Translations into English:

  • solar spectrum   

Example sentences with "widmo słoneczne", translation memory

add example
Przykład rozkładu widma promieniowania filtrowanego symulatora światła słonecznego używane w studium atestacyjnym badania fototoksyczności ‧T‧ NRU in vitro opublikowanoAn example of the spectral irradiance distribution of the filtered solar simulator used in the validation study of the in vitro ‧T‧ NRU phototoxicity test has been published
Ta skumulowana energia słoneczna przegoniła widmo suszy, rozciągające się nad polami uprawnymiThe pocket of sunshine' s energy... chased away the specter of drought that stalked farmland
Rozkład mocy widma symulatora światła słonecznego wyposażonego w filtrySpectral power distribution of a filtered solar simulator
trójwymiarowe obszary obejmujące główne śladowe składniki atmosfery, widmo słoneczne i parametry meteorologicznethree-dimensional fields of key atmospheric trace constituents, solar spectral flux and meteorological parameters
Na rysunku ‧ podano przykład dopuszczalnego rozkładu widma irradiancji symulatora świata słonecznego wyposażonego w filtrFigure ‧ gives an example of an acceptable spectral irradiance distribution of a filtered solar simulator
Wszelkie niezbędne prawa do użytkowania widma oraz zezwolenia przyznawane są na okres osiemnastu lat od daty decyzji o selekcjiThe duration of any necessary rights of use and authorisations shall be eighteen years from the date of the selection decision
Ponieważ przydział widma na użytek określonych technologii lub usług stanowi wyjątek od zasad neutralności technologicznej i usługowej oraz zmniejsza swobodę wyboru świadczonych usług lub stosowanej technologii, wszelkie wnioski w sprawie takiego przydziału powinny być przejrzyste i podlegać konsultacjom publicznymAs the allocation of spectrum to specific technologies or services is an exception to the principles of technology and service neutrality and reduces the freedom to choose the service provided or technology used, any proposal for such allocation should be transparent and subject to public consultation
Każde państwo członkowskie przekazuje do EFIS następujące informacje dotyczące wykorzystania widma radiowego na jego terytoriumMember States shall provide to EFIS the following information regarding the use of radio spectrum on their territory
Neoliberalna ideologia dominująca w Europejskim Banku Centralnym (EBC), która oznacza, że cały czas wisi nad nami widmo inflacji, nawet przy znacznych rezerwach mocy produkcyjnych, czyni ze strefy euro zakładnika rynków finansowych.The neoliberal ideology that is dominant in the European Central Bank (ECB), which means that there is an ever-lurking threat of inflation, even when there is considerable untapped productive capacity, is making the euro area a hostage to the financial markets.
Nad całym brytyjskim sektorem hodowlanym niczym ołowiana chmura wisi widmo otwarcia przez UE dwustronnych negocjacji handlowych z krajami Mercosuru.Overhanging the entire British livestock sector like a lead balloon is the spectre of the EU opening bilateral trade talks with Mercosur.
Jeżeli jednak do wykrywania związków stosuje się spektometrię mas, otrzymane w jej wyniku widma masowe można porównać z opublikowanymi danymi lub z bibliotekami widm masowych, a następnie można uzyskać wstępną identyfikację związkówIf however mass spectrometry is used for the detection of compounds, the resulting mass spectra can be compared to published data or to mass spectral libraries and a tentative identification of the compounds can be achieved
Poprzeczne widmo mocyCommentCross Power Spectrum
Uznając prawo państw członkowskich do podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania dywidendy cyfrowej, uważamy, że skoordynowane podejście znacznie polepszy wartość cyfrowej dywidendy i jest najskuteczniejszą drogą do uniknięcia szkodliwej ingerencji między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a krajami trzecimi oraz zagwarantowania, że użytkownicy widma skorzystają ze wszystkich zalet rynku wewnętrznego.Acknowledging the Member States' right to decide on the use of the digital dividend, we consider that a coordinated Community approach shall significantly improve the digital dividend value and is the most efficient way to avoid harmful interferences between Member States and between Member States and third countries, and to guarantee that the spectrum users benefit from all the internal market advantages.
W świetle niniejszego sprawozdania głównym celem programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego jest zagwarantowanie dostępu szerokopasmowego wszystkim obywatelom Europy do 2013 roku i szybkich łączy internetowych do 2020 roku.On the basis of this report, the main objective of the radio spectrum policy programme is broadband coverage by 2013 for all citizens of Europe, and high speed Internet by 2020.
Kryterium to jest spełnione, kiedy występują takie same maksymalne wartości i w ramach żadnego z obserwowanych punktów, rozbieżność między dwoma widmami nie przekracza ‧ % absorbancji wzorcowego analituThis criterion is met when the same maxima are present and at no observed point the deviation between the two spectra exceeds ‧ % of the absorbance of the standard analyte
wybrani wnioskodawcy używają przydzielonego widma radiowego do świadczenia MSSselected applicants shall use the assigned radio spectrum for the provision of MSS
Komisja wyraziła swoje poglądy na temat bardziej elastycznego wykorzystania widma w komunikacie Ułatwienie dostępu do widma radiowego na potrzeby usług bezprzewodowej łączności elektronicznej poprzez zwiększenie elastyczności, w którym podkreślono między innymi potrzebę znalezienia spójnego i proporcjonalnego rozwiązania kwestii częstotliwości wykorzystywanych przez sieci telefonii komórkowej drugiej i trzeciej generacji w kontekście wprowadzenia elastycznego wykorzystania widma na potrzeby usług łączności elektronicznejThe Commission set out its views on the more flexible use of spectrum in its Communication on Rapid access to spectrum for wireless electronic communications services through more flexibility, which, inter alia, stresses the need for a consistent and proportionate solution regarding the second and third generation mobile bands in the context of introducing flexible spectrum use for electronic communications services
Widmo analitu nie różni się wizualnie od widma wzorca, określonego dla pełnoskanowego wykrywania UV/VISThe spectrum of the analyte shall not be visually different from the spectrum of the standard, as described for full-scan UV/VIS detection
Badanie teoretyczne i spektroskopowe widm oscylacyjnych wiązań wodorowych w kryształach molekularnych kwasu szczawiowegoThe theoretical and spectroscopic studies of vibrational spectra of the hydrogen bond in molecular crystal of oxalic acid
Użytkownicy widma powinni również móc dokonywać swobodnego wyboru usług, które chcą oferować w danej częstotliwości, z uwzględnieniem środków przejściowych dotyczących praw wcześniej nabytychSpectrum users should also be able to freely choose the services they wish to offer over the spectrum subject to transitional measures to cope with previously acquired rights
Niestabilność rynków finansowych, wahania cen paliw, terroryzm, widmo zimnej wojny, dotkliwa potrzeba bezpieczeństwa energetycznego, kumulacja skutków zmiany klimatu - oto obawy, które Unia Europejska może pokonać jedynie, zachowując jedność i konsensus.The instability of financial markets, the oscillating price of fuel, terrorism, the spectre of the Cold War, the acute need for energy security, the accumulating effects of climate change are threats which the European Union can overcome only by means of unity and consensus.
Mówi się nam - całkiem słusznie - że widmo radiowe jest zasobem deficytowym.We are told - and quite rightly - that radio spectrum is a scarce resource.
Kompleksy podstawionych pirydyn z chlorkiem palladu-wpływ podstawników na widma elektronowe oraz na aktywność katalityczną w reakcjach karbonylowania nitrobenzenu za pomocą mieszaniny CO/H2OPalladium chloride complexes with substituted pyridines - substituents effect on the electronic absorption spectra and catalytic activity in the reductive carbonylation of nitrobenzene.
Widmo radioweRadio Spectrum
Showing page 1. Found 2635 sentences matching phrase "widmo słoneczne".Found in 0.869 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.