Translations into English:

  • rectal temperature   

Example sentences with "temperatura mierzona w odbycie", translation memory

add example
Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie do ‧, ‧ °C utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godzinyOccasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie o ‧, ‧°C, utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godzinyOccasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
Zapisuje się wszystkie inne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnejOther criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
Stanąłby wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
Stanął by wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
Zapisuje się wszystkie inne obiektywne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnejOther objective criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
Zapisuje się wszystkie obiektywne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnejOther objective criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
Odległość między odbytem a otworem płciowym należy mierzyć w dniu ‧ po urodzeniu młodych F‧, jeżeli zmiany w proporcji płci w grupie lub odchylenia w dojrzewaniu płciowym wskazują na taką koniecznośćAnogenital distance should be measured at postnatal day ‧ in F‧ pups if triggered by alterations in F‧ sex ratio or timing of sexual maturation
Temperatura w punkcie umiejscowienia czujnika pomiarowego jest mierzona i próbkowana z taką samą częstotliwością jak dla prądu, tak aby wartość tę można było wykorzystać w celu skompensowania odchyłki przetworników prądu i w razie potrzeby odchyłki przetwornika napięcia wykorzystywanego do przetworzenia mocy wyjściowej przetwornika prąduThe temperature at the location of the sensor shall be measured and sampled with the same sample frequency as the current, so that this value can be used for possible compensation of the drift of current transducers and, if applicable, the voltage transducer used to convert the output of the current transducer
Temperaturę bezwzględną (Ta) powietrza w silniku na wlocie do silnika wyraża się w stopniach Kelvina, a suche ciśnienie atmosferyczne (ps), wyrażone w kPa, mierzy się wyznaczając parametr F, zgodnie z następującymi przepisamiThe absolute temperature (Ta) of the engine air at the inlet to the engine expressed in Kelvin, and the dry atmospheric pressure (ps), expressed in kPa shall be measured and the parameter F shall be determined according to the following provisions
Temperatura w obrębie urządzenia badawczego, która jest mierzona na czarnej płycie, znajdującej się na tej samej wysokości co próbki, musi wynosić ‧ °C ± ‧ °CWithin the enclosure, the temperature measured on the black panel placed on a level with the samples must be ‧ °C ± ‧ °C
Temperatura powietrza podczas składowania w ladach wystawowych sprzedaży detalicznej i w trakcie sprzedaży miejscowej będzie mierzona przynajmniej przez jeden widoczny termometr, który w przypadku otwartych lad wystawowych sprzedaży detalicznej wskazywać będzie temperaturę przy wylocie powietrza na poziomie wyraźnie oznaczonej maksymalnej linii załadunkuThe air temperature during storage in retail display cabinets, and in the course of local distribution, shall be measured by at least one easily visible thermometer which, in the case of open retail display cabinets, shall indicate the temperature at the air return side at the level of the clearly marked maximum load line
Temperaturę oleju silnikowego mierzoną w misce olejowej lub przy wylocie chłodnicy oleju, o ile została zamontowana, należy utrzymać w granicach określonych przez producenta silnikaThe temperature of the lubricating oil measured in the oil sump or at the outlet from the oil cooler, if fitted, shall be maintained within the limits established by the engine manufacturer
ciągły zapis temperatury mierzonej w środku toru współpracy okładziny lub w połowie grubości tarczy lub bębna lub okładzinya continuous recording of the temperature measured in the centre of the path swept by the lining or at mid-thickness of the disc or drum or lining
W tym kontekście lotny węglowodór aromatyczny (VAH) oznacza każdy związek organiczny, zgodnie z definicją w dyrektywie ‧/‧/WE, o początkowej temperaturze wrzenia mniejszej lub równej ‧ °C, mierzonej przy normalnym ciśnieniu ‧,‧ kPa, i posiadający co najmniej jedno jądro aromatyczne w rozpisanym wzorze strukturalnymIn this context volatile aromatic hydrocarbon (VAH) means any organic compound, as defined in Directive ‧/‧/EC, having an initial boiling point less than or equal to ‧ °C measured at a standard pressure of ‧,‧ kPa and having at least one aromatic nucleus in its developed structural formula
Przeprowadza się pomiar temperatury bezwzględnej T powietrza przy wlocie do silnika mierzonej w odległości ‧,‧ m w górę od punktu wejścia do filtra powietrza lub w przypadku gdy filtr taki nie jest stosowany, w odległości ‧,‧ m od gardzieli wlotu, wyrażonej w stopniach Kelvina oraz ciśnienia atmosferycznego ps wyrażonego w kilopaskalach, zaś współczynnik atmosferyczny fa określa się zgodnie z pkt ‧.‧.‧.‧ załącznika ‧ do niniejszego regulaminu, co odpowiada następującym przepisomThe absolute temperature T of the air at the inlet to the engine measured within ‧,‧ m upstream, of the point of entry to the air cleaner, or if no air cleaner is used, within ‧,‧ m of the air inlet horn, expressed in degrees Kelvin, and the atmospheric pressure ps, expressed in Kilopascals, shall be measured, and the atmospheric factor fa shall be determined according to paragraph ‧.‧.‧.‧ of Annex ‧ to this Regulation which corresponds to the following provisions
Temperatura oleju smarowego mierzona w misce olejowej lub na wylocie chłodnicy oleju, jeśli jest częścią wyposażenia, musi mieścić się w granicach ustalonych przez producentaThe temperature of the lubricating oil measured in the oil sump or at the outlet from the oil cooler, if fitted, must be within the limits set by the manufacturer
Temperatura paliwa powinna być mierzona w otworze wlotowym gaźnika lub układu wtrysku i utrzymana w granicach określonych przez producentaThe fuel temperature must be measured at the carburettor or injection system inlet and kept within the limits laid down by the manufacturer
Czujnik temperatury ma się znajdować w miejscu gdzie mierzona temperatura jest reprezentatywna dla temperatury w śladach koła bez zakłócania pomiaru dźwiękuThe temperature sensor is to be positioned in a location where the temperature measured is representative of the temperature in the wheel tracks, without interfering with the sound measurement
ViraferonPeg Farmakodynamikę preparatu ViraferonPeg oceniano w badaniu wykonanym u zdrowych ochotników, otrzymujących jednorazowo wzrastające dawki.U uczestników badań mierzono zmiany temperatury w jamie ustnej, stężenia białek efektorowych, takich jak neopteryna surowicy i ‧’ ‧ ’-syntetaza oligoadenylanowa (‧’ ‧ ’-OAS) oraz liczbę krwinek białych i neutrofiliViraferonPeg
Temperatura w chłodni musi być nie wyższa niż –‧ oC. Powinna być mierzona za pomocą kalibrowanych przyrządów termoelektrycznych i stale odnotowywanaThe temperature in the refrigeration room must be at least –‧ oC
Temperatura paliwa mierzona na wlocie gaźnika lub układu wtrysku paliwa musi być utrzymywana w granicach ustalonych przez producenta silnikaThe fuel temperature shall be measured at the inlet to the carburettor or at the fuel injection system and maintained within the limits established by the engine manufacturer
Objętościowa zawartość alkoholu jest to ilość litrów alkoholu etylowego zawartych w ‧ litrach wina, przy czym obie objętości mierzy się w temperaturze ‧ C. Oznacza się ją symbolem „% obj.”The alcoholic strength by volume is the number of litres of ethanol contained in ‧ litres of wine, both volumes being measured at a temperature of ‧ °C. It is expressed by the symbol
Maksymalna temperatura spalin w rurze(-ach) wydechowej(-ych) mierzona w punkcie przylegającym do zewnętrznego(-ych) kołnierza(-y) kolektora wydechowego: ... KMaximum exhaust temperature at the point in the exhaust pipe(s) adjacent to the outer flange(s) of the exhaust manifold: ... K
Showing page 1. Found 2479920 sentences matching phrase "temperatura mierzona w odbycie".Found in 356.038 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.