Translations into English:

  • frozen fish   

Example sentences with "ryba mrożona", translation memory

add example
Produkt objęty postępowaniem jest taki sam, jak w przypadku dochodzenia pierwotnego, tzn. jest to pstrąg tęczowy (Oncorhynchus Mykiss) świeży, schłodzony lub mrożony, w postaci całych ryb (z głowami i skrzelami, wypatroszonych, o masie większej niż ‧,‧ kg każda, lub pozbawionych głowy, oskrobanych i wypatroszonych, o masie większej niż ‧ kg każda) lub w postaci filetów (ważących ponad ‧,‧ kg każdy), pochodzący z Norwegii (produkt objęty postępowaniemThe product under review is the same as in the original investigation, i.e. large rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) whether fresh, chilled or frozen, whether in the form of whole fish (with heads and gills on, gutted, weighing more than ‧,‧ kg each or with heads off, gilled and gutted, weighing more than ‧ kg each), or in the form of fillets (weighing over ‧,‧ kg each), originating in Norway (the product concerned
Ryby mrożone: Ryby poddane zamrożeniu w celu zachowania charakterystycznych dla nich właściwości poprzez obniżenie średniej temperatury do-‧ °C lub niższej, przechowywane następnie przechowywane w temperaturze-‧ °C lub niższejFrozen fish: fish that have been subjected to freezing in a manner to preserve the inherent quality of the fish by reducing the average temperature to-‧ °C or lower and which are then kept at a temperature of-‧ °C or lower
Obejmuje ono filetowanie, pakowanie, puszkowanie, mrożenie, wędzenie, solenie, gotowanie, marynowanie, suszenie lub przygotowywanie ryb do wprowadzenia do obrotu w jakikolwiek inny sposóbIt includes filleting, packing, canning, freezing, smoking, salting, cooking, pickling, drying or preparing fish for market in any other manner
Szczególnym poparciem cieszą się nowe przepisy wprowadzające system kontroli przeprowadzanej przez państwo, który uniemożliwi wyładunek i przeładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem przez dane państwo.In particular, there is strong support for the new provisions for introducing a port state control system, which will close European ports to landings and transhipments of frozen fish which have not been verified to be legal by the authorities of the state in question.
Czy Nomenklaturę Scaloną dotyczącą Wspólnej Taryfy Celnej zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej należy interpretować w ten sposób, że mrożony kręgosłup (ości z mięsem rybnym) hodowlanego łososia atlantyckiego (Salmo salar) uzyskiwany przy filetowaniu ryb, który jest jadalny i jest zwykle sprzedawany jako środek spożywczy powinien być sklasyfikowanyMust the Combined Nomenclature for the Common Customs Tariff which forms Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff be interpreted as meaning that frozen backbones (bones with fish meat) of farmed Atlantic salmon (Salmo salar), obtained after filleting the fish, fit for human consumption and normally marketed as a foodstuff, come under
WSPÓLNOTOWE WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE DLA RYB MROŻONYCHFROZEN COMMUNITY CONVERSION FACTORS
Wszyscy nabywcy lub posiadacze mrożonych ryb zapewniają zważenie wyładowanych ilości przed ich przetworzeniem, przechowywaniem w chłodni składowej, transportem z portu wyładunku lub odsprzedażąAll buyers or holders of frozen fish shall ensure that the quantities landed are weighed prior to the fish being processed, held in storage, transported from the port of landing or resold
Masę mrożonych ryb wyładowanych w skrzyniach określa się w podziale na gatunki poprzez pomnożenie całkowitej liczby skrzyń przez średnią masę netto skrzyni obliczoną zgodnie z metodą określoną w załącznikuThe weight of frozen fish landed in boxes shall be determined per species by multiplying the total number of boxes by a net average weight for a box calculated according to the methodology set down in the Annex
Produkt obecnie objęty jest kodami CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ oraz ex‧ odpowiadającymi różnym jego rodzajom (ryby świeże lub schłodzone, filety świeże lub schłodzone, ryby mrożone oraz mrożone filetyThe product is currently classifiable within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex‧ corresponding to different presentations of the product (fresh or chilled fish, fresh or chilled fillets, frozen fish and frozen fillets
Zgodnie z powszechną praktyką stosowaną w przypadku zamrażania za pomocą solanki całych ryb przeznaczonych do wytwarzania żywności konserwowanej, z chwilą gdy całą rybę mrożoną w solance przeznaczoną do wytwarzania żywności konserwowanej w puszkach wyjmie się z roztworu solanki używanego w procesie mrożenia, nie ma potrzeby dalszego obniżania temperatury za pomocą innych metod do temperatury nieprzekraczającej – ‧ °CWhen the whole fish frozen in brine intended for canning is removed from the brine solution used for the freezing process, it is unnecessary that the temperature must be further reduced by other means to not more than – ‧ °C according with the common practice applied when using the brine method to freeze whole fish intended for canning
Statki mogą dokonywać wyładunku ryb mrożonych jedynie, jeżeli można je zidentyfikować przy pomocy czytelnej etykiety lub pieczęciVessels shall only be permitted to land frozen fish that has been identified with a clearly legible label or stamp
Ważenie mrożonych rybWeighing of frozen fish
Pakowane (niemrożone) wędzone na ciepło lub zimno ryby lub produkty rybne GravadPackaged (not frozen) hot or cold smoked or gravad fish
Wykaz portów, w których zezwala się na operacje wyładunku i przeładunku ryb mrożonych złowionych przez statki rybackie krajów trzecich w obszarze konwencji rybołówstwa północno-wschodniego AtlantykuList of ports where landing or transhipping is allowed of frozen fish caught by third-country fishing vessels in the north-east Atlantic fisheries convention area
Mięso i ryby mrożone i głęboko zamrożoneFrozen meat and fish
Nie naruszając przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ i rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustalającego warunki, na których statki rybackie państw trzecich mogą bezpośrednio wyładowywać i sprzedawać swoje połowy w portach wspólnotowych, procedury ustanowione w niniejszym rozdziale stosuje się od dnia ‧ maja ‧ r. do wyładunków i przeładunków w portach państw członkowskich ryb mrożonych złowionych przez statki rybackie krajów trzecich w obszarze regulowanym NEAFC jak ustanowiono w art.‧ Konwencji załączonej do decyzji Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącej zawarcia Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim AtlantykuWithout prejudice to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ and to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ setting the terms under which fishing vessels of a third country may land directly and market their catches at Community ports the procedures set out in this Chapter shall apply from ‧ May ‧ to landing or transhipping in ports of Member States of frozen fish caught by third-country fishing vessels in the NEAFC Regulatory area as set out in Article ‧ of the Convention attached to Council Decision ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ concerning the conclusion of the Convention on Future Multilateral Cooperation in the North-East Atlantic Fisheries
Robi się tak dlatego, że wynagrodzenia w Chinach są tak niskie, że opłaca się zużyć tyle energii na mrożenie, przewóz, mrożenie i ponowny przewóz ryb do Europy.This is done because wages are so much cheaper in China that it is worth the huge energy consumption to freeze, ship, freeze and ship back the fish to Europe.
Daty pakowania w przypadku ryb schłodzonych lub mrożonychDates of packaging in the case of chilled or frozen fish
Gatunki objęte kwotami połowowymi są wyładowywane głównie w stanach przetworzenia ryba świeża, ryba świeża solona oraz ryba mrożonaSpecies subject to fishing quotas are landed mainly in the states of processing fresh, fresh salted and frozen
całość połowu, który może być zgodnie z prawem zatrzymywany na pokładzie, jest składowany w stanie zamrożonym, sortowane rybymrożone niezwłocznie po sortowaniu oraz żadne sortowane ryby nie są wrzucane do morza poza tymi, których zwrotu wymaga artthe whole of the catch which may be lawfully retained on board is stored in a frozen state, the graded fish are frozen immediately after grading and no graded fish are returned to the sea except as required by Article
Produkt jest obecnie objęty kodami CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ oraz ex‧, odpowiadającymi różnym jego postaciom (ryby świeże lub chłodzone, filety świeże lub chłodzone, ryby mrożone oraz mrożone filetyThe product is currently classifiable within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex‧ corresponding to different presentations of the product (fresh or chilled fish, fresh or chilled fillets, frozen fish and frozen fillets
Zakłady przetwórcze muszą posiadać automatyczne rejestratory temperatury w pomieszczeniach do przechowywania mrożonych ryb i urządzenia do mycia rąk, które nie są obsługiwane ręcznie, w pomieszczeniach przetwórczychProcessing plants must have automatic temperature recorders in frozen fish storage areas and non-hand operated wash-basins in processing areas
Na etykiecie lub pieczęci, którą umieszcza się na każdej skrzyni lub bloku mrożonych ryb, wskazane sąThe label or stamp, which shall be placed on each box or block of frozen fish, shall indicate the following
Wyspy Falklandzkie oparły swój wniosek na fakcie, że w przypadku ryb mrożonych, mrożonych filetów rybnych oraz kałamarnic pospolitych z gatunku Loligo coraz trudniej jest zatrudniać Falklandom na swoich statkach rybackich i statkach przetwórniach członków załogi pochodzących z krajów i terytoriów zamorskich Wspólnoty lub państw AKPThe Falkland Islands have based their request on the fact that for frozen fish, frozen fish fillets and Loligo squid, it is becoming increasingly difficult to recruit crews for their fishing vessels and factory ships from the OCTs, the Community or ACP States
Showing page 1. Found 8838 sentences matching phrase "ryba mrożona".Found in 4.271 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.