Translations into English:

  • inter-modal transport   

Example sentences with "transport intermodalny", translation memory

add example
Infrastruktura sieci transportu większości nowych państw członkowskich nie jest dostosowana do zwiększonych po rozszerzeniu UE obrotów handlowych; w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest transport intermodalny, a to oznacza olbrzymie możliwości dla Marco Polo ‧ jako kontynuacji i rozszerzenia udanego programu Marco Polo IThe transport infrastructure networks of the newest Member States are not at this stage in a position to serve the increased post-enlargement trade flows; in such cases intermodal transport solutions constitute the best response and there is thus huge scope for Marco Polo ‧ as a continuation and strengthening of the successful Marco Polo I programme
Jednak przejście na transport intermodalny wymaga sprawnej sieci terminali śródlądowych oraz ustanowienia wystarczającej ilości skutecznych wzajemnych połączeń .However , making the shift to intermodal transport calls for an efficient network of inland terminals and the establishment of sufficient effective interconnectivities .
Transport intermodalny jest złożoną opcją transportu wymagającą udziału różnych uczestników działających w oparciu o różne modele gospodarcze w środowisku podzielonym i o niedużej skali, często nadal stosujących odmienne rozwiązania modalne i rozdzielonych granicami państwIntermodal transport is a complex transport option, involving various actors with various business models, in a fragmented and small-scale environment, often still separated by modal cultures and along national lines
Transport intermodalny jako narzędzie realizacji strategii zrównoważonego rozwojuIntermodal transport as a tool for implementation of sustainable development strategy
Państwa Członkowskie muszą utrzymać, w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych, prawo do tymczasowego stosowania przepisów, zgodnie z zaleceniami Narodów Zjednoczonych, dotyczących multimodalnego transportu towarów niebezpiecznych, tak dalece jak RID nie został jeszcze zharmonizowany z tymi przepisami, które powinny ułatwić intermodalny transport towarów niebezpiecznychWhereas, the Member States should retain the right, with regard to the transport of dangerous goods by rail, provisionally to implement rules in conformity with the United Nations recommendations on the multimodal transport of dangerous goods, in so far as the RID is not yet harmonized with those regulations, which should facilitate the inter-modal transport of dangerous goods
Miejscowości mające dostęp do lądowych dróg wodnych mogłyby rozwinąć transport intermodalny, który zredukowałby zanieczyszczenie środowiska, spowodowane przez ruch drogowy w dużych miastach.The localities with access to an inland waterway could develop an intermodal transport that would reduce pollution caused by road traffic in large cities.
Władze krajowe muszą przejąć w tym wypadku odpowiedzialność oraz rozbudować infrastrukturę kolejową i wodną, a także promować ogólnie transport intermodalnyNational governments need to take responsibility here to expand rail and waterway infrastructure and promote intermodal transport generally
transport kombinowany, mianowicie transport intermodalny, który odbywa się najczęściej na wodnych drogach śródlądowych poprzedzany lub kończony (możliwie najkrócej) drogą lądową lub kolejowącombined transport, namely intermodal transport where the routes are principally by inland waterway and the initial and/or terminal legs (as short as possible) are by road or rail
Transport intermodalny ułatwi przeniesienie towarów z dróg do systemów transportu kolejowego, morskiego, rzecznego i powietrznego, co podniesie efektywność przewozu towarów i pasażerów.Intermodal transport will facilitate the transfer of goods from the road network to a rail, ship or air freight system, making the transportation of goods and passengers more efficient.
Z diagramów wyraźnie wynika , że w obu portach transport intermodalny stanowi o wiele większą część transportu „ carrier haulage ” niż transportu „ merchant haulage ” .It is clear from the graphs that , at both ports , intermodal transport accounts for a much larger proportion of carrier haulage than of merchant haulage .
– W ten sposób po raz pierwszy stał się możliwy transport intermodalny – zaznacza Franco Ghiglione z wiodącej firmy projektu , Lannutti . – Dodatkową korzyścią jest możliwość przewożenia większego ciężaru w jednej naczepie .“ This made intermodal transport possible for the first time , ” Franco Ghiglione of lead company Lannutti points out .
W tym celu konieczne jest rozszerzenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa na wszystkie rodzaje transportu oraz na łańcuch intermodalnySecurity regulations must therefore be extended to all modes of transport, and to intermodal chains
Infrastruktura sieci transportu większości nowych państw członkowskich nie jest dostosowana do zwiększonych po rozszerzeniu UE obrotów handlowych; w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest transport intermodalny, a to oznacza olbrzymie możliwości dla Marco Polo ‧ jako kontynuacji i rozszerzenia udanego programu Marco Polo IThe transport infrastructure networks of the newest Member States are not at the moment adequate to serve the increased post-enlargement trade flows; in such cases intermodal transport solutions constitute the best response and thus there is huge scope for Marco Polo ‧ as a continuation and strengthening of the successful Marco Polo I programme
Każdy środek transportu ma swoje zalety ( i wady ) : transport intermodalny pozwala wykorzystać najlepsze właściwości każdej formy przewozu i zbudować wydajny , tani i zrównoważony łańcuch transportu .Each mode of transport has its own particular advantages ( or disadvantages ) : inter-modal transport all ows each mode to play its fullest possible role in building efficient , costeffective and sustainable transport chains .
Wkrótce transport intermodalny towarów niebezpiecznych zostanie uproszczony , co zwiększy jego wydajność bez wpływu na bezpieczeństwo .Soon , it will be easier to use intermodal solutions to transport dangerous goods allowing moreefficiency without compromising safety .
Choć z przedsięwzięciem tym wiążą się znaczne trudności, niesie ono z sobą również bardzo istotne korzyści, szczególnie pod względem wkładu w spójne plany mobilności w miastach i jako krok w kierunku centralnych systemów opłat za transport intermodalnyWhilst the complexities associated with such an undertaking are considerable, there are substantial benefits to be gained, notably in terms of contribution to coherent Urban Mobility Plans and as a step to one-stop inter-modal payment systems
Należy zauważyć , że operatorzy 3PL i 4PL ( operatorzy oferujący zintegrowane usługi logistyczne ) coraz bardziej angażują się w transport intermodalny , a nawet w obsługę terminali śródlądowych oraz logistykę i dystrybucję .It is important to note that 3PLs and 4PLs are becoming increasingly involved in intermodal transport and even the operation of inland terminals as well as logistics and distribution .
Pole nr ‧ (zob. załącznik ‧ część ‧ pkt ‧): Pole to mogą wypełniać wszelkie osoby zaangażowane w przemieszczanie (zgłaszający lub właściwe organy wysyłki, w stosownych przypadkach, odbiorca, wszelkie właściwe organy, przewoźnik) w określonych przypadkach, w których ustawodawstwo krajowe nakłada obowiązek podania dokładniejszych informacji na temat poszczególnych pozycji (na przykład informacji o porcie, w którym następuje przeładunek intermodalny (na inne środki transportu), liczbie kontenerów oraz ich numerach identyfikacyjnych lub dodatkowych poświadczeń lub pieczęci wskazujących na zgodę właściwych organów na przemieszczanieBlock ‧ (See Annex II, Part ‧, point ‧): This block can be used by any person involved in a shipment (notifier or the competent authority of dispatch, as appropriate, consignee, any competent authority, carrier) in specific cases where more detailed information is required by national legislation concerning a particular item (for example, information on the port where a transfer to another transport mode occurs, the number of containers and their identification number, or additional proof or stamps indicating that the shipment has been consented by the competent authorities
Celem przedsiębiorstwa DP World jest przeniesienie zadań przewozowych z dróg na transport intermodalny .DP World aims to shift the modal split from road to intermodal transport .
Belgijski przewoźnik intermodalny Delphis przejął niemieckie przedsiębiorstwa Team Lines i Portlink , dzięki czemu w ciągu kilku lat stał się jednym z trzech największych europejskich przedsiębiorstw żeglugi bliskiego zasięgu .The Belgian intermodal transport operator Delphis has taken over the German-based Team Lines and Portlink , propelling it into the top three European short sea shipping operators in the space of a few years .
Proponuje ożywienie wysiłków na rzecz ukończenia terminali morskich, począwszy od tych, które mają wyraźny charakter intermodalny zwłaszcza, że opóźnia się realizacja niektórych projektów TEN-T wpływających na wymiar morskiproposes to reinvigorate the efforts for completing the sea terminals, starting from those with clear inter-modal characteristics particularly as the realisation of some TEN-T projects affecting the maritime dimension are lagging behind
Showing page 1. Found 33819 sentences matching phrase "transport intermodalny".Found in 11.758 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.