Translations into English:

  • driving mechanism   
  • steering   
    (noun   )

Example sentences with "układ kierowniczy", translation memory

add example
PROCEDURA BADANIA URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED NIEUPRAWNIONYM UŻYCIEM ODDZIAŁUJĄCYCH NA UKŁAD KIEROWNICZY Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZENIA Z OGRANICZANIEM MOMENTU OBROTOWEGOTEST PROCEDURE FOR DEVICES TO PREVENT UNAUTHORISED USE ACTING ON THE STEERING USING A TORQUE LIMITING DEVICE
Układ kierowniczy na wszystkie osie, w którym kierowane są koła na wszystkich osiachAll-wheel steering equipment in which all the wheels are steered
Regulamin nr ‧ Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie układów kierowniczychRegulation No ‧ of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE)- Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to steering equipment
z powodów dotyczących zachowania układu kierowniczego w przypadku uderzenia, jeśli jest ono zgodne z wymaganiami określonymi w załącznikach I, ‧ ion grounds relating to the behaviour of the steering mechanism in the event of an impact if the latter meets the requirements laid down in Annexes I, ‧ and
W zależności od pochodzenia energii, jaka jest konieczna do skręcania kół kierowanych, rozróżnia się następujące kategorie układów kierowniczych: kierowanie ręczne, w którym energia ta dostarczana jest wyłącznie przez energię mięśni kierowcyDifferent types of steering equipment ‧.‧ Depending on the source of power which is necessary for the deflection of the steered wheels, the following types of steering equipment are distinguished: ‧.‧ manual steering equipment in which the steering power is provided solely by the muscular power of the driver
Czas t = ‧ do całkowania to chwila uruchomienia układu kierowniczego, zdefiniowana w pkt ‧.‧.‧ jako rozpoczęcia kierowania (BOSTime t = ‧ for the integration operation is the instant of steering initiation, known as the Beginning of Steer (BOS). BOS is defined in paragraph
Układ kierowniczy, sposób wspomagania: ...Steering, method of assistance: ...
z przyczyn odnoszących się do układu kierowniczego, jeśli nie jest on zgodny z wymogami dyrektywy ‧/EWG, ostatnio zmienionej niniejszą dyrektywąon grounds relating to the steering mechanism if this does not comply with the requirements of Directive ‧/EEC as amended by this Directive
W przypadku awarii w obrębie układu przełożenia sterowania, z wyłączeniem części wymienionych w pkt ‧.‧.‧., musi być zapewniona możliwość kierowania ze skutecznością określoną w pkt ‧. dla nienaruszonego układu kierowniczegoIn case of a failure within the control transmission, with the exception of those parts listed in paragraph ‧.‧.‧., it shall still be possible to steer with the performance laid down in paragraph ‧. for the intact steering system
Jednakże w przypadku przyczep wyposażonych w samośledzący układ kierowniczy badanie określone w pkt ‧.‧. nie jest wymagane, jeżeli stosunek obciążenia osi niekierowanych do obciążenia osi samośledzących jest równy lub większy niż ‧,‧ we wszystkich warunkach obciążeniaHowever, for trailers with self-tracking steering equipment a test under paragraph ‧.‧. is not necessary if the axle load ratio between the unsteered and the self-tracking axles equals or exceeds ‧.‧. under all loading conditions
wymagania techniczne, jakie powinny spełniać pojazdy silnikowe zgodnie z ustawodawstwem krajowym, dotyczą między innymi zachowania układu kierowniczego w razie uderzeniaWhereas the technical requirements which motor vehicles must satisfy pursuant to national laws relate, inter alia, to the behaviour of the steering mechanism in the event of an impact
Wspomaganie układu kierowniczegoPower steering
Pomimo wymagań określonych w pkt ‧.‧.‧., dopuszcza się celowe zastosowanie drgań w układzie kierowniczym jako dodatkowego ostrzeżenia o uszkodzeniu tego układuDespite the requirements of ‧.‧.‧. the deliberate application of vibration in the steering system may be used as an additional indication of a fault condition in this system
Urządzenia zabezpieczające przed nieuprawnionym użyciem działające na układ kierowniczyDevices to prevent unauthorised use acting on the steering
Układ kierowniczy może zawierać: kierownicęThe steering equipment may be considered to include:-the steering control
Jeżeli ciągnik wyposażony jest w układ kierowniczy wspomagany siłowo, określony w ppkt ‧.‧.‧.‧, oraz w przypadku gdy taki układ posiada całkowicie hydrauliczną przekładnię kierowniczą, musi być możliwe, w przypadku awarii specjalnego urządzenia lub silnika, przeprowadzenie dwóch manewrów określonych w ppkt ‧.‧.‧.‧ za pomocą specjalnego urządzenia pomocniczegoIf the tractor is fitted with servo-steering equipment as defined in point ‧.‧.‧.‧, and provided that such equipment has a wholly hydraulic steering gear, it must be possible, should the special device or motor fail, to carry out the two manoeuvres specified in point ‧.‧.‧.‧ using a special additional device
W przypadku możliwości wyboru testu z pojazdem z układem kierowniczym prawostronnym lub układem kierowniczym lewostronnym, test musi być przeprowadzony przy użyciu pojazdu z mniej korzystnym układem kierowniczym, zgodnie z decyzją służby technicznej odpowiedzialnej za testyWhere there is a choice between carrying out the test with a right-hand or left-hand drive vehicle, the test must be carried out with the less favourable hand of drive as determined by the technical service responsible for the tests
kierowcy muszą być w stanie wykryć najbardziej podstawowe usterki, w szczególności te związane z układem kierowniczym, zawieszeniem i układem hamulcowym, ogumieniem, światłami i kierunkowskazami, reflektorami, lusterkami wstecznymi, szybą przednią i wycieraczkami, układem wydechowym i pasami bezpieczeństwathey must be able to detect the most common faults, in particular in the steering, suspension and brake systems, tyres, lights and direction indicators, reflectors, rear-view mirrors, windscreen and wipers, the exhaust system and seat-belts
Wszelkie awarie układu zasilania i/lub układu kierowniczego musza być sygnalizowane kierowcy za pomocą sygnału akustycznego i optycznegoAny power system and/or control system failure must be indicated to the driver by an acoustic and an optical signal
Wspomagane układy kierownicze, w których moc kierująca pochodzi zarówno z siły mięśni kierowcy, jak i ze specjalnych urządzeń określonych wAssisted steering equipment, in which the steering power is provided both by the muscular power of the driver and by the special equipment defined in point
Stanowisko nadające się do zamocowania odpowiednich części układu kierowniczego lub, jeżeli badanie przeprowadzane jest na kompletnym pojeździe, układ podnośnikowy zdolny unieść wszystkie koła kierowane tak, by nie dotykały powierzchni podłoża, orazA fixture suitable for holding the relevant parts of a steering system or, if the test is carried out on a complete vehicle, a jacking system capable of lifting all the steered wheels clear of the ground, and
Różne kategorie układów kierowniczychDifferent types of steering equipment
Uszkodzenie zasilania układu kierowniczego ze wspomaganiem, jeżeli zostało ono zainstalowane, nie powinna uniemożliwić kierowania maszyną przez czas niezbędny do jej zatrzymaniaA failure in the power supply to the power-assisted steering, where fitted, must not prevent machinery from being steered during the time required to stop it
Jednak, na prośbę producenta i w porozumieniu ze służbą techniczną, kierownica może być zamontowana na ramie pozwalającej na symulację montażu układu kierowniczego, pod warunkiem że zespół rama/układ kierowniczy w porównaniu z rzeczywistym zespołem przednia część nadwozia/układ kierowniczy maHowever, at the request of the manufacturer and with the agreement of the technical service, the steering control may be mounted on a framework simulating the mounting of the steering mechanism, provided that, as compared with the real front body section/steering mechanism assembly, the framework/steering mechanism assembly has
Na schemacie muszą być oznaczone elementy, które są wykorzystywane do wytwarzania momentów hamowania na każdym kole, wyznaczania prędkości kątowej odchylania pojazdu, określania szacunkowego uślizgu bocznego lub pochodnej uślizgu bocznego oraz oceny danych wejściowych układu kierowniczego pochodzących od kierowcyThe diagram shall identify those components that are used to generate brake torques at each wheel, determine vehicle yaw rate, estimated side-slip or the side-slip derivative and driver steering inputs
Showing page 1. Found 28076 sentences matching phrase "układ kierowniczy".Found in 7.023 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.