Translations into English:

  • solar spectrum   

Example sentences with "widmo słoneczne", translation memory

add example
trójwymiarowe obszary obejmujące główne śladowe składniki atmosfery, widmo słoneczne i parametry meteorologicznethree-dimensional fields of key atmospheric trace constituents, solar spectral flux and meteorological parameters
Rozkład mocy widma symulatora światła słonecznego wyposażonego w filtrySpectral power distribution of a filtered solar simulator
Na rysunku ‧ podano przykład dopuszczalnego rozkładu widma irradiancji symulatora świata słonecznego wyposażonego w filtrFigure ‧ gives an example of an acceptable spectral irradiance distribution of a filtered solar simulator
Ta skumulowana energia słoneczna przegoniła widmo suszy, rozciągające się nad polami uprawnymiThe pocket of sunshine' s energy... chased away the specter of drought that stalked farmland
Przykład rozkładu widma promieniowania filtrowanego symulatora światła słonecznego używane w studium atestacyjnym badania fototoksyczności ‧T‧ NRU in vitro opublikowanoAn example of the spectral irradiance distribution of the filtered solar simulator used in the validation study of the in vitro ‧T‧ NRU phototoxicity test has been published
(DA) Panie Przewodniczący! Podczas debaty wiele powiedziano na temat sprawozdania pana posła Hökmarka dotyczącego polityki w sprawie widma radiowego - przyznaję, nie brzmi to zbyt zachęcająco.(DA) Mr President, during the debate, a great deal was said about Mr Hökmark's report on our radio spectrum policy programme - something that does not sound very glamorous, I have to admit.
Każdy rodzaj przetwornicy generuje charakterystyczne widmo natężenia lub napięciaEvery type of converter generates a typical current or voltage spectrum
Rada bardzo dokładnie przeanalizowała proponowane przepisy dyrektywy o zezwoleniach dotyczące widma radiowego (zwłaszcza art. ‧a, ‧b i ‧), w tym sprawę przydzielania indywidualnych praw do użytkowania, środki harmonizacji, a także wspólną procedurę selekcji przy wydawaniu prawThe Council examined in great detail the proposed provisions in the Authorisation Directive dealing with radio spectrum (in particular Articles ‧a, ‧b and ‧), including the granting of individual rights of use, harmonisation measures and common selection procedures for issuing rights
Jak na statku widmoJust like a ghost ship, huh?
Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyjątkiem mierników objętych pozycjąOscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading No
W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie ‧ GHz dla celów użycia samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu we WspólnocieCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ July ‧ on the harmonisation of radio spectrum in the ‧ GHz range for the use of automotive short-range radar equipment in the Community is to be incorporated into the Agreement
stwierdza, że w Unii Europejskiej niezbędne jest przyjęcie w odniesieniu do widma trwałej strategii, która będzie promować konkurencję i rozwój innowacyjnych technologii, zapobiegać nieuzasadnionemu kumulowaniu praw do częstotliwości i powstawaniu monopoli, a także przyniesie korzyści konsumentom, oraz że taka strategia powinna uwzględniać przemiany technologiczne, jak również potrzeby uczestników rynku i obywateliConsiders that the European Union needs to adopt a sustainable approach to spectrum which will promote competition and the development of innovative technologies, inhibit the hoarding of frequency rights and the aggregation of monopolies and benefit consumers, and that this approach should take into consideration technological change as well as the needs of market players and of citizens
Należy sprawdzić zmienność widm spowodowaną matrycą próbki oraz działanie detektoraVariability in the spectra caused by the sample matrix and the detector performance shall be checked
Decyzja Komisji ‧/‧/WE służy harmonizacji technicznych warunków użytkowania widma na potrzeby różnorodnych urządzeń bliskiego zasięgu, takich jak systemy alarmowe, urządzenia łączności lokalnej, mechanizmy do otwierania drzwi oraz implanty medyczneCommission Decision ‧/‧/EC harmonises the technical conditions for use of spectrum for a wide variety of short-range devices, including applications such as alarms, local communications equipment, door openers and medical implants
Dane widmowe (UV, IR, NMR lub widmo masoweSpectral data (UV, IR, NMR or mass spectrum
Decyzja Komisji z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie cząstotliwości ‧ GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLANs) (notyfikowana jako dokument nr CCommission Decision of ‧ July ‧ on the harmonised use of radio spectrum in the ‧ GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks (WAS/RLANs) (notified under document number C
z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą wprowadzenia podejścia rynkowego do widma i uznaje, że podejście tradycyjne zachowa swoje znaczenie, zwłaszcza w przypadkach, gdy w grę będzie wchodził ważny interes publicznyWelcomes the Commission's proposal to introduce a market-based approach to spectrum, and acknowledges that the traditional model will continue to be relevant, in particular where important public interests are at stake
W celu przedstawienia zgodności z tymi wymaganiami należy stosować współczynnik kcolour między całym zakresem światła widzialnego a poszczególnymi barwami w widmieIn order to demonstrate compliance with this requirement, a ratio kcolour shall apply between the entire visible light range and the individual spectral colour ranges to be considered
Z tego powodu wyniki badań prowadzonych obecnie przez wyspecjalizowane organy należy wziąć pod uwagę w procesie podejmowania decyzji politycznych w kwestii przyznawania częstotliwości widma radiowego.For that reason the results of the current studies by specialised bodies must be taken into account in the political decision-making process on the distribution of the frequency spectrum.
W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniającą decyzję ‧/‧/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości ‧ GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLANCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ amending Decision ‧/‧/EC on the harmonised use of radio spectrum in the ‧ GHz frequency band for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) is to be incorporated into the Agreement
Podzielamy pogląd, że widmo radiowe jest zasobem deficytowym, który nie uznaje granic.The opinion is that spectrum is a scarce resource that does not recognise borders.
Ponadto, państwa członkowskie zachowują prawo do wykorzystania widma do innych celów w przypadku, gdy znajduje się ono poza terytorium świadczenia satelitarnych usług komunikacji ruchomej, przy czym państwa członkowskie mogą narzucić tryb awaryjny wykorzystania systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej w przypadku klęsk żywiołowych.Furthermore, Member States retain the right to use the spectrum for other purposes where and when it lies outside the mobile satellite service area, and Member States may impose emergency service use of mobile satellite systems during major disasters.
Mam tutaj na myśli politykę widma radiowego.I mean radio spectrum policy.
operatorzy używają przydzielonego widma radiowego w celu dostarczania uzupełniających elementów naziemnych systemów satelitarnej komunikacji ruchomejoperators shall use the assigned radio spectrum for the provision of complementary ground components of mobile satellite systems
Synkretyzm estetyczny Sonaty widm Augusta Strindberga. Interpretacja sztukiAesthetic syncretism of August Strindberg's The Ghost Sonata. Interpretation of the play
Showing page 1. Found 2635 sentences matching phrase "widmo słoneczne".Found in 1.33 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.