Translations into English:

  • frozen fish   

Example sentences with "ryba mrożona", translation memory

add example
Ryby mrożone: Ryby poddane zamrożeniu w celu zachowania charakterystycznych dla nich właściwości poprzez obniżenie średniej temperatury do-‧ °C lub niższej, przechowywane następnie przechowywane w temperaturze-‧ °C lub niższejFrozen fish: fish that have been subjected to freezing in a manner to preserve the inherent quality of the fish by reducing the average temperature to-‧ °C or lower and which are then kept at a temperature of-‧ °C or lower
Gatunki objęte kwotami połowowymi są wyładowywane głównie w stanach przetworzenia ryba świeża, ryba świeża solona oraz ryba mrożonaSpecies subject to fishing quotas are landed mainly in the states of processing fresh, fresh salted and frozen
WSPÓLNOTOWE WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE DLA RYB MROŻONYCHFROZEN COMMUNITY CONVERSION FACTORS
Ważenie mrożonych rybWeighing of frozen fish
Zjednoczone Królestwo oparło swój wniosek na fakcie, że jeżeli chodzi o ryby mrożone, mrożone filety rybne oraz kałamarnice pospolite z gatunku Loligo to Wyspom Falklandzkim jest coraz trudniej zatrudniać na swoich statkach rybackich i statkach-przetwórni członków załogi pochodzących z krajów i terytoriów zamorskich, Wspólnoty lub państw AKPThe United Kingdom based its request on the fact that for frozen fish, frozen fish fillets and Loligo squid, it is becoming increasingly difficult for the Falkland Islands to recruit crews for their fishing vessels and factory ships from the OCT, the Community or the ACP States
Wykaz portów, w których zezwala się na operacje wyładunku i przeładunku ryb mrożonych złowionych przez statki rybackie krajów trzecich, na obszarze konwencji rybołówstwa północno-wschodniego AtlantykuList of ports where landing or transhipping is allowed of frozen fish caught by third-country fishing vessels in the North-East Atlantic Fisheries Convention Area
mrożone produkty rybołówstwa, z wykluczeniem całych ryb początkowo mrożonych w solance, przeznaczonych do wytwarzania żywności konserwowanej w puszkach, podczas transportu należy utrzymywać w równej temperaturze nie wyższej niż – ‧ °C dla wszystkich części produktu, ewentualnie z krótkotrwałymi odchyleniami w górę o nie więcej niż ‧ °Cfrozen fishery products, with the exception of whole fish initially frozen in brine intended for the manufacture of canned food, must be maintained during transport at an even temperature of not more than – ‧ °C in all parts of the product, possibly with short upward fluctuations of not more than ‧ °C
Produkt jest obecnie objęty kodami CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ oraz ex‧, odpowiadającymi różnym jego rodzajom (ryby świeże lub chłodzone, filety świeże lub chłodzone, ryby mrożone oraz mrożone filetyThe product is currently classifiable within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex‧ corresponding to different presentations of the product (fresh or chilled fish, fresh or chilled fillets, frozen fish and frozen fillets
pakowane (niemrożone) wędzone na ciepło lub zimno ryby lub produkty rybne Gravadpackaged (not frozen) hot or cold smoked or gravad fish
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Tallinna Halduskohus- Wykładnia załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L ‧, s. ‧) w wersji mającej zastosowanie do okoliczności faktycznych sprawy przed sądem krajowym- Ważność art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Klasyfikacja do pozycji ‧ (mrożony łosoś hodowlany, pozostałe) lub do pozycji ‧ (odpadki rybne) celem pobrania ceł antydumpingowych- Mrożony kręgosłup hodowlanego łososia atlantyckiego uzyskiwany przy filetowaniu rybReference for a preliminary ruling- Tallinna Halduskohus- Interpretation of Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ ‧ L ‧, p. ‧) in the version applicable at the material time- Validity of Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of farmed salmon originating in Norway (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Classification under heading ‧ (farmed salmon, frozen, other) or ‧ (fish waste) for the purpose of levying anti-dumping duty- Frozen backbones of farmed Atlantic salmon obtained after filleting the fish
Jeżeli chodzi o ryby mrożone i mrożone filety rybne, odstępstwo, którego dotyczy wniosek jest uzasadnione na podstawie załącznika ‧ do decyzji ‧/WE, a konkretnie na mocy jego art. ‧ ust. ‧ i nie spowodowałoby poważnych szkód dla istniejącego przemysłu wspólnotowego, pod warunkiem że odnośne gatunki ryb zostaną jasno określone, że przynajmniej ‧ % załogi będzie obywatelami krajów i terytoriów zamorskich, Państw Członkowskich lub państw AKP oraz że będą przestrzegane pewne warunki odnoszące się do ilości, nadzoru i czasu trwaniaAs regards frozen fish and frozen fish fillets, the requested derogation is justified under Annex ‧ to Decision ‧/EC and, specifically, under Article ‧) thereof, and would not cause serious injury to an established Community industry, provided that the relevant fish species are clearly specified, that at least ‧ % of the crew are OCT, Member State or ACP nationals, and that certain conditions relating to quantities, surveillance and duration are respected
Obejmuje ono filetowanie, pakowanie, puszkowanie, mrożenie, wędzenie, solenie, gotowanie, marynowanie, suszenie lub przygotowywanie ryb do wprowadzenia do obrotu w jakikolwiek inny sposóbIt includes filleting, packing, canning, freezing, smoking, salting, cooking, pickling, drying or preparing fish for market in any other manner
Ryby mrożone to ryby poddane zamrożeniu w celu zachowania charakterystycznych dla nich właściwości poprzez obniżenie średniej temperatury do-‧ °C lub niższej i które są następnie przechowywane w temperaturze-‧ °C lub niższejFrozen fish are fish that have been subjected to freezing in a manner to preserve the inherent quality of the fish by reducing the average temperature to-‧ ° C or lower and which are then kept at a temperature of-‧ ° C or lower
Przetworzone ryby są dostarczane na rynek w postaci mięsa świeżego i chłodzonego, mrożonego, marynowanego i wędzonegoProcessed fish are placed on the market in a fresh-chilled, frozen, marinaded or smoked condition
Ryby mogą być karmione karmą syntetyczną lub świeżą/mrożoną karmą naturalnąFish may be fed either on artificial diet or fresh/frozen natural feed
Ryby mrożone: Ryby poddane zamrożeniu w celu zachowania charakterystycznych dla nich właściwości poprzez obniżenie średniej temperatury do-‧ °C lub niższej, przechowywane następnie przechowywane w temperaturze-‧ °C lub niższejFrozen fish: fish that have been subjected to freezing in a manner to preserve the inherent quality of the fish by reducing the average temperature to- ‧°C or lower and which are then kept at a temperature of- ‧°C or lower
Żywność (np. ciastka, napoje, przekąski, ryby w puszkach, mięso w puszkach, kurczaki w puszkach, świeża lub mrożona wołowina, cukier, kawa, produkty mleczne, cukierki z masy gotowanej, syropy, makaronFood items (e.g. biscuits, drinks, snack products, canned fish, canned meat, canned chicken, fresh and frozen beef, sugar, coffee, milk based products, boiled sweets, cordial, noodles
Produkt jest obecnie objęty kodami CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ oraz ex‧, odpowiadającymi różnym jego postaciom (ryby świeże lub chłodzone, filety świeże lub chłodzone, ryby mrożone oraz mrożone filetyThe product is currently classifiable within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex‧ corresponding to different presentations of the product (fresh or chilled fish, fresh or chilled fillets, frozen fish and frozen fillets
Na etykiecie lub pieczęci, którą umieszcza się na każdej skrzyni lub bloku mrożonych ryb, wskazane sąThe label or stamp, which shall be placed on each box or block of frozen fish, shall indicate the following
Zgodnie z powszechną praktyką stosowaną w przypadku zamrażania za pomocą solanki całych ryb przeznaczonych do wytwarzania żywności konserwowanej, z chwilą gdy całą rybę mrożoną w solance przeznaczoną do wytwarzania żywności konserwowanej w puszkach wyjmie się z roztworu solanki używanego w procesie mrożenia, nie ma potrzeby dalszego obniżania temperatury za pomocą innych metod do temperatury nieprzekraczającej – ‧ °CWhen the whole fish frozen in brine intended for canning is removed from the brine solution used for the freezing process, it is unnecessary that the temperature must be further reduced by other means to not more than – ‧ °C according with the common practice applied when using the brine method to freeze whole fish intended for canning
Wyspy Falklandzkie oparły swój wniosek na fakcie, że w przypadku ryb mrożonych, mrożonych filetów rybnych oraz kałamarnic pospolitych z gatunku Loligo coraz trudniej jest zatrudniać Falklandom na swoich statkach rybackich i statkach przetwórniach członków załogi pochodzących z krajów i terytoriów zamorskich Wspólnoty lub państw AKPThe Falkland Islands have based their request on the fact that for frozen fish, frozen fish fillets and Loligo squid, it is becoming increasingly difficult to recruit crews for their fishing vessels and factory ships from the OCTs, the Community or ACP States
Oprócz tego, zakaz przeładunku ryb celem ich późniejszego przetworzenia i mrożenia na morzu lub blisko obszarów połowowych może zagrozić jakości ryb przeznaczonych do spożyciaMoreover, the fact that it is prohibited to tranship fish to be processed and frozen at sea or near the fishing grounds could compromise the quality of fish for consumers
Na zasadzie odstępstwa od przepisów załącznika ‧ do decyzji ‧/EWG, mrożone filety z dorsza, karmazyna, gładzicy i halibuta objęte kodem CN ex‧ przetwarzane w Saint Pierre i Miquelon z ryb innego pochodzenia uznaje się za pochodzące z Saint Pierre i Miquelon na mocy niniejszej decyzjiBy way of derogation from the provisions of Annex ‧ to Decision ‧/EEC, frozen fillets of cod, redfish, plaice and halibut falling within CN code ex ‧ processed in Saint Pierre and Miquelon from non-originating fish shall be regarded as originating in Saint Pierre and Miquelon in accordance with the terms of this Decision
Showing page 1. Found 9240 sentences matching phrase "ryba mrożona".Found in 3.868 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.