Translations into English:

  • thermal water   
     
    Water, generally of a spring or geyser, whose temperature is appreciably above the local mean annual air temperature.
     
    Woda, głównie występujaca w postaci źródła lub gejzeru, której temperatura jest znacznie powyżej średniej, rocznej, lokalnej temperatury powietrza.

Example sentences with "woda termalna", translation memory

add example
leczenie kąpielami w wodzie termalnej lub wodzie morskiej podejmowane przez pacjentów-nierezydentówout-patient thermal bath or seawater treatments
leczenie w wodach termalnych lub wodzie morskiej podejmowane przez pacjentów dochodzącychout-patient thermal bath or seawater treatments
niezbędne środki ostrożności, ze zwróceniem szczególnej uwagi na właściwości i stężenie substancji obecnych w materiałach przeznaczonych do wyrzucenia lub usunięcia, właściwości środowiska, do którego ma nastąpić usunięcie oraz bliskość zlewni wody, w szczególności wody pitnej, termalnej i mineralnejessential precautions, particular attention being paid to the nature and concentration of the substances present in the matter to be tipped or disposed of, the characteristics of the receiving environment and the proximity of water catchment areas, in particular those for drinking, thermal and mineral water
niezbędne środki ostrożności, ze zwróceniem szczególnej uwagi na właściwości i stężenie substancji obecnych w ściekach, charakterystykę środowiska, do którego substancje są zrzucane, oraz bliskość zlewni wody, w szczególności wody pitnej, termalnej i mineralnejessential precautions, particular attention being paid to the nature and concentration of the substances present in the effluents, the characteristics of the receiving environment and the proximity of water catchment areas, in particular those for drinking, thermal and mineral water
Pochodzenie składu chemicznego i izotopowego wód termalnych Cieplic Śląskich (Sudety).Orgin of the chemical and isotopic composition of thermal waters in Cieplice Śląskie (Sudetes Mts.).
Hydrochemiczna charakterystyka wód termalnych niecki artezyjskiej Podhala.Hydrochemical characterization of thermal waters of Podhale artesian basin.
Występowanie i warunki wykorzystania wód termalnych w rejonie PyrzycOccurrence and conditions of thermal water use in the Pyrzyce region
do naturalnych wód mineralnych wykorzystywanych w celach leczniczych u źródła w zakładach termalnych lub wodoleczniczychnatural mineral waters used at source for curative purposes in thermal or hydromineral establishments
do naturalnych wód mineralnych wykorzystywanych w celach leczniczych u źródła w zakładach termalnych lub wodoleczniczychto natural mineral waters used at source for curative purposes in thermal or hydromineral establishments
Wykorzystanie wód termalnych w PolsceUsage of thermal waters in Poland
Wody termalneThermal water
Obecność i liczebność bakterii Legionella sp. oraz ameb Naegleria sp. i Hartmannella sp. w wodach basenów termalnych.The occurrence and number of bacteria Legionella sp. and amoebae Naegleria sp. and Hartmanella sp. in water of thermal baths.
Z testów wynika, że ten proces potrafi zamienić wodę morską... w energię." Konwersja energii termalnej oceanu "All tests indicate that they can process just simple to use sea water... energy change
Perspektywy wykorzystania wód termalnych w PolsceProspects for the use of geothermal waters in Poland
jest zdania, w świetle spadku zainteresowania turystyką zdrowotną, że istnieje potrzeba przyjęcia stosownej dyrektywy wspólnotowej w celu określenia zasad uznawania i wykorzystywania ośrodków wodno-termalnych, a ogólniej roli turystyki zdrowotnej i uzdrowisk termalnych w odniesieniu do obiektów turystycznych w wielu państwach członkowskich- poza aspektami zdrowia, opieki socjalnej i ubezpieczeń- również poprzez przeznaczenie odpowiednich środków finansowych, aby ten strategicznie ważny sektor w gospodarkach państw członkowskich mógł rozpocząć odpowiedni proces rozwoju w celu zwiększenia liczby nowych bezpośrednich i pośrednich możliwości zatrudnieniaConsiders, in view of the decline in health tourism, that there is a need for the adoption of a specific Community directive to define the recognition and use of hydro-thermal resorts and, more generally, the role of health tourism and thermal cures in connection with tourist facilities in the various Member States- apart from the health, social security and insurance aspects- by also making available sufficient financial resources to enable a strategically important sector of the Member States' economy to embark on a suitable development process, so as to significantly increase new direct and indirect employment
Ten statek jest pokryty dwoma warstwami termalnymiThat ship is caught between two thermal layers
stwierdzenie nieważności decyzji z dnia ‧ lipca ‧ r., podanej do wiadomości skarżącego w dniu ‧ lipca ‧ r. i oddalającej zażalenie skarżącego co do zwrotu wszystkich kosztów związanych z kuracją termalną do wysokości ‧ % na podstawie art. ‧ regulaminu pracowniczegoannul the decision of ‧ July ‧, transmitted to the applicant on ‧ July ‧, rejecting his complaint concerning the reimbursement of ‧ % of all the costs relating to a thermal cure pursuant to Article ‧ of the Staff Regulations
Współczynnik termalnyThermal Zone
Zaopatrzonymi w skanery termalneEquipped with thermal scaners
Charakterystyka spektralna i termalna Puszczy Bydgoskiej na podstawie zobrazowania satelity LandsatSpectral and thermal characteristics of the Bydgoszcz Forest based on the Landsat satellite imagery
produkcja energii z odnawialnych źródeł w gospodarstwach domowych i zmniejszenie ilości energii nabywanej (np. kolektory słoneczne, krajowe źródła termalne, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń wspomagane energią słoneczną itddomestic generation of renewable energy sources, whereby the amount of purchased energy is reduced (e.g. solar thermal applications, domestic hot water, solar-assisted space heating and cooling
Obejmują obiekty noclegowe związane z leczeniem i ochroną zdrowia, oferujące nocleg, takie jak uzdrowiska, uzdrowiska termalne, sanatoria, sanatoria górskie, domy rekonwalescencji, ośrodki odnowy biologicznej oraz pozostałe podobne obiekty noclegoweComprise health treatment and health care establishments providing accommodation, such as spas, thermal resorts, sanatoriums, mountain sanatoriums, convalescent homes, health farms and other similar establishments
" Konwersja energii termalnej oceanu "It is called Ocean Thermal Energy Conversion
przedsiębiorstwo VKR Holding: produkcja i sprzedaż okien, elementów dekoracyjnych do okien, naturalnej wentylacji i termalnej energii słonecznejfor undertaking VKR Holding: manufacturing and sale of windows, decoration for windows, natural ventilation and thermal solar energy
Należy dodać definicję spalania, aby wyjaśnić, że dyrektywa ‧/‧/WE obejmuje wszystkie rodzaje kotłów, palników, turbin, ogrzewaczy, pieców, spalarni, pieców do kalcynacji, pieców do prażenia, osuszaczy, silników, ogniw paliwowych, urządzeń do spalania z wykorzystaniem pętli chemicznej, pochodni gazowych oraz urządzeń do wychwytywania termalnego lub katalitycznego po spalaniuIn order to clarify the coverage of all kinds of boilers, burners, turbines, heaters, furnaces, incinerators, calciners, kilns, ovens, dryers, engines, fuel cells, chemical looping combustion units, flares, and thermal or catalytic post-combustion units by Directive ‧/‧/EC, a definition of combustion should be added
Showing page 1. Found 29372 sentences matching phrase "woda termalna".Found in 12.776 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.