Translations into English:

  • scale       
    (verb, noun   ) [map]

Example sentences with "skala mapy", translation memory

add example
Państwa członkowskie przygotowują- na poziomie obszaru dorzecza lub jednostki zarządzającej, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b)- mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w najbardziej odpowiedniej skali dla obszarów określonych na podstawie art. ‧ ustMember States shall, at the level of the river basin district or unit of management referred to in Article ‧(b), prepare flood hazard maps and flood risk maps, at the most appropriate scale for the areas identified under Article
Państwa członkowskie przygotowują – na poziomie obszaru dorzecza lub jednostki zarządzającej, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) – mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w najbardziej odpowiedniej skali dla obszarów określonych na podstawie art. ‧ ustMember States shall, at the level of the river basin district, or unit of management referred to in Article ‧(b), prepare flood hazard maps and flood risk maps, at the most appropriate scale for the areas identified under Article
W przypadku inwestycji poza obszarami wrażliwymi ekologicznie, do wniosku o finansowanie należy dołączyć mapę w skali ‧ ‧ lub w razie potrzeby w skali ‧ ‧ oraz wydane przez wyznaczoną instytucję oświadczenie potwierdzające, iż inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze wrażliwym pod względem środowiska naturalnego i nie przewiduje się żadnego negatywnego wpływu na zdrowie publiczne, wodę, powietrze, ziemię, krajobraz, florę, faunę lub dziedzictwo kulturoweFor investments outside the sensitive areas the application for funding must be accompanied by a ‧ ‧ scale map, map or, if necessary, a ‧ ‧ scale map, a declaration from the designated authority, confirming that the investment is not located in areas that are sensitive from an environmental standpoint and that so far it cannot foresee any significant detrimental effect on public health, water, air, earth, countryside, flora, fauna or on the cultural heritage
W załączniku znajduje się mapa w skali ‧:‧ ‧ (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA ‧, jeżeli taki istniejeA map at scale of ‧:‧.‧ (or the nearest possible scale) is attached, indicating the location of the project as well as the NATURA ‧ sites concerned, if any
W prospektywnym, randomizowanym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, obejmującym ‧ pacjentów z niedokrwistością z różnymi nowotworami z wyjątkiem nowotworów szpiku, otrzymujących chemioterapię bez pochodnych platyny, wykazano istotne zmniejszenie następstw związanych z niedokrwistością (np. zmęczenia, zmniejszenia energii i spadku aktywności) mierzonych za pomocą poniższych narzędzi i skal: ogólna skala Functional Assessment of Cancer Therapy-Anaemia (FACT-An), skala oceny zmęczenia FACT-An i skala Cancer Linear Analogue Scale (CLASIn a prospective, randomised, double-blind, placebo-controlled trial conducted in ‧ anaemic patients with various non-myeloid malignancies receiving non-platinum chemotherapy, there was a significant reduction of anaemia-related sequelae (e. g. fatigue, decreased energy, and activity reduction), as measured by the following instruments and scales:Functional Assessment of Cancer Therapy-Anaemia (FACT-An) general scale, FACT-An fatigue scale, and Cancer Linear Analogue Scale (CLAS
W tym: skala ADAS-Cog (Alzheimer’ s Disease Assessment Scale)-ocena zdolności poznawczych, skala CIBIC-Plus (Clinician Interview Based Impression of Change)-ogólna ocena zdolności pacjenta do pojmowania, dokonana przez lekarza uwzględniająca udział opiekuna, oraz skala PDS (Progressive Deterioration Scale) – dokonana przez opiekuna ocena sprawności pacjenta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak: higiena osobista, jedzenie, ubieranie się, udział wThese include the ADAS-Cog (a performance based measure of cognition), the CIBIC-Plus (a comprehensive global assessment of the patient by the physician incorporating caregiver input), and the PDS (a caregiver-rated assessment of the activities of daily living including personal hygiene, feeding, dressing, household chores such as shopping, retention of ability to orient oneself to surroundings as well as involvement in activities relating to finances, etc
W tym: skala ADAS-Cog (Alzheimer’ s Disease Assessment Scale)-ocena zdolności poznawczych, skala CIBIC-Plus (Clinician Interview Based Impression of Change)-ogólna ocena zdolności pacjenta do pojmowania, dokonana przez lekarza uwzględniająca udział opiekuna, oraz skala PDS (Progressive Deterioration Scale) – dokonana przez opiekuna ocena sprawności pacjenta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak: higiena osobista, jedzenie, ubieranie się, udział w czynnościach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie się w terenie, a także udział w czynnościach związanych z finansami, itpThese include the ADAS-Cog (a performance based measure of cognition), the CIBIC-Plus (a comprehensive global assessment of the patient by the physician incorporating caregiver input), and the PDS (a caregiver-rated assessment of the activities of daily living including personal hygiene, feeding, dressing, household chores such as shopping, retention of ability to orient oneself to surroundings as well as involvement in activities relating to finances, etc
Mapa turystyczno-krajoznawcza powiatu lipnowskiego w skali 1 : 100 000Travel and tourist map district of Lipno in scale 1 : 100 000
Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna w skali 1:300 000 PodlasiaThe correlations of ground and air level vegetation indices in a Bystrzanka basin
Nakładka wektorowa wybranych elementów topograficznych dla map w skali 1:300 000Vector Overlay of selected topographic elements for maps in scale 1:300 000
dokładnego położenia ujęcia określonego przez jego wysokość, na mapie w skali nie większej niżthe exact site of the catchment with indication of its altitude, on a map with a scale of not more than
Każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji do dnia ‧ maja ‧ r. mapę w formacie A‧ lub A‧, ze wskazaniem jej skali, w celu określenia geograficznej lokalizacji punktów kontroli granicznejEach Member State will transmit to the Commission before ‧ May ‧, a map in A‧ or A‧ size with indication of scale, in order to identify the geographical location of border inspection posts
Korzysta się z technik skomputeryzowanego systemu informacji geograficznych, włączając w to najlepiej ortoobrazy lotnicze lub satelitarne, przy zastosowaniu jednolitego standardu gwarantującego dokładność co najmniej równoważną dla map w skaliUse shall be made of computerised geographical information system techniques including preferably aerial or spatial orthoimagery, with an homogenous standard guaranteeing accuracy at least equivalent to cartography at a scale of
Porównanie prezentacji sieci osadniczej i drogowej w Bazie Danych Ogólnogeograficznych (BDO) i na mapach w skali 1 : 50 000 i 1 : 500 000Comparison of the presentation relating to settlements and Road Network between General Geographic Database (GDP) and maps at the scales 1 : 50 000 and 1 : 500 000
mapę we właściwej skali, na której zaznaczono trasę i punkty postojów, na których pasażerowie będą wsiadać lub wysiadać z pojazdua map on an appropriate scale, on which are marked the route and stopping points where passengers are to be taken up or set down
Mapa dziedzictwa przyrodniczokulturowego powiatu bielskiego w skali 1:50 000Map of the natural-cultural heritage of poviat bielski 1:50 000
Mapa turystyczno-krajoznawcza okolic Piły w skali 1:75 000.Tourist and travel map of the Piła region at 1:75 000 scale.
mapy obszaru dorzecza w odpowiedniej skali zawierające granice dorzeczy, zlewni i, jeżeli takowe istnieją, obszarów wybrzeża, ukazujące topografię i zagospodarowanie przestrzennemaps of the river basin district at the appropriate scale including the borders of the river basins, sub-basins and, where existing, coastal areas, showing topography and land use
Ranking informacji geologicznej i hydrogeologicznej z obszaru mapy arkusza Czersk w skali 1: 50 000The ranking of geological and hydrogeological information of the area of the Hydrogeological map of Poland, sheet Czersk, 1: 50 00
Mapa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego okolic Augustowa w skali 1:50 000The natural and cultural heritage map 1:50 000 for Augustów region
Należy użyć technik komputerowego systemu informacji geograficznej, włączając lotnicze lub satelitarne tworzenie map wektorowych, z jednolitą normą gwarantującą dokładność równą kartografii w skaliUse shall be made of computerised geographical information system techniques including preferably aerial or spatial orthoimagery, with an homogenous standard guaranteeing accuracy at least equivalent to cartography at a scale of
Showing page 1. Found 12842 sentences matching phrase "skala mapy".Found in 5.39 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.