Translations into English:

  • scale       
    (verb, noun   ) [map]

Example sentences with "skala mapy", translation memory

add example
Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna w skali 1:300 000 PodlasiaThe correlations of ground and air level vegetation indices in a Bystrzanka basin
Mimo że nie można wykluczyć marginalnego wejścia na rynek, Komisja stwierdziła, że wejście na rynki zaopatrzenia w bazy danych zawierające mapy dostosowane do nawigacji, zakresem obejmujące obszar EOG, nie nastąpiłoby ani we właściwym czasie (tj. wystarczająco szybko i byłoby dość trwałe), ani w wystarczającym stopniu (pod względem zakresu i skali), by zapobiec potencjalnym skutkom połączenia zakłócającym konkurencję lub je usunąćWhile marginal entry may not be excluded, the Commission concluded that entry into the markets for the provision of navigable digital map databases with EEA-coverage would be neither timely (i.e. sufficiently swift and sustained), nor sufficient (in scope and magnitude) to deter or defeat any potential anti-competitive effects of the merger
Państwa członkowskie przygotowują – na poziomie obszaru dorzecza lub jednostki zarządzającej, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) – mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w najbardziej odpowiedniej skali dla obszarów określonych na podstawie art. ‧ ustMember States shall, at the level of the river basin district, or unit of management referred to in Article ‧(b), prepare flood hazard maps and flood risk maps, at the most appropriate scale for the areas identified under Article
mapę we właściwej skali, na której zaznaczono trasę i punkty postojów, na których pasażerowie będą wsiadać lub wysiadać z pojazdua map on an appropriate scale, on which are marked the route and stopping points where passengers are to be taken up or set down
Mapa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego okolic Augustowa w skali 1:50 000The natural and cultural heritage map 1:50 000 for Augustów region
W załączniku znajduje się mapa w skali ‧:‧ ‧ (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA ‧, jeżeli taki istniejeA map at scale of ‧:‧.‧ (or the nearest possible scale) is attached, indicating the location of the project as well as the NATURA ‧ sites concerned, if any
Pszczelarz dostarczy organowi kontroli lub jednostce kontrolującej mapę w odpowiedniej skali pokazującą lokalizację uli zgodnie częścią A‧ pkt ‧ tiret pierwsze załącznikaA map on an appropriate scale listing the location of hives as provided for in Annex III, Part A‧, section ‧, first indent shall be provided to the inspection authority or body by the beekeeper
Ogólnogeograficzna mapa obrazowa okolic Białegostoku w skali 1:300 000 na podstawie danych z TMGeographical map of Bialystok area a scale of 1:300 000 on the basis of data TM
Należy użyć technik komputerowego systemu informacji geograficznej, włączając lotnicze lub satelitarne tworzenie map wektorowych, z jednolitą normą gwarantującą dokładność równą kartografii w skaliUse shall be made of computerised geographical information system techniques including preferably aerial or spatial orthoimagery, with an homogenous standard guaranteeing accuracy at least equivalent to cartography at a scale of
Jest zdania, że przygotowanie zestawienia istniejących krajowych wytycznych do opracowywania map zagrożenia/ryzyka oraz rozpowszechnienie wyników tej inwentaryzacji wśród państw członkowskich może zwiększyć porównywalność zagrożeń i ryzyka na skalę europejskąconsiders that drawing up a list of existing national guidelines on hazard/risk mapping and making this list available to the Member States could increase the comparability of dangers and risk across Europe
Porównanie prezentacji sieci osadniczej i drogowej w Bazie Danych Ogólnogeograficznych (BDO) i na mapach w skali 1 : 50 000 i 1 : 500 000Comparison of the presentation relating to settlements and Road Network between General Geographic Database (GDP) and maps at the scales 1 : 50 000 and 1 : 500 000
dokładnego położenia ujęcia określonego przez jego wysokość, na mapie w skali nie większej niżthe exact site of the catchment with indication of its altitude, on a map with a scale of not more than
Ranking informacji geologicznej i hydrogeologicznej z obszaru mapy arkusza Czersk w skali 1: 50 000The ranking of geological and hydrogeological information of the area of the Hydrogeological map of Poland, sheet Czersk, 1: 50 00
Chciałbym mapę Teksasu w skali 1:250 tys.I want a map of Texas on a scale of 1 to 250000.
Cyfrowe ortofotografie są zgodne z geometrycznymi normami sporządzania map w skali ‧ ‧ i, z punktu widzenia radiometrycznego, jeden piksel odpowiada maksymalnie jednemu metrowi w poluThe digital orthophotographs shall comply with the geometrical standards for mapmaking on a ‧ ‧ scale and, from the radiometric point of view, shall have a maximum pixel size of one metre
Szczególnie wiele uwagi zostanie poświęcone upowszechnianiu na bardzo szeroką skalę dostępnych informacji, jak również koordynacji tworzenia map z działaniami zmierzającymi do wspierania integracji badań w EuropieSpecial attention will be paid to the very broad dissemination of the information available as well as to the coordination of mapping with the activities aimed at promoting the integration of research efforts in Europe
Państwa członkowskie przygotowują- na poziomie obszaru dorzecza lub jednostki zarządzającej, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b)- mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w najbardziej odpowiedniej skali dla obszarów określonych na podstawie art. ‧ ustMember States shall, at the level of the river basin district or unit of management referred to in Article ‧(b), prepare flood hazard maps and flood risk maps, at the most appropriate scale for the areas identified under Article
Przeglądowa cyfrowa mapa geomorfologiczna, w skali 1:300 000, Polski południowo-zachodniejThe digital geomorphological map at a scale of 1:300 000 of south-western Poland
Mapa turystyczno-krajoznawcza powiatu lipnowskiego w skali 1 : 100 000Travel and tourist map district of Lipno in scale 1 : 100 000
Mapa dziedzictwa przyrodniczokulturowego powiatu bielskiego w skali 1:50 000Map of the natural-cultural heritage of poviat bielski 1:50 000
Cyfrowa Mapa Geomorfologiczna północno-zachodniej Polski, w skali 1:300 000Digital geomorphological map of northern - western Poland in a scale of 1:300 000
Współczesne możliwości aktualizacji map topograficznych na przykładzie arkusza Torunia w skali 1 : 25 000Contemporary possibilities of the update of topographical maps on the example of the sheet of Toruń in scale 1: 25 000
Zmiana skali na tej map ie.Odległość pomiędzy Paryżem a Pragą wynosi 1000 km .Scale varies in this view . The distancebetween Paris and Praha is 1000 km
Podaje się ją jako zbiór od zera do wielu długości wyrażających rozdzielczość (zwykle dla danych gridowych oraz produktów pochodnych od zobrazowań) lub równorzędnych skal (zwykle dla map lub ich produktów pochodnychIt shall be expressed as a set of zero to many resolution distances (typically for gridded data and imagery-derived products) or equivalent scales (typically for maps or map-derived products
Showing page 1. Found 13774 sentences matching phrase "skala mapy".Found in 7.218 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.