Translations into English:

  • lactoflavin   
  • riboflavin   
  • vitamin b2   

Example sentences with "witamina b2", translation memory

add example
Ponadto z motywów 743 , 747 , 748 , 761 i 768 decyzji 2003 / 2 wynika , że Komisja przyznała 50 % obniżkę kwoty grzywny , która w przeciwnym razie zostałaby nałożona na BASF , jedynie na podstawie dokumentów , które zostały jej przez BASF przekazane pomiędzy dniem 2 czerwca i dniem 30 lipca 1999 r. i które dotyczyły witamin A , E , B2 , B5 , C i D3 , beta-karotenu i karotenoidów .Furthermore , it follows from recitals 743 , 747 , 748 , 761 and 768 to Decision 2003 / 2 that the Commission granted a reduction of 50 % of the fine that would otherwise have been imposed on BASF solely on the basis of the documents which BASF had communicated to it between 2 June and 30 July 1999 concerning vitamin sA , E , B2 , B5 , C and D3 , beta-carotin and carotinoids .
Miniaturowy detektor optyczny do oznaczania witaminy B2Miniatured optical detector for determination of vitamin B2
Jeżeli nauczyciele nie uzyskali kwalifikacji językowych w ramach przygotowania do zawodu nauczyciela , muszą posiadać świadectwo na poziomie B2-C1 ( wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy ) i do roku 2006 ukończyć kurs pozwalający uzyskać kwalifikacje językowe .If teachers have no initial language qualification , they have to possess a B2-C1 level certificate ( Common European Framework of Reference for Languages ) and , until 2006 , complete training for a language qualification .
Przewiduje się , że do końca obecnego stulecia średnia temperatura roczna w Europie wzrośnie o 2,5 – 5,5 ° C w scenariuszu A2 oraz o 1 – 4 ° C w scenariuszu B2 .Until the end of this century the average annual temperature in Europe is projected to increase by 2.5 5.5 ° C – for the A2 scenario , and 1 4 ° C – for the B2 scenario .
A2 , B1 , B2 , C1 i C2 ) określającą poziomy biegłości językowej .1 ) The Council of Europe Common European Framework of Reference for Languages contains a six-level scale ( A1 , A2 , B1 , B2 , C1 and C2 ) providing for a description of competence levels in languages .
Archeosejsmologia. Analiza zniszczeń na wybranych stanowiskach kultury mykeńskiej w okresie PH III B2Archaeoseismology. Damage analysis at selected sites during the Mycenaean period PH III B2
1.4 W sprawie 109 / 98 / ME , na którą powołuje się skarżący , Rzecznik stwierdził , że naruszono zasadę równego traktowania , ponieważ inspektorzy rybołówstwa zatrudnieni zostali w kategorii B5 / B4 , kiedy a ) inni inspektorzy zatrudnieni już przez Komisję w ramach wcześniejszego konkursu zakwalifikowani zostali do kategorii B3 , B2 i B1 oraz b ) niedawno ogłoszony konkurs przewidywał zatrudnienie inspektorów rybołówstwa w kategorii B3 / B2 .1.4 In case 109 / 98 / ME – to which the complainant refers - , the Ombudsman found that there was a breach of the principle of equality of treatment , because fishery inspectors had been recruited in grades B5 / B4 , whereas a ) other fishery inspectors already employed by the Commission on basis of earlier competitions were placed in grades B3 , B2 and B1 , and b ) a newly published competition foresaw the recruitment of fishery inspectors in grades B3 / B2 .
W Hiszpanii studenci , którzy uzyskali kwalifikacje na poziomie magisterskim , uczestniczā równieņ obowiāzkowo w zajžciach teoretycznych na poziomie zaawansowanym przed rozpoczžciem indywidualnej pracy badawczej ( zob . : Rysunek B2 ) .In Spain , students who obtain the master s level ’ qualification are also required to follow high-level theoretical training before embarking on individual research work ( see Figure B2 ) .
Na Malcie ECTS stosuje siū na poziomie licencjackim / iněynierskim i magisterskim , natomiast nie jest stosowany na studiach doktoranckich , poniewaě polegajā one gņównie na indywidualnej pracy badawczej ( Rysunek B2 ) .In Malta , ECTS is used at bachelor s and master s levels ’ ’ and not in doctoral programmes as they are predominantly based on individual research ( Figure B2 ) .
Zasady komunikacyjnego testowania znajomości języka drugiego-porównanie angielskiego i francuskiego testu biegłości językowej:The First Certificate of English i DELF B2The principles of communicative language testing - a comparison of English and French proficiency tests: The First Certificate of English and DELF B2
Wyrażenie emocji w języku - nauczanie emocjonalnych aktów mowy obcokrajowców w podręcznikach komunikacyjnych do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2Expressing Emotions in Language - Teaching Foreigners Expressive Speech Acts, as Presented in Coursebooks Based on the Communicative Approach to Teaching Polish as a Foreign Language on Levels B1 and B2
Rysunek B2 : Poziom wprowadzenia w ż ycie systemu ECTS , 2008 / 09Level of implementation of ECTS , 2008 / 09
Słowotwórstwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego na przykładzie poziomu B1, B2 i C1.Word Formation in the Teaching of the Polish as a Foreign or Second Language at B1, B2 and C1 Levels
Rozumienie ze słuchu na egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w 2006 rokuListening comprehension among the candidates taking the state certification exam in Polish as a foreign language at the level B2 in 2006
Dydaktyka języka obcego specjalistycznego na przykładzie eurożargonu na poziomie B2/C1The teaching of a foreign language for special purposes on the example of the eurojargon on the B2/C1 level
Różnice pomiędzy poziomami B1 i B2 w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie wybranych podręczników i pomocy naukowychDifferences Between Levels B1 and B2 in Teaching Polish as a Foreign Language, Based on Selected Textbooks and Teaching Aids
Poziomy znajomości języka odpowiadają europejskiemu systemowi opisu kształcenia językowego w następujący sposób : A1 / A2 ( niderlandzki , portugalski , słowacki ) ; B1 / B2 ( włoski ) ; B2 ( angielski , hiszpański ) .The skills levels are linked to the Common European Framework of Reference as follows : A1 / A2 ( Dutch , Portuguese , Slovak ) ; B1 / B2 ( Italian ) ; B2 ( English , Spanish ) .
Indukcja genu cyklooksygenazy -2 w komórkach śródbłonka ludzkiej żyły pępowinowej zależna od aktywacji receptora bradykininowego B2 i wzrostu cytoplazmatycznego stężenia jonów wapniaB2 bradykinin receptor activation and increase in cytoplasmatic calcium ions concentration dependent induction of gene for cyclooxygenase-2 in human umblical vein endothelial cells
Na tej podstawie zaproszenie do składania wniosków , o numerze referencyjnym VP / 2003 / 021 , zatytułowane „ Linia budżetowa B2 – 1630 — Działania innowacyjne zgodne z art . 6 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego : » Innowacyjne metodologie zarządzania zmianą « ” zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31 października 2003 r .On that basis a call for proposals bearing reference number VP / 2003 / 021 and entitled Budget heading ‘ B2-1630 — Innovative measures under Article 6 of the European Social Fund Regulation : “ Innovative Approaches to the Management of Change ” ’ was published in the Official Journal of the European Union on 31 October 2003 ( OJ 2003 C 262 , p . 22 ) .
Z postanowienia odsyłającego wynika , że na wniosek Deutsche Telekom organ regulacyjny , na mocy decyzji z dnia 29 kwietnia 2003 r . , zezwolił od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 listopada 2003 r. na pobieranie opłaty za podłączenie w wysokości 0,004 EUR za minutę połączenia w związku z usługą Telekom-B2 ( lokalną ) .It is clear from the orders for reference that , by decision of 29 April 2003 , upon application by Deutsche Telekom , the regulatory authority approved , as from 1 July 2003 until 30 November 2003 , a connection charge of EUR 0.004 per minute in respect of call charges for the Telekom-B2 ( local ) facility .
Odchylenia od norm ortograficznych w wypracowaniach cudzoziemców na poziomie B2.Language deviations from the Polish orthographic norms in foreign students' essays on the B2 level.
Podnoszenie sprawności słuchania i mówienia w języku angielskim poprzez użycie rozrywkowych i autentycznych materiałów (dla poziomu B2)Enhancing English listening and speaking skills through the use of entertaining and authentic materials (level B2)
Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi standardów kształcenia nauczycieli ( 2004 ) w Polsce , wszyscy absolwenci powinni znać język obcy na poziomie B2 lub B2 + według EuropejskiegoAccording to new ( 2004 ) regulations regarding teacher training standards in Poland , all gradua tes should master a foreign language and have reached level B2 or B2 + of the Council of Europe Common European Framework of Reference for Languages ( 1 ) .
Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w roku 2006.Reading comprehension among the candidates taking the state certification exam in Polish as a foreign language at the level B2 in 2006.
Szwecja ekspert boloński ( Rysunek B2 )Contribution of the Unit : Anna Smoczyska in consultation with the experts from the Ministry of Science and Higher Education , and Dr Tomasz Saryusz-Wolski , member of Bologna Follow-Up Group and Polish Bologna expert ( Figure B2 )
Showing page 1. Found 1579 sentences matching phrase "witamina b2".Found in 0.557 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.