Translations into English:

  • inter-modal transport   

Example sentences with "transport intermodalny", translation memory

add example
Infrastruktura sieci transportu większości nowych państw członkowskich nie jest dostosowana do zwiększonych po rozszerzeniu UE obrotów handlowych; w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest transport intermodalny, a to oznacza olbrzymie możliwości dla Marco Polo ‧ jako kontynuacji i rozszerzenia udanego programu Marco Polo IThe transport infrastructure networks of the newest Member States are not at this stage in a position to serve the increased post-enlargement trade flows; in such cases intermodal transport solutions constitute the best response and there is thus huge scope for Marco Polo ‧ as a continuation and strengthening of the successful Marco Polo I programme
Transport intermodalny jest złożoną opcją transportu wymagającą udziału różnych uczestników działających w oparciu o różne modele gospodarcze w środowisku podzielonym i o niedużej skali, często nadal stosujących odmienne rozwiązania modalne i rozdzielonych granicami państwIntermodal transport is a complex transport option, involving various actors with various business models, in a fragmented and small-scale environment, often still separated by modal cultures and along national lines
Transport intermodalny jako narzędzie realizacji strategii zrównoważonego rozwojuIntermodal transport as a tool for implementation of sustainable development strategy
Państwa Członkowskie muszą utrzymać, w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych, prawo do tymczasowego stosowania przepisów, zgodnie z zaleceniami Narodów Zjednoczonych, dotyczących multimodalnego transportu towarów niebezpiecznych, tak dalece jak RID nie został jeszcze zharmonizowany z tymi przepisami, które powinny ułatwić intermodalny transport towarów niebezpiecznychWhereas, the Member States should retain the right, with regard to the transport of dangerous goods by rail, provisionally to implement rules in conformity with the United Nations recommendations on the multimodal transport of dangerous goods, in so far as the RID is not yet harmonized with those regulations, which should facilitate the inter-modal transport of dangerous goods
Miejscowości mające dostęp do lądowych dróg wodnych mogłyby rozwinąć transport intermodalny, który zredukowałby zanieczyszczenie środowiska, spowodowane przez ruch drogowy w dużych miastach.The localities with access to an inland waterway could develop an intermodal transport that would reduce pollution caused by road traffic in large cities.
Władze krajowe muszą przejąć w tym wypadku odpowiedzialność oraz rozbudować infrastrukturę kolejową i wodną, a także promować ogólnie transport intermodalnyNational governments need to take responsibility here to expand rail and waterway infrastructure and promote intermodal transport generally
transport kombinowany, mianowicie transport intermodalny, który odbywa się najczęściej na wodnych drogach śródlądowych poprzedzany lub kończony (możliwie najkrócej) drogą lądową lub kolejowącombined transport, namely intermodal transport where the routes are principally by inland waterway and the initial and/or terminal legs (as short as possible) are by road or rail
Transport intermodalny ułatwi przeniesienie towarów z dróg do systemów transportu kolejowego, morskiego, rzecznego i powietrznego, co podniesie efektywność przewozu towarów i pasażerów.Intermodal transport will facilitate the transfer of goods from the road network to a rail, ship or air freight system, making the transportation of goods and passengers more efficient.
W tym celu konieczne jest rozszerzenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa na wszystkie rodzaje transportu oraz na łańcuch intermodalnySecurity regulations must therefore be extended to all modes of transport, and to intermodal chains
Infrastruktura sieci transportu większości nowych państw członkowskich nie jest dostosowana do zwiększonych po rozszerzeniu UE obrotów handlowych; w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest transport intermodalny, a to oznacza olbrzymie możliwości dla Marco Polo ‧ jako kontynuacji i rozszerzenia udanego programu Marco Polo IThe transport infrastructure networks of the newest Member States are not at the moment adequate to serve the increased post-enlargement trade flows; in such cases intermodal transport solutions constitute the best response and thus there is huge scope for Marco Polo ‧ as a continuation and strengthening of the successful Marco Polo I programme
Choć z przedsięwzięciem tym wiążą się znaczne trudności, niesie ono z sobą również bardzo istotne korzyści, szczególnie pod względem wkładu w spójne plany mobilności w miastach i jako krok w kierunku centralnych systemów opłat za transport intermodalnyWhilst the complexities associated with such an undertaking are considerable, there are substantial benefits to be gained, notably in terms of contribution to coherent Urban Mobility Plans and as a step to one-stop inter-modal payment systems
Pole nr ‧ (zob. załącznik ‧ część ‧ pkt ‧): Pole to mogą wypełniać wszelkie osoby zaangażowane w przemieszczanie (zgłaszający lub właściwe organy wysyłki, w stosownych przypadkach, odbiorca, wszelkie właściwe organy, przewoźnik) w określonych przypadkach, w których ustawodawstwo krajowe nakłada obowiązek podania dokładniejszych informacji na temat poszczególnych pozycji (na przykład informacji o porcie, w którym następuje przeładunek intermodalny (na inne środki transportu), liczbie kontenerów oraz ich numerach identyfikacyjnych lub dodatkowych poświadczeń lub pieczęci wskazujących na zgodę właściwych organów na przemieszczanieBlock ‧ (See Annex II, Part ‧, point ‧): This block can be used by any person involved in a shipment (notifier or the competent authority of dispatch, as appropriate, consignee, any competent authority, carrier) in specific cases where more detailed information is required by national legislation concerning a particular item (for example, information on the port where a transfer to another transport mode occurs, the number of containers and their identification number, or additional proof or stamps indicating that the shipment has been consented by the competent authorities
Proponuje ożywienie wysiłków na rzecz ukończenia terminali morskich, począwszy od tych, które mają wyraźny charakter intermodalny zwłaszcza, że opóźnia się realizacja niektórych projektów TEN-T wpływających na wymiar morskiproposes to reinvigorate the efforts for completing the sea terminals, starting from those with clear inter-modal characteristics particularly as the realisation of some TEN-T projects affecting the maritime dimension are lagging behind
Musimy zagwarantować swobodę przepływu towarów niebezpiecznych oraz intermodalny charakter usług na poziomie krajowym i międzynarodowym, mając równocześnie na uwadze aspekt bezpieczeństwa, aby chronić nasze środowisko, obywateli i pracowników tego sektora.We have to guarantee freedom of movement for dangerous goods and intermodality in national and international services, whilst at the same time keeping an eye on the safety aspect in order to protect our environment, our citizens and workers in the sector.
proponuje, aby Komisja sporządziła zestawienie wagonów towarowych w Unii Europejskiej wyposażonych w system nawigacji satelitarnej, aby na tej podstawie sprawdzić transgraniczną interoperacyjność i kompatybilność tych systemów z już istniejącymi technikami, wprowadzić interoperacyjny system nawigacji satelitarnej dla nowych wagonów i wspierać wyposażenie w odpowiednie urządzenia wagonów już eksploatowanych; wspiera przyjęcie technik ładunkowych (przykłady wzorcowych procedur), dzięki którym łańcuch intermodalny od początku do końca procesu przeładunku i rozładunku jest zorganizowany w sposób podnoszący wydajność całego sektoraUrges the Commission to carry out a survey of freight trucks equipped with satellite navigation in the EU with a view to testing the cross-border interoperability or compatibility of such systems with existing technology, to ensure the fitting of inter-operable satellite navigation systems for new freight trucks and promote the retrofitting of existing trucks; advocates the adoption of best practice in loading techniques, thereby structuring the intermodal chain from the beginning to the end of the transfer and unloading process in such a way as to boost the efficiency of the whole sector
Chirurdzy używają suchego lodu do transportu organów do przeszczepówSurgical teams use dry ice to pack organs shipped for transplant
Ponadto odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w sprawie przemieszczania odpadów umożliwia państwom członkowskim- pod pewnymi warunkami- ograniczenie transportów przychodzącychIn addition, a derogation to Regulation (EC) No ‧/‧ on shipment of waste allows Member States to limit incoming shipments under certain conditions
mając na uwadze, iż z reguły nie istnieją szczególne ustawy regulujące zagadnienia związane z cyrkiem, zatem cyrk podlega zazwyczaj prawodawstwu innych dziedzin, takich jak edukacja, rozrywka, infrastruktura, transport, wyposażenie, artyści, przemieszczanie się, zgromadzenia publiczne, ochrona przeciwpożarowa i ochrona zwierzątwhereas by and large there are no specific laws to regulate circus-related matters and, as a rule, the circus is subject to the laws governing other areas such as education, entertainment, infrastructure, transport, equipment, artists, mobility, public gatherings, fire safety and animal protection
w przypadku Państw Członkowskich będących krajami przeznaczenia, w oparciu o odpowiednie obowiązujące prawodawstwo w dziedzinie zarządzania materiałami radioaktywnymi i zarządzania wypalonym paliwem jądrowym lub przepisy międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe dotyczące transportu materiałów radioaktywnychfor Member States of destination, on the basis of existing legislation on radioactive waste management and the management of spent fuel or international, Community and national rules relevant to the transport of radioactive materials
Sieć transportu kombinowanegoCombined transport network
Nie potrzebujemy dodatkowych funduszy na transport, ochronę środowiska lub efektywność energetyczną, ale musimy rzeczywiście wypracować sposób pogodzenia stojących przed nami wyzwań z rozsądną polityką spójności.We do not need any extra transport or climate protection or energy efficiency funds, but we do need to work on how we reconcile the challenges we face with a sound cohesion policy.
Showing page 1. Found 31416 sentences matching phrase "transport intermodalny".Found in 8.126 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.