Translations into English:

  • rectal temperature   

Example sentences with "temperatura mierzona w odbycie", translation memory

add example
Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie do ‧, ‧ °C utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godzinyOccasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie o ‧, ‧°C, utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godzinyOccasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
Zapisuje się wszystkie inne obiektywne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnejOther objective criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
Stanąłby wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
Zapisuje się wszystkie obiektywne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnejOther objective criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
Zapisuje się wszystkie inne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnejOther criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
Stanął by wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
Odległość między odbytem a otworem płciowym należy mierzyć w dniu ‧ po urodzeniu młodych F‧, jeżeli zmiany w proporcji płci w grupie lub odchylenia w dojrzewaniu płciowym wskazują na taką koniecznośćAnogenital distance should be measured at postnatal day ‧ in F‧ pups if triggered by alterations in F‧ sex ratio or timing of sexual maturation
Temperatura paliwa powinna być mierzona w otworze wlotowym gaźnika lub układu wtrysku paliwa i utrzymana w granicach określonych przez producentaThe fuel temperature must be measured at the inlet to the carburettor or at the fuel-injection system and maintained within the limits established by the engine manufacturer
Barwa wysyłanego światła mierzonego z zastosowaniem źródła światła o temperaturze barwy wynoszącej ‧ K, odpowiadającej urządzeniu oświetlającemu A Międzynarodowej Komisji ds. Oświetlenia (CIE), musi zawierać się w granicach następujących współrzędnych trójchromatycznych: granica w kierunku żółtegoThe colour of the light emitted, measured by using a source of light at a colour temperature of ‧ K, corresponding to illuminant A of the International Commission on Illumination (CIE), must be within the limits of the following trichromatic coordinates
To badanie jest przeprowadzane przy prędkości równoważnej ‧ km/h w temperaturze początkowej hamulca nieprzekraczającej ‧ °C, mierzonej na zewnętrznej powierzchni bębnaThis test shall be carried out at a speed equivalent to ‧ km/h with an initial brake temperature not exceeding ‧ °C, measured at the outside surface of the drum
Przeprowadza się pomiar temperatury bezwzględnej T powietrza przy wlocie do silnika mierzonej w odległości ‧,‧ m w górę od punktu wejścia do filtra powietrza lub w przypadku gdy filtr taki nie jest stosowany, w odległości ‧,‧ m od gardzieli wlotu, wyrażonej w stopniach Kelvina oraz ciśnienia atmosferycznego ps wyrażonego w kilopaskalach, zaś współczynnik atmosferyczny fa określa się zgodnie z pkt ‧.‧.‧.‧ załącznika ‧ do niniejszego regulaminu, co odpowiada następującym przepisomThe absolute temperature T of the air at the inlet to the engine measured within ‧,‧ m upstream, of the point of entry to the air cleaner, or if no air cleaner is used, within ‧,‧ m of the air inlet horn, expressed in degrees Kelvin, and the atmospheric pressure ps, expressed in Kilopascals, shall be measured, and the atmospheric factor fa shall be determined according to paragraph ‧.‧.‧.‧ of Annex ‧ to this Regulation which corresponds to the following provisions
Temperatura reprezentatywnej ilości oleju jest temperaturą oleju mierzoną w okolicy środka objętości oleju, a nie na powierzchni czy na dnie miski olejowejA representative bulk oil temperature is the temperature of the oil measured near the middle of the oil, not at the surface or at the bottom of the oil sump
Temperatura otoczenia musi być średnią arytmetyczną temperatur komory diagnostycznej, mierzonych w stałych odstępach czasowych wynoszących nie więcej niż jedną minutęThe ambient temperature reported shall be an arithmetic average of the test cell temperatures measured at constant intervals no more than one minute apart
Temperaturę powierzchni wszelkich części układu ogrzewania, które mogą mieć styczność z jakąkolwiek osobą kierującą pojazdem w normalnych warunkach drogowych, należy mierzyć za pomocą termometru stykowegoThe surface temperature of any part of the heating system likely to come into contact with any driver of the vehicle during normal road use shall be measured with a contact thermometer
Gazomierz lub przyrządy mierzące natężenie przepływu próbki cząstek stałych umieszcza się w odpowiedniej odległości od pompy próbkującej P, tak aby temperatura gazów wlotowych pozostawała na stałym poziomie (± ‧ K), jeżeli nie wykorzystuje się kompensacji przepływu za pomocą FCThe gas meter or flow instrumentation for the particulate sample flow shall be located sufficiently distant from the sampling pump P so that the inlet gas temperature remains constant (± ‧ K), if flow correction by FC‧ is not used
ViraferonPeg Farmakodynamikę preparatu ViraferonPeg oceniano w badaniu wykonanym u zdrowych ochotników, otrzymujących jednorazowo wzrastające dawki.U uczestników badań mierzono zmiany temperatury w jamie ustnej, stężenia białek efektorowych, takich jak neopteryna surowicy i ‧’ ‧ ’-syntetaza oligoadenylanowa (‧’ ‧ ’-OAS) oraz liczbę krwinek białych i neutrofiliViraferonPeg
ciekłe kryształy z kopolimerów termoplastycznych o temperaturze ugięcia pod obciążeniem powyżej ‧ K (‧ °C), mierzonej według normy D-‧ ASTM, metodą A, lub równoważnej normy krajowej, przy obciążeniu ‧ N/mm‧, w których skład wchodząThermoplastic liquid crystal copolymers having a heat distortion temperature exceeding ‧ K (‧ °C) measured according to ASTM D-‧, method A, or national equivalents, with a load of ‧ N/mm‧ and composed of
Temperatura jest mierzona odpowiednim czujnikiem temperatury (na przykład termometrem oporowym, szczelnym termoogniwem) umieszczonym w aparacie w punkcie pomiaru (nr ‧, rysunek ‧) za pomocą odpowiedniego wlotu (na przykład złączem szlifowymThe temperature is measured with a suitable temperature sensor (e.g. resistance thermometer, jacket thermocouple) immersed in the apparatus to the point of measurement (No. ‧, figure ‧) through a suitable inlet (e.g. male ground joint
zakres temperatury w przypadku gdy ciecz może być mierzona w temperaturze poniżej-‧ C lub powyżej + ‧ Cthe temperature range in the case where the liquid can be measured at a temperature below-‧ oC or above + ‧ oC
Jeżeli pomiar następuje metodą wolumetryczną (objętościową), to temperatura paliwa musi być mierzona w punkcie dokonywania pomiaru objętościowegoIf the system of measurement is volumetric, the temperature of the fuel must be measured at the volume measuring point
Objętościowa zawartość alkoholu jest to ilość litrów alkoholu etylowego zawartych w ‧ litrach wina, przy czym obie objętości mierzy się w temperaturze ‧ C. Oznacza się ją symbolem „% obj.”The alcoholic strength by volume is the number of litres of ethanol contained in ‧ litres of wine, both volumes being measured at a temperature of ‧ °C. It is expressed by the symbol
W zależności od potrzeb wykorzystuje się przyrządy pomiarowe do mierzenia zużycia paliwa, zużycia powietrza, temperatury chłodziwa i smaru, ciśnienia spalin oraz spadku ciśnienia na przewodzie wlotowym, temperatury spalin, temperatury powietrza wlotowego, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności i temperatury paliwaMeasuring instruments for fuel consumption, air consumption, temperature of coolant and lubricant, exhaust gas pressure and intake manifold depression, exhaust gas temperature, air intake temperature, atmospheric pressure, humidity and fuel temperature shall be used, as required
Temperatura ogrzewanego powietrza przedostającego się do przedziału pasażerskiego mierzona w centralnym punkcie wylotu nie może przekraczać ‧ °CThe temperature of the heated air entering the passenger compartment shall not exceed ‧ °C to be measured at the centre of the outlet
Showing page 1. Found 2334911 sentences matching phrase "temperatura mierzona w odbycie".Found in 420.68 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.