Translations into English:

  • thermal water   
     
    Water, generally of a spring or geyser, whose temperature is appreciably above the local mean annual air temperature.
     
    Woda, głównie występujaca w postaci źródła lub gejzeru, której temperatura jest znacznie powyżej średniej, rocznej, lokalnej temperatury powietrza.

Example sentences with "woda termalna", translation memory

add example
Hydrochemiczna charakterystyka wód termalnych niecki artezyjskiej Podhala.Hydrochemical characterization of thermal waters of Podhale artesian basin.
Wody termalneThermal water
10 ) Planowanie , budowa i eksploatacja instalacji hydraulicznych , kanałów i systemów irygacyjnych , mających znaczenie dla regionów autonomicznych ; wody mineralne i termalne .( 10 ) the planning , construction and exploitation of hydraulic projects , canals and irrigation of interest to the Autonomous Community ; mineral and thermal waters ;
Pochodzenie składu chemicznego i izotopowego wód termalnych Cieplic Śląskich (Sudety).Orgin of the chemical and isotopic composition of thermal waters in Cieplice Śląskie (Sudetes Mts.).
niezbędne środki ostrożności, ze zwróceniem szczególnej uwagi na właściwości i stężenie substancji obecnych w materiałach przeznaczonych do wyrzucenia lub usunięcia, właściwości środowiska, do którego ma nastąpić usunięcie oraz bliskość zlewni wody, w szczególności wody pitnej, termalnej i mineralnejessential precautions, particular attention being paid to the nature and concentration of the substances present in the matter to be tipped or disposed of, the characteristics of the receiving environment and the proximity of water catchment areas, in particular those for drinking, thermal and mineral water
Prace dotyczyły na przykład dziedzictwa ( szkolenia , stworzenie Systemu Informacji Geogracznej ( GIS ) , promowanie sieci wolontariuszy itd . ) , zdegradowanych obszarów pogórniczych ( zagadnienie wspólne dla kilku LGD w tym regionie , ale nie dla wszystkich ) , wód termalnych i megalitów ( jak przeprowadzić inwentaryzację takich miejsc , zorganizować wspólną promocję , szkolenia itp . ) .Examples include work on heritage ( training courses , set ting up a geographical information system ( GIS ) , promoting a network of volunteers , etc . ) , degraded mining areas ( a common issue for several LAGs in the region , but not all ) , thermalism and megaliths ( how to undertake an inventory of sites , common promoti on , training etc . ) .
Występowanie i warunki wykorzystania wód termalnych w rejonie PyrzycOccurrence and conditions of thermal water use in the Pyrzyce region
niezbędne środki ostrożności, ze zwróceniem szczególnej uwagi na właściwości i stężenie substancji obecnych w ściekach, charakterystykę środowiska, do którego substancje są zrzucane, oraz bliskość zlewni wody, w szczególności wody pitnej, termalnej i mineralnejessential precautions, particular attention being paid to the nature and concentration of the substances present in the effluents, the characteristics of the receiving environment and the proximity of water catchment areas, in particular those for drinking, thermal and mineral water
Obecność i liczebność bakterii Legionella sp. oraz ameb Naegleria sp. i Hartmannella sp. w wodach basenów termalnych.The occurrence and number of bacteria Legionella sp. and amoebae Naegleria sp. and Hartmanella sp. in water of thermal baths.
leczenie w wodach termalnych lub wodzie morskiej podejmowane przez pacjentów dochodzącychout-patient thermal bath or seawater treatments
Perspektywy wykorzystania wód termalnych w PolsceProspects for the use of geothermal waters in Poland
do naturalnych wód mineralnych wykorzystywanych w celach leczniczych u źródła w zakładach termalnych lub wodoleczniczychnatural mineral waters used at source for curative purposes in thermal or hydromineral establishments
Ponadto LGD współpracowała z trzema grupami hiszpańskimi nad stworzeniem syne rgii między zdrowiem , turystyką , ekologią i wykorzystaniem wód termalnych .Finally , the LAG worked with three Spanish groups to develop synergies between health , tourism , ecology and thermal water use .
Z testów wynika, że ten proces potrafi zamienić wodę morską... w energię." Konwersja energii termalnej oceanu "All tests indicate that they can process just simple to use sea water... energy change
leczenie kąpielami w wodzie termalnej lub wodzie morskiej podejmowane przez pacjentów-nierezydentówout-patient thermal bath or seawater treatments
do naturalnych wód mineralnych wykorzystywanych w celach leczniczych u źródła w zakładach termalnych lub wodoleczniczychto natural mineral waters used at source for curative purposes in thermal or hydromineral establishments
Wykorzystanie wód termalnych w PolsceUsage of thermal waters in Poland
Znaczenie występowania źródeł termalnych w rozwoju turystyki w regionie liptowskim (Słowacja)The importance of hot springs in tourism development in the region of Liptov (Slovakia)
Jack, udało ci się odtworzyć cykl termalny tego frontu?Jack, were you able to recreate the thermal cycle?
Skarga mająca na celu stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej odmawiającej skarżącemu zwrotu wszystkich kosztów związanych z kuracją termalną do wysokości ‧ % na podstawie art. ‧ regulaminu pracowniczegoAction for annulment of the defendant's decision refusing to reimburse the applicant ‧ % of all the costs relating to a thermal cure pursuant to Article ‧ of the Staff Regulations
produkcja energii z odnawialnych źródeł w gospodarstwach domowych i zmniejszenie ilości energii nabywanej (np. kolektory słoneczne, krajowe źródła termalne, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń wspomagane energią słoneczną itddomestic generation of renewable energy sources, whereby the amount of purchased energy is reduced (e.g. solar thermal applications, domestic hot water, solar-assisted space heating and cooling
przedsiębiorstwo VKR Holding: produkcja i sprzedaż okien, elementów dekoracyjnych do okien, naturalnej wentylacji i termalnej energii słonecznejfor undertaking VKR Holding: manufacturing and sale of windows, decoration for windows, natural ventilation and thermal solar energy
wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia stwierdzonego dobrego wpływu kuracji termalnych na rekonwalescentów oraz na ochronę zdrowia ludziCalls on the Commission and Member States to consider the recognised positive impact of thermal cures on the convalescence and on preserving people’s health
Ocena przydatności zdjęć termalnych wykonanych przez satelitę Landsat w badaniach geologicznychAssesment of usefulness of Landsat thermal-infrared images for geological application
Kąpieliska termalne Słowacji północnej jako czynnik aktywizacji turystykiThermal spa of northern Slovakia as the element of turism activation
Showing page 1. Found 31087 sentences matching phrase "woda termalna".Found in 4.105 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.