Translations into English:

  • scale       
    (verb, noun   ) [map]

Example sentences with "skala mapy", translation memory

add example
Korzysta się z technik skomputeryzowanego systemu informacji geograficznych, włączając w to najlepiej ortoobrazy lotnicze lub satelitarne, przy zastosowaniu jednolitego standardu gwarantującego dokładność co najmniej równoważną dla map w skaliUse shall be made of computerised geographical information system techniques including preferably aerial or spatial orthoimagery, with an homogenous standard guaranteeing accuracy at least equivalent to cartography at a scale of
Należy użyć technik komputerowego systemu informacji geograficznej, włączając lotnicze lub satelitarne tworzenie map wektorowych, z jednolitą normą gwarantującą dokładność równą kartografii w skaliUse shall be made of computerised geographical information system techniques including preferably aerial or spatial orthoimagery, with an homogenous standard guaranteeing accuracy at least equivalent to cartography at a scale of
Pszczelarz dostarczy organowi kontroli lub jednostce kontrolującej mapę w odpowiedniej skali pokazującą lokalizację uli zgodnie częścią A‧ pkt ‧ tiret pierwsze załącznikaA map on an appropriate scale listing the location of hives as provided for in Annex III, Part A‧, section ‧, first indent shall be provided to the inspection authority or body by the beekeeper
Współczesne możliwości aktualizacji map topograficznych na przykładzie arkusza Torunia w skali 1 : 25 000Contemporary possibilities of the update of topographical maps on the example of the sheet of Toruń in scale 1: 25 000
Mimo że Komisja nie wyklucza możliwości marginalnego wejścia na rynek, wejście na rynki zaopatrzenia w bazy danych zawierające mapy cyfrowe dostosowane do nawigacji obejmujące EOG nie nastąpiłoby we właściwym czasie, tj. wystarczająco szybko i w sposób wystarczająco trwały, ani w wystarczającym stopniu pod względem zakresu i skali, by zapobiec potencjalnym antykonkurencyjnym skutkom przejęcia spółki Navteq przez spółkę Nokia lub skutki te usunąćWhile the Commission does not exclude that marginal entry may occur, entry into the markets for the provision of navigable digital map databases with EEA-coverage would be neither timely, i.e. sufficiently swift and sustained, nor sufficient, with regards to its scope and magnitude, to deter or defeat any potential anti-competitive effects of Nokia's acquisition of Navteq
Mapa geomorfologiczna Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną w skali 1:25000.Detailed geomorphologic map, scaled 1:25 000, of the Narwiański National Park and its buffer zone.
Należy opracować mapy wyrobisk podziemnych w skali, która będzie czytelnaPlans of underground workings drawn to a scale which provides a clear representation must be prepared
Mapa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego okolic Augustowa w skali 1:50 000The natural and cultural heritage map 1:50 000 for Augustów region
Ranking informacji geologicznej i hydrogeologicznej z obszaru mapy arkusza Czersk w skali 1: 50 000The ranking of geological and hydrogeological information of the area of the Hydrogeological map of Poland, sheet Czersk, 1: 50 00
Mapa turystyczno-krajoznawcza okolic Piły w skali 1:75 000.Tourist and travel map of the Piła region at 1:75 000 scale.
W celu zapobieżenia ewentualnym problemom każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji do dnia ‧ lipca ‧ mapę w formacie A‧ lub A‧, ze wskazaniem jej skali, każdej jednostki lokalnej wraz z jej numerem koduIn order to obviate possible problems, each Member State will transmit to the Commission before ‧ July ‧, a map in A‧ or A‧ size, with an indication of scale, of each local unit, with its code number
Cyfrowe ortofotografie są zgodne z geometrycznymi normami sporządzania map w skali ‧ ‧ i, z punktu widzenia radiometrycznego, jeden piksel odpowiada maksymalnie jednemu metrowi w poluThe digital orthophotographs shall comply with the geometrical standards for mapmaking on a ‧ ‧ scale and, from the radiometric point of view, shall have a maximum pixel size of one metre
dokładnego położenia ujęcia określonego przez jego wysokość, na mapie w skali nie większej niżthe exact site of the catchment with indication of its altitude, on a map with a scale of not more than
Państwa członkowskie przygotowują – na poziomie obszaru dorzecza lub jednostki zarządzającej, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) – mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w najbardziej odpowiedniej skali dla obszarów określonych na podstawie art. ‧ ustMember States shall, at the level of the river basin district, or unit of management referred to in Article ‧(b), prepare flood hazard maps and flood risk maps, at the most appropriate scale for the areas identified under Article
Porównanie prezentacji sieci osadniczej i drogowej w Bazie Danych Ogólnogeograficznych (BDO) i na mapach w skali 1 : 50 000 i 1 : 500 000Comparison of the presentation relating to settlements and Road Network between General Geographic Database (GDP) and maps at the scales 1 : 50 000 and 1 : 500 000
Mapa warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie Radzymina w skali 1:10 000The map of engineering and geological conditions in the area of Radzymin, scale 1: 10 000
Jest zdania, że przygotowanie zestawienia istniejących krajowych wytycznych do opracowywania map zagrożenia/ryzyka oraz rozpowszechnienie wyników tej inwentaryzacji wśród państw członkowskich może zwiększyć porównywalność zagrożeń i ryzyka na skalę europejskąconsiders that drawing up a list of existing national guidelines on hazard/risk mapping and making this list available to the Member States could increase the comparability of dangers and risk across Europe
Mapa turystyczno-krajoznawcza okolic Ostródy w skali 1:75 000.Tourist and travel map of the Ostróda region at 1:75 000 scale.
mapę we właściwej skali, na której zaznaczono trasę i przystanki, na których pasażerowie będą wsiadać lub wysiadać z pojazdua map on an appropriate scale on which are marked the route and the stopping points at which passengers are to be taken up or set down
W załączniku znajduje się mapa w skali ‧:‧ ‧ (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA ‧, jeżeli taki istniejeA map at scale of ‧:‧.‧ (or the nearest possible scale) is attached, indicating the location of the project as well as the NATURA ‧ sites concerned, if any
Szczególnie wiele uwagi zostanie poświęcone upowszechnianiu na bardzo szeroką skalę dostępnych informacji, jak również koordynacji tworzenia map z działaniami zmierzającymi do wspierania integracji badań w EuropieSpecial attention will be paid to the very broad dissemination of the information available as well as to the coordination of mapping with the activities aimed at promoting the integration of research efforts in Europe
Pszczelarz dostarcza organowi kontroli lub jednostce certyfikującej mapę w odpowiedniej skali pokazującą lokalizację uliA map on an appropriate scale listing the location of hives shall be provided to the control authority or control body by the beekeeper
W przypadku inwestycji poza obszarami wrażliwymi ekologicznie, do wniosku o finansowanie należy dołączyć mapę w skali ‧ ‧ lub w razie potrzeby w skali ‧ ‧ oraz wydane przez wyznaczoną instytucję oświadczenie potwierdzające, iż inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze wrażliwym pod względem środowiska naturalnego i nie przewiduje się żadnego negatywnego wpływu na zdrowie publiczne, wodę, powietrze, ziemię, krajobraz, florę, faunę lub dziedzictwo kulturoweFor investments outside the sensitive areas the application for funding must be accompanied by a ‧ ‧ scale map, map or, if necessary, a ‧ ‧ scale map, a declaration from the designated authority, confirming that the investment is not located in areas that are sensitive from an environmental standpoint and that so far it cannot foresee any significant detrimental effect on public health, water, air, earth, countryside, flora, fauna or on the cultural heritage
Każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji do dnia ‧ maja ‧ r. mapę w formacie A‧ lub A‧, ze wskazaniem jej skali, w celu określenia geograficznej lokalizacji punktów kontroli granicznejEach Member State will transmit to the Commission before ‧ May ‧, a map in A‧ or A‧ size with indication of scale, in order to identify the geographical location of border inspection posts
Zmiana skali na tej map ie.Odległość pomiędzy Paryżem a Pragą wynosi 1000 km .Scale varies in this view . The distancebetween Paris and Praha is 1000 km
Showing page 1. Found 13774 sentences matching phrase "skala mapy".Found in 2.72 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.