Translations into English:

  • alloy       
    (verb, noun   )
  • alloys   

Example sentences with "stop metali", translation memory

add example
stop metali nieszlachetnych należy klasyfikować jako stop tego metalu, który przeważa masą nad każdym innym metalemAn alloy of base metals is to be classified as an alloy of the metal which predominates by weight over each of the other metals
W niniejszym dziale każdy stop (włącznie ze spiekaną mieszaniną i związkiem międzymetalicznym), zawierający metal szlachetny, jest traktowany jako stop metalu szlachetnego, jeżeli metal szlachetny stanowi co najmniej ‧ % masy stopuFor the purposes of this chapter, any alloy (including a sintered mixture and an inter-metallic compound) containing precious metal is to be treated as an alloy of precious metal if any one precious metal constitutes as much as ‧ %, by weight, of the alloy
Redukcja azotanów i azotynów do amoniaku w silnie alkalicznym środowisku za pomocą stopu metali złożonego z ‧ % Al, ‧ % Zn i ‧ % Cu (stop DevardaReduction of nitrates and nitrites to ammonia in a strongly alkaline solution by means of a metallic alloy composed of ‧ % Al, ‧ % Zn and ‧ % Cu (Devarda alloy
systemy manipulowania ciekłym metalem dla stopionego uranu lub jego stopów składające się z tygli wykonanych z materiałów odpornych na odpowiednie efekty korozyjne i ciepło (np. tantal, grafit powlekany tlenkiem itrowym, grafit powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich mieszanki) lub chronionych takimi materiałami, oraz instalacji chłodniczych do tygliLiquid metal handling systems for molten uranium or uranium alloys, consisting of crucibles, made of or protected by suitable corrosion and heat resistant materials (e.g. tantalum, yttria-coated graphite, graphite coated with other rare earth oxides or mixtures thereof), and cooling equipment for the crucibles
Metal lub stop odważników klasy E‧, E‧ oraz F‧ musi być rzeczywiście niemagnetycznyThe metal or alloy of class E‧, E‧ and F‧ weights shall be virtually non-magnetic
Redukcja azotanów i azotynów do amoniaku w obojętnym roztworze wodnym za pomocą stopu metali złożonego z ‧ % Cu i ‧ % Mg (stop Arnda) w obecności chlorku magnezu (MgClReduction of nitrates and nitrites to ammonia in a neutral aqueous solution by means of a metallic alloy composed of ‧ % Cu and ‧ % Mg (Arnd
On pomógł utworzyć stop metalu jako silny, to praktycznie możesz nosić cokolwiekHe helped to create a metal alloy as strong, that practically you can bear anything
stop złożony z metali nieszlachetnych objętych niniejszą sekcją oraz z pierwiastków nieobjętych tą sekcją należy klasyfikować jako stop metali nieszlachetnych z niniejszej sekcji, jeżeli całkowita masa tych metali jest równa lub przekracza całkowitą masę pozostałych pierwiastkówAn alloy composed of base metals of this section and of elements not falling within this section is to be treated as an alloy of base metals of this section if the total weight of such metals equals or exceeds the total weight of the other elements present
Oprogramowanie przewidujące płynięcie i chłodzenie stop ionego metalu zwiększa wydajność oraz uniwersalność projektowania układów odlewniczych .Using software to predict how the molten metal will flow and cool increases the efficiency and flexibility of the cast-design process .
obaw o mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków w następstwie narażenia ze strony niektórych miejsc produkcji cynku jako metalu oraz miejsc przetwarzania, w których mają miejsce procesy ciągłego cynkowania zanurzeniowego na gorąco, elektrocynkowania, w których cynk stosowany jest jako mosiądz oraz jako stop na odlewy ciśnienioweconcerns for micro-organisms in the sewage treatment plant as a consequence of exposure arising from some of the production sites of zinc metal and from some of the processing sites of continuous hot dip galvanising, electro galvanising, as brass and as die casting alloy
Redukcja azotanów i azotynów do amoniaku w silnie alkalicznym roztworze wodnym za pomocą stopu metalu złożonego z ‧% Al, ‧% Zn i ‧% Cu (stop DevardaReduction of nitrates and nitrites to ammonia in a strongly alkaline solution by means of a metallic alloy composed of ‧ % Al, ‧ % Zn and ‧ % Cu (Devarda alloy
Taki metal lub stop musi być takiej jakości, że w normalnych warunkach użytkowania zużycie odważników powinno być nieznaczne w stosunku do maksymalnych dopuszczalnych błędów w ich klasie dokładnościSuch metal or alloy shall be of such quality that under normal conditions of use the deterioriation of the weights shall be negligible in relation to the maximum permissible errors in their accuracy class
systemy manipulowania ciekłym uranem metalicznym dla stopionego uranu lub jego stopów, składające się z tygli, wykonanych z materiałów odpornych na odpowiednie efekty korozyjne i ciepło (np. tantal, grafit powlekany tlenkiem itrowym, grafit powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich mieszanki) lub chronionych takimi materiałami, oraz instalacji chłodniczych do tygliLiquid uranium metal handling systems for molten uranium or uranium alloys, consisting of crucibles, made of or protected by suitable corrosion and heat resistant materials (e.g. tantalum, yttria-coated graphite, graphite coated with other rare earth oxides or mixtures thereof), and cooling equipment for the crucibles
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie C-‧/‧: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom przez Państwo Członkowskie- Art. ‧ WE- Marketing wyrobów z metali szlachetnych- Nazwa „złoto” i „stop złota”Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ July ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v French Republic (Failure of a Member State to fulfil its obligations- Article ‧ EC- Marketing of articles made of precious metals- ‘Gold’ and ‘gold alloy
Redukcja azotanów i azotynów do amoniaku w neutralnym roztworze wodnym za pomocą stopu metalu złożonego z ‧% Cu i ‧% Mg (stop Arnda) w obecności chlorku magnezuReduction of nitrates and nitrites to ammonia in a neutral aqueous solution by means of a metallic alloy composed of ‧ % Cu and ‧ % Mg (Arnd
Ten metal to stop zwany adamantiumThe metal is an alloy called adamantium
Firma Simtech tworzy oprogramowanie przewidujące zachowanie się stopionego metalu pompowanego do formy .Simtech produces software to predict the flow of molten metal as it is pumped into a cast .
Stopiony metal znajdował się pod zawalonymi wieżami oraz pod budynkiem WTCMolten metal pools under both towers After they collapsed, and Building
Przeglądam oficjalne raporty w poszukiwaniu tego co mówią o stopionym metaluSo I am looking through the official reports, What do they say about the molten metal?
Chyba metal stopił się od ciepłaI have a problem
Oprogramowanie symulacyjne przewiduje zachowanie się stopionego metalu przy odlewaniu .Simulation software predicts the behaviour of molten metal in a cast .
Metale lub stopy określone w pozycji ‧C‧.b są objęte kontrolą bez względu na to czy są, czy też nie, zamknięte w kapsułkach z aluminium, magnezu lub beryluThe metals or alloys listed in ‧C‧.b. are controlled whether or not the metals or alloys are encapsulated in aluminium, magnesium, zirconium or beryllium
W art. ‧ ust. ‧ został zmieniony opis, zawarty w obowiązującej specyfikacji produktu, dotyczący rusztowań, pod którymi uprawiane są drzewka Limone di Sorrento, zgodnie z którym, mimo iż nadal preferuje się stosowanie palików z drewna kasztanowego, to dopuszcza się również użycie palików z innego rodzaju drewna i/lub ze stopów metali (mając na uwadze, że materiał, z którego zrobione są paliki rusztowania, nie wpływa na jakość produktuIn the third paragraph of Article ‧, there is a change to the description in the current product specification of the trellis used for growing the Limone di Sorrento plants; this still mentions that stakes of chestnut wood are preferred, but allows also for the use of stakes made from other kinds of wood and/or metal alloys (given that the material from which the stakes are made does not affect the quality of the product
Uwaga ‧ Środki wybuchowe oraz paliwa zawierające metale i stopy wyszczególnione w podpunkcie ML‧.c.‧ są objęte kontrolą niezależnie od tego, czy te metale lub stopy są obudowane w glinie, magnezie, cyrkonie lub beryluNote ‧ Explosives and fuels containing the metals or alloys listed in ML‧.c.‧. are controlled whether or not the metals or alloys are encapsulated in aluminum, magnesium, zirconium, or beryllium
Rtęć jest specyficznie wyłączona jako czynnik powodujący zanieczyszczenie tych metali, ich stopów lub amalgamatówMercury is specifically excluded as a contaminant of these metals or their alloys or amalgams
Showing page 1. Found 9246 sentences matching phrase "stop metali".Found in 2.25 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.