Translations into English:

  • bad         
    (Adjective  ) (verb, adjv   )
     
    faulty; not functional

Similar phrases in dictionary Polish English. (30)

nieuszkodzone jelita ślepeintact caeca
nieuszkodzonyintact; undamaged; unharmed; unhurt
odporność na uszkodzeniafault tolerance
stateczność w stanie uszkodzonymdamaged stability
uszkodzeniadamage
uszkodzenia fizycznephysical damage
uszkodzenia glebsoil damage
uszkodzenia lasuforest deterioration
uszkodzenia mechanicznemechanical damage
uszkodzenia mrozowefrost damage; frost injury
uszkodzenia plonucrop damage
uszkodzenia popromienneradiation damage
uszkodzenia produktówbruises of products
uszkodzenia roślinplant injuries
uszkodzenia spowodowane wiatremwind damage
uszkodzenia urazowetraumatic injuries
uszkodzenia wywołane przez czynniki abiotyczneabiotic injuries
uszkodzenia wywołane przymrozkiemfreeze damage (environment); frost damage
uszkodzenia z zimnacold injury
uszkodzeniedecay; injury; corruption; failure; lesion; fault; damage; harm
uszkodzenie danychdata corruption
uszkodzenie łupiny nasiennejtesta chipping
uszkodzenie roślin przez nawozyfertilizer injury
uszkodzenie słuchuhearing impairment
uszkodzenie stosuheap corruption
uszkodzenie wywołane promieniowaniemradiation damage
uszkodzićcripple; damage; impair; injure; flaw; scathe; spoil; to damage
uszkodzonabad
uszkodzonybad; broken-down; ; corrupt; damaged; out of order
uszkodzony sektorbad sector; bad block

Example sentences with "uszkodzone", translation memory

add example
Uszkodzenia muszą być większe niż przewidziane przez producenta dopuszczalne w kontroli wizualnejThe flaws shall be greater than the visual inspection limits as specified by the manufacturer
Morela Gönc jest podatna na uszkodzenia mechaniczne, stąd transportowanie nieopakowanych owoców znacząco pogorszy ich właściwości organoleptyczne i fizyko-chemiczne – do tego stopnia, że późniejsze pakowanie może okazać się niemożliweThe Gönc apricot is sensitive to mechanical damage; therefore, transporting it unpackaged will significantly influence its organoleptic, physical and chemical characteristics, even to the point of making it impossible to package later
Ale, niestety, jego struny głosowe zostały całkowicie uszkodzone w wypadkuBut unfortunately, his vocal cords were completely severed in the accident
Brakujące lub uszkodzone zawory szybko zamykająceMissing or defective quick-closing valves
ocena podatności struktur krytycznych na uszkodzenia fizyczneassessment of the physical vulnerability of critical structures
Wpływ leków immunosupresyjnych na reaktywne zachowanie makrofagów w uszkodzonym mózgu szczura.The influence of immunosuppressive drugs on reactive behaviour of macrophages in injured rat brain.
Szczątkowy osiąg roboczego układu hamulcowego w przypadku uszkodzenia w części jego układu przenoszenia zapewnia drogę zatrzymania nieprzekraczającą następujących wartości oraz średnie całkowite zmniejszenie prędkości nie mniejsze niż następujące wartości, stosując siłę uruchamiającą nieprzekraczającą ‧ N, podczas sprawdzania przy pomocy badania typu ‧, przy odłączonym silniku, począwszy od następujących prędkości początkowych dla odpowiedniej kategorii pojazduThe residual performance of the service braking system, in the event of failure in a part of its transmission, shall give a stopping distance not exceeding the following values and a mean fully developed deceleration not less than the following values, using a control force not exceeding ‧ N, when checked by the Type ‧ test with the engine disconnected from the following initial speeds for the relevant vehicle category
Ponadto, suchość w jamie ustnej może powodować uszkodzenie zębów i błony śluzowej jamy ustnej w czasie długotrwałego leczenia preparatem ViraferonPeg w skojarzeniu z rybawirynąIn addition
Wzrost częstotliwości mikrojądrowych polichromicznych erytrocytów w zwierzętach poddanych działaniu substancji jest wskazaniem wywołanego uszkodzenia chromosomuAn increase in the frequency of micronucleated polychromatic erythrocytes in treated animals is an indication of induced chromosome damage
U mężczyzn, zwiększone stężenia FSH we krwi wskazują na uszkodzenie jąderIf you are a man, elevated follicle stimulating hormone blood levels are indicative of testicular damage
Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe powoduje uszkodzenie siatkówki (wrażliwa na światło błona w tylnej części oka) i nerwu optycznego, który wysyła sygnały z oka do mózguWhen intraocular pressure is raised, it causes damage to the retina (the light-sensitive membrane at the back of the eye) and to the optic nerve that sends signals from the eye to the brain
Jest to choroba postępująca, co oznacza, że wraz z upływem czasu uszkodzeniu ulegają kolejne części mózgu, a w miarę tego pogorszeniu ulegają też objawy.It is a progressive disease, which means that over time, more parts of the brain will become damaged and, as this occurs, the symptoms become worse.
Zwierzę jest uśmiercane, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że będzie nadal odczuwać umiarkowane lub dotkliwe: ból, cierpienie, dystres lub że wystąpi u niego trwałe uszkodzenieAn animal shall be killed when it is likely to remain in moderate or severe pain, suffering, distress or lasting harm
Uwaga: Jeśli wymagania te nie zostają spełnione (uszkodzenie pojawia się poniżej ‧ MPa, nawet uszkodzenie przejawia się jako wyciek), należy wykonać nowe badanie z płytszą skaząNote: If these requirements are not fulfilled (failure occurs below ‧ MPa, even and if the failure is a leak), a new test can be performed with a less deep flaw
być zbudowane i utrzymywane w taki sposób, aby unikać kontaktu zwierząt z ostrymi lub niebezpiecznymi przedmiotami lub z uszkodzoną powierzchnią, która może spowodować ich obrażeniabe constructed and maintained in such a way as to avoid the animals coming into contact with any sharp or dangerous object or damaged surface which could cause them injury
Wpływ wybranych leków przeciwdepresyjnych na indukowane deksametazonem uszkodzenia komórek ludzkiej linii neuroblastoma SH-SY5YThe effect of certain antidepressant drugs on dexamethasone-induced cell damage in human neuroblastoma cell line SH-SY5Y
Przewidziane przepisami rozmiary uszkodzenia należy stosować w odniesieniu do długości statkuThe statutory extent of damage is to be applied along the length of the ship
Urządzenie zabezpieczające musi być w stanie wytrzymać w położeniu roboczym, bez uszkodzenia układu kierowniczego, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu, obrót wokół osi wału kierownicy w obydwu kierunkach w warunkach statycznych przy momencie obrotowym wynoszącym ‧ NmThe protective device shall, in its activated position, be strong enough to withstand, without damage to the steering mechanism likely to compromise safety, the application of a torque of ‧ Nm about the axis of the steering shaft in both directions under static conditions
Test opisany w pozycji ‧.‧ jest powtarzany z uszkodzeniem w układzie kierowniczymThe test described in item ‧.‧ shall be repeated with a failure in the steering equipment
Jednakże na obecnym etapie badań działania podejmowane w stosunku do zainfekowanych komórek mają również wpływ na zdrowe komórki, powodując często znaczne uszkodzenia organówCurrently however, the action taken on unhealthy cells also affects healthy cells, often causing considerable damage to organs
Powierzchnie ścian i podłóg obiektu są wykonane z materiałów odpornych na ciężkie uszkodzenia mechaniczne powodowane przez zwierzęta oraz procesy czyszczeniaWalls and floors shall be surfaced with a material resistant to the heavy wear and tear caused by the animals and the cleaning process
Nowa Zelandia przy wprowadzaniu w życie wspólnego działania UE ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie udziału w operacji wojskowej w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską dołoży starań, by w stopniu, w jakim zezwala na to jej krajowy system prawny, na zasadzie wzajemności, zrzec się roszczeń wobec któregokolwiek z pozostałych państw uczestniczących w operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE powstałych w związku z obrażeniami ciała lub śmiercią członka personelu, uszkodzeniem lub utratą należącego do niego mienia używanego w operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub utrataNew Zealand applying EU Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ July ‧ on the European Union military operation in Bosnia and Herzegovina will endeavour, insofar as its internal legal system so permits, to waive on a reciprocal basis, as far as possible, claims against any other State participating in the EU crisis management operation for injury, death of its personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by itself and used by the EU crisis management operation if such injury, death, damage or loss
w odniesieniu do utraty życia i uszkodzenia ciała, w ciągu ‧ lat od dnia wypadku jądrowegowith respect to loss of life and personal injury, within ‧ years from the date of the nuclear incident
wszelkie uszkodzenia lądowych pojazdów silnikowych, łodzi, statków lub statków powietrznych albo ich utratęall damage to or loss of land motor vehicles, boats, ships and aircraft
Wymiana układu deNOx (razem ze wszystkimi czujnikami stanowiącymi integralną część układu) na układ deNOx o obniżonej jakości lub uszkodzony, lub elektroniczna symulacja układu deNOx o obniżonej jakości lub uszkodzonego, skutkującego przekroczeniem wartości progowych OBD emisji NOx określonych w tabeli podanej w pkt ‧.‧.‧. niniejszego regulaminuWhere fitted, replacement of a deNOx system (including any sensors that are an integral part of the system) with a deteriorated or defective deNOx system or electronic simulation of a deteriorated or defective deNOx system that results in emissions exceeding the OBD NOx threshold limit referred to in the table given in paragraph ‧.‧.‧. of this Regulation
Showing page 1. Found 4991 sentences matching phrase "uszkodzone".Found in 5.695 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.