Translations into English:

  • solar spectrum   

Example sentences with "widmo słoneczne", translation memory

add example
trójwymiarowe obszary obejmujące główne śladowe składniki atmosfery, widmo słoneczne i parametry meteorologicznethree-dimensional fields of key atmospheric trace constituents, solar spectral flux and meteorological parameters
Ta skumulowana energia słoneczna przegoniła widmo suszy, rozciągające się nad polami uprawnymiThe pocket of sunshine' s energy... chased away the specter of drought that stalked farmland
Rozkład mocy widma symulatora światła słonecznego wyposażonego w filtrySpectral power distribution of a filtered solar simulator
Przykład rozkładu widma promieniowania filtrowanego symulatora światła słonecznego używane w studium atestacyjnym badania fototoksyczności ‧T‧ NRU in vitro opublikowanoAn example of the spectral irradiance distribution of the filtered solar simulator used in the validation study of the in vitro ‧T‧ NRU phototoxicity test has been published
Na rysunku ‧ podano przykład dopuszczalnego rozkładu widma irradiancji symulatora świata słonecznego wyposażonego w filtrFigure ‧ gives an example of an acceptable spectral irradiance distribution of a filtered solar simulator
uważa, że wprowadzenie podejścia do widma radiowego opartego na rynku będzie wymagało wsparcia organów regulacji, podmiotów gospodarczych i innych uczestników rynku oraz ostrzega przed pozostawieniem polityki widma radiowego na pastwę wyłącznie sił rynku; uważa jednak, że jakiekolwiek zmiany widma radiowego powinny być uregulowane zgodnie z przepisami uwzględniającymi w sposób elastyczny i efektywny zmieniające się bardzo szybko wymogi rynku; sugeruje, aby jakiekolwiek zmiany oparte były na uważnej analizie i korekcie istniejących problemów z należytym uwzględnieniem interesów Państw Członkowskich oraz że należy w tym kontekście dokładać ustawicznie starań w celu niedopuszczenia do ingerencji; zauważa, że ceny płacone na licytacjach widm ‧G spowolniły wprowadzenie sieci telefonów komórkowych ‧. generacji oraz że należy uniknąć powtórzenia takiej sytuacjiConsiders that any introduction of a market-based approach to spectrum would require the support of regulators, operators and other actors and warns against leaving radio spectrum policy solely to the play of market forces; considers however, that the spectrum should be regulated in accordance with rules which keep pace with very rapidly changing market requirements in a flexible and efficient manner; suggests that any changes are based on a careful analysis and the rectification of current problems, paying due attention to the interests of the Member States, and that, in this connection, care must always be taken to ensure sufficient freedom from interference; notes that the prices paid at auctions of ‧G spectrum slowed down the introduction of third-generation mobile phone networks, and that a repetition of such a situation must be avoided
Wprowadzenie neutralności technologicznej i usługowej oraz obrotu obowiązującymi prawami do użytkowania widma może wymagać przepisów przejściowych, w tym środków zapewniających uczciwą konkurencję, ponieważ nowy system może upoważniać niektórych użytkowników widma do podjęcia konkurencji z użytkownikami widma, którzy nabyli swoje prawa do widma na bardziej ścisłych zasadach i warunkachThe introduction of technology and service neutrality and trading for existing spectrum usage rights may require transitional rules, including measures to ensure fair competition, as the new system may entitle certain spectrum users to start competing with spectrum users having acquired their spectrum rights under more burdensome terms and conditions
Dlatego warunki użytkowania widma w celu świadczenia usług łączności elektronicznej powinny być zazwyczaj określone w zezwoleniach ogólnych, chyba że prawa indywidualne są niezbędne – ze względu na wykorzystanie widma – do ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, zapewnienia technicznej jakości usługi, zagwarantowania efektywnego wykorzystania widma lub spełnienia określonego celu leżącego w interesie ogólnymConditions for the use of spectrum to provide electronic communication services should therefore normally be laid down in general authorisations unless individual rights are necessary, considering the use of the spectrum, to protect against harmful interference, to ensure technical quality of service, to safeguard efficient use of the spectrum or to meet a specific general interest objective
Jednak w przypadku gdy ze względu na uwarunkowania krajowe udostępnienie pasm w całości jest niemożliwe, państwa członkowskie mogą udostępnić mniejszą część widma, przy czym powinny one udostępnić przynajmniej ‧ MHz widma w kierunku łącza w górę i ‧ MHz widma w kierunku łącza w dół, co uznaje się za minimum niezbędne do świadczenia usług MCVHowever, if national circumstances prevent the entire bands from being made available, Member States may make available a smaller amount of spectrum, but should at least make available ‧ MHz of spectrum in the uplink direction and ‧ MHz of spectrum in the downlink direction, as such an amount of spectrum is considered the minimum required for the operation of MCV services
Widmo analitu powyżej ‧ nm, dla tych części obu widm o absorbancji względnej (‧ %, nie różni się widocznie od widma wzorca kalibracjiThe spectrum of the analyte above ‧ nm shall, for those parts of the two spectra with a relative absorbance
Deficyt widma definiowany jest jako sytuacja, w której łączny popyt na widmo radiowe zgłoszony przez kwalifikujących się wnioskodawców, ocenionych pozytywnie w pierwszej fazie selekcji, przekracza dostępną ilość widma radiowego, tj. dwa razy po ‧ MHzSpectrum scarcity is defined as a situation where the combined demand for radio spectrum requested by eligible applicants retained after the ‧st selection phase exceeds the amount of radio spectrum available, i.e. two times ‧ MHz
Po drugie, częstotliwości widma powinny być przyznawane w bardziej efektywny sposób: przydział widma powinien w bardziej dynamiczny sposób odzwierciedlać dzisiejsze zapotrzebowanie i potrzeby w odniesieniu do częstotliwości widma.Secondly, we need a more efficient allocation of spectrum: an allocation that also more actively reflects today's diverse demands and needs for spectrum.
W celu poprawy bezpieczeństwa pojazdów poprzez popieranie rozwoju i wprowadzania technologii wykorzystujących samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie ‧ GHz dla celów użycia samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu we Wspólnocie i decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie ‧ GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie Komisja ujednoliciła użycie dwóch pasm częstotliwości widma radiowegoIn order to improve safety of vehicles by encouraging development and deployment of technologies utilising automotive short-range radar equipment, the Commission has harmonised the use of two radio spectrum frequency bands by Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ July ‧ on the harmonisation of radio spectrum in the ‧ GHz range for the use of automotive short-range radar equipment in the Community and by Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ January ‧ on the harmonisation of the ‧ GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community
Komisja wyraziła swoje poglądy na temat bardziej elastycznego wykorzystania widma w komunikacie Ułatwienie dostępu do widma radiowego na potrzeby usług bezprzewodowej łączności elektronicznej poprzez zwiększenie elastyczności, w którym podkreślono między innymi potrzebę znalezienia spójnego i proporcjonalnego rozwiązania kwestii częstotliwości wykorzystywanych przez sieci telefonii komórkowej drugiej i trzeciej generacji w kontekście wprowadzenia elastycznego wykorzystania widma na potrzeby usług łączności elektronicznejThe Commission set out its views on the more flexible use of spectrum in its Communication on Rapid access to spectrum for wireless electronic communications services through more flexibility, which, inter alia, stresses the need for a consistent and proportionate solution regarding the second and third generation mobile bands in the context of introducing flexible spectrum use for electronic communications services
mając na uwadze, że widmo radiowe jest zarazem rzadkim zasobem naturalnym i dobrem publicznym, a efektywne wykorzystanie widma ma decydujące znaczenie dla zapewnienia dostępu do widma różnym zainteresowanym stronom, pragnącym oferować swoje połączone usługiwhereas radio spectrum is both a scarce natural resource and a public good, and its efficient use is critical in ensuring access to spectrum by the various interested parties that want to offer connected services
Chociaż w sprawozdanie wspominano, że widmo radiowe stanowi "podstawowy publiczny zasób dla kluczowych sektorów i usług”, wskazano jednak drogę ku "możliwość odsprzedaży praw do widma” i zwrócono się do Komisji, by przyjęła środki "aby uzyskać pewność, że państwa członkowskie umożliwią odsprzedaż w Unii praw do użytkowania widma”.While mentioning that the radio spectrum is 'a key public resource for essential sectors and services', the report points the way towards the 'possibility to trade spectrum rights' and invites the Commission to adopt measures 'to ensure that Member States allow trading within the Union of spectrum usage rights'.
Chociaż w sprawozdanie wspominano, że widmo radiowe stanowi "podstawowy publiczny zasób dla kluczowych sektorów i usług”, wskazano jednak drogę ku "możliwość odsprzedaży praw do widma” i zwrócono się do Komisji, by przyjęła środki "aby uzyskać pewność, że państwa członkowskie umożliwią odsprzedaż w Unii praw do użytkowania widma”. Także i w tym przypadku nie zgadzamy się z tymi wytycznymi i chcielibyśmy zdystansować się od nich.Although it mentions that the radio spectrum is 'a key public resource for essential sectors and services', the report points the way towards the 'possibility to trade spectrum rights' and invites the Commission to adopt measures 'to ensure that Member States allow trading within the Union of spectrum usage rights'; once again, we do not agree with these guidelines and we would distance ourselves from them.
rozkład energii w widmie (przez pomiar widma) jako gęstość powierzchniowa natężenia promieniowania (W/m‧sr) albo jako rozkład natężenia promieniowania w widmie (W/mspectral energy distribution (by spectral measurement) as the spectral radiance in W/m‧ sr or as the spectral distribution of the irradiance in W/m
W celu poprawy bezpieczeństwa pojazdów poprzez popieranie rozwoju i wprowadzania technologii wykorzystujących samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu, decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie ‧ GHz dla celów użycia samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu we Wspólnocie i decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie ‧ GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie Komisja ujednoliciła użycie dwóch pasm częstotliwości widma radiowegoIn order to improve safety of vehicles by encouraging development and deployment of technologies utilising automotive short-range radar equipment, the Commission has harmonised by Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ July ‧ on the harmonisation of radio spectrum in the ‧ GHz range for the use of automotive short-range radar equipment in the Community and by Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ January ‧ on the harmonisation of the ‧ GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community, the use of two radio spectrum frequency bands
W zakresie w jakim do modelu kalkulacji kosztów włączono nabyte prawa do dodatkowego widma w celu świadczenia hurtowych usług zakańczania połączeń, krajowe organy regulacyjne powinny regularnie dokonywać przeglądu wszystkich obiektywnych różnic kosztów, biorąc pod uwagę między innymi, czy z uwzględnieniem przyszłego rozwoju sytuacji możliwe będzie nabycie dodatkowego widma w ramach rynkowych procedur przydziału widma, które zmniejszałoby jakiekolwiek różnice kosztów wynikające z obecnych przydziałów, a także czy to relatywne utrudnienie związane z kosztami zmniejsza się, w miarę jak zwiększa się udział w rynku podmiotów, które późnej weszły na rynekTo the extent that additional spectrum acquired to provide wholesale call termination is included in the cost model, NRAs should review any objective cost differences regularly, taking into account, inter alia, whether on a forward-looking basis additional spectrum is likely to be made available through market-based assignment processes which might erode any cost differences arising from existing assignments or whether this relative cost disadvantage decreases over time as the volumes of the later entrants increase
Koncepcja tej prostej metody jest poprawna, ale nie pozwala ona na obliczenie dokładnej temperatury gwiazd, gdyż gwiazdy nie są idealnymi ciałami czarnymi. Obecność różnych pierwiastków w atmosferach gwiazd powoduje absorpcję światła o określonej długości fali. Ponieważ krzywe absorpcji nie są równe w całym widmie, tego typu efekty mogą przesuwać szczyty widma. Co więcej, uzyskanie wiarygodnego widma gwiazdy jest bardzo czasochłonnym procesem oraz bardzo nieefektywnym dla dużej liczby gwiazdThis simple method is conceptually correct, but it cannot be used to obtain stellar temperatures accurately, because stars are not perfect blackbodies. The presence of various elements in the star 's atmosphere will cause certain wavelengths of light to be absorbed. Because these absorption lines are not uniformly distributed over the spectrum, they can skew the position of the spectral peak. Moreover, obtaining a usable spectrum of a star is a time-intensive process and is prohibitively inefficient for large samples of stars
uważa, że najważniejszą kwestią w polityce widm radiowych jest dołożenie starań w celu osiągnięcia elastycznych przepisów oraz odpowiedniego i dostatecznego poziomu harmonizacji widm radiowych na poziomie UE; zwraca uwagę, że zarządzanie widmem radiowym winno dążyć do jak największego ułatwienia dostępu do rynku dla nowych wynalazków oraz uczestników tego sektora, w tym regionów, a także do ułatwiania rozwoju mediów wspólnotowych; wzywa Komisję do przedstawienia odpowiednich propozycji w tym zakresie; zauważa, że przestrzeganie przepisów dotyczących zakłóceń jest absolutną podstawą w środowisku cyfrowymConsiders that the most central issue in radio spectrum policy is the effort to achieve flexible regulation with appropriate and sufficient harmonisation in the spectrum sectors at EU level; notes that the management of radio spectrum should seek to make market access as easy as possible for new inventions and actors in the sector, including the regions, while facilitating the development of Community media; calls on the Commission to bring forward appropriate proposals in this area; notes that compliance with interference regulations is absolutely essential in a digital environment
Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty harmonizuje warunki techniczne dla urządzeń radiowych wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową (UWB) na terytorium Wspólnoty i zapewnia dostępność widma radiowego na całym terytorium Wspólnoty Europejskiej zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami, eliminując przy tym przeszkody w upowszechnianiu technologii UWB oraz stwarzając dla takich systemów skuteczny wspólny rynek wraz z wynikającymi z tego korzyściami skali i korzyściami dla konsumentaCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community harmonises the technical conditions for radio equipment using ultra-wideband technology in the Community, ensuring that the radio spectrum is available across the European Community pursuant to harmonised conditions, eliminating barriers to the uptake of ultra-wideband technology and creating an effective single market for such systems with consequent economies of scale and benefits to the consumer
Widmo analitu nie różni się wizualnie od widma wzorca, określonego dla pełnoskanowego wykrywania UV/VISThe spectrum of the analyte shall not be visually different from the spectrum of the standard, as described for full-scan UV/VIS detection
Showing page 1. Found 2440 sentences matching phrase "widmo słoneczne".Found in 1.822 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.