Translations into English:

 • HD   
   
  Ferromagnetic computer storage device which writes binary data on the surface of a rotating platter.
 • hard disk   
  []
   
  Ferromagnetic computer storage device which writes binary data on the surface of a rotating platter.
 • hard disk drive   
  []
   
  Ferromagnetic computer storage device which writes binary data on the surface of a rotating platter.
 • hard drive   

Similar phrases in dictionary Polish English. (10)

dostępne miejsce na dysku twardymavailable hard disk space
dynamicznie powiększający się wirtualny dysk twardydynamically expanding virtual hard disk
dysk twardyharddisk; HDD; fixed disk; FD; hard drive; hard disk; hard disk drive
hybrydowy dysk twardyhybrid hard disk
Kreator edycji wirtualnego dysku twardegoEdit Virtual Hard Disk Wizard
Kreator nowego wirtualnego dysku twardegoNew Virtual Hard Disk Wizard
różnicowy wirtualny dysk twardydifferencing virtual hard disk
stacja dysków twardychhard disk drive
wirtualny dysk twardyvirtual hard disk
wirtualny dysk twardy o stałym rozmiarzefixed-size virtual hard disk

Example sentences with "twardy dysk", translation memory

add example
Stacje robocze: Poniżej przedstawiono przykład obliczenia PTEC dla stacji roboczej z dwoma dyskami twardymiWorkstations: Below is a sample PTEC calculation for a Workstation with two hard drives
Adres Media, znany również jako protokół media:/, pokaże wszystkie urządzenia rozpoznane przez & kde;. Lista urządzeń będzie zawierała dyski twarde, napędy CD i DVD, jak również urządzenia USB i Firewire, zakładając, że dystrybucja została poprawnie skonfigurowana i & kde; zostanie o nich poinformowaneThe Storage Media location (also known as the media:/protocol) will show all devices which are recognized by & kde;, including the hard drive and & CD; and DVD drives, as well as USB and Firewire devices, provided that your distribution is set up correctly to tell & kde; about them
Zgodność z " Energy Star Compliance " może zostać przyznana niemalże każdemu urządzeniu elektrycznemu. Ten moduł jednakże nie wyłącza dysków twardych, czy drukarek. Ustawienia tutaj zawarte odnoszą się jedynie do zachowania Twojego monitoraEnergy Star Compliance can be applied to nearly any electrical device. This module, however, does not spin down hard drives, does not shutdown printers, & etc; These settings only affect the behavior of your monitor
Zapewnia się co najmniej możliwość wymiany na nowszy procesora, karty graficznej, pamięci RAM, twardego dysku i napędu CD, jeśli jest zamontowany w komputerzeupgradability shall be ensured for at least the processor, the graphics card, the random access memory, the hard disk and, if available, the CD-ROM drive
Całkowity koszt środków prawdopodobnie zostałby poniesiony przez łańcuch dystrybucji w celu uniknięcia nasilonego zwrócenia się konsumentów ku innym zapisywalnym nośnikom danych w rodzaju dysków twardych czy kart pamięci typu flashThe full cost of measures would in all likelihood therefore have to be borne by the distribution chain in order to avoid that consumers turn increasingly to other means of media storages such as hard discs and flash memory sticks
& kde; posiada technologię, nazywaną Przezroczystą obsługą sieci (NTA-Network Transparent Access), która powoduje, że praca z plikami na drugim krańcu świata staje się równie łatwa, jak gdyby znajdowały się one na Twoim dysku twardym& kde; supports a technology called Network Transparent Access (NTA) which allows you to work with files on the other side of the world as easily as those on your local hard disk
Sterowanie napędem dysku twardegoControl of disc drivers
Astrid, możesz sprawdzić twarde dyski?Przyniosłam jest u z jego innymi rzeczamiAstrid, can you check his hard drive? i had it transferred with some of his other effects
Rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia wprowadzane do obrotu SSTB nie mogą przekraczać następujących wartości granicznych zużycia energii; wymóg ten nie dotyczy SSTB wyposażonych we wbudowany twardy dysk i/lub drugi tunerOne year after this Regulation has come into force, SSTBs placed on the market shall not exceed the following power consumption limits; SSTBs with an integrated hard disk and/or second tuner are exempt from that requirement
Cyfrowa dystrybucja kinowa: cyfrowa dostawa treści dla kin w celu eksploatacji kinowej (za pośrednictwem twardego dysku, satelity, online...Digital Cinema Distribution: Digital delivery of content to cinemas for theatrical exploitation (via hard disc, satellite, online ...
Zbierz twarde dyski do analizyGet the hard drives, start sweepin ' ' em.- Yes, sir
dystrybucja kina cyfrowego: cyfrowa dostawa (w akceptowalnym standardzie komercyjnym) kluczowych materiałów, tj. filmów pełnometrażowych, filmów telewizyjnych lub seriali, filmów krótkometrażowych (fabularnych, animowanych i dokumentów kreatywnych) do kin w celu eksploatacji kinowej (za pośrednictwem twardego dysku, satelity, online ...Digital Cinema Distribution (DCD): digital delivery (to an acceptable commercial standard) of Core Content, i.e. feature films, TV films or series, shorts (fiction, animation and creative documentary) to cinemas for theatrical exploitation (via hard disc, satellite, online ...
W środku pójdziesz bezpośrednio do moich spraw osobistych i wyciągnąć dysk twardy od biurkaOnce inside, you' il go immediately to my personal office and pull a hard drive from my desk
Napędy dysków twardychHard disk drives
Obraz rozruchowy twardego dysku musi zawierać jedną partycjęA hard-disk boot image has to contain a single partition
Tymaczsowy (dysk twardyTemporary (Hard Disk
rozporządzenie nr ‧/‧ stanowi wyraźnie, że z uprawnień kontrolnych można korzystać w pomieszczeniach przedsiębiorstwa, zakładając, że pomieszczenia te mogą zostać zapieczętowane, w sytuacji gdy kontrola trwa kilka dni, ale żaden przepis prawny nie upoważnia Komisji do sporządzenia kopii całych twardych dysków i wyniesienia ich na zewnątrz pomieszczeń przedsiębiorstwa oraz poddania takiej dokumentacji analizie w jej własnych pomieszczeniachRegulation No ‧/‧ provides expressly that the powers of inspection are to be exercised at the premises of the undertaking, providing for the possibility that those premises may be sealed should the inspection extend over a number of days, and no legislative provision authorises the Commission to make copies of entire hard disks, transport them outside the premises of the undertaking and analyse those documents in its own offices
W przypadku odbiorników telewizyjnych składających się z co najmniej jednego tunera/odbiornika i opcjonalnych funkcji dodatkowych do przechowywania lub wyświetlania danych, takich jak DVD, dysk twardy (HDD) lub magnetowid (VCR) w oddzielnym urządzeniu, lit. a)–d) stosuje się oddzielnie do wyświetlacza i do oddzielnego urządzeniaFor television sets which consist of a display, and one or more tuner(s)/receiver(s) and optional additional functions for data storage and/or display such as digital versatile disc (DVD), hard disk drive (HDD) or videocassette recorder (VCR) in a separate unit, points (a) to (d) apply for the display and the separate unit individually
tytułem żądania ewentualnego w stosunku do żądania przedstawionego w poprzednim punkcie, stwierdzenie, że zachowanie inspektorów stanowi nadużycie, gdyż błędnie interpretując przyznane im w decyzji uprawnienia kontrolne, sporządzili oni kopie całej zawartości niektórych twardych dysków w celu zweryfikowania ich w pomieszczeniach Komisji w BrukseliIn the alternative, declare the conduct of the inspectors to be abusive in that, in interpreting incorrectly the powers of inspection conferred on them by the Decision, they acquired copies of the entire content of hard disks in order to inspect the content thereof in the Commission’s offices in Brussels
Mamy nowoczesne oprogramowanie, które potrafi odzyskać skasowane pliki z twojego twardego dysku bez najmniejszego problemuWe have new software that can recover deleted files from your hard drive just like that
Panie dysk twardy, to trzeba zakopaćExcuse me, Mr Hard Drive, you' re supposed to bury it, not put it in a bag
Komputer jest zaprojektowany tak, aby twardy dysk oraz napęd CD i/lub DVD, jeśli są, mogły być wymienianeThe computer shall be designed so that the hard disk, and if available the CD drive and/or DVD drive, can be changed
Skorzystaj z tego polecenia, aby stworzyć ikonę służącą do montowania stacji dyskietek i jednoczesnego jej otwierania w & konqueror-miejscownik; w celu przeglądania jej zawartości. Aby następnie odmontować dysk, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę i wybrać polecenie Odmontuj. W praktyce nie musi być to stacja dyskietek, ale może być to każdy twardy dysk lub partycja na Twoim systemie, która nie jest normalnie zamontowana. Jakkolwiek, w większości przypadków będziesz chciał, aby tworzona ikona znajdowała się na pulpicieUse this option to create an icon that will mount a floppy disk and open an instance of & konqueror; showing the disk 's contents. To unmount the disk when you have finished with it right click on the icon and select Unmount. In practice it does n't have to be a floppy disk but can be any hard disk or partition on your system that is not normally mounted. However, in most cases you will want to create the icon on your desktop
Te albumy zostaną trwale usunięte z twardego dyskuThese albums will be permanently deleted from your hard disk
co najmniej jednego tunera/odbiornika i opcjonalnych funkcji dodatkowych do przechowywania lub wyświetlania danych, takich jak DVD, dysk twardy (HDD) lub magnetowid (VCR), zintegrowanych z wyświetlaczem lub w oddzielnym urządzeniu lub urządzeniachone or more tuner(s)/receiver(s) and optional additional functions for data storage and/or display such as digital versatile disc (DVD), hard disk drive (HDD) or videocassette recorder (VCR), either in a single unit combined with the display, or in one or more separate units
Showing page 1. Found 3020 sentences matching phrase "twardy dysk".Found in 1.265 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.