Translations into English:

  • driving mechanism   
  • steering   
    (noun   )

Example sentences with "układ kierowniczy", translation memory

add example
Różne kategorie układów kierowniczychDifferent types of steering equipment
Za pomocą przetworników obciążenia umieszczonych w układzie kierowniczymWith load transducers inserted on the steering system
Wspomagane układy kierownicze, w których moc kierująca pochodzi zarówno z siły mięśni kierowcy, jak i ze specjalnych urządzeń wymienionych wAssisted steering equipment, in which the steering power is provided both by the muscular power of the driver and by the special equipment referred to in
Maksymalny dozwolony czas kierowania i maksymalny dozwolony wysiłek związany z kontrolą kierowania dla nieuszkodzonego układu kierowniczego są podane dla każdej kategorii pojazdu w tabeli poniżejThe maximum permitted steering time and the maximum permitted steering control effort with intact steering equipment are given in the table below for each category of vehicle
Celem tego wniosku jest skodyfikowanie dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych lub leśnychThe purpose of the proposal is to undertake the codification of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ March ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to certain parts and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors
wiedza z zakresu mechaniki pojazdów, np. związana z układem kierowniczym, ogumieniem, układem hamulcowym, oświetleniem, w szczególności w przypadku pojazdów motocyklowych i ciężarowychknowledge of vehicle mechanics, covering for example steering, tyres, brakes and lighting, especially in motorcycles and heavy goods vehicles
Układ kierowniczySteering equipment
Wysiłek związany z kierowaniem jest mierzony do pozycji układu kierowniczego odpowiadającej promieniowi skrętu podanemu w tabeli poniżej dla określonej kategorii pojazdu z uszkodzeniem w układzie kierowniczymThe steering effort shall be measured until the position of the steering control corresponds to the turning radius given in the table below for the particular category of vehicle with a failure in the steering equipment
Badanie opisane w pkt ‧.‧.‧. należy powtórzyć przy uszkodzonym układzie kierowniczymThe test described in paragraph ‧.‧.‧. shall be repeated with a failure in the steering equipment
Fotografia(-e) lub rysunek(-i) części składowych pojazdu innych niż opisane w pkt ‧.‧.‧.‧ wskazanych przez producenta w uzgodnieniu z placówką techniczną, jako części mające wpływ na funkcjonowanie układu kierowniczego w przypadku uderzeniaPhotograph(s) and/or drawing(s) of vehicle components other than those described in ‧.‧.‧.‧ as identified by the manufacturer in agreement with the technical service, as contributing to the behaviour of the steering mechanism in case of impact
Układ kierowniczy, sposób wspomaganiaSteering, method of assistance
szczegółowy opis typu pojazdu ze względu na sposób rozmieszczenia i budowę układu kierowniczego lub części, na jaką oddziałuje urządzenie zabezpieczającea detailed description of the vehicle type with regard to the arrangement and design of the control or of the unit on which the protective device acts
W przypadku aktywacji dodatkowego układu kierowniczego lub w sytuacji, kiedy kąt skrętu kół wynikający z działania takiego układu nie powrócił w czasie jazdy do położenia normalnego, kierowca musi otrzymać odpowiedni sygnał ostrzegawczyIn the case where additional steering equipment is in operation and/or where the steering angle generated by that equipment has not been returned to normal driving position a warning signal must be given to the driver
mogą odmówić udzielenia krajowej homologacji typu w odniesieniu do typu ciągnika, którego układ kierowniczy nie spełnia wymogów dyrektywy ‧/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywąmay refuse to grant national type-approval in respect of any type of tractor that does not meet the requirements of Directive ‧/EEC, as amended by this Directive
Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że dany typ pojazdu, w odniesieniu do układu kierowniczego, otrzymał homologację w Królestwie Niderlandów (E‧) na mocy regulaminu nr ‧ pod numerem homologacjiThe above approval mark affixed to a vehicle shows that the vehicle type concerned has, with regard to steering equipment, been approved in the Netherlands (E‧) pursuant to Regulation No ‧ under approval No
Uruchomienie pojazdów napędzanych silnikiem benzynowym przez przekręcenie kluczyka w stacyjce, jak również uruchomienie pojazdów z silnikiem Diesla przy użyciu normalnego urządzenia rozruchowego może nastąpić dopiero po zdjęciu blokady układu kierowniczegoIt shall not be possible to switch on the ignition of a petrol-engined vehicle or to start the engine of a diesel-engined vehicle by means of the normal control, until a lock acting on the steering has been opened
w pkt ‧.‧.‧ lit. a) słowa: poprzez pogorszenie lub zmianę w silniku, skrzyni biegów, hamulcach, zawieszeniu, układzie kierowniczym, urządzeniach ograniczających prędkość zostają zastąpione słowami: poprzez pogorszenie lub zmianę w: np. silniku, skrzyni biegów, hamulcach, zawieszeniu, układzie kierowniczym, urządzeniach ograniczających prędkośćIn point ‧.‧.‧ (a), the words by degradation or change in engine, gear, brake, suspension, active steering, speed limitation devices, for example are replaced by the words by degradation or change in: e.g. engine, gear, brake, suspension, active steering, speed limitation devices
Wybiórcze sprawdzenie stanu opon, hamulców, układu kierowniczego, świateł, reflektorów, kierunkowskazów oraz sygnału dźwiękowegoRandom checks on the condition of the tyres, steering, brakes, lights, reflectors, direction indicators and audible warning device
Należy wykluczyć ryzyko przypadkowego zablokowania układu kierowniczego w sytuacji gdy kluczyk znajduje się w zamku urządzenia zabezpieczającego, nawet jeżeli urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika działa lub jest uzbrojoneIt shall not be possible for the steering to be locked inadvertently when the key is in the lock of the protective device, even if the device preventing starting of the engine has come into action or been set to act
w przypadku przedsiębiorstwa Delphi Steering Business: produkcja i sprzedaż układów kierowniczych oraz części półosi dla pojazdów samochodowychfor Delphi Steering Business: manufacture and sale of steering products and half-shaft components for automotive vehicles
Z mocą od dnia ‧ stycznia ‧ r. żadne Państwo Członkowskie nie może w odniesieniu do układu kierowniczegoWith effect from ‧ January ‧, Member States may not on grounds relating to the steering equipment
w którym układ kierowniczy nie jest zgodny z przepisami dyrektywy ‧/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywąof which the steering equipment does not comply with the provisions of Directive ‧/EEC, as amended by this Directive
Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest wymagany na mocy prawa wspólnotowego, lub z poważnym uszkodzeniem między innymi układu hamulcowego, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia, które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazduDriving without a valid roadworthiness certificate if such a document is required under Community law and/or driving with a very serious deficiency of, inter alia, the braking system, the steering linkages, the wheels/tyres, the suspension or chassis that would create such an immediate risk to road safety that it leads to a decision to immobilise the vehicle
Krótki opis urządzenia zabezpieczającego i jego zamontowania oraz części składowych lub funkcji pojazdu, na które urządzenie to oddziałuje (oprócz rozruchu silnika), tj. układu kierowniczego/mechanizmu zmiany biegów/układu przeniesienia napędu : ...Brief description of the protective device, of its mounting, and of the vehicle component or function on which it acts (apart from starting of the engine), i.e. steering/gear-shift control/transmission : ...
Showing page 1. Found 28076 sentences matching phrase "układ kierowniczy".Found in 3.891 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.