Translations into English:

  • inulin syrup   

Example sentences with "syrop inulinowy", translation memory

add example
Do dnia ‧ kwietnia bieżącego roku gospodarczego Państwa Członkowskie ustalają zaliczki na dany rok gospodarczy płacone przez każde przedsiębiorstwo produkujące cukier i każde przedsiębiorstwo produkujące syrop inulinowyBefore ‧ April of the current marketing year Member States shall establish the advance payments for that marketing year to be made by each sugar-producing undertaking, each isoglucose-producing undertaking and each inulin syrup-producing undertaking
W ramach wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru od przedsiębiorstw produkujących cukier, izoglukozę i syrop inulinowy pobierana jest opłata produkcyjnaUnder the common organisation of the markets in the sugar sector, a production charge is levied on undertakings producing sugar, isoglucose or inulin syrup
ten sam artykuł stanowi również, że zostaną ustalone opłaty za cukier C, izoglukozę C i syrop inulinowy C, których dowód wywozu w stanie naturalnym, w wymaganym okresie, nie został dostarczony do określonej datywhereas the same Article also lays down that a charge will be levied on C sugar, C isoglucose and C inulin syrup proof of whose export in the natural state within the required period has not been furnished at a date to be determined
Opłaty produkcyjne na syrop inulinowyProduction levy for inulin syrup
Cukier, izoglukoza lub syrop inulinowy wyprodukowane w roku gospodarczym w ilościach przekraczających kwotę, o której mowa w art. ‧, mogą byćThe sugar, isoglucose or inulin syrup produced during a marketing year in excess of the quota referred to in Article ‧ may be
Cukier kwotowy, izoglukoza kwotowa i kwotowy syrop inulinowy oznaczają każdą wielkość produkcji cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego przypisaną do danego roku gospodarczego w ramach kwoty danego przedsiębiorstwaquota sugar, quota isoglucose and quota inulin syrup mean any quantity of sugar, isoglucose or inulin syrup production attributed to a specific marketing year under the quota of the undertaking concerned
Cukier przemysłowy, izoglukoza przemysłowa lub przemysłowy syrop inulinowy są zastrzeżone do produkcji jednego z produktów, o których mowa w ust. ‧, w przypadku gdyIndustrial sugar, industrial isoglucose or industrial inulin syrup shall be reserved for the production of one of the products referred to in paragraph ‧ when
izoglukozę lub syrop inulinowy wyprodukowane przez dane przedsiębiorstwo, z podaniem ilości w ramach kwoty, poza kwotą lub przeniesionych zgodnie z art. ‧ lub art. ‧ rozporządzenia nr (WEisoglucose or inulin syrup produced by that undertaking specifying the quantities under quota and in excess of the quota carried forward in accordance with Articles ‧ or ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧; and
W przypadku, gdy szacunek podstawowej opłaty produkcyjnej na cukier i syrop inulinowy wynosi ostatecznie co najmniej ‧% maksymalnej kwoty, określonej w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr‧, kwota jednostkowa zaliczki stanowi ‧% kwoty maks ymalnejWhere the estimate of the basic production levy on sugar and inulin syrup is at least ‧ % of the maximum amount referred to in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧, the unit amount of the advance payment shall be ‧ % of that maximum amount
Do celów art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, „produkcja syropu inulinowego” oznacza łączną ilość produktu otrzymanego po procesie hydrolizy inuliny lub oligofruktozy, zawierającego w stanie suchym ‧% fruktozy w masie w wolnej postaci lub w postaci sacharozy, niezależnie od zawartości fruktozy w nadwyżce ponad ten limit, wyrażonej jako sucha masa odpowiednika cukru/izoglukozy i ustalona dla każdego przedsiębiorstwa produkującego syrop inulinowy zgodnie z ustFor the purposes of Articles ‧ to ‧ of Regulation (EC) No
Począwszy od roku gospodarczego ‧/‧, kwoty cukru, izoglukozy i syropu inulinowego przydzielone przedsiębiorstwom produkującym cukier, izoglukozę i syrop inulinowy podlegają opłacie produkcyjnejAs from the marketing year ‧/‧, a production charge shall be levied on the sugar quota, the isoglucose quota and the inulin syrup quota held by undertakings producing sugar, isoglucose or inulin syrup
niektóre produkty chemiczne lub farmaceutyczne zawierające cukier, izoglukozę lub syrop inulinowycertain products of the chemical or pharmaceutical industry which contain sugar, isoglucose or inulin syrup
artykuł ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ przewiduje, że cukier C, izoglukoza C i syrop inulinowy C nie mogą być zbyte na wewnętrznym rynku Wspólnoty i muszą być wywiezione w stanie naturalnym przed dniem ‧ stycznia, po zakończeniu danego roku gospodarczegoWhereas Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ lays down that C sugar, C isoglucose and C inulin syrup may not be disposed of on the Community
Różnica taka zostanie podzielona między cukier, izoglukozę i syrop inulinowy procentowo według udziału sum kwot A i B każdego produktu dla całej WspólnotyThis difference shall be split between sugar, isoglucose and insulin syrup according to the percentage represented by the sum of each product
Jeśli przyjmuje się współczynnik zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, Państwa Członkowskie, zgodnie z przepisami tego ustępu, określają do ‧ listopada w odniesieniu do poprzedniego roku gospodarczego, dodatkowe opłaty dla każdego przedsiębiorstwa produkującego cukier, każdego przedsiębiorstw a produkującego izoglukozę oraz każdego przedsiębiorstwa produkującego syrop inulinowy, które mają być uiszczone przez producentówIf a coefficient is adopted in accordance with Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ the Member States shall, in accordance with the provisions of that paragraph, determine for each sugar-producing undertaking, for each isoglucose-producing undertaking and for each inulin syrup-producing undertaking, before ‧ November in respect of the preceding marketing year, the additional levy to be paid by the manufacturers in question
Pierwszym krokiem w dostosowaniu gwarancji, powinno być rozdzielenie różnicy odnotowanej dla danego roku gospodarczego między wolumenem potencjalnego wywozu ze Wspólnoty, a kwotą ustanowioną w Porozumieniu między cukier, izoglukozę oraz syrop inulinowy, proporcjonalnie do udziału kwot każdego z tych produktów w całkowitej kwocie ustanowionej dla wszystkich tych trzech produktów dla WspólnotyAs a first step in adjusting the guarantees, the difference recorded for a given marketing year between the Community
Jeżeli cukier, izoglukoza lub syrop inulinowy znajdujące się w swobodnym obrocie na rynku wspólnotowym i nietraktowane jako produkty pozakwotowe mają być objęte wywozem bez refundacji, sekcja ‧ wniosku o pozwolenie i pozwolenia zawiera jeden z wpisów wymienionych w części C załącznika, stosownie do danego produktuWhere sugar, isoglucose or inulin syrup in free circulation in the Community market and not considered as out-of-quota is to be exported without refund, section ‧ of the licence application and of the licence shall contain one of the entries listed in Part C of the Annex, according to the product in question as the case may be
Dodatkową opłatę określa się dla każdego przedsiębiorstwa produkującego cukier , dla każdego przedsiębiorstwa produkującego izoglukozę i dla każdego przedsiębiorstwa produkującego syrop inulinowy poprzez pomnożenie całkowitej sumy należnej od przedsiębiorstwa w postaci opłat produkcyjnych za dany rok gospodarczy przez współczynnik , który zostanie określony .The additional levy shall be determined for each sugarproducing undertaking , each isoglucose-producing undertaking and each inulin syrup-producing undertaking by multiplying the total sum due from the undertaking by way of production levies for the marketing year concerned by a coefficient to be determined .
Syrop inulinowy oznacza bezpośredni produkt otrzymany w wyniku hydrolizy inuliny lub oligofruktoz, zawierający w stanie suchym co najmniej ‧ % fruktozy w postaci wolnej lub w postaci sacharozy, wyrażony w ekwiwalencie cukru/izoglukozyinulin syrup means the immediate product obtained by hydrolysis of inulin or oligofructoses, containing in the dry state at least ‧ % fructose in free form or as sucrose, and expressed as sugar/isoglucose equivalents
przy danym przyroście w handlu niektórymi produktami określonymi w art. ‧ ust. ‧ lit. d) rozporządzenia (EWG) nr ‧ oraz cukru białego i surowego cukru krystalicznego, możliwość dostosowania refundacji powinna być rozszerzana na te produkty na tych samych warunkach i, w celu zapewnia równości traktowania, na izoglukozę i syropu inulinowy, wywożone w stanie naturalnymWhereas, given the increase in trade in certain products referred to in Article ‧ (d) of Regulation (EEC) No ‧ and white and raw candy sugar, the possibility of adjusting refunds should be extended to those products under the same conditions and, in order to ensure equal treatment, to isoglucose and inulin syrup exported in the natural state
W ramach wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru od przedsiębiorstw produkujących cukier, izoglukozę i syrop inulinowy pobierana jest opłata produkcyjna zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nrUnder the common organisation of the markets in the sugar sector, a production charge is levied on undertakings producing sugar, isoglucose or inulin syrup in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No
Dla właściwego funkcjonowania, wspólna polityka rolna wymaga wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, obejmującej w szczególności cukier oraz izoglukozę i syrop inulinowy, które są ciekłymi substytutami cukruIn order to work properly, the common agricultural policy requires a common organisation of the markets in the sugar sector covering, in particular, sugar and isoglucose and insulin syrup, which are liquid substitutes for sugar
wyprodukowane przez nie izoglukozę i syrop inulinowy objęte kwotami A i Bisoglucose and inulin syrup produced by it under quotas A and B
Wspólnotowe przedsiębiorstwa produkujące cukier i syrop inulinowy mogą zażądać od plantatorów buraków cukrowych lub trzciny cukrowej lub od dostawców cykorii poniesienia do ‧ % kosztów opłaty produkcyjnejCommunity sugar and inulin syrup undertakings may require sugar-beet or sugar-cane growers or chicory suppliers to bear up to ‧ % of the production charge concerned
Showing page 1. Found 1174 sentences matching phrase "syrop inulinowy".Found in 0.451 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.