Translations into English:

  • lactoflavin   
  • riboflavin   
  • vitamin b2   

Example sentences with "witamina b2", translation memory

add example
Miniaturowy detektor optyczny do oznaczania witaminy B2Miniatured optical detector for determination of vitamin B2
Wyrażenie emocji w języku - nauczanie emocjonalnych aktów mowy obcokrajowców w podręcznikach komunikacyjnych do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2Expressing Emotions in Language - Teaching Foreigners Expressive Speech Acts, as Presented in Coursebooks Based on the Communicative Approach to Teaching Polish as a Foreign Language on Levels B1 and B2
Rozumienie ze słuchu na egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w 2006 rokuListening comprehension among the candidates taking the state certification exam in Polish as a foreign language at the level B2 in 2006
Dydaktyka języka obcego specjalistycznego na przykładzie eurożargonu na poziomie B2/C1The teaching of a foreign language for special purposes on the example of the eurojargon on the B2/C1 level
Zasady komunikacyjnego testowania znajomości języka drugiego-porównanie angielskiego i francuskiego testu biegłości językowej:The First Certificate of English i DELF B2The principles of communicative language testing - a comparison of English and French proficiency tests: The First Certificate of English and DELF B2
Różnice pomiędzy poziomami B1 i B2 w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie wybranych podręczników i pomocy naukowychDifferences Between Levels B1 and B2 in Teaching Polish as a Foreign Language, Based on Selected Textbooks and Teaching Aids
Odchylenia od norm ortograficznych w wypracowaniach cudzoziemców na poziomie B2.Language deviations from the Polish orthographic norms in foreign students' essays on the B2 level.
Archeosejsmologia. Analiza zniszczeń na wybranych stanowiskach kultury mykeńskiej w okresie PH III B2Archaeoseismology. Damage analysis at selected sites during the Mycenaean period PH III B2
Słowotwórstwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego na przykładzie poziomu B1, B2 i C1.Word Formation in the Teaching of the Polish as a Foreign or Second Language at B1, B2 and C1 Levels
Podnoszenie sprawności słuchania i mówienia w języku angielskim poprzez użycie rozrywkowych i autentycznych materiałów (dla poziomu B2)Enhancing English listening and speaking skills through the use of entertaining and authentic materials (level B2)
Indukcja genu cyklooksygenazy -2 w komórkach śródbłonka ludzkiej żyły pępowinowej zależna od aktywacji receptora bradykininowego B2 i wzrostu cytoplazmatycznego stężenia jonów wapniaB2 bradykinin receptor activation and increase in cytoplasmatic calcium ions concentration dependent induction of gene for cyclooxygenase-2 in human umblical vein endothelial cells
Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w roku 2006.Reading comprehension among the candidates taking the state certification exam in Polish as a foreign language at the level B2 in 2006.
Wprowadzanie przysłów na lekcjach języka niemieckiego na poziomie A1-B2 w wybranych podręcznikach szkolnychThe introduction of proverbs into German courses at levels A1 to B2 from selected school textbooks
Witaminy pozyskane z surowców naturalnie występujących w paszachVitamins derived from raw materials occurring naturally in feedingstuffs
Nominalne stężenie tego roztworu wynosi ‧ IU witaminy A na mlThe nominal concentration of this solution is ‧ IU vitamin A per ml
W opinii tej EFSA uznał, że menachinon pozyskany z Bacillus subtilis natto jest bezpiecznym źródłem witaminy KIn the opinion EFSA concluded that menaquinone extracted from Bacillus subtilis natto is a safe source of Vitamin K
Zawartość w produkcie określonych substancji, jak na przykład alkoholu, byłaby w związku z tym właściwym kryterium dla zakazu dodawania witamin i składników mineralnychThe content in the product of certain substances, such as alcohol, would, in this context, be an appropriate criterion for not allowing vitamins and minerals to be added to it
Syntetyczne witaminy A, D i E identyczne z witaminami naturalnymi przeżuwaczy pod warunkiem wcześniejszego dopuszczenia przez państwa członkowskie w oparciu o ocenę możliwości uzyskania przez ekologiczne przeżuwacze niezbędnych ilości wymienionych witamin w dawkach pokarmowychSynthetic vitamins A, D, and E identical to natural vitamins for ruminants with prior authorisation of the Member States based on the assessment of the possibility for organic ruminants to obtain the necessary quantities of the said vitamins through their feed rations
WITAMINY I MINERAŁY, KTÓRE WOLNO DODAWAĆ DO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCHVITAMINS AND MINERALS WHICH MAY BE ADDED TO FOOD
Duży poziom wapnia i witaminy DThe pastor came between you and your wife, but she was livin ' a lie
Ponieważ niedobór żelaza, kwasu foliowego lub witaminy B‧ zmniejsza skuteczność działania czynników pobudzających erytropoezę, należy go skorygowaćDeficiencies of iron, folic acid or vitamin B‧ reduce the effectiveness of erythropoiesis stimulating agents and should therefore be corrected
Po co ci witamina C?What' s that Vitamin C stuff do for you, anyway?
Dlatego też do czasu wprowadzenia zmiany do tych szczegółowych aktów prawnych, takie witaminy i składniki mineralne nie powinny być wyłączone z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia, gdy metody produkcji lub nowe źródła powodują istotne zmiany w składzie lub strukturze witamin lub składników mineralnych, co z kolei ma wpływ na ich wartość odżywczą, sposób, w jaki podlegają metabolizmowi lub poziom substancji niepożądanychTherefore, pending the amendment of those specific legal acts, such vitamins and mineral substances should not be excluded from the scope of this Regulation when the production methods or new sources give rise to significant changes in the composition or structure of the vitamins or minerals which affect their nutritional value, how they are metabolised or the level of undesirable substances
W rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dyrektywie ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych oraz rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji ustanowiono szczegółowe przepisy dotyczące stosowania w żywności witamin, składników mineralnych oraz innych substancjiCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ on substances that may be added for specific nutritional purposes in foods for particular nutritional uses, Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements and/or Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods lay down specific provision for the use of vitamins, minerals and other substances in food
Zawartość witaminy C waha się w szerokim przedziale (‧–‧ mg/‧ g), przede wszystkim w zależności od warunków klimatycznych regionu oraz od tego, czy roślina należy do północnej czy południowej pododmianyIts vitamin C content varies between wide extremes (‧-‧ mg/‧ g) primarily depending on the climate conditions of the region and on whether the plant belongs to the northern or the southern sub-variety
Showing page 1. Found 1525 sentences matching phrase "witamina b2".Found in 1.296 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.