Translations into English:

  • lactoflavin   
  • riboflavin   
  • vitamin b2   

Example sentences with "witamina b2", translation memory

add example
Miniaturowy detektor optyczny do oznaczania witaminy B2Miniatured optical detector for determination of vitamin B2
Archeosejsmologia. Analiza zniszczeń na wybranych stanowiskach kultury mykeńskiej w okresie PH III B2Archaeoseismology. Damage analysis at selected sites during the Mycenaean period PH III B2
Zasady komunikacyjnego testowania znajomości języka drugiego-porównanie angielskiego i francuskiego testu biegłości językowej:The First Certificate of English i DELF B2The principles of communicative language testing - a comparison of English and French proficiency tests: The First Certificate of English and DELF B2
Wyrażenie emocji w języku - nauczanie emocjonalnych aktów mowy obcokrajowców w podręcznikach komunikacyjnych do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2Expressing Emotions in Language - Teaching Foreigners Expressive Speech Acts, as Presented in Coursebooks Based on the Communicative Approach to Teaching Polish as a Foreign Language on Levels B1 and B2
Słowotwórstwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego na przykładzie poziomu B1, B2 i C1.Word Formation in the Teaching of the Polish as a Foreign or Second Language at B1, B2 and C1 Levels
Rozumienie ze słuchu na egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w 2006 rokuListening comprehension among the candidates taking the state certification exam in Polish as a foreign language at the level B2 in 2006
Dydaktyka języka obcego specjalistycznego na przykładzie eurożargonu na poziomie B2/C1The teaching of a foreign language for special purposes on the example of the eurojargon on the B2/C1 level
Różnice pomiędzy poziomami B1 i B2 w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie wybranych podręczników i pomocy naukowychDifferences Between Levels B1 and B2 in Teaching Polish as a Foreign Language, Based on Selected Textbooks and Teaching Aids
Indukcja genu cyklooksygenazy -2 w komórkach śródbłonka ludzkiej żyły pępowinowej zależna od aktywacji receptora bradykininowego B2 i wzrostu cytoplazmatycznego stężenia jonów wapniaB2 bradykinin receptor activation and increase in cytoplasmatic calcium ions concentration dependent induction of gene for cyclooxygenase-2 in human umblical vein endothelial cells
Odchylenia od norm ortograficznych w wypracowaniach cudzoziemców na poziomie B2.Language deviations from the Polish orthographic norms in foreign students' essays on the B2 level.
Podnoszenie sprawności słuchania i mówienia w języku angielskim poprzez użycie rozrywkowych i autentycznych materiałów (dla poziomu B2)Enhancing English listening and speaking skills through the use of entertaining and authentic materials (level B2)
Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w roku 2006.Reading comprehension among the candidates taking the state certification exam in Polish as a foreign language at the level B2 in 2006.
Wprowadzanie przysłów na lekcjach języka niemieckiego na poziomie A1-B2 w wybranych podręcznikach szkolnychThe introduction of proverbs into German courses at levels A1 to B2 from selected school textbooks
Minerały (w tym pierwiastki śladowe) i witaminyMinerals (including trace elements) and vitamins
Projekt licencjacki: Witaminy i ich rola w kosmetyceVitamins and their role in cosmetics
Specjalne środki ostrożności (np. badania krwi) mogą być właściwe w przypadku stosowania leków uzupełniających potas, środków zastępujących sól kuchenną zawierających potas lub leków oszczędzających potas, innych leków moczopędnych (tabletek odwadniających), niektórych leków przeczyszczających, leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej, leków stosowanych w niedoborze witaminy D, leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca lub w leczeniu cukrzycy (leki doustne lub insulinySpecial precautionary measures (e. g. blood tests) may be appropriate if you take potassium supplements, potassium-containing salt substitutes or potassium sparing medicines, other diuretics (water tablets), some laxatives, medicines for the treatment of gout, therapeutic vitamin D supplements, medicines to control heart rhythm or for diabetes (oral agents or insulins
W wyniku oceny ryzyka ustalono na podstawie dostępnych informacji, że we Wspólnocie Europejskiej pięć związków chromu (VI) jest wykorzystywanych głównie jako materiał źródłowy dla innych związków chromu (VI) i chromu (III), w środkach do konserwacji drewna, produktach do obróbki metalu, w wosku i przy produkcji witaminy K, w pigmentach i katalizatorachThe risk assessment has, based on the available information, determined that in the European Community the five chromium (VI) compounds are mainly used as source materials for other chromium (VI) and chromium (III) compounds, in wood preservatives, in metal treatments, in wax and vitamin K manufacture, in pigments and catalysts
Dlatego Państwa Członkowskie mają swobodę w kwestii zezwolenia lub zakazania dodawania witamin a także minerałów, jako części procesu produkcyjnegoTherefore, Member States are free to authorise or prohibit the addition of vitamins and also minerals as part of the manufacturing process
Witaminy i składniki mineralne mogą być dodawane do żywności przez producentów żywności dobrowolnie, lub też ich dodawanie jako substancji odżywczych jest, na podstawie szczególnych przepisów prawa wspólnotowego, obowiązkoweVitamins and minerals may be added to foods voluntarily by food manufacturers or must be added as nutritional substances as provided for by specific Community legislation
U osób, które przyjmowały kwas foliowy i witaminę B‧ przed rozpoczęciem leczenia pemetreksedem stwierdzono zmniejszenie częstości występowania działań niepożądanych i zmian w obrazie krwi oraz innych objawów toksyczności stopnia ‧. lub ‧., np. neutropenii, neutropenii z towarzyszącą gorączką i zakażeń z neutropenią stopnia ‧. lubLess toxicity and reduction in Grade ‧ haematologic and non-haematologic toxicities such as neutropenia, febrile neutropenia and infection with Grade ‧ neutropenia were reported when pre-treatment with folic acid and vitamin B‧ was administered
Oświadczenie, że środek spożywczy jest źródłem witamin lub składników mineralnych i jakiekolwiek oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt zawiera, co najmniej znaczącą ilość, zdefiniowaną w załączniku do dyrektywy ‧/‧/EWG lub ilość przewidzianą w odstępstwach przyznanych zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr.../...[Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji]A claim that a food is a source of vitamins and/or minerals, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, may only be made where the product contains at least a significant amount as defined in the Annex to Directive ‧/‧/EEC or an amount provided for by derogations granted according to Article ‧ of Regulation (EC) No .../... [of the European Parliament and of the Council of ... on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods]
możliwości poprawy stanu wyżywienia ludności i./lub zniwelowania możliwych niedoborów w spożyciu witamin i minerałów w pożywieniu będących skutkiem zmian w nawykach żywieniowych, lubthe potential to improve the nutritional status of the population and/or correct possible deficiencies in dietary intakes of vitamins or minerals due to changes in dietary habits, or
Każda tabletka zawiera ‧ mg kwasu alendronowego w postaci sodu alendronianu trójwodnego oraz ‧ mikrogramów (‧ j. m.) cholekalcyferolu (witaminy DEach tablet contains ‧ mg alendronic acid as alendronate sodium trihydrate and ‧ micrograms (‧ IU) colecalciferol (vitamin D
Z jednej strony rozporządzenie gwarantuje faktyczny zakaz stosowania w kosmetykach substancji rakotwórczych, ale musimy przy tym zachować odpowiednie proporcje, tak aby substancje, których użycie w produktach spożywczych jest dozwolone, jak np. witamina A lub alkohol, nie zostały objęte zakazem stosowania w kosmetykach.On the one hand, the Regulation ensures that the use of carcinogenic substances in cosmetics has indeed been banned, but we have to keep a sense of proportion, so that substances which are permitted for use in foodstuffs are not banned for use in cosmetics, such as vitamin A or alcohol.
Showing page 1. Found 1525 sentences matching phrase "witamina b2".Found in 0.555 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.