Translations into English:

  • bad         
    (Adjective  ) (verb, adjv   )
     
    faulty; not functional

Similar phrases in dictionary Polish English. (30)

nieuszkodzone jelita ślepeintact caeca
nieuszkodzonyintact; undamaged; unharmed; unhurt
odporność na uszkodzeniafault tolerance
stateczność w stanie uszkodzonymdamaged stability
uszkodzeniadamage
uszkodzenia fizycznephysical damage
uszkodzenia glebsoil damage
uszkodzenia lasuforest deterioration
uszkodzenia mechanicznemechanical damage
uszkodzenia mrozowefrost damage; frost injury
uszkodzenia plonucrop damage
uszkodzenia popromienneradiation damage
uszkodzenia produktówbruises of products
uszkodzenia roślinplant injuries
uszkodzenia spowodowane wiatremwind damage
uszkodzenia urazowetraumatic injuries
uszkodzenia wywołane przez czynniki abiotyczneabiotic injuries
uszkodzenia wywołane przymrozkiemfreeze damage (environment); frost damage
uszkodzenia z zimnacold injury
uszkodzeniedecay; injury; corruption; failure; lesion; fault; damage; harm
uszkodzenie danychdata corruption
uszkodzenie łupiny nasiennejtesta chipping
uszkodzenie roślin przez nawozyfertilizer injury
uszkodzenie słuchuhearing impairment
uszkodzenie stosuheap corruption
uszkodzenie wywołane promieniowaniemradiation damage
uszkodzićcripple; damage; impair; injure; flaw; scathe; spoil; to damage
uszkodzonabad
uszkodzonybad; broken-down; ; corrupt; damaged; out of order
uszkodzony sektorbad sector; bad block

Example sentences with "uszkodzone", translation memory

add example
Urządzenia oświetleniowe powinny być instalowane w sposób zapobiegający takim przyrostom temperatury, które mogłyby uszkodzić przewody oraz w sposób zapobiegający nadmiernemu nagrzewaniu się otaczających materiałówLighting fittings shall be so arranged as to prevent temperature rises which could damage the cables and wiring, and to prevent surrounding material from becoming excessively hot
Uszkodzenie lub wada elementu konstrukcyjnego, która mogłaby spowodować uwolnienie się części mogących spowodować uszkodzenia ciała osób znajdujących się w statku powietrznymdamage to or defect of a structural element, which could result in the liberation of items of mass that may injure occupants of the aircraft
Napotkanie strefy oblodzenia, powodujące trudności w obsłudze, uszkodzenia statku powietrznego albo utratę lub złe działanie którejkolwiek z jego podstawowych funkcjiIcing encounter resulting in handling difficulties, damage to the aircraft or loss or malfunction of any essential service
Chciałbym tutaj zauważyć, że w przypadku uszkodzenia sprzętu, na przykład wózków inwalidzkich, przewiduje się odszkodowanie w pełnej wysokości, co oznacza pewien zakres niepewności i z pewnością konieczne będzie wyjaśnienie tego sformułowania na przykład do celów ubezpieczeniowych za pomocą wyższego limitu;I would like to note here that, in the case of damage to equipment such as wheelchairs, compensation of the full amount is envisaged, which entails a level of uncertainty, and it will surely be necessary to clarify the formulation for insurance purposes, for example, through an upper limit;
Ta pętla powoduje nieodwracalne uszkodzenia...lecz na kilka chwil poprzedzających awarię komputer zyskuje świadomość swojego istnieniaThe loop leads to meltdown, but just before they crash they become aware of their own structure
W trzecim randomizowanym badaniu fazy III, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, w którym porównywano preparat Zometa w dawce ‧ mg z pamidronianem w dawce ‧ mg co ‧ do ‧ tygodni u pacjentów ze szpiczakiem mnogim lub rakiem sutka, u których wystąpiło co najmniej jedno uszkodzenie kościIn a third phase ‧ randomised, double-blind trial, ‧ mg Zometa or ‧ mg pamidronate every ‧ to ‧ weeks were compared in patients with multiple myeloma or breast cancer with at least one bone lesion
Następnie należy próbkę częściową rozłożyć na stole przy użyciu pęsety lub stożkowej łopatki i oddzielić ziarna połamane, inne zboża, ziarna porośnięte, ziarna uszkodzone przez szkodniki, ziarna uszkodzone przez mróz, ziarna z przebarwionym zarodkiem, ziarna cętkowane, obce nasiona, sporysz, ziarna uszkodzone, ziarna zbutwiałe, plewy oraz żywe szkodniki i martwe owadyThe partial sample should then be spread out on a table with tweezers or a horn spatula and broken grains, other cereals, sprouted grains, grains damaged by pests, grains damaged by frost, grains in which the germ is discoloured, mottled grains, extraneous seeds, ergots, damaged grains, decayed grains, husks and live pests and dead insects must be extracted
Strzał przebił pustą kieszeń symbionta, uszkodził kręgosłup i okoliczne tkankiThe staff blast passed through the empty symbiote pouch and damaged your spine
Uszkodzenie w obrębie elektrycznego przenoszenia sterowania, z wyłączeniem jego zapasu energii, które ma wpływ na funkcję i skuteczność układów będących przedmiotem niniejszego regulaminu, musi być sygnalizowane kierowcy za pomocą czerwonego lub żółtego sygnału ostrzegawczego określonego odpowiednio w pkt ‧.‧.‧.‧.‧ iA failure within the electric control transmission, not including its energy reserve, that affects the function and performance of systems addressed in this Regulation shall be indicated to the driver by the red or yellow warning signal specified in paragraphs ‧.‧.‧.‧.‧ and ‧.‧.‧.‧.‧, respectively, as appropriate
w przypadku uszkodzenia układu hamulcowego roboczego pojazdu ciągnącego, jeżeli układ ten składa się z co najmniej dwóch niezależnych części, część lub części, które nie uległy uszkodzeniu, muszą być w stanie częściowo lub całkowicie uruchomić hamulce przyczepyin the event of failure of the towing vehicle's service braking system, where that system consists of at least two independent parts, the part or parts not affected by the failure shall be capable of partially or fully actuating the brakes of the trailer
Urodziła się przedwcześnie z niedrożnością dróg oddechowych.Mogło dojść do uszkodzenia mózguShe was probably born with a partially blocked airway and-- might even have brain damage
Państwa członkowskie UE, stosujące wspólne działanie przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w dniu ‧ września ‧ r. w sprawie Misji Obserwacyjnej UE w Acehu (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM), dołożą starań, w zakresie, w jakim zezwalają na to ich wewnętrzne systemy prawne, by w miarę możliwości odstąpić od roszczeń w stosunku do Królestwa Tajlandii dotyczących uszkodzenia ciała lub śmierci członka ich personelu bądź szkody lub utraty jakiegokolwiek należącego do nich mienia używanego przez AMM, jeżeli takie uszkodzenie ciała, śmierć, szkoda lub utrataThe EU Member States applying the Joint Action adopted by the Council of the European Union on ‧ September ‧ on the EU Monitoring Mission in Aceh (Aceh Monitoring Mission- AMM) will endeavour, insofar as their internal legal systems so permit, to waive as far as possible claims against the Kingdom of Thailand for injury, death of their personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by themselves and used by the AMM if such injury, death, damage or loss
jeśli uszkodzenia ziaren ryżu niełuskanego przekraczają wielkości dopuszczalne dla norm jakościowych ryżu niełuskanego, stosuje się obniżkę ceny interwencyjnej zgodnie z załącznikiem ‧ dla danego rodzaju ryżuwhere the defects in the grains of paddy rice exceed the permitted tolerances for the standard quality of paddy rice, the percentage reduction to be applied to the intervention price shall be as set out in Table ‧ below, per type of rice
Gdy karta kierowcy ulegnie uszkodzeniu, jest niesprawna, lub nie jest w posiadaniu kierowcy, kierowcaWhere a driver card is damaged, malfunctions or is not in the possession of the driver, the driver shall
Stollen musi być pakowane i etykietowane natychmiast po wyprodukowaniu, w każdym razie najpóźniej przed transportem lub sprzedażą przez producenta, w celu ochrony przed skażeniem bakteriami lub jakimkolwiek innym uszkodzeniem produktu (zwłaszcza jego zewnętrznej strony natłuszczonej masłem i posypanej cukremStollen must also be packaged and labelled immediately after production and at the latest before they are transported or sold by the manufacturer in order to protect them (and in particular their buttered and sugared upper surface) from bacterial contamination or other adverse effects
Preparat stosowany jest u pacjentów z: • wyrównaną czynnością wątroby (kiedy wątroba jest uszkodzona, ale funkcjonuje prawidłowo), u których występują również oznaki replikacji (namnażania się) wirusa oraz uszkodzenia wątroby (podwyższona aktywność enzymu wątrobowego „ aminotransferazy alaninowej ” [ ALT ] i uszkodzenie tkanki wątrobowej widoczne w badaniu pod mikroskopem); • niewyrównaną czynnością wątroby (kiedy wątroba jest uszkodzona i nie funkcjonuje prawidłowoIt is used in patients with: compensated liver disease (when the liver is damaged but functions normally), who also show signs that the virus is still multiplying, and have signs of liver damage (raised levels of the liver enzyme alanine aminotransferase [ ALT ] and signs of damage when liver tissue is examined under a microscope); decompensated liver disease (when the liver is damaged and does not function normally
Mamy uszkodzenie zewnętrznego poszycia statkuWe' re taking damage to the outer hull
Neutralne filtry gęstości są urządzeniami precyzyjnymi i można je bardzo łatwo uszkodzić podczas użytkowaniaNeutral density filters are precision devices and can easily be damaged during use
Jest to poważne powikłanie, które może prowadzić do poważnego uszkodzenia tkanekIt is a serious complication as it can cause severe tissue damage
• Jeżeli igła nie jest trzymana prosto podczas jej zakładania, może dojść do uszkodzenia gumowej uszczelki i wyciekania insuliny lub pęknięcia igłyIf the needle is not kept straight while you attach it, it can damage the rubber seal and cause leakage, or the needle can be bent
W przypadku pojazdu z elektrycznie uruchomianymi hamulcami roboczymi zasilanymi z akumulatorów trakcyjnych (lub akumulatora pomocniczego), które otrzymują(-e) energię tylko z niezależnego zewnętrznego układu ładowania, akumulatory te powinny podczas badania skuteczności hamowania być w stanie naładowania średnio nieprzekraczającym ‧ procent stanu naładowania zalecanego w pkt ‧.‧.‧.‧.‧, przy którym wymaga się wystąpienia ostrzeżenia o uszkodzeniu hamulcaFor a vehicle with electrically actuated service brakes powered from traction batteries (or an auxiliary battery) which receive(s) energy only from an independent external charging system, these batteries shall, during braking performance testing, be at an average of not more than ‧ per cent above that state of charge at which the brake failure warning prescribed in paragraph ‧.‧.‧.‧.‧ is required to be given
miejsce kontaktu: jego powierzchnię, rodzaj (np. skóra, błona śluzowa, mózg) i stan (np. zdrowe lub uszkodzonethe contact area: its surface, type (e.g. skin, mucous tissue, brain) and condition (e.g. healthy or damaged
W pozostałych wypadkach przewoźnik odpowiada za szkodę wynikłą na skutek uszkodzenia bądź całkowitej lub częściowej utraty rzeczy, bagażu ręcznego lub zwierząt, których nadzór, zgodnie z artykułem ‧ spoczywa na podróżnym, jedynie, gdy szkoda wynikła z jego winyIn other respects, the carrier shall not be liable for the total or partial loss of, or damage to, articles, hand luggage or animals the supervision of which is the responsibility of the passenger in accordance with Article ‧, unless this loss or damage is caused by the fault of the carrier
W odpowiednich przypadkach, może być niezbędna ocena możliwości potencjalnego “mechanicznego” uszkodzenia oka spowodowanego siłą rozpylaczaIn appropriate cases, there may be a need to evaluate the potential for “gmechanical”h damage to the eye from the force of the spray
Dodatkowo, przyczepy wyposażone w elektryczny przewód sterujący w przypadku połączenia elektrycznego z pojazdem ciągnącym również wyposażonym w elektryczny przewód sterujący przekazują informację o uszkodzeniu dla uaktywnienia czerwonego sygnału ostrzegawczego określonego w pkt ‧.‧.‧.‧.‧.‧ za pośrednictwem części elektrycznego przewodu sterującego służącej do transmisji danych, gdy nie może być dłużej zapewniona przepisana skuteczność hamowania roboczego przyczepyIn addition, trailers equipped with an electric control line, when electrically connected to a towing vehicle with an electric control line, shall provide the failure information for activation of the red warning signal specified in paragraph ‧.‧.‧.‧.‧.‧ via the data communication part of the electric control line, when the prescribed service braking performance of the trailer can no longer be ensured
Showing page 1. Found 4991 sentences matching phrase "uszkodzone".Found in 3.144 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.