Translations into English:

  • triglycerides   

Example sentences with "triglicerydy", translation memory

add example
Leczenie produktem Kaletra powodowało zwiększenie, niekiedy znaczne, stężenia cholesterolu całkowitego i triglicerydówTreatment with Kaletra has resulted in increases, sometimes marked, in the concentration of total cholesterol and triglycerides
W badaniach klinicznych trwających maksymalnie dwa lata, pioglitazon zmniejszał całkowite stężenie triglicerydów i wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu oraz zwiększał stężenie cholesterolu HDL w porównaniu z placebo, metforminą albo gliklazydemIn clinical trials of up to two years duration, pioglitazone reduced total plasma triglycerides and free fatty acids, and increased HDL cholesterol levels, compared with placebo, metformin or gliclazide
Ponadto analizę triglicerydów należy przeprowadzić z wykorzystaniem kolumny kapilarnejMoreover the triglyceride analysis has to be carried out by capillary column
g estru etylowego kwasu masłowego i ‧ kg triglicerydów kwasu enantowego (kwasu n-heptanowego) o czystości wynoszącej co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do inkorporacji, o maksymalnej wartości kwasowej równej ‧ %, liczbie zmydlania mieszczącej się w granicach od ‧ do ‧ i minimalnej zawartości kwasu enantowego w zestryfikowanej części kwasu równej ‧ %grams of ethyl ester of butyric acid and ‧ kg of triglycerides of enanthic (n-heptanoic) acid, at least ‧ % pure, calculated as triglycerides on the product ready for incorporation, with a maximum acid value of ‧ %, a saponification number between ‧ and ‧, and a ‧ % minimum content of enanthic acid in the esterified acid part
W tym przypadku wykorzystywanie złożonych programów komputerowych nie jest wymagane, jeżeli zastosowane są połączenia triglicerydów użyte w tabeli ‧, a współczynniki zostają ponownie oznaczone metodą najmniejszych kwadratówIn this case, the use of complex computer programmes is not required, if the triglyceride combinations used in Table ‧ are applied and the factors redetermined by using the method of least squares
Badania krwi i obserwacja • Należy odbywać regularne wizyty u lekarza w celu sprawdzenia poziomów cholesterolu LDL (złego) i HDL (dobrego) oraz poziomu triglicerydów. • Lekarz powinien wykonać badanie krwi pacjenta przed rozpoczęciem stosowania leku Trevaclyn w celu sprawdzenia czynności wątroby. • Lekarz może również zalecić okresowe badania krwi pacjenta po rozpoczęciu stosowania leku Trevaclyn w celu sprawdzenia jak dobrze pracuje wątroba pacjenta oraz wykrycia innych działań niepożądanychBlood tests and monitoring See your doctor regularly to check your LDL (bad) and HDL (good) cholesterol levels and your triglyceride level. Your doctor should do a blood test before you start taking Trevaclyn to check how well your liver is working. Your doctor may also want you to periodically have blood tests after you start taking Trevaclyn, to check how well your liver is working and for other side effects
Rozpuścić ‧ mg triglicerydów kwasu kapronowego (ppkt ‧.‧) w ‧ ml n-heksanu (ppktDissolve ‧ mg of the triglyceride of caproic acid (‧.‧) in ‧ ml of n-hexane
Pozbawiony aktywności enzym nie hydrolizuje tłuszczu, przyjętego w pożywieniu w postaci triglicerydów, do wchłaniających się wolnych kwasów tłuszczowych oraz monoglicerydówThe inactivated enzyme is thus unavailable to hydrolyse dietary fat, in the form of triglycerides, into absorbable free fatty acids and monoglycerides
Pozostałe triglicerydy (powierzchnia pików) na chromatogramie włącznie z cholesterolem (pik bliski C‧) są mnożone przez odpowiednie współczynniki odpowiedzi wzorcowego tłuszczu (ostatnia kalibracja) oraz wspólnie znormalizowane doThe remaining triglycerides (peak area) in the chromatogram, including cholesterol (peak near to C‧) are multiplied by the respective response factors of the standard fat (last calibration) and altogether normalized to
Dla każdego chromatogramu przeprowadzić całkowanie powierzchni pików związanych z triglicerydami kwasu enantowego i kwasu kapronowegoFor each chromatogram, integrate the area of the peaks associated with the triglycerides of enanthic acid and caproic acid
Współczynnik odpowiedzi każdego składnika może być oznaczony z wykorzystaniem tłuszczu znormalizowanego o certyfikowanym składzie triglicerydów, takiego jak CRM ‧ (bezwodny tłuszcz mleczny), który można otrzymać w Instytucie Materiałów Referencyjnych i Pomiarów, Geel, BelgiaThe response factor of each constituent may also be determined using a standardised fat with a certified triglyceride composition, such as CRM ‧ (anhydrous milk fat) obtainable from the Institute for Reference Materials and Measurements, Geel, Belgium
Jednakże referencyjny płyn modelowy D można jednak zastąpić syntetyczną mieszaniną triglicerydów lub olejem słonecznikowym albo olejem kukurydzianym, posiadającymi znormalizowaną specyfikację (Pozostałe tłuszczowe płyny modelowe imitujące żywność, zwane płynami modelowymi DHowever this reference simulant D may be replaced by a synthetic mixture of triglycerides or sunflower oil or corn oil with standardized specifications
Badania prowadzone na zwierzętach ujawniły pewne zmiany hematologiczne i biochemicze we krwi (zmniejszenie liczby płytek i krwinek czerwonych, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zwiększenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, stężenia fibrynogenu, bilirubiny, triglicerydów i cholesteroluAnimal studies have shown some haematological and blood chemistry changes (decreased platelets, erythrocytes and haemoglobin, increased neutrophils, fibrinogen, bilirubin, triglyceride and cholesterol
W badaniach klinicznych dotyczących różnych schematów leczenia z zastosowaniem efawirenzu, u pacjentów nieleczonych dotychczas z powodu zakażenia wirusem HIV, nastapiło zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i triglicerydów (odpowiednio, ‧ – ‧ %, ‧ – ‧ % i ‧ – ‧ %), podczas leczenia trwającego ponad ‧ tygodniIn clinical trials of various efavirenz-containing regimens in treatment naive patients, total cholesterol, HDL-cholesterol, and triglycerides increased over ‧ weeks of treatment (‧ %, ‧ %, and ‧ %, respectively
Niniejsza metoda stanowi opis procedury analitycznej oznaczania zawartości procentowej kwasu palmitynowego w pozycji ‧ triglicerydów metodą oznaczania ‧-monopalmitynianu gliceroluThis method describes the analysis procedure for determining the percentage of palmitic acid in position ‧ of the triglycerides by evaluating ‧-glyceryl monopalmitate
INFORMACJE DODATKOWE: ANALIZA STATYSTYCZNA WYNIKÓW OZNACZANIA TRIENANTANU W TŁUSZCZU MAŚLANYM W DRODZE ANALIZY TRIGLICERYDÓWADDITIONAL INFORMATION: STATISTICAL ANALYSIS OF RESULTS ON THE DETERMINATION OF TRIENANTOATE IN BUTTERFAT BY TRIGLYCERIDE ANALYSIS
g stigmasterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do inkorporacji, zawierający nie więcej niż ‧ % brasykasterolu (C‧H‧O = ‧-ergosten-‧-beta-ol) i nie więcej niż ‧ % sitosterolu (C‧H‧O = ‧-stigmasten-‧-beta-ol), lub ‧ kg triglicerydów kwasu enantowego (kwasu n-heptanowego) o czystości co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do inkorporacji wyrażonym w triglicerydach, o maksymalnej wartości kwasowej równej ‧ %, liczbie zmydlania mieszczącej się w granicach od ‧ do ‧ i minimalnej zawartości kwasu enantowego w zestryfikowanej części kwasu równej ‧ %grams of stigmasterol (C‧H‧O =D ‧-stigmastene-‧-beta-ol) at least ‧ % pure, calculated on the product ready to be incorporated, containing not more than ‧ % brassicasterol (C‧H‧O = D ‧-ergostene-‧-beta-ol) and not more than ‧ % sitosterol (C‧H‧O = D ‧-stigmastene-‧-beta-ol), or ‧ kg of triglycerides of enanthic (n-heptanoic) acid, at least ‧ % pure, calculated as triglycerides on the product ready for incorporation, with a maximum acid value of ‧ %, a saponification number between ‧ and ‧, and a ‧ % minimum content of enanthic acid in the esterified acid part
Woski roślinne (inne niż triglicerydy), wosk pszczeli, pozostałe woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwioneVegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured
Bardzo częste objawy niepożądane Mogą wystąpić u więcej niż ‧ na ‧ pacjentów • biegunka • zwiększenie stężenia triglicerydów (rodzaj tłuszczu we krwiVery common side effects These may affect more than ‧ in ‧ people: Diarrhoea Increases in triglycerides (a type of blood fat
Program temperatury, gaz nośny oraz inne warunki dla analizy triglicerydówTemperature programme, carrier gas and other conditions for triglyceride analysis
Po zadziałaniu lipazą zawartość triglicerydów nie powinna przekraczać ‧ %After lipase, the triglyceride content should not exceed ‧ %
kg/t (‧ % minimalnego stopnia włączenia triglicerydów kwasu enantowego o czystości ‧ %, pojedyncze oznaczeniekg/t (‧ % of the minimum incorporation rate of ‧ % pure enanthic acid triglyceride, single determination
Niniejszą metodę stosuje się w odniesieniu do wszystkich olejów roślinnych zawierających triglicerydy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach i jest szczególnie przydatna do oznaczania obecności niewielkich ilości olejów pół-schnących (zawierających dużo kwasu linoleinowego) w olejach roślinnych, których głównym kwasem tłuszczowym nienasyconym jest kwas oleinowy (oliwa z oliwekThis standard is applicable to all vegetable oils containing triglycerides of long-chain fatty acids. The method is especially appliable to the detection of the presence of small quantities of semi-drying oils (rich in linoleic acid) in vegetable oils containing oleic acid as the predominant unsaturated fatty acid, such as olive oil
Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna (E‧), laktoza bezwodna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, żelatyna, kroskarmeloza sodowa, sacharoza, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian (E‧), butylohydroksytoluen (E‧), skrobia modyfikowana (kukurydziana), sodu glinu krzemian (EThe other ingredients are microcrystalline cellulose (E‧), lactose anhydrous, medium chain triglycerides, gelatin, croscarmellose sodium, sucrose, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate (E‧) butyl hydroxytoluene (E‧), modified starch (maize), and sodium aluminium silicate (E
Wzorce triglicerydów, nasycone; odpowiednie produkty są dostępne w handluTriglyceride standards, saturated, suited products are available commercially
Showing page 1. Found 271 sentences matching phrase "triglicerydy".Found in 0.453 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.