Translations into English:

  • bad         
    (Adjective  ) (verb, adjv   )
     
    faulty; not functional

Similar phrases in dictionary Polish English. (30)

nieuszkodzone jelita ślepeintact caeca
nieuszkodzonyintact; undamaged; unharmed; unhurt
odporność na uszkodzeniafault tolerance
stateczność w stanie uszkodzonymdamaged stability
uszkodzeniadamage
uszkodzenia fizycznephysical damage
uszkodzenia glebsoil damage
uszkodzenia lasuforest deterioration
uszkodzenia mechanicznemechanical damage
uszkodzenia mrozowefrost damage; frost injury
uszkodzenia plonucrop damage
uszkodzenia popromienneradiation damage
uszkodzenia produktówbruises of products
uszkodzenia roślinplant injuries
uszkodzenia spowodowane wiatremwind damage
uszkodzenia urazowetraumatic injuries
uszkodzenia wywołane przez czynniki abiotyczneabiotic injuries
uszkodzenia wywołane przymrozkiemfreeze damage (environment); frost damage
uszkodzenia z zimnacold injury
uszkodzeniedecay; injury; corruption; failure; lesion; fault; damage; harm
uszkodzenie danychdata corruption
uszkodzenie łupiny nasiennejtesta chipping
uszkodzenie roślin przez nawozyfertilizer injury
uszkodzenie słuchuhearing impairment
uszkodzenie stosuheap corruption
uszkodzenie wywołane promieniowaniemradiation damage
uszkodzićcripple; damage; impair; injure; flaw; scathe; spoil; to damage
uszkodzonabad
uszkodzonybad; broken-down; ; corrupt; damaged; out of order
uszkodzony sektorbad sector; bad block

Example sentences with "uszkodzone", translation memory

add example
Owoc z jasnymi plamami wywołanymi przez atak monilii, związany z przesuszeniem, z uszkodzoną skórkąFruit with light patches caused by Monilia attack, arrested by drying, with damaged skin
zabójstwo, ciężkie uszkodzenie ciałamurder, grievous bodily injury
Wnioskodawca musi udowodnić, na podstawie obliczeń opartych na wynikach zastosowania normy dotyczącej stateczności, że stateczność statku w stanie nieuszkodzonym jest właściwaThe applicant shall prove by a calculation based on the results from the application of a standard for intact stability that the intact stability of the vessel is appropriate
lekkie uszkodzenia liści spowodowane przez przylżeńce na liściach, ale nie w innych miejscachslight damage caused by thrips on the leaves, but not elsewhere
Czy wskutek awarii nastąpiły straty materialne lub uszkodzenie zakładu?Did the accident involve material loss or damage to the plant?
Należy bezwzględnie unikać zginania końcówki igły w wyniku dotykania dna zlewki (nawet, gdy jest ono trudno widzialne), aby nie doprowadzić do uszkodzenia membranyBending of the tip of the needle caused by touching the bottom of the sample beaker (even if it is hardly visible to the eye) must be alsolutely avoided in order not to damage the septum
Wpływ resweratrolu na proliferację, uszkodzenia DNA, apoptozę i produkcję ROS w skojarzeniu z etopozydem w komórkach ludzkiej białaczki szpikowej K562 w porównaniu do komórek prawidłowych.The effects of resveratrol on proliferation, DNA damage, apoptosis and ROS production in combination with etoposide in human myeloid leukemia cells line K562 as compared to normal cells.
Zaufaj mnie, ich nie będzie zmartwił się o uszkodzenieTrust me, they ain' t going to be worried about collateral damage
Dziś, między innymi, będą mogli domagać się odszkodowania za opóźnienia oraz uszkodzenie bagażu, zaś niepełnosprawni ruchowo otrzymają specjalną asystę.Today, among other things, they will be able to demand compensation for delays or damage to luggage, while persons of reduced mobility will receive a special escort.
Krok ‧ – wstrzyknięcie roztworu Tłok strzykawki należy wciskać powoli i równomiernie tak, aby roztwór został w odpowiedni sposób wstrzyknięty bez uszkodzenia okolicznych tkanekStep ‧-Injecting the solution Depress the plunger slowly and steadily, so the solution is correctly injected and the skin tissues are not damaged
Zaburzenia kostne (nierzadko prowadzące do złamań) mogą być związane z uszkodzeniem bliższych kanalików nerkowych (patrz punktBone abnormalities (infrequently contributing to fractures) may be associated with proximal renal tubulopathy (see section
Zapalenie wątroby (w tym wątrobowokomórko-w e, cholestatyczne uszkodzenie wątroby lub mieszana postać uszkodzenia wątrobyHepatitis (including hepatocellular, cholestatic or mixed liver injury
Prostokątny kawałek tkaniny sieciowej przymocowany do górnego płata worka włoka w celu zmniejszenia lub zapobieżenia uszkodzeniu, spełniający następujące warunkiA rectangular piece of netting attached to the upper side of a cod-end to reduce or prevent damage and complying with the following requirements
R‧ (może powodować dziedziczne uszkodzenia genetyczneR‧ (may cause heritable genetic damage
W trzecim randomizowanym badaniu fazy III, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, w którym porównywano preparat Zometa w dawce ‧ mg z pamidronianem w dawce ‧ mg co ‧ do ‧ tygodni u pacjentów ze szpiczakiem mnogim lub rakiem sutka, u których wystąpiło co najmniej jedno uszkodzenie kościIn a third phase ‧ randomised, double-blind trial, ‧ mg Zometa or ‧ mg pamidronate every ‧ to ‧ weeks were compared in patients with multiple myeloma or breast cancer with at least one bone lesion
Szypułki mogą być uszkodzone lub obcięteThe peduncle may be damaged or cut
Wegetacyjny stan taki jak ten jest skutkiem uszkodzenia mózguA vegetative state such as this is the result of severe brain damage
Uszkodzenia w punktach przecięcia kwadratów i krawędzi nacięć są dopuszczalne, o ile uszkodzona powierzchnia nie jest większa niż ‧ % powierzchni, na której znajdują się kraciaste nacięciaImpairments at the intersections between squares or at the edges of the cuts are permitted, provided that the impaired area does not exceed ‧ % of the gridded surface
dobrostan i stan zdrowia zwierząt doświadczalnych są obserwowane przez właściwą osobę, aby można było zapobiec zbędnemu bólowi, cierpieniu, niepokojowi lub trwałemu uszkodzeniuthe well-being and state of health of experimental animals shall be observed by a competent person to prevent pain or avoidable suffering, distress or lasting harm
Dyrektywa Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca załączniki I i ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-roCommission Directive ‧/‧/EC of ‧ February ‧ amending Annexes I and ‧ to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council on specific stability requirements for ro-ro passenger ships
Działania te dotyczyły w szczególności metod obliczania dla celów projektowania kadłubów, opracowania specjalnych kodów wytrzymałości kadłuba na uszkodzenia i podniesienie ogólnego poziomu wiedzy w przedsiębiorstwie na temat pewnych aspektów inżynierii, jak na przykład konstrukcyjne rozwiązania zapobiegające pożarom oraz korozji materiałówThe activities were concerned in particular with calculation methodologies for the engineering of fuselages, the development of specific codes for the damage tolerance of the fuselages, and the improvement of general knowledge in the company about some engineering aspects such as fireproof structural solutions and corrosion of materials
Należy przewidzieć silne uszkodzenie oczuPredict severe damage to eyes
Analiza wrażliwości mutanta BRCA2 oraz innych mutantów komórkowych uszkodzonych w homologicznej rekombinacji na wybrane leki nowotworowe.Analysis of the Sensitivity of BRCA2-Deficient Cells and Other Cell Mutants Defective in Homologous Recombination to Selected Anticancer Drugs.
Wpływ wybranych leków przeciwdepresyjnych na indukowane deksametazonem uszkodzenia komórek ludzkiej linii neuroblastoma SH-SY5YThe effect of certain antidepressant drugs on dexamethasone-induced cell damage in human neuroblastoma cell line SH-SY5Y
Showing page 1. Found 4991 sentences matching phrase "uszkodzone".Found in 1.345 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.