudziale UEnotes that some urban areas have been blighted by of environmental, economic and social problems, but also notes many examples of successful urban regeneration in Europe, funded with assistance of the EU
Celem zintegrowanych strategii musi być zagwarantowanie, że ilekroć modyfikowane będą sieci transportowe bądź podejmowana będzie zabudowa lub rewitalizacja terenu, każdy kolejny krok będzie posunięciem we właściwym kierunkuThe purpose of the integrated strategies must be to ensure that every time that transport networks are modified or that physical development and redevelopment take place, each successive step represents a move in the right direction
Rola samorzadu terytorialnego w procesie rewitalizacji przestrzeni miejskiej Poznania w latach 1990-2009The role of the local government in a process of revitalization of Poznan's urban space from 1990 to 2009
Partycypacja obywatelska w procesie rewitalizacji na przykładzie planowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji osiedla Nikiszowiec w Katowicach.The participation of citizens in the process of revitalizing using the example of the preparation of the Integrated Revitalization Programme Nikiszowiec estate in Katowice.
Państwa muszą zarządzać budżetami, stosując się do sprawdzonych zasad administracji - nie uciekając się do rewitalizacji przy wykorzystaniu wydatków publicznych, gdyż jest to krótkoterminowa zachęta, a nie trwałe rozwiązanie.States do need to manage their budgets according to good housekeeping rules, not by revitalisation through public expenditure, which is a short-term sweetener but never a lasting solution.
Nadaje rangę istotnego priorytetu kwestii zwalczania zanieczyszczenia zasobów naturalnych przez człowieka; uważa, że jest to ważny aspekt rewitalizacji miast i przywiązuje szczególną wagę do działań w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniomgives high priority to combating the pollution of natural resources caused by human activities, which is a key concern in urban regeneration, placing particular emphasis on actions that support pollution prevention
Zmiany społeczno-gospodarcze w obrębie starówki bielskiej w Bielsku-Białej pod wpływem rewitalizacjithe influence of the revitalization upon socioeconomic changes within bielsko-biała old town.
Dzięki zreformowaniu przepisów regulujących działalność partii, Unia Europejska może wykorzystać tę szansę dla wspomagania procesu rewitalizacji europejskich partii politycznych.By reforming the regulation of party activities, the European Union could use this opportunity to promote the revitalisation of European political parties.
Europejska Stolica Kultury - wpływ programu na rewitalizację miast przemysłowych oraz rozwój współpracy kulturalnej w Europie„European Capital of Culture” event – impact on the urban regeneration and contribution to the development of the cultural cooperation in Europe.
Wpływ rewitalizacji na przeobrażenia społeczno-przestrzenne miasta (na przykładzie Łowicza)Impact of the revitalization of the city’s downtown on socio – spatial transformation (the case of Lowicz)
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze miasta PiłaRevitalization of degraded areas in Piła
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych w PolsceRevitalization of postindustrial buildings in Poland
Współczesny kształt Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy. Organizacja i projekty rewitalizacji.Present structure and current situation of the Zygmunt Jan Rumel Public Library in Praga Południe District of the capital city of Warsaw. Organisation and revitalisation projects.
Rewitalizacja Starego Miasta i strefy śródmiejskiej w RzepinieRevitalization of the Old Town and city center zone in Rzepin
Rewitalizacja kwartału zabudowy w mieście Głogów ograniczonego ulicami :gen.Władysława Sikorskiego, Przemysłową, Towarową oraz Wojska Polskiegothe revitalization of the housing district in Głogów bounded by Gen.Władysława Sikorskiego, Przemysłowa, Towarowa and Wojska Poslkiego street
Rewitalizacja Zakładów Lniarskich i osady fabrycznej ŻyrardówRevitalization of linen factories and factory settlement in Żyrardów
Showing page 1. Found 360 sentences matching phrase "rewitalizacja".Found in 0.428 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.