Translations into English:

  • refuse shredder   
     
    A machine used to break up refuse material into smaller pieces by tearing and/or impact. (Source: PORT)
     
    maszyna stosowana do rozdrabniania odpadów na mniejsze kawałki poprzez rozrywanie lub zgniatanie

Example sentences with "rozdrabniacz odpadów", translation memory

add example
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Tribunale di Ancona- Wykładnia dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie odpadów (Dz.U. L ‧, s. ‧) i decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. zastępującej decyzję ‧/‧/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. ‧ lit. a) dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady ‧/‧/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L ‧, s. ‧)- pojęcie tymczasowego składowani- prawo producenta odpadów mieszania ze sobą odpadów oznaczonych różnym kodami europejskiego katalogu odpadów zawartego w decyzji ‧/‧/WEReference for a preliminary ruling- Tribunale di Ancona- Interpretation of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ on waste (OJ ‧ L ‧, p. ‧) and of Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ May ‧ replacing Decision ‧/‧/EC establishing a list of wastes pursuant to Article ‧(a) of Council Directive ‧/‧/EEC and Council Decision ‧/‧/EC establishing a list of hazardous waste pursuant to Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC on hazardous waste (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Notion of temporary deposit- Right of the producer to mix together items of waste covered by different codes in the European Waste Catalogue provided for in Decision ‧/‧/EC
Rada w swojej rezolucji z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspólnotowej strategii w zakresie zarządzania odpadami ponowiła swoje przekonanie, że zapobieganie powstawaniu odpadów powinno być pierwszym priorytetem jakiejkolwiek racjonalnej polityki w odniesieniu do odpadów w stosunku do minimalizacji produkcji odpadów i niebezpiecznych właściwości odpadów. Rada w swojej rezolucji z dnia ‧ lutego ‧ r. podkreśla istotę wspólnotowych kryteriów dotyczących wykorzystania odpadów, potrzebę odpowiednich norm emisji w celu zastosowania w spalarniach, potrzebę rozważenia środków monitoringu w istniejących spalarniach oraz potrzebę rozważenia przez Komisję zmiany prawodawstwa wspólnotowego odnoszącego się do spalania odpadów z odzyskiem energii celem uniknięcia przemieszczeń na dużą skalę odpadów przeznaczonych do spalania lub współspalania we WspólnocieIn its Resolution of ‧ February ‧ the Council also underlines the importance of Community criteria concerning the use of waste, the need for appropriate emission standards to apply to incineration facilities, the need for monitoring measures to be envisaged for existing incineration plants, and the need for the Commission to consider amending Community legislation in relation to the incineration of waste with energy recovery in order to avoid large-scale movements of waste for incineration or co-incineration in the Community
zgodnie ze strategią Wspólnoty dotyczącą gospodarowania odpadami, wymienioną w rezolucji Rady z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie polityki dotyczącej odpadów‧ oraz w dyrektywie Rady ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie odpadów‧, gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi powinno obejmować w pierwszym rzędzie zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych, oraz w ramach dodatkowych zasad podstawowych, wielokrotne użycie opakowań, recykling oraz inne formy odzysku odpadów opakowaniowych, a co za tym idzie zmniejszenie ilości ostatecznie unieszkodliwianych odpadówWhereas, in line with the Community strategy for waste management set out in Council resolution of ‧ May ‧ on waste policy and Council Directive ‧/EEC of ‧ July ‧ on waste, the management of packaging and packaging waste should include as a first priority, prevention of packaging waste and, as additional fundamental principles, reuse of packaging, recycling and other forms of recovering packaging waste and, hence, reduction of the final disposal of such waste
Dyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie odpadów, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ września ‧ r., jak i decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. zastępująca decyzję ‧/‧/WE ustanawiająca wykaz odpadów zgodnie z art. ‧ lit. a) dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w sprawie odpadów oraz decyzji Rady ‧/‧/EWG ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE w sprawie odpadów niebezpiecznych nie zakazują producentowi odpadów mieszania odpadów oznaczonych różnymi kodami wykazu załączonego do decyzji ‧/‧ w trakcie ich tymczasowego składowania w czasie zbiórki w miejscu ich wytwarzaniaCouncil Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ on waste, as amended by Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ September ‧, and Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ May ‧ replacing Decision ‧/‧/EC establishing a list of wastes pursuant to Article ‧(a) of Council Directive ‧/‧/EEC on waste and Council Decision ‧/‧/EC establishing a list of hazardous waste pursuant to Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC on hazardous waste do not preclude a producer of waste mixing together items of waste covered by different codes in the list annexed to Decision ‧/‧ during their temporary storage, pending collection, on the site where they are produced
ilość odpadów objętych obowiązkiem sprawozdawczości zgodnie z ustępem ‧, transferowanych poza miejsce powstania w roku sprawozdawczym, z wyszczególnieniem odpadów niebezpiecznych i innych odpadów, w celu poddania jakiemukolwiek procesowi odzysku lub unieszkodliwienia, oznaczając odpowiednio literą R albo D w zależności od tego, czy odpady są przeznaczone do odzysku czy do unieszkodliwienia zgodnie z załącznikiem III, a także, w odniesieniu do transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych, nazwa i adres podmiotu unieszkodliwiającego lub prowadzącego odzysk odpadów oraz rzeczywiste miejsce unieszkodliwiania lub odzysku odpadów, do którego nastąpił transferthe amount of waste required to be reported pursuant to paragraph ‧ transferred off-site in the reporting year, distinguishing between hazardous waste and other waste, for any operations of recovery or disposal, indicating respectively with R or D whether the waste is destined for disposal or recovery pursuant to Annex ‧ and, for transboundary movements of hazardous waste, the name and address of the disposer or recoverer of the waste and the actual disposal or recovery site receiving the transfer
Na użytek niniejszego rozdziału spalarnie odpadów i współspalarnie odpadów obejmują wszystkie linie spalania odpadów lub współspalania odpadów, przyjmowanie odpadów, magazynowanie odpadów, znajdujące się na miejscu urządzenia do obróbki wstępnej, systemy dostarczania odpadów, paliwa i powietrza, kotły, urządzania do oczyszczania gazów odlotowych, znajdujące się na miejscu urządzenia do przetwarzania lub magazynowania pozostałości i ścieków, kominy, urządzenia i systemy sterowania operacjami spalania lub współspalania, oraz do rejestracji i monitorowania warunków spalania lub współspalaniaFor the purposes of this Chapter, waste incineration plants and waste co-incineration plants shall include all incineration lines or co-incineration lines, waste reception, storage, on site pretreatment facilities, waste-, fuel- and air-supply systems, boilers, facilities for the treatment of waste gases, on-site facilities for treatment or storage of residues and waste water, stacks, devices and systems for controlling incineration or co-incineration operations, recording and monitoring incineration or co-incineration conditions
W odniesieniu do energii odnawialnej i wytwarzanej z odpadów, wykorzystywanej przez wytwórców przemysłowych, należy zgłaszać ilości wytworzone z następujących nośników energii: energia geotermalna, energia słoneczna, odpady przemysłowe (źródło nieodnawialne), odpady komunalne (źródło odnawialne), odpady komunalne (źródło nieodnawialne), drewno, odpady drzewne i inne odpady stałe, gaz ze składowisk odpadów, gaz gnilny z osadów ściekowych, pozostałe biogazy oraz biopaliwa ciekłeFor renewable energy and energy from waste used by autoproducers, quantities must be reported from the following energy products: geothermal energy, solar thermal, industrial waste (non-renewable), municipal waste (renewable), municipal waste (non-renewable), wood/wood waste/other solid waste, landfill gas, sewage sludge gas, other biogas and liquid biofuels
Odpady z impregnowania drewna przez CCA zostały sklasyfikowane jako odpady niebezpieczne stosownie do decyzji Komisji ‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. zastępującej decyzję ‧/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. ‧ lit. a) dyrektywy Rady ‧/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady ‧/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/WE w sprawie odpadów niebezpiecznych[‧]Waste CCA-treated wood has been classified as hazardous waste pursuant to Commission Decision ‧/EC of ‧ May ‧ replacing Decision ‧/EC establishing a list of wastes pursuant to Article ‧(a) of Council Directive ‧/EEC on waste and Council Decision ‧/EC establishing a list of hazardous waste pursuant to Article ‧) of Council Directive ‧/EC on hazardous waste as last amended by Council Decision ‧/EC
zmieszane odpady komunalne oznaczają odpady z gospodarstw domowych, jak również odpady z działalności handlowo-usługowej, odpady przemysłowe i instytucjonalne, które ze względu na charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, ale z wyłączeniem frakcji wskazanych w pozycji ‧ ‧ załącznika do decyzji Komisji ‧/‧/WE, które są zbierane oddzielnie u źródła, i z wyłączeniem innych odpadów wskazanych w pozycji ‧ ‧ tego załącznikamixed municipal waste means waste from households as well as commercial, industrial and institutional waste which, because of its nature and composition, is similar to waste from households, but excluding fractions indicated under heading ‧ ‧ of the Annex to Decision ‧/‧/EC that are collected separately at source and excluding the other waste indicated under heading ‧ ‧ of that Annex
Treść ustawodawstwa krajowego: Klasy od ‧ do ‧.‧, ‧ i ‧: Pakowanie kombinowane i transport niebezpiecznych odpadów w pakunkach i IBC; odpady muszą być zapakowane w opakowania wewnętrzne (w formie, w jakiej zostały zebrane) i zaklasyfikowane do określonych grup odpadów (w celu uniknięcia niebezpiecznych reakcji w obrębie grupy odpadów); wykorzystanie specjalnych pisemnych instrukcji odnoszących się do grup odpadów i stosowanych jako list przewozowy; zbiórka odpadów domowych i laboratoryjnych itpContent of the national legislation: Classes ‧ to ‧.‧, ‧ and ‧: Combined packaging and transportation of hazardous waste in packs and IBCs; waste must be packaged in internal packagings (as collected) and categorised in specific waste groups (avoidance of dangerous reactions within a waste group); use of special written instructions relating to the waste groups and as a waybill; collection of domestic and laboratory waste, etc
Rodzaje odpadów zgłasza się z zastosowaniem klasyfikacji Europejskiego wykazu odpadów, przedstawionego w decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. zastępującej decyzję ‧/‧/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. ‧ lit. a) dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady ‧/‧/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznychThe waste types shall be reported using the classification of the Community list of wastes specified in Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ May ‧ replacing Decision ‧/‧/EC establishing a list of wastes pursuant to Article ‧(a) of Council Directive ‧/‧/EEC on waste and Council Decision ‧/‧/EC establishing a list of hazardous waste pursuant to Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC on hazardous waste
Treść ustawodawstwa krajowego: Klasy od ‧ do ‧.‧, ‧ i ‧: Pakowanie kombinowane i transport niebezpiecznych odpadów w opakowaniach i DPPL; odpady muszą być zapakowane w opakowania wewnętrzne (w formie, w jakiej zostały zebrane) i zaklasyfikowane do określonych grup odpadów (w celu uniknięcia niebezpiecznych reakcji w obrębie grupy odpadów); wykorzystanie specjalnych pisemnych instrukcji odnoszących się do grup odpadów i stosowanych jako list przewozowy; zbiórka odpadów domowych i laboratoryjnych itpContent of the national legislation: Classes ‧ to ‧.‧, ‧ and ‧: Combined packaging and transportation of hazardous waste in packs and IBCs; waste must be packaged in internal packaging (as collected) and categorised in specific waste groups (avoidance of dangerous reactions within a waste group); use of special written instructions relating to the waste groups and as a waybill; collection of domestic and laboratory waste, etc
Treść ustawodawstwa krajowego: Klasy od ‧ do ‧.‧, ‧ i ‧: Opakowania kombinowane i transport niebezpiecznych odpadów w opakowaniach i DPPL; odpady muszą być zapakowane w opakowania wewnętrzne (w formie, w jakiej zostały zebrane) i zaklasyfikowane do określonych grup odpadów (w celu uniknięcia niebezpiecznych reakcji w obrębie grupy odpadów); wykorzystanie specjalnych pisemnych instrukcji odnoszących się do grup odpadów i stosowanych jako list przewozowy; zbiórka odpadów domowych i laboratoryjnych itpContent of the national legislation: Classes ‧ to ‧.‧, ‧ and ‧: Combined packaging and transportation of hazardous waste in packs and IBCs; waste must be packaged in internal packagings (as collected) and categorised in specific waste groups (avoidance of dangerous reactions within a waste group); use of special written instructions relating to the waste groups and as a waybill; collection of domestic and laboratory waste, etc
Treść ustawodawstwa krajowego: Klasy od ‧ do ‧.‧, ‧ i ‧: Pakowanie kombinowane i transport niebezpiecznych odpadów w pakunkach i IBC; odpady muszą być zapakowane w opakowania wewnętrzne (w formie, w jakiej zostały zebrane) i zaklasyfikowane do określonych grup odpadów (w celu uniknięcia niebezpiecznych reakcji w obrębie grupy odpadów); wykorzystanie specjalnych pisemnych instrukcji odnoszących się do grup odpadów i stosowanych jako list przewozowy; zbiórka odpadów domowych i laboratoryjnych itpContent of the national legislation: Classes ‧ to ‧.‧, ‧ and ‧: Combined packaging and transportation of hazardous waste in packs and IBCs; waste must be packaged in internal packaging (as collected) and categorised in specific waste groups (avoidance of dangerous reactions within a waste group); use of special written instructions relating to the waste groups and as a waybill; collection of domestic and laboratory waste, etc
klasy od ‧ do ‧.‧, ‧ i ‧: pakowanie mieszane i transport niebezpiecznych odpadów w paczkach i IBC; odpady muszą być opakowane w opakowania wewnętrzne (podczas zbierania) i podzielone na odpowiednie grupy odpadów (unikanie niebezpiecznych reakcji w ramach grupy odpadów); korzystanie ze specjalnych pisemnych instrukcji odnoszących się do grup odpadów i wykorzystywanych jako list przewozowy; zbieranie odpadów domowych i laboratoryjnych itpClasses ‧ to ‧.‧, ‧ and ‧: Combined packaging and transportation of hazardous waste in packs and IBCs; waste must be packaged in internal packagings (as collected) and categorised in specific waste groups (avoidance of dangerous reactions within a waste group); use of special written instructions relating to the waste groups and as a waybill; collection of domestic and laboratory waste, etc
dostarcza stronom informacji, na żądanie, o konsultantach i firmach konsultingowych, technicznie kompetentnych w przedmiotowej dziedzinie, które mogą nieść stronom pomoc w badaniu zawiadomień o transgranicznym przemieszczaniu odpadów, sprawdzaniu materialnej zgodności dostawy odpadów niebezpiecznych i innych odpadów ze specyfikacją w takim zawiadomieniu oraz/lub badaniu wiarygodności bezpieczeństwa dla środowiska proponowanych urządzeń do usuwania odpadów niebezpiecznych i innych odpadów, jeżeli strona ma powody domniemywać, że dane odpady nie będą zagospodarowane w sposób bezpieczny dla środowiskato provide Parties, upon request, with information on consultants or consulting firms having the necessary technical competence in the field, which can assist them to examine a notification for a transboundary movement, the concurrence of a shipment of hazardous wastes or other wastes with the relevant notification, and/or the fact that the proposed disposal facilities for hazardous wastes or other wastes are environmentally sound, when they have reason to believe that the wastes in question will not be managed in an environmentally sound manner
Należy ponadto zapewnić, aby produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zmieszane z odpadami niebezpiecznymi lub zanieczyszczone odpadami niebezpiecznymi, wymienionymi w decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. zastępującej decyzję ‧/‧/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. ‧ lit. a) dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady ‧/‧/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych były przywożone, wywożone lub wysyłane między państwami członkowskimi wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nrIn addition, it should be ensured that animal by-products mixed or contaminated with hazardous waste, as listed in Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ May ‧ replacing Decision ‧/‧/EC establishing a list of wastes pursuant to Article ‧(a) of Council Directive ‧/‧/EEC on waste and Council Decision ‧/‧/EC establishing a list of hazardous waste pursuant to Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC on hazardous waste are only imported, exported or dispatched between Member States in accordance with Regulation (EC) No
Treść ustawodawstwa krajowego: Klasy ‧ do ‧.‧, ‧ i ‧: Pakowanie kombinowane i transport niebezpiecznych odpadów w pakunkach i IBC; odpady muszą być zapakowane w opakowania wewnętrzne (w formie, w jakiej zostały zebrane) i zaklasyfikowane do określonych grup odpadów (w celu uniknięcia niebezpiecznych reakcji w obrębie grupy odpadów); wykorzystanie specjalnych pisemnych instrukcji odnoszących się do grup odpadów i stosowanych jako list przewozowy; zbiórka domowych i laboratoryjnych odpadów itpContent of the national legislation: Classes ‧ to ‧.‧, ‧ und ‧: Combined packaging and transportation of hazardous waste in packs and IBCs; waste must be packaged in internal packagings (as collected) and categorised in specific waste groups (avoidance of dangerous reactions within a waste group); use of special written instructions relating to the waste groups and as a waybill; collection of domestic and laboratory waste, etc
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie C-‧/‧: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów (Rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów- Dyrektywa ‧/‧/EWG w sprawie odpadów- Akt krajowy przewidujący środki sprzeciwu przeciwko przesyłaniu odpadów przeznaczonych do odzysku w przypadku, gdy ‧ % odpadów nadaje się do odzysku w Państwie Członkowskim, a procent odpadów nadających się do odzysku w kraju przeznaczenia jest niższy- Akt Państwa Członkowskiego klasyfikujący działanie do punktu R ‧ (odzysk poprzez spalanie) aneksu ‧ B dyrektywy ‧/‧ lub do punktu D ‧ (usuwanie poprzez spalanie) aneksu ‧ A tej dyrektywy nie według kryterium faktycznego wykorzystania, lecz według kryterium wartości opałowej spalanego odpaduJudgment of the Court (First Chamber) of ‧ October ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands (Regulation (EEC) No ‧/‧ on the supervision and control of shipments of waste- Directive ‧/‧ on waste- National measure providing for objections to shipments of waste for recovery where ‧ % of the waste is recoverable in the Member State and the percentage of waste recoverable in the country of destination is lower- Measure of a Member State classifying an operation under point R‧ (recovery by incineration) of Annex IIB to Directive ‧/‧ or under point D‧ (disposal by incineration) of Annex IIA to that directive not according to the criterion of actual use but according to the calorific value of the incinerated waste
odpadów innych niż odpady niebezpieczne, pochodzących z każdego innego źródła i spełniających kryteria przyjęcia odpadów na składowisko odpadów innych niż odpady niebezpieczne, wymienionych zgodnie z załącznikiemnon-hazardous waste of any other origin, which fulfil the criteria for the acceptance of waste at landfill for non-hazardous waste set out in accordance with Annex
Przy rozpatrywaniu, które mieszaniny odpadów należy dodać do załącznika IIIA, powinny zostać uwzględnione między innymi następujące informacje: właściwości odpadów, takie jak ewentualne cechy niebezpieczne, zdolność zanieczyszczania oraz ich stan skupienia; aspekty gospodarowania odpadami, takie jak technologiczne możliwości odzysku odpadów oraz korzyści środowiskowe wynikające z odzysku, w tym rozważenie, czy nie zostanie zagrożone racjonalne ekologiczne gospodarowanie odpadamiIn considering the mixtures of wastes to be added in Annex IIIA, the following information should be considered, inter alia: the properties of the waste such as its possible hazardous characteristics, its potential for contamination and its physical state; the management aspects, such as the technological capacity to recover the waste, and the environmental benefits arising from the recovery operation, including whether the environmentally sound management of the waste may be impaired
Showing page 1. Found 14731 sentences matching phrase "rozdrabniacz odpadów".Found in 6.461 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.