Translations into English:

 • HD   
   
  Ferromagnetic computer storage device which writes binary data on the surface of a rotating platter.
 • hard disk   
  []
   
  Ferromagnetic computer storage device which writes binary data on the surface of a rotating platter.
 • hard disk drive   
  []
   
  Ferromagnetic computer storage device which writes binary data on the surface of a rotating platter.
 • hard drive   

Similar phrases in dictionary Polish English. (10)

dostępne miejsce na dysku twardymavailable hard disk space
dynamicznie powiększający się wirtualny dysk twardydynamically expanding virtual hard disk
dysk twardyharddisk; HDD; fixed disk; FD; hard drive; hard disk; hard disk drive
hybrydowy dysk twardyhybrid hard disk
Kreator edycji wirtualnego dysku twardegoEdit Virtual Hard Disk Wizard
Kreator nowego wirtualnego dysku twardegoNew Virtual Hard Disk Wizard
różnicowy wirtualny dysk twardydifferencing virtual hard disk
stacja dysków twardychhard disk drive
wirtualny dysk twardyvirtual hard disk
wirtualny dysk twardy o stałym rozmiarzefixed-size virtual hard disk

Example sentences with "twardy dysk", translation memory

add example
W szczególności trwały nośnik informacji obejmuje dyskietki, CD-ROM-y, DVD i dyski twarde komputerów osobistych, na których przechowuje się pocztę elektroniczną, ale nie obejmuje stron internetowych, jeżeli strony te nie spełniają kryteriów określonych w ustIn particular, durable medium covers floppy disks, CD-ROMs, DVDs and hard drives of personal computers on which electronic mail is stored, but it excludes Internet sites, unless such sites meet the criteria specified in the first paragraph
W dla odbiorników telewizyjnych z jednym tunerem/odbiornikiem bez twardych dyskówWatts for television sets with one tuner/receiver and no hard disc
Udało mi się uratować twardy dysk, na którym zapisano te informacjeI retrieved the hard drive storing that information
Słupki statystyk na papierze lub na twardym dysku tego nie zagwarantują. Muszą to robić kobiety i mężczyźni stąpający po ziemi, którzy nagle dostają szansę i muszą z niej skorzystać przed inną osobą.Columns of stats on reams of paper or locked on a hard drive do not do that - it is the man or women on the ground suddenly finding the chance and striking quick, before the other fellow.
Obowiązkiem autora informacji jest określanie oraz klasyfikowanie wszystkich dokumentów zawierających informacje, niezależnie czy występują one w postaci wydruku z dysku twardego czy zapisu na komputerowym nośnikuIt shall be incumbent upon the originator of the information to identify and classify all information-bearing documents, whether they be in the form of hard-copy output or computer storage media
Te albumy zostaną trwale usunięte z twardego dyskuThese albums will be permanently deleted from your hard disk
Podpozycja ta obejmuje urządzenia bez ekranu przystosowane do odbioru sygnałów telewizyjnych, tak zwane set-top boksy, które zawierają urządzenie wykonujące funkcję zapisu lub odtwarzania (na przykład dysk twardy lub napęd DVDThis subheading includes apparatus without a screen capable of receiving television signals, so-called set-top boxes, which incorporate a device performing a recording or reproducing function (for example, a hard disk or DVD drive
Pasek boczny pokazuje listę urządzeń znajdujących się w Twoim komputerze. Mogą to być urządzenia fizyczne, takie jak twarde dyski, napędy & CD-ROM; lub stacje dyskietek, albo urządzenia wirtualne, takie jak dyski siecioweNext the sidebar provides a list of all known devices on your computer. These devices can be either physical drives & mdash; such as your hard disk, & CD-ROM; drive, or floppy disk drive & mdash; or virtual drives & mdash; such as remote shares or hard disk partitions
Te utwory zostaną na stałe usunięte z twardego dyskuThese items will be permanently deleted from your hard disk
Dawne waluty w Europie a p i o twardymi dyskami mogą ściągnąć muzykę z internetu i przechować tysiące utworów w jednym podręcznym urządzeniu – muzyka o wysokiej jakości brzmieniu w Twojej kieszeni .Earlier currencies in Europe o a n o n d miniature hard disks can download music from the internet and store many thousands of tracks in a single handheld device – a lifetime s high-sound-quality music ’ in your pocket .
Są tam przechowywane zarówno fizyczne dowody, jak i twarde dyskiNow all the physical evidence is stored in there along with the hard drives
Jeśli w konfiguracji fabrycznej zainstalowany jest więcej niż jeden dysk twardy, dyski wewnętrzne niebędące dyskami podstawowymi mogą być testowane przy aktywnym zarządzaniu zasilaniem, jak w konfiguracji fabrycznejIf more than one internal hard drive is installed as shipped, the non-primary, internal hard drive(s) may be tested with hard drive power management enabled as shipped
Ta opcja jest podobna do Stacji dyskietek..., ale jest przeznaczona dla dysków twardych lub partycjiThis option is similar to Floppy Device... but for a hard disk drive or partition
Set-top boksy, które zawierają urządzenie wykonujące funkcję zapisu lub odtwarzania (na przykład dysk twardy lub napęd DVD), są wyłączone z tej podpozycji (podpozycjaSet-top boxes which incorporate a device performing a recording or reproducing function (for example, a hard disk or DVD drive) are excluded from this subheading (subheading
mając na uwadze, że ‧ grudnia ‧ r. w Sankt Petersburgu zamaskowani mężczyźni z rosyjskiej Prokuratury Generalnej wtargnęli do biura Ośrodka Badań i Informacji Memoriał, który od ‧ lat prowadzi badania dotyczące represji stalinowskich w Związku Radzieckim; mając na uwadze, że zabrano przy tym dyski twarde i płyty CD zawierające całą bazę danych dotyczących tysięcy ofiar; mając na uwadze, że nie istnieje spis skonfiskowanej dokumentacji; mając na uwadze, że prawnikom organizacji Memoriał nie zezwolono na wejście do biurawhereas on ‧ December ‧ the St Petersburg offices of the Memorial Research and Information Centre, which, for the past ‧ years, has been conducting research into Stalinist repression in the Soviet Union, were raided by masked men from the Russian Prosecutor-General's Office; whereas during the raid hard drives and CDs containing the entire database covering thousands of victims were taken away; whereas no inventory of the confiscated documentation exists; whereas Memorial's lawyers were prevented from entering the premises
Nie możesz niczego skopiować na twardy dyskI can' t copy anything into a hard drive
Rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia wprowadzane do obrotu SSTB nie mogą przekraczać następujących wartości granicznych zużycia energii; wymóg ten nie dotyczy SSTB wyposażonych we wbudowany twardy dysk i/lub drugi tunerOne year after this Regulation has come into force, SSTBs placed on the market shall not exceed the following power consumption limits; SSTBs with an integrated hard disk and/or second tuner are exempt from that requirement
rozporządzenie nr ‧/‧ stanowi wyraźnie, że z uprawnień kontrolnych można korzystać w pomieszczeniach przedsiębiorstwa, zakładając, że pomieszczenia te mogą zostać zapieczętowane, w sytuacji gdy kontrola trwa kilka dni, ale żaden przepis prawny nie upoważnia Komisji do sporządzenia kopii całych twardych dysków i wyniesienia ich na zewnątrz pomieszczeń przedsiębiorstwa oraz poddania takiej dokumentacji analizie w jej własnych pomieszczeniachRegulation No ‧/‧ provides expressly that the powers of inspection are to be exercised at the premises of the undertaking, providing for the possibility that those premises may be sealed should the inspection extend over a number of days, and no legislative provision authorises the Commission to make copies of entire hard disks, transport them outside the premises of the undertaking and analyse those documents in its own offices
B(A) podczas dostępu do napędu twardego dysku (równoważne ‧ dB(AB(A) when accessing a hard-disk drive (equivalent to ‧ dB(A
Komputery osobiste ze stałymi twardymi dyskami (lub inne trwałe komputerowe nośniki danych), funkcjonujące jako pojedyncze stanowiska lub w konfiguracji sieciowej, oraz przenośne urządzenia komputerowe (np. przenośne PC i elektroniczneMicrocomputers/Personal Computers (PCs) with fixed disks (or other non-volatile storage media), operating either in stand-alone mode or as networked configurations, and portable computing devices (for example, portable PCs and electronic
Jeśli posiadasz ikony Dyskietki, & CD-ROM; oraz twardego dysku na swoim pulpicie to w tym przypadku kliknięcie lewym przyciskiem myszy na ikonie spowoduje zamontowanie dysku. Takie działanie powinno jednocześnie spowodować wyświetlenie okna & konqueror-dopelniacz;, pokazującego zawartość dyskietki, dysku & CD-ROM; lub partycji. Aby odmontować, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę i wybierz polecenie Odmontuj. Zobacz dział Utwórz nowy... w niniejszym podręczniku, aby dowiedzieć się jak utworzyć taką ikonęYou may have Floppy, & CD-ROM; and hard disk icons on your desktop, in which case & LMB; click on the icon to mount it. Doing this should also bring up a & konqueror; window showing the contents of the floppy, & CD-ROM; or partition. To unmount, right click on the icon and choose the Unmount item. Visit the section Create New... in this Handbook to see how to create such an icon
przedsiębiorstwo Maxtor: napędy dysków twardychfor undertaking Maxtor: Hard disk drives
Wojskowej Służbie Wywiadowczej udało się odzyskać dane z dysku twardego, znalezionego w londyńskiej kryjówce NathiraMl‧ has recovered some files from a hard drive in Nathir' s London safe house
Tak więc cały koszt wynikający z nałożenia takich środków najprawdopodobniej musiałby zostać poniesiony przez łańcuch dystrybucji celem uniknięcia sytuacji jeszcze silniejszego zwracania się konsumentów ku innym nośnikom danych, takim jak dyski twarde czy pamięć typu flashThe full cost of measures would in all likelihood therefore have to be borne by the distribution chain in order to avoid that consumers turn even more increasingly to other means of media storages such as hard discs and flash memory sticks
Te elementy zostaną trwale usunięte z twardego dyskuThese items will be permanently deleted from your hard disk
Showing page 1. Found 3084 sentences matching phrase "twardy dysk".Found in 1.044 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.