Translations into English:

  • inter-modal transport   

Example sentences with "transport intermodalny", translation memory

add example
Państwa Członkowskie muszą utrzymać, w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych, prawo do tymczasowego stosowania przepisów, zgodnie z zaleceniami Narodów Zjednoczonych, dotyczących multimodalnego transportu towarów niebezpiecznych, tak dalece jak RID nie został jeszcze zharmonizowany z tymi przepisami, które powinny ułatwić intermodalny transport towarów niebezpiecznychWhereas, the Member States should retain the right, with regard to the transport of dangerous goods by rail, provisionally to implement rules in conformity with the United Nations recommendations on the multimodal transport of dangerous goods, in so far as the RID is not yet harmonized with those regulations, which should facilitate the inter-modal transport of dangerous goods
Infrastruktura sieci transportu większości nowych państw członkowskich nie jest dostosowana do zwiększonych po rozszerzeniu UE obrotów handlowych; w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest transport intermodalny, a to oznacza olbrzymie możliwości dla Marco Polo ‧ jako kontynuacji i rozszerzenia udanego programu Marco Polo IThe transport infrastructure networks of the newest Member States are not at the moment adequate to serve the increased post-enlargement trade flows; in such cases intermodal transport solutions constitute the best response and thus there is huge scope for Marco Polo ‧ as a continuation and strengthening of the successful Marco Polo I programme
transport kombinowany, mianowicie transport intermodalny, który odbywa się najczęściej na wodnych drogach śródlądowych poprzedzany lub kończony (możliwie najkrócej) drogą lądową lub kolejowącombined transport, namely intermodal transport where the routes are principally by inland waterway and the initial and/or terminal legs (as short as possible) are by road or rail
Transport intermodalny ułatwi przeniesienie towarów z dróg do systemów transportu kolejowego, morskiego, rzecznego i powietrznego, co podniesie efektywność przewozu towarów i pasażerów.Intermodal transport will facilitate the transfer of goods from the road network to a rail, ship or air freight system, making the transportation of goods and passengers more efficient.
Infrastruktura sieci transportu większości nowych państw członkowskich nie jest dostosowana do zwiększonych po rozszerzeniu UE obrotów handlowych; w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest transport intermodalny, a to oznacza olbrzymie możliwości dla Marco Polo ‧ jako kontynuacji i rozszerzenia udanego programu Marco Polo IThe transport infrastructure networks of the newest Member States are not at this stage in a position to serve the increased post-enlargement trade flows; in such cases intermodal transport solutions constitute the best response and there is thus huge scope for Marco Polo ‧ as a continuation and strengthening of the successful Marco Polo I programme
Transport intermodalny jest złożoną opcją transportu wymagającą udziału różnych uczestników działających w oparciu o różne modele gospodarcze w środowisku podzielonym i o niedużej skali, często nadal stosujących odmienne rozwiązania modalne i rozdzielonych granicami państwIntermodal transport is a complex transport option, involving various actors with various business models, in a fragmented and small-scale environment, often still separated by modal cultures and along national lines
Choć z przedsięwzięciem tym wiążą się znaczne trudności, niesie ono z sobą również bardzo istotne korzyści, szczególnie pod względem wkładu w spójne plany mobilności w miastach i jako krok w kierunku centralnych systemów opłat za transport intermodalnyWhilst the complexities associated with such an undertaking are considerable, there are substantial benefits to be gained, notably in terms of contribution to coherent Urban Mobility Plans and as a step to one-stop inter-modal payment systems
Pole nr ‧ (zob. załącznik ‧ część ‧ pkt ‧): Pole to mogą wypełniać wszelkie osoby zaangażowane w przemieszczanie (zgłaszający lub właściwe organy wysyłki, w stosownych przypadkach, odbiorca, wszelkie właściwe organy, przewoźnik) w określonych przypadkach, w których ustawodawstwo krajowe nakłada obowiązek podania dokładniejszych informacji na temat poszczególnych pozycji (na przykład informacji o porcie, w którym następuje przeładunek intermodalny (na inne środki transportu), liczbie kontenerów oraz ich numerach identyfikacyjnych lub dodatkowych poświadczeń lub pieczęci wskazujących na zgodę właściwych organów na przemieszczanieBlock ‧ (See Annex II, Part ‧, point ‧): This block can be used by any person involved in a shipment (notifier or the competent authority of dispatch, as appropriate, consignee, any competent authority, carrier) in specific cases where more detailed information is required by national legislation concerning a particular item (for example, information on the port where a transfer to another transport mode occurs, the number of containers and their identification number, or additional proof or stamps indicating that the shipment has been consented by the competent authorities
Miejscowości mające dostęp do lądowych dróg wodnych mogłyby rozwinąć transport intermodalny, który zredukowałby zanieczyszczenie środowiska, spowodowane przez ruch drogowy w dużych miastach.The localities with access to an inland waterway could develop an intermodal transport that would reduce pollution caused by road traffic in large cities.
Transport intermodalny jako narzędzie realizacji strategii zrównoważonego rozwojuIntermodal transport as a tool for implementation of sustainable development strategy
W tym celu konieczne jest rozszerzenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa na wszystkie rodzaje transportu oraz na łańcuch intermodalnySecurity regulations must therefore be extended to all modes of transport, and to intermodal chains
Władze krajowe muszą przejąć w tym wypadku odpowiedzialność oraz rozbudować infrastrukturę kolejową i wodną, a także promować ogólnie transport intermodalnyNational governments need to take responsibility here to expand rail and waterway infrastructure and promote intermodal transport generally
Musimy zagwarantować swobodę przepływu towarów niebezpiecznych oraz intermodalny charakter usług na poziomie krajowym i międzynarodowym, mając równocześnie na uwadze aspekt bezpieczeństwa, aby chronić nasze środowisko, obywateli i pracowników tego sektora.We have to guarantee freedom of movement for dangerous goods and intermodality in national and international services, whilst at the same time keeping an eye on the safety aspect in order to protect our environment, our citizens and workers in the sector.
proponuje, aby Komisja sporządziła zestawienie wagonów towarowych w Unii Europejskiej wyposażonych w system nawigacji satelitarnej, aby na tej podstawie sprawdzić transgraniczną interoperacyjność i kompatybilność tych systemów z już istniejącymi technikami, wprowadzić interoperacyjny system nawigacji satelitarnej dla nowych wagonów i wspierać wyposażenie w odpowiednie urządzenia wagonów już eksploatowanych; wspiera przyjęcie technik ładunkowych (przykłady wzorcowych procedur), dzięki którym łańcuch intermodalny od początku do końca procesu przeładunku i rozładunku jest zorganizowany w sposób podnoszący wydajność całego sektoraUrges the Commission to carry out a survey of freight trucks equipped with satellite navigation in the EU with a view to testing the cross-border interoperability or compatibility of such systems with existing technology, to ensure the fitting of inter-operable satellite navigation systems for new freight trucks and promote the retrofitting of existing trucks; advocates the adoption of best practice in loading techniques, thereby structuring the intermodal chain from the beginning to the end of the transfer and unloading process in such a way as to boost the efficiency of the whole sector
Proponuje ożywienie wysiłków na rzecz ukończenia terminali morskich, począwszy od tych, które mają wyraźny charakter intermodalny zwłaszcza, że opóźnia się realizacja niektórych projektów TEN-T wpływających na wymiar morskiproposes to reinvigorate the efforts for completing the sea terminals, starting from those with clear inter-modal characteristics particularly as the realisation of some TEN-T projects affecting the maritime dimension are lagging behind
odnotowuje, że transport lotniczy jest odpowiedzialny za od ‧ do ‧ % ogólnego poziomu emisji gazów cieplarnianych na całym świecie oraz że poziom emisji powstających w transporcie lotniczym wzrasta corocznie o ‧ %; podkreśla znaczenie wprowadzenia rygorystycznych celów w zakresie ograniczania emisji w sektorze transportu lotniczego; wzywa Komisję do podjęcia natychmiastowych działań w celu zmniejszenia oddziaływania transportu lotniczego na klimat, poprzez stworzenie pilotażowego systemu handlu emisjami powodowanymi przez transport lotniczy na okres ‧-‧, obejmującego wszystkie rejsy do portów lotniczych UE i z tych portów oraz by równoległe wprowadzono instrumenty zmierzające do całkowitego oddziaływania transportu lotniczego na klimat; wzywa do podjęcia równoległych wysiłków na rzecz rozwiązania problemu emisji powodowanych przez transport morskiNotes that aviation is responsible for between ‧ % and ‧ % of all GHG emissions worldwide and that emissions from aviation are increasing at an annual rate of ‧ %; emphasises the importance of severe reduction targets for the aviation sector; urges the Commission to take prompt action to reduce the climate impact from aviation, by creating a pilot emission trading scheme for aviation emissions for the period ‧-‧, covering all flights to and from any EU airport, and to ensure that instruments to tackle the full climate impact of aviation are introduced in parallel; calls for parallel efforts to address also emissions from shipping
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez Komisję w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich informacji koniecznych do analizy, definicji, promowania, monitoringu, oceny i wdrażania wspólnej unijnej polityki transportowej, w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu (lądowego, lotniczego, morskiego i rzecznego) oraz do wszystkich sektorów transportu (bezpieczeństwo transportu, rynek wewnętrzny w zakresie transportu wraz z jego przepisami wykonawczymi, optymalizacja sieci transportu, prawa pasażerów, ochrona wszystkich rodzajów transportu, a także innych sektorów związanych z transportemThis appropriation is intended to cover expenditure incurred by the Commission for collecting and processing information of all kinds needed for the analysis, definition, promotion, monitoring, evaluation and implementation of the European Union’s common transport policy, for all transport modes (inland, air, sea and river) and for all transport sectors (transport safety, internal market of transport with its implementation rules, optimisation of transport network, passengers rights and protection in all transport modes as well as for all other sectors related to transport
w przypadku transportu kombinowanego, gdy aktywny środek transportu opuszczający obszar celny Wspólnoty jedynie przewozi inny środek transportu, który po przybyciu aktywnego środka transportu do miejsca przeznaczenia będzie poruszał się samodzielnie jako aktywny środek transportu, przewoźnik oznacza osobę prowadzącą środek transportu, który będzie poruszał się samodzielnie po tym, jak środek transportu opuszczający obszar celny Wspólnoty dotrze do miejsca przeznaczeniain the case of combined transportation, where the active means of transport leaving the customs territory of the Community is only transporting another means of transport which, after the arrival of the active means of transport at its destination, will move by itself as an active means of transport, carrier means the person who will operate the means of transport which will move by itself once the means of transport leaving the customs territory of the Community has arrived at its destination
Środki określone w tym celu w artykułach ‧ stosują się do postanowień dotyczących transportu kolejowego zawartych w Umowie z dnia ‧ listopada ‧ roku między Ministrem Transportu Republiki Włoskiej a Ministrem Sektora Publicznego i Transportu Republiki Austrii w sprawie tranzytu kolejowego przez Brenner oraz z Umową z dnia ‧ maja ‧ roku zawartą między Ministrem Transportu Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Transportu Republiki Włoskiej oraz Ministrem Sektora Publicznego i Transportu Republiki Austrii w sprawie poprawy transalpejskiego transportu kolejowegoThe measures specified for this purpose in Articles ‧ to ‧ shall comply with the rail transport provisions of the agreement of ‧ November ‧ between the Minister of Transport of the Italian Republic and the Minister of the Public Sector and Transport of the Republic of Austria on transit by rail over the Brenner and with the agreement of ‧ May ‧ between the Transport Minister of the Federal Republic of Germany, the Transport Minister of the Italian Republic and the Minister of the Public Sector and Transport of the Republic of Austria on the improvement of trans-Alpine rail transport
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez Komisję w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich informacji koniecznych do analizy, definicji, promowania, monitoringu, oceny i wdrażania wspólnej unijnej polityki transportowej, w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu (lądowego, lotniczego, morskiego i rzecznego) oraz do wszystkich sektorów transportu (bezpieczeństwo transportu, rynek wewnętrzny w zakresie transportu wraz z jego przepisami wykonawczymi, optymalizacja sieci transportu, prawa pasażerów, ochrona wszystkich rodzajów transportu, a także innych sektorów związanych z transportemThis appropriation is intended to cover expenditure incurred by the Commission for collecting and processing information of all kinds needed for the analysis, definition, promotion, monitoring, evaluation and implementation of the European Union's common transport policy, for all transport modes (inland, air, sea and river) and for all transport sectors (transport safety, internal market of transport with its implementation rules, optimisation of transport network, passengers rights and protection in all transport modes as well as for all other sectors related to transport
wzywa do skuteczniejszego wykorzystania ropy naftowej, w szczególności w sektorze transportu, który jest głównym sektorem stosującym tę energię; zwraca się o przyjęcie ambitnych celów w średniookresowej perspektywie (‧ r.) w dziedzinie wydajnego zużycia paliwa przez samochody, zachęcając jednocześnie państwa członkowskie do poszukiwania alternatywnych nośników energii i technologii napędu, na przykład silników elektrycznych, do transportu towarów i osób, w szczególności na obszarach miejskich; uważa, że osiągnięcie znacznego przesunięcia modalnego w kierunku rozwiązań bardziej przyjaznych dla środowiska w transporcie, np. zamiany prywatnego, indywidualnego transportu drogowego na transport publiczny, powinno stanowić kluczowy element strategii unijnej w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportuCalls for more efficient use of oil, particularly in the field of transport, which is the main sector in which this fuel is used; calls for the adoption of ambitious medium-term objectives (for ‧) for vehicle fuel efficiency, while encouraging Member States to seek alternative fuels and propulsion technologies, for example electric engines, for goods and individual passenger transport, particularly in urban areas; considers that achieving a significant modal shift in transport towards more environmentally friendly options, for instance from private individual road transport to public transport, should be a key component of the Union's strategy for reducing greenhouse gas emissions in the transport sector
Showing page 1. Found 31416 sentences matching phrase "transport intermodalny".Found in 14.561 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.