Translations into English:

  • capture       
    (verb, noun   )
  • escapement   
    (noun   )
  • ticker   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

detekcja wychwytu elektronówECD - electron capture detection
detektor wychwytu elektronówECD; electron-capture detector

Example sentences with "wychwyt", translation memory

add example
Referencyjną metodą pomiarów, która ma zostać zastosowana dla oznaczania obecności HCB w ściekach i w wodach, jest chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu po ekstrakcji przy użyciu właściwego rozpuszczalnikaThe reference method of measurement to be used for determining the presence of HCB in effluents and waters is gas chromatography with electron-capture detection after extraction by means of an appropriate solvent
W razie potrzeby zapewnienia spójności z wszelkimi odpowiednimi normami opracowanymi przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) artykuły te, z wyjątkiem wydajności wychwytu oparów paliwa oraz stosunku oparów do paliwa wyszczególnionych w art. ‧ oraz przedziałów czasowych określonych w art. ‧, mogą zostać dostosowane do postępu technicznegoWhere necessary to ensure consistency with any relevant standard drawn up by the European Committee for Standardisation (CEN), those Articles, with the exception of the petrol vapour capture efficiency and vapour/petrol ratio specified in Article ‧ and the time periods specified in Article ‧, may be adapted to technical progress
Przy zwi kszonym st eniu insuliny nasila si wychwyt glukozy w tkankachWith higher insulin levels, tissue glucose uptake is enhanced
wychwyt i utylizację glukozyutilisation
Leczenie pacjentów z zespołem Huntera za pomocą dożylnego podawania leku Elaprase dostarcza egzogenny enzym do wychwytu przez lizosomy komórkoweTreatment of Hunter syndrome patients with intravenous Elaprase provides exogenous enzyme for uptake into cellular lysosomes
Około ‧ % aktywności w mózgu przypisywane jest wychwytowi przez prążkowieAbout ‧ % of the whole brain activity is attributed to striatal uptake
Wenlafaksyna i ODV wykazują bardzo podobne działanie w odniesieniu do ich całkowitego wpływu na wychwyt zwrotny neuroprzekaźników i wiązanie się z receptoramiVenlafaxine and ODV are very similar with respect to their overall action on neurotransmitter reuptake and receptor binding
Działanie insuliny polegające na zmniejszeniu stężenia glukozy we krwi występuje, gdy przez wiązanie z receptorami insulinowymi w komórkach mięśniowych i tłuszczowych ułatwia ona wychwyt glukozy, hamując jednocześnie uwalnianie glukozy z wątrobyThe blood glucose lowering effect of insulin occurs when the molecules facilitate the uptake of glucose by binding to insulin receptors on muscle and fat cells-and simultaneously inhibit the output of glucose from the liver
Źródłem tej rewolucji są technologie wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla, opracowywane w kopalni węgla w Hatfield w pobliżu Doncaster.This revolution is based on the clean coal and carbon capture and storage (CCS) technologies that are being developed at the Hatfield colliery near Doncaster.
Żywotność komórek (% wychwytu Red Neutral w kontrolach ciemnychCell viability (% Neutral Red uptake of dark controls
Ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych w przypadku stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors, SNRI) może zależeć od kilku czynników, w tym od czasu leczenia i stosowanej dawki preparatu, a także od tempa zmniejszania dawkiThe risk of withdrawal symptoms seen with SSRI s and SNRI s may be dependent on several factors including the duration and dose of therapy and the rate of dose reduction
Działanie insuliny polegaj ce na zmniejszeniu st enia glukozy we krwi wyst puje, gdy przez wi zanie z receptorami insulinowymi w komórkach mi niowych i tłuszczowych ułatwia ona wychwyt glukozy, hamuj c jednocze nie uwalnianie glukozy z w trobyThe blood glucose lowering effect of insulin occurs when the molecules facilitate the uptake of glucose by binding to insulin receptors on muscle and fat cells-and simultaneously inhibit the output of glucose from the liver
Synteza różnie podstawionych benzyloamidów kwasu 2-benzhydrylo-pirydyn-1-ylo-4-hydroksypentanokarboksylowego jako potencjalnych inhibitorów wychwytu zwrotnego GABAThe synthesis of various substituted 2-(4-diphenylmethylene)piperidin-1-yl)-4-hydroxypentanbenzylamides as potential GABA uptake inhibitors
Ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych w przypadku stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors, SNRI) może zależeć od kilku czynników, w tym od czasu leczenia i stosowanej dawki produktu leczniczego, a także od tempa zmniejszania dawkiThe risk of withdrawal symptoms seen with SSRI s and SNRI s may be dependent on several factors including the duration and dose of therapy and the rate of dose reduction
Stosowanie z lekami przeciwdepresyjnymi Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie preparatu ARICLAIM z lekami przeciwdepresyjnymi (szczególnie z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) oraz odwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) (patrz poniżej „ Depresja, myśli i zachowania samobójcze ” oraz punktUse with antidepressants The use of ARICLAIM in combination with antidepressants (especially with SSRI, SNRI and reversible MAOIs) is not recommended (see below Depression, suicidal ideation and behaviour and Section
Należy zachować ostrożność, gdy paliperydon jest podawany razem z innymi lekami obniżającymi próg drgawkowy (np.: pochodne fenotiazyny lub butyrofenonu, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, tramadol, meflokina itpCaution is advised if paliperidone is combined with other medicines know to lower the seizure threshold (i. e. phenothiazines or butyrophenones, tricyclics or SSRIs, tramadol, mefloquine, etc
Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych N-benzyloamidów kwasu gamma-hydroksymasłowego jako potencjalnych inhibitorów wychwytu zwrotnego GABASynthesis and physicochemical properties new N-benzylamides gamma-hydroxybutyric acid as potential GABA reuptake inhibitors
Agalzydaza alfa została wytworzona w hodowli komórek ludzkich, aby zapewnić profil glikozylacji u ludzi, który wpływa na wychwyt przez receptory fosforanu-‧-mannozy na powierzchni komórek docelowychAgalsidase alfa has been produced in a human cell line to provide for a human glycosylation profile that can influence uptake by mannose-‧-phosphate receptors on the surface of target cells
Zespół serotoninowy Interakcje z lekami serotoninergicznymi: zespół serotoninowy może wystąpić podczas skojarzonego podawania leków selektywnie hamujących wychwyt zwrotny serotoniny i innych leków serotoninergicznych (patrz punktSerotonin syndrome Interaction with serotonergic active substances: serotonin syndrome may occur when selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are used concomitantly with other serotonergic active substances (see section
Uważa się, że różnica pomiędzy pozornym klirensem całkowitym i nerkowym związana jest z wychwytem leku w układzie kostnymThe difference between the apparent total and renal clearances is considered to reflect the uptake by bone
Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania preparatu ARICLAIM i serotoninergicznych leków przeciwdepresyjnych, takich jak selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, leków trójpierścieniowych, np. klomipraminy i amitryptyliny, preparatów zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum), wenlafaksyny lub tryptanów, tramadolu, petydyny i tryptofanuCaution is advisable if ARICLAIM is used concomitantly with serotonergic antidepressants like SSRIs, tricyclics like clomipramine or amitriptyline, St John s wort (Hypericum perforatum), venlafaxine or triptans, tramadol, pethidine and tryptophan
Tyreotropina alfa pobudza tkankę tarczycy do wychwytu jodu, wytwarzania tyreoglobuliny (Tg) i hormonów tarczycy (trójjodotyroniny (T‧) i tyroksyny (TThyrotropin alfa stimulates thyroid tissue to take up iodine and produce thyroglobulin (Tg) and thyroid hormones (triiodothyronine (T‧) and thyroxine (T
Mimo iż nie było to przedmiotem badań nad aliskirenem, wiadomo, że P-gp kontroluje również wychwyt różnych substratów przez tkanki a inhibitory P-gp mogą zwiększać stosunek stężeń w tkance do osocza krwiAlthough this has not been investigated for aliskiren, it is known that P-gp also controls tissue uptake of a variety of substrates and P-gp inhibitors can increase the tissue-to-plasma concentration ratios
Showing page 1. Found 273 sentences matching phrase "wychwyt".Found in 0.37 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.