Translations into English:

  • scale       
    (verb, noun   ) [map]

Example sentences with "skala mapy", translation memory

add example
Państwa członkowskie przygotowują- na poziomie obszaru dorzecza lub jednostki zarządzającej, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b)- mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w najbardziej odpowiedniej skali dla obszarów określonych na podstawie art. ‧ ustMember States shall, at the level of the river basin district or unit of management referred to in Article ‧(b), prepare flood hazard maps and flood risk maps, at the most appropriate scale for the areas identified under Article
Państwa członkowskie przygotowują – na poziomie obszaru dorzecza lub jednostki zarządzającej, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) – mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w najbardziej odpowiedniej skali dla obszarów określonych na podstawie art. ‧ ustMember States shall, at the level of the river basin district, or unit of management referred to in Article ‧(b), prepare flood hazard maps and flood risk maps, at the most appropriate scale for the areas identified under Article
W załączniku znajduje się mapa w skali ‧:‧ ‧ (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA ‧, jeżeli taki istniejeA map at scale of ‧:‧.‧ (or the nearest possible scale) is attached, indicating the location of the project as well as the NATURA ‧ sites concerned, if any
W przypadku inwestycji poza obszarami wrażliwymi ekologicznie, do wniosku o finansowanie należy dołączyć mapę w skali ‧ ‧ lub w razie potrzeby w skali ‧ ‧ oraz wydane przez wyznaczoną instytucję oświadczenie potwierdzające, iż inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze wrażliwym pod względem środowiska naturalnego i nie przewiduje się żadnego negatywnego wpływu na zdrowie publiczne, wodę, powietrze, ziemię, krajobraz, florę, faunę lub dziedzictwo kulturoweFor investments outside the sensitive areas the application for funding must be accompanied by a ‧ ‧ scale map, map or, if necessary, a ‧ ‧ scale map, a declaration from the designated authority, confirming that the investment is not located in areas that are sensitive from an environmental standpoint and that so far it cannot foresee any significant detrimental effect on public health, water, air, earth, countryside, flora, fauna or on the cultural heritage
W prospektywnym, randomizowanym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, obejmującym ‧ pacjentów z niedokrwistością z różnymi nowotworami z wyjątkiem nowotworów szpiku, otrzymujących chemioterapię bez pochodnych platyny, wykazano istotne zmniejszenie następstw związanych z niedokrwistością (np. zmęczenia, zmniejszenia energii i spadku aktywności) mierzonych za pomocą poniższych narzędzi i skal: ogólna skala Functional Assessment of Cancer Therapy-Anaemia (FACT-An), skala oceny zmęczenia FACT-An i skala Cancer Linear Analogue Scale (CLASIn a prospective, randomised, double-blind, placebo-controlled trial conducted in ‧ anaemic patients with various non-myeloid malignancies receiving non-platinum chemotherapy, there was a significant reduction of anaemia-related sequelae (e. g. fatigue, decreased energy, and activity reduction), as measured by the following instruments and scales:Functional Assessment of Cancer Therapy-Anaemia (FACT-An) general scale, FACT-An fatigue scale, and Cancer Linear Analogue Scale (CLAS
W tym: skala ADAS-Cog (Alzheimer’ s Disease Assessment Scale)-ocena zdolności poznawczych, skala CIBIC-Plus (Clinician Interview Based Impression of Change)-ogólna ocena zdolności pacjenta do pojmowania, dokonana przez lekarza uwzględniająca udział opiekuna, oraz skala PDS (Progressive Deterioration Scale) – dokonana przez opiekuna ocena sprawności pacjenta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak: higiena osobista, jedzenie, ubieranie się, udział wThese include the ADAS-Cog (a performance based measure of cognition), the CIBIC-Plus (a comprehensive global assessment of the patient by the physician incorporating caregiver input), and the PDS (a caregiver-rated assessment of the activities of daily living including personal hygiene, feeding, dressing, household chores such as shopping, retention of ability to orient oneself to surroundings as well as involvement in activities relating to finances, etc
W tym: skala ADAS-Cog (Alzheimer’ s Disease Assessment Scale)-ocena zdolności poznawczych, skala CIBIC-Plus (Clinician Interview Based Impression of Change)-ogólna ocena zdolności pacjenta do pojmowania, dokonana przez lekarza uwzględniająca udział opiekuna, oraz skala PDS (Progressive Deterioration Scale) – dokonana przez opiekuna ocena sprawności pacjenta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak: higiena osobista, jedzenie, ubieranie się, udział w czynnościach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie się w terenie, a także udział w czynnościach związanych z finansami, itpThese include the ADAS-Cog (a performance based measure of cognition), the CIBIC-Plus (a comprehensive global assessment of the patient by the physician incorporating caregiver input), and the PDS (a caregiver-rated assessment of the activities of daily living including personal hygiene, feeding, dressing, household chores such as shopping, retention of ability to orient oneself to surroundings as well as involvement in activities relating to finances, etc
Mimo że Komisja nie wyklucza możliwości marginalnego wejścia na rynek, wejście na rynki zaopatrzenia w bazy danych zawierające mapy cyfrowe dostosowane do nawigacji obejmujące EOG nie nastąpiłoby we właściwym czasie, tj. wystarczająco szybko i w sposób wystarczająco trwały, ani w wystarczającym stopniu pod względem zakresu i skali, by zapobiec potencjalnym antykonkurencyjnym skutkom przejęcia spółki Navteq przez spółkę Nokia lub skutki te usunąćWhile the Commission does not exclude that marginal entry may occur, entry into the markets for the provision of navigable digital map databases with EEA-coverage would be neither timely, i.e. sufficiently swift and sustained, nor sufficient, with regards to its scope and magnitude, to deter or defeat any potential anti-competitive effects of Nokia's acquisition of Navteq
Jest zdania, że przygotowanie zestawienia istniejących krajowych wytycznych do opracowywania map zagrożenia/ryzyka oraz rozpowszechnienie wyników tej inwentaryzacji wśród państw członkowskich może zwiększyć porównywalność zagrożeń i ryzyka na skalę europejskąconsiders that drawing up a list of existing national guidelines on hazard/risk mapping and making this list available to the Member States could increase the comparability of dangers and risk across Europe
Mapa warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie Radzymina w skali 1:10 000The map of engineering and geological conditions in the area of Radzymin, scale 1: 10 000
Oznaczenie to musi występować na tle mapy wyspy Zakynthos w skali ‧:‧ w postaci liter, które są przynajmniej dwa razy grubsze od pozostałych oznaczeńThis indication must be written on a representation of the island of Zakynthos to the scale ‧:‧ in letters which are at least twice as thick as the letters used in any other indication
mapy obszaru dorzecza w odpowiedniej skali zawierające granice dorzeczy, zlewni i, w stosownych przypadkach, obszarów wybrzeża, ukazujące topografię i zagospodarowanie przestrzennemaps of the river basin district at the appropriate scale including the borders of the river basins, sub-basins and where appropriate coastal areas, showing topography and land use
W celu zapobieżenia ewentualnym problemom każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji do dnia ‧ lipca ‧ mapę w formacie A‧ lub A‧, ze wskazaniem jej skali, każdej jednostki lokalnej wraz z jej numerem koduIn order to obviate possible problems, each Member State will transmit to the Commission before ‧ July ‧, a map in A‧ or A‧ size, with an indication of scale, of each local unit, with its code number
Należy opracować mapy wyrobisk podziemnych w skali, która będzie czytelnaPlans of underground workings drawn to a scale which provides a clear representation must be prepared
Cyfrowa Mapa Geomorfologiczna północno-zachodniej Polski, w skali 1:300 000Digital geomorphological map of northern - western Poland in a scale of 1:300 000
mapy obszaru dorzecza w odpowiedniej skali zawierające granice dorzeczy, zlewni i, jeżeli takowe istnieją, obszarów wybrzeża, ukazujące topografię i zagospodarowanie przestrzennemaps of the river basin district at the appropriate scale including the borders of the river basins, sub-basins and, where existing, coastal areas, showing topography and land use
mapę we właściwej skali, na której zaznaczono trasę i przystanki, na których pasażerowie będą wsiadać lub wysiadać z pojazdua map on an appropriate scale on which are marked the route and the stopping points at which passengers are to be taken up or set down
dokładnego położenia ujęcia określonego przez jego wysokość, na mapie w skali nie większej niżthe exact site of the catchment with indication of its altitude, on a map with a scale of not more than
mapę we właściwej skali, na której zaznaczono trasę i punkty postojów, na których pasażerowie będą wsiadać lub wysiadać z pojazdua map on an appropriate scale, on which are marked the route and stopping points where passengers are to be taken up or set down
Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna w skali 1:300 000 PodlasiaThe correlations of ground and air level vegetation indices in a Bystrzanka basin
Cyfrowe ortofotografie są zgodne z geometrycznymi normami sporządzania map w skali ‧ ‧ i, z punktu widzenia radiometrycznego, jeden piksel odpowiada maksymalnie jednemu metrowi w poluThe digital orthophotographs shall comply with the geometrical standards for mapmaking on a ‧ ‧ scale and, from the radiometric point of view, shall have a maximum pixel size of one metre
Showing page 1. Found 12842 sentences matching phrase "skala mapy".Found in 10.46 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.