Translations into English:

  • regeneration   
    (noun   )
  • revitalization   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

rewitalizacja drzewostanuforest rehabilitation

Example sentences with "rewitalizacja", translation memory

add example
wkład w zapobieganie konfliktom i pomoc w stwarzaniu warunków do osiągania postępu w rozstrzyganiu konfliktów, w tym przez zalecenia dotyczące działań związanych ze społeczeństwem obywatelskim i rewitalizacją terytoriów bez uszczerbku dla zobowiązań Komisji wynikających z Traktatu WEcontribute to the prevention of conflicts and to assist in creating the conditions for progress on settlement of conflicts, including through recommendations for action related to civil society and rehabilitation of the territories without prejudice to the Commission's responsibilities under the EC Treaty
Procesy rewitalizacji a wizerunek i funkcje przestrzeni miejskiej na przykładzie SkierniewicThe processes of regeneration and the image and functions of urban space - Skierniewice case
Rola Mikroprogramu w rewitalizacji dzielnicy Praga Północ m.s.t WarszawyThe role of Microprogram of revitalisation in Urban regeneration of Warsaw’s district–PragaPółnoc
wskazuje na fakt, że rolnictwo i leśnictwo odgrywają zasadniczą rolę w utrzymaniu jakości gleb oraz ich rewitalizacji, a w interesie rolników i leśników leży zachowanie swojej ziemi w dobrym stanie jako podstawy do produkcji; zauważa, że należy unikać trwałego uszczelniania gleb o wysokiej wartości ekologicznej lub produkcyjnej oraz pokrywania ich sztucznymi powierzchniami w rezultacie procesów urbanizacyjnych i rozbudowy infrastruktury, zwłaszcza w dorzeczach, na żyznych gruntach ornych i w strefach przybrzeżnych; wzywa wszystkie organy publiczne, od szczebla lokalnego po wspólnotowy, do zwrócenia szczególnej uwagi na strefy przybrzeżne, podlegające szczególnej presji wskutek działalności ludzkiejPoints out that agriculture and forestry play a crucial role in maintaining soil quality and revitalising soil, and that there is considerable self-interest on the part of those engaged in farming and forestry in maintaining their land in good condition as a basis of production; draws attention to the need to avoid the permanent sealing of soils of high ecological or productive value, and prevent them from being covered with artificial surfaces as a result of urban development and other infrastructure, especially those located in zones such as river plains, fertile farmland and coastal zones; calls for all public authorities from local to Community level to pay particular attention to the latter, which are under strong pressure from human activity
Zarządzanie programami rewitalizacji poprzez zapisy w wybranych RPO 2007-2013 - ich efekty w naborach i realizacjach.Management of revitalization programmes in selected RPO records 2007 - 2013 - their influent on recruitments and motions.
W swej Białej Księdze zatytułowanej „Strategia rewitalizacji kolei Wspólnoty” z ‧ r. Komisja ogłosiła drugi środek w sektorze kolei konwencjonalnej a następnie zamówiła przeprowadzenie badań dotyczących integracji krajowych systemów kolejowych, których wyniki opublikowano w maju ‧ r. wraz z zaleceniem przyjęcia dyrektywy opartej na podejściu przyjętym w sektorze kolei dużych prędkościIn its White Paper entitled
proces rewitalizacji bydgoszczy na wybranych przykładachBydgoszcz revitalization process on selected examples
Kulturowy wymiar rewitalizacji terenów postindustrialnych i staromiejskich na terenie województwa Śląskiego. Analiza wybranych przykładówCultural aspect of revitalization process of post-industrial and old town areas on Silesian region. Analysis of selected examples
Rewitalizacja przyrodniczych i kulturowych walorów Uzdrowiska Żegiestów Zdrój.Revitalization of natural and cultural virtues of Żegiestów Zdrój.
Nowe Zabłocie-lepsze Zabłocie? Studium rewitalizacji krakowskiej dzielnicy przemysłowej Zabłocie.New Zabłocie - better Zabłocie? Revitalization of Cracow's post-industrial district - case study.
"Smolna Is The Best". Rewitalizacja kamienicy"Smolna Is The Best". Revitalization of an old tenement house
rewitalizację środowiska zgodnie z dorobkiem oraz na środki modernizacji elektrociepłowni Elektrėnai na Litwie, które to działania mają podstawowe znaczenie dla realizacji celów zastąpienia zdolności produkcyjnej obu reaktorów elektrowni jądrowej Ignalina, ienvironmental upgrading in line with the acquis and measures to modernise the Elektrėnai thermal power plant in Lithuania as the key replacement for the production capacity of the two reactors at the Ignalina nuclear power plant, and
Popiera wszystkie istniejące inicjatywy, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast, a zwłaszcza do całościowej rewitalizacji miast, w kontekście polityki spójności – chodzi tu o część funduszy strukturalnych przeznaczoną dla miast, o audyt miejski, atlas miejski, program Urbact i inicjatywę Jessicasupports all existing initiatives contributing to sustainable urban development, and in particular to integrated urban regeneration, in the context of cohesion policy, namely the urban strand of the Structural Funds, the Urban Audit, the Urban Atlas, the URBACT programme and the JESSICA initiative
Internet jako narzędzie rewitalizacji zachodniosłowiańskich języków mniejszościowychThe Internet as a Tool for Revitalisation of West Slavic Minority Languages
Programy rewitalizacji miast powinny obejmować innowacyjne środki, które przekształciłyby zjawiska właściwe wielkim aglomeracjom w centrach miast w atuty, z których korzystałaby ludność lokalnaUrban regeneration programmes should seek innovative ways of turning the agglomeration effects of central urban areas to the advantage of local populations
nalega, aby Unia Europejska, państwa członkowskie, władze lokalne i pozarządowe organizacje kulturalne podjęły działania na rzecz ochrony i rewitalizacji europejskiego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w małych społecznościach tradycyjnych, oraz na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat ich znaczeniaUrges the European Union, the Member States, the local authorities and cultural, non-governmental organisations to take action to protect and rehabilitate Europe's cultural heritage, particularly small traditional communities, and raise public awareness of its importance
Rekultywacja i rewitalizacja Zwałowiska Zewnętrznego Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów".Recultivation and revitalization of external dumping ground of the Lignite Mine
Koncepcja rewitalizacji obszaru przydworcowego w Stargardzie SzczecińskimRevitalistaion Project of Peristational Area of Stargard Szczecinski Train Station
Komisja ponownie obiecuje także zaangażowanie w rewitalizację rolnictwa i rozwój gospodarki proekologicznej, zarówno przez innowacyjne formy finansowania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, jak i wsparcie transferu technologii przyjaznych dla środowiska i technologii zrównoważonychThe Commission also renews its commitment to revitalise agriculture and invest in green growth through innovative financing to tackle climate change and support for the transfer of environmentally sustainable technologies
Chciałbym, aby Komisja przedstawiła nowy plan rewitalizacji gospodarczej - nie tylko teoretyczny, ale skoordynowany plan działań inwestycyjnych.I would like to see the Commission coming up with a new economic revitalisation plan - not a theoretical one, but a coordinated investment action.
mając na uwadze, że pojęcie trwałego rozwoju miejskiego można zdefiniować jako wkład miast oraz aglomeracji i obszarów miejskich we wzrost, innowację i spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, co obejmuje rewitalizację miast i np. modernizację miejskiej infrastruktury transportowej i budynków mieszkalnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rewitalizację budynków mieszkalnych z prefabrykowanej płytywhereas the concept of sustainable urban development is defined as the contribution of towns and cities and urban agglomerations or areas to growth, innovation and economic, social and territorial cohesion, which includes urban revitalisation, for example the renovation of urban transport infrastructure and urban housing with particular attention on revitalisation of prefabricated slab housing estates
Rewitalizacja fortów jako metoda na pozyskanie nowych terenów rekreacyjnych w m.st. WarszawaRevitalization of a fortress as a way of creation of new recreational areas in Warsaw
Rewitalizacja jako szansa przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta na przykładzie LegnicyRevitalization: a chance of modifying functional and spatial structure of the city on the basis of Legnica
Problemy rewitalizacji osiedla Majowego w Szczecinie w aspekcie doświadczeń krajowych i europejskich.Problems of revitalization the housing district Majowe in Szczecin in terms of national and european experience.
Chciałbym odnieść się do dwóch konkretnych spraw ujętych w tym sprawozdaniu: rewitalizacji społeczności wrażliwych, w skład których wchodzą przede wszystkich mieszkańcy obszarów wiejskich i peryferyjnych, oraz rozwoju mikroregionów znajdujących się w gorszej sytuacji, mających nietypową sytuację w porównaniu do szczególnych cech danego kraju i praktycznie niewidocznych w bieżących statystykach.I would like to touch upon two concrete areas covered in the report: revitalising vulnerable communities, consisting mainly of people in rural and peripheral areas, and developing the micro-regions that are lagging behind, have an irregular situation in relations to the individual countries' specific characteristics and are almost absent from the current statistics.
Showing page 1. Found 360 sentences matching phrase "rewitalizacja".Found in 0.515 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.