Translations into English:

  • frozen fish   

Example sentences with "ryba mrożona", translation memory

add example
Produkt obecnie objęty jest kodami CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ oraz ex‧ odpowiadającymi różnym jego rodzajom (ryby świeże lub schłodzone, filety świeże lub schłodzone, ryby mrożone oraz mrożone filetyThe product is currently classifiable within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex‧ corresponding to different presentations of the product (fresh or chilled fish, fresh or chilled fillets, frozen fish and frozen fillets
Produkt objęty postępowaniem jest obecnie objęty kodami CN ‧, ‧, ‧ oraz ‧, odpowiadającymi różnym jego rodzajom (ryby świeże lub chłodzone, filety świeże lub chłodzone, ryby mrożone oraz mrożone filetyThe product concerned is currently classifiable within CN codes ‧, ‧, ‧ and ‧ corresponding to different presentations of the product (fresh or chilled fish, fresh or chilled fillets, frozen fish and frozen fillets
Produkt jest obecnie objęty kodami CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ oraz ex‧, odpowiadającymi różnym jego postaciom (ryby świeże lub chłodzone, filety świeże lub chłodzone, ryby mrożone oraz mrożone filetyThe product is currently classifiable within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex‧ corresponding to different presentations of the product (fresh or chilled fish, fresh or chilled fillets, frozen fish and frozen fillets
Produkt jest obecnie objęty kodami CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ oraz ex‧, odpowiadającymi różnym jego rodzajom (ryby świeże lub chłodzone, filety świeże lub chłodzone, ryby mrożone oraz mrożone filetyThe product is currently classifiable within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex‧ corresponding to different presentations of the product (fresh or chilled fish, fresh or chilled fillets, frozen fish and frozen fillets
mając na uwadze, że sama Komisja przyznaje, iż trudno jest odróżnić ryby pochodzące z połowów legalnych i nielegalnych, zwłaszcza w określonych przypadkach, na przykład przy wyładunku ryb mrożonych lub w przypadku operacji handlowych z udziałem krajów trzecich, gdy ryby docierają na rynek europejski w postaci przetworzonejwhereas the Commission itself recognises the difficulty of differentiating between licit and illicit catches, particularly in certain cases such as when the fish landed is frozen, or where there are commercial networks with third countries and the fish has been processed before it reaches the European market
całość połowu, który może być zgodnie z prawem zatrzymywany na pokładzie, jest składowany w stanie zamrożonym, sortowane rybymrożone niezwłocznie po sortowaniu oraz żadne sortowane ryby nie są wrzucane do morza poza tymi, których zwrotu wymaga artthe whole of the catch which may be lawfully retained on board is stored in a frozen state, the graded fish are frozen immediately after grading and no graded fish are returned to the sea except as required by Article
Ryby mrożone to ryby poddane zamrożeniu w celu zachowania charakterystycznych dla nich właściwości poprzez obniżenie średniej temperatury do-‧ °C lub niższej i które są następnie przechowywane w temperaturze-‧ °C lub niższejFrozen fish are fish that have been subjected to freezing in a manner to preserve the inherent quality of the fish by reducing the average temperature to-‧ ° C or lower and which are then kept at a temperature of-‧ ° C or lower
Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, które zostały poddane głębokiemu mrożeniu, są klasyfikowane w ten sam sposób, jak ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, które zostały zamrożoneFish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates which have been deep-frozen are classified in the same way as fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates which have been frozen
Ryby mrożone: Ryby poddane zamrożeniu w celu zachowania charakterystycznych dla nich właściwości poprzez obniżenie średniej temperatury do-‧ °C lub niższej, przechowywane następnie przechowywane w temperaturze-‧ °C lub niższejFrozen fish: fish that have been subjected to freezing in a manner to preserve the inherent quality of the fish by reducing the average temperature to-‧ °C or lower and which are then kept at a temperature of-‧ °C or lower
Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, które zostały poddane głębokiemu mrożeniu, są klasyfikowane w ten sam sposób jak ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne zamrożoneFish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates which have been deep-frozen are classified in the same way as fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates which have been frozen
Ryby mrożone to ryby poddane zamrożeniu w celu zachowania charakterystycznych dla nich własności poprzez obniżenie średniej temperatury do-‧ °C lub niższej, które są następnie przechowywane w temperaturze-‧ °C lub niższejFrozen fish are fish that have been subjected to freezing in a manner to preserve the inherent quality of the fish by reducing the average temperature to-‧ ° C or lower and which are then kept at a temperature of-‧ ° C or lower
Ryby mrożone: Ryby poddane zamrożeniu w celu zachowania charakterystycznych dla nich właściwości poprzez obniżenie średniej temperatury do-‧ °C lub niższej, przechowywane następnie przechowywane w temperaturze-‧ °C lub niższejFrozen fish: fish that have been subjected to freezing in a manner to preserve the inherent quality of the fish by reducing the average temperature to- ‧°C or lower and which are then kept at a temperature of- ‧°C or lower
Jeżeli chodzi o ryby mrożone i mrożone filety rybne, odstępstwo, którego dotyczy wniosek jest uzasadnione na podstawie załącznika ‧ do decyzji ‧/WE, a konkretnie na mocy jego art. ‧ ust. ‧ i nie spowodowałoby poważnych szkód dla istniejącego przemysłu wspólnotowego, pod warunkiem że odnośne gatunki ryb zostaną jasno określone, że przynajmniej ‧ % załogi będzie obywatelami krajów i terytoriów zamorskich, Państw Członkowskich lub państw AKP oraz że będą przestrzegane pewne warunki odnoszące się do ilości, nadzoru i czasu trwaniaAs regards frozen fish and frozen fish fillets, the requested derogation is justified under Annex ‧ to Decision ‧/EC and, specifically, under Article ‧) thereof, and would not cause serious injury to an established Community industry, provided that the relevant fish species are clearly specified, that at least ‧ % of the crew are OCT, Member State or ACP nationals, and that certain conditions relating to quantities, surveillance and duration are respected
Oznakowanie ekologiczne produktów rybołówstwa, podobnie jak jakiegokolwiek innego produktu eksploatowanego z zasobów naturalnych czy pochodzącego z akwakultury, mogłoby być przyznawane zarówno produktom nieprzetworzonym (całe ryby, świeże lub mrożone), jak i przetworzonym, czy to mrożonym, czy solonym, konserwowanym, gotowym do podgrzania czy przygotowanym na bazie mięsa rybnegoThe label for fisheries products, like any other extractive or aquaculture product, may be awarded in respect of non-processed products (whole fish, either fresh or frozen) or processed fish products, whether frozen, salted, canned, precooked or prepared
Zjednoczone Królestwo oparło swój wniosek na fakcie, że jeżeli chodzi o ryby mrożone, mrożone filety rybne oraz kałamarnice pospolite z gatunku Loligo to Wyspom Falklandzkim jest coraz trudniej zatrudniać na swoich statkach rybackich i statkach-przetwórni członków załogi pochodzących z krajów i terytoriów zamorskich, Wspólnoty lub państw AKPThe United Kingdom based its request on the fact that for frozen fish, frozen fish fillets and Loligo squid, it is becoming increasingly difficult for the Falkland Islands to recruit crews for their fishing vessels and factory ships from the OCT, the Community or the ACP States
Wniosek o przyznanie odstępstwa dotyczył czterech różnych kategorii produktów rybołówstwa, które mają być wywożone z Wysp Falklandzkich w okresie pięciu lat, a mianowicie, rocznej ilości ‧ ton różnych gatunków ryb mrożonych, ‧ ton różnych gatunków mrożonych filetów rybnych, ‧ ton mrożonych kałamarnic pospolitych z gatunku Loligo oraz ‧ ton mrożonych kałamarnic pospolitych z rodzaju IllexThe request for a derogation concerned four different categories of fishery products, to be exported from the Falkland Islands over a period of five years, namely, an annual quantity of ‧ tonnes of various species of frozen fish, ‧ tonnes of various species of frozen fish fillets, ‧ tonnes of frozen Loligo squid and ‧ tonnes of frozen Illex squid
Wszyscy nabywcy lub posiadacze mrożonych ryb, ważą wyładowane ilości zanim ryby są przetwarzane, przetrzymywane w chłodni składowej, transportowane z portu wyładunku lub odsprzedawaneAll buyers or holders of frozen fish shall weigh the quantities landed prior to the fish being processed, held in cold storage, transported from the port of landing or resold
świeże, chłodzone lub mrożone rybyfresh, chilled or frozen fish
W związku z tym rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ należy uzupełnić wspólnotowymi współczynnikami przeliczeniowymi dla ryby mrożonej, aby wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe były dostępne dla wszystkich odpowiednich stanów przetworzeniaConsequently there is a need to complement Regulation (EC) No ‧/‧ with Community conversion factors for frozen fish, so that Community conversion factors are available for all relevant processing states
ryby patroszone, mrożone lub umieszczone na lodzieeviscerated fish frozen or placed on ice
Mięso i ryby mrożone i głęboko zamrożoneFrozen meat and fish
ryby świeże, chłodzone lub mrożoneFresh, chilled or frozen fish
Ryby wędzone zapakowane w hermetycznie zamykane pojemniki muszą być mrożone lub zawierać poziom nasolenia nie niższy niż ‧ % (metoda fazy wodnejSmoked fish packed in hermetically sealed containers must be frozen or contain a salt level not less than ‧ % (water phase method
Pakowane (niemrożone) wędzone na ciepło lub zimno ryby lub produkty rybne GravadPackaged (not frozen) hot or cold smoked or gravad fish
Showing page 1. Found 8838 sentences matching phrase "ryba mrożona".Found in 2.759 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.