Translations into English:

  • food expenditure   

Example sentences with "wydatki na żywność", translation memory

add example
Bezpieczeństwo paszy i żywności oraz działania powiązane- Wydatki na administrację i zarządzanieFeed and food safety and related activities- Expenditure on administrative management
Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących i kapitałowych ŠVPS SR oraz instytucji budżetowych, które ustanowił, mianowicie regionalnego organu administracyjnego ds. weterynarii i żywności (KVPS SR) oraz okręgowego organu administracyjnego ds. weterynarii i żywności (RVPS SRThese funds are intended to cover the current and capital expenditure of the ŠVPS SR and of the budgetary organisations which it has set up, namely the regional veterinary and food administrations (KVPS SR) and the district veterinary and food administrations (RVPS SR
W krajach europejskich tendencje w konsumpcji wskazują generalnie na spadek znaczenia wydatków na żywność, napoje i tytoń oraz odzież i obuwie, wobec względnego wzrostu wydatków na mieszkanie, transport i komunikację, ochronę zdrowia, usługi kulturalne oraz inne usługi i towary, takie jak usługi zdrowotne, podróże turystyczne i usługi świadczone przez hotele i restauracjeIn most European countries, consumer trends indicate a relative fall in spending on foodstuffs, drink, tobacco, clothing and footwear, and a relative rise in expenditure on housing, transport and communication, health services, culture and other goods and services such as health care, tourism and hotel and catering services
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych i produktów pozyskanych na rynku wspólnotowym dla wyznaczonych organizacji w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr ‧/‧ oraz art. ‧ rozporządzenia (WE) nrThis appropriation is intended to cover the expenditure for the supply of food from intervention stocks and products mobilised on the Community market to designated organisations for distribution to the most deprived persons in the Community, in accordance with Regulation (EEC) No ‧/‧ and Article ‧ of Regulation (EC) No
Instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się- Wydatki na administrację i zarządzanieFacility for rapid response to soaring food prices in developing countries- Expenditure on administrative management
Dalszy - a niestety możliwy - wzrost cen miałby dramatyczne konsekwencje, szczególnie dla tych części świata, gdzie wydatki na żywność sięgają ponad 40% dochodu na głowę.A further - sadly possible - rise in prices would have dramatic consequences particularly for those parts of the world where food expenditure accounts for more than 40% of per capita income.
wydatki na szkolenie personelu w zakresie stosowania systemu zarządzania jakością zgodnie z LST EN ISO ‧:‧, systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z LST EN ISO ‧:‧, systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z LST EN ISO ‧:‧, systemów analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), systemu EurepGAP, systemu identyfikowalności, systemów jakości żywności zgodnych z prawem krajowym, systemów zapewniających przestrzeganie zasad autentyczności i marketinguexpenditure on training personnel to apply a quality management scheme in conformity with LST EN ISO ‧:‧, an environmental management system in conformity with LST EN ISO ‧:‧, a food safety management system in conformity with LST EN ISO ‧:‧, systems based on hazard analysis and critical control points (HACCP), a EurepGAP system, traceability systems, food quality schemes recognised by national legislation, systems to assure respect of authenticity and marketing norms
Obecnie przeciętne gospodarstwo domowe w UE przeznacza na żywność 15 % swoich wydatków .Today the average EU household devotes 15 % of it s expenditure to food .
W Europie cena płacona przez konsumenta końcowego jest około pięciokrotnie wyższa od ceny, którą otrzymuje producent. Sytuacja ta niekorzystnie odbija się przede wszystkim na budżetach gospodarstw domowych o niskich dochodach, w których wydatki na żywność stanowią znaczną część.In Europe, the price paid by the end consumer is approximately five times higher than the price paid to producers, a situation which has impacted on low-income households, in which food expenditure accounts for the largest slice of the family budget.
na piśmie - Wśród punktów, które skłoniły nas do poparcia tego tekstu, jest pkt 12, w którym: z zadowoleniem przyjmuje się inicjatywę przewodnią "Unia innowacji” główny motor realizacji celów strategii Europa 2020; podejmuje ona bowiem ważne wyzwania społeczne dotyczące energii i gwarancji podaży żywności, zmian klimatu, zdrowia i starzenia się ludności; przypomina się, że na docelowe 3 % PKB przeznaczone na badania naukowe składać się ma 2 % wydatków prywatnych i 1 % wydatków publicznych; zauważa się, że wciąż jeszcze występują niedociągnięcia w sferze prywatnych wydatków na badania naukowe, które można zlikwidować jedynie przez zaadaptowanie środowiska regulacyjnego do potrzeb przedsiębiorstw, w tym MŚP; z zadowoleniem przyjmuje się, że Komisja zamierza udoskonalić ramowe warunki innowacyjności dla przedsiębiorstw, zwłaszcza w odniesieniu do praw własności intelektualnej.in writing. - Among the articles that brought us to support that text, is Article 12, which: welcomes the flagship initiative on 'Innovation Union' as a key driver to achieve Europe 2020 objectives, which addresses the major societal challenges like energy and food security, climate change, health and an ageing population; recalls that the 3% target is composed of a 2% (private expenditure) share and a 1% (public expenditure) share; notes that there are still particular shortcomings in the field of private research spending which can only be overcome by adapting the regulatory environment for companies, including SMEs and welcomes, therefore, the Commission's intention to improve framework conditions for business to innovate, in particular with respect to intellectual property rights.
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych i produktów pozyskanych na rynku unijnym dla wyznaczonych organizacji w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr ‧/‧ oraz art. ‧ rozporządzenia (WE) nrThis appropriation is intended to cover the expenditure for the supply of food from intervention stocks and products mobilised on the Union market to designated organisations for distribution to the most deprived persons in the Union, in accordance with Regulation (EEC) No ‧/‧ and Article ‧ of Regulation (EC) No
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych i produktów pozyskanych na rynku wspólnotowym dla wyznaczonych organizacji w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspól nocie , zgodnie z rozporządzeniem ( EWG ) nr 3730 / 87 oraz art . 27 rozporządzenia ( WE ) nr 1234 / 2007 .This appropriation is intended to cover the expenditure for the supply of food from intervention stocks and products mobilised on the Community market to designated organisations for distribution to the most deprived persons in the Community , in accordance with Regulation ( EEC ) No 3730 / 87 and Article 27 of Regulation ( EC ) No 1234 / 2007 .
Kryzys finansowy, który wystąpił równolegle z kryzysem cen surowców rolnych, uruchomił w krajach rozwijających się powiązane procesy, takie jak na przykład: zmniejszenie przepływu zagranicznego kapitału inwestycyjnego, zmniejszenie przekazów pieniężnych, brak możliwości przyjęcia programów wydatków publicznych przez rządy, tendencja do powrotu do pomocy wiązanej, spadek inwestycji wewnętrznych, wzrost ubóstwa, zmniejszenie zasiewów ze względu na przewidziane mniejsze zbiory oraz ponowny wzrost cen żywnościThe financial crisis, coupled with the commodity price crisis, has spawned a series of interconnected developments in developing countries, including: a reduction in the flow of foreign investment capital, a reduction in remittances, governments unable to introduce public expenditure programmes, a tendency to turn to tied aid, a decrease in domestic investment, increased poverty, a fall off in sowing, with reduced harvests predicted and a renewed hike in food prices
niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób wymienionych w załączniku I i członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym do pokrycia wydatków związanych z żywnością, czynszem lub kredytem hipotecznym, lekarstwami i leczeniem, podatkami, składkami ubezpieczeniowymi i opłatami za usługi użyteczności publicznejnecessary to satisfy the basic needs of persons listed in Annex I and their dependent family members, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges
Wydatki na żywność w strukturze wydatków gospodarstw domowych w PolsceExpenditures on food in the structure of expenditures in Polish households
Minimalne wydatki na pomoc, o których mowa w ustępie ‧ załącznika Ia są gwarantowane, nie naruszając możliwości zakwalifikowania się przez kraje AKP do otrzymania dodatkowych środków z innych instrumentów finansowych, które już istnieją lub potencjalnie mogą zostać utworzone jako wsparcie działań w dziedzinach takich, jak pomoc humanitarna w sytuacjach nadzwyczajnych, bezpieczeństwo żywności, choroby związane z ubóstwem, wsparcie wykonania umów o partnerstwie gospodarczym, wsparcie środków przewidzianych w związku z reformą rynku cukru oraz działań na rzecz pokoju i stabilnościThe minimum aid effort referred to in paragraph ‧ of Annex Ia is guaranteed, without prejudice to the eligibility of the ACP countries for additional resources under other financial instruments which already exist or, potentially, may be created in support of actions in areas such as emergency humanitarian aid, food security, poverty-related diseases, support for the implementation of the Economic Partnership Agreements, support for the measures envisaged following the reform of the sugar market, and relating to peace and stability
mając na uwadze, że trudności stojące przed ludnością Bangladeszu spotęgowały się ze względu na wzrost w ostatnich miesiącach o jedną trzecią lub więcej cen podstawowych produktów żywnościowych, takich jak ryż, oraz mając na uwadze, że przed gwałtownym wzrostem cen wydatki na żywność stanowiły już ponad ‧ % budżetu znacznej części ludnościwhereas the hardship faced by the general population of Bangladesh has been compounded by the increase in recent months, by a third or more, of the price of basic food items such as rice and whereas, for a large part of the population, food expenses already accounted for over ‧ % of their budget before the price explosion
Nawiasem mówiąc wygłaszane z przejęciem opinie tych, którzy wczoraj i znowu dzisiaj nawoływali do ograniczenia interwencji państwa i cięć w wydatkach publicznych, powszechnej liberalizacji, prywatyzacji i zepchnięcia rolnictwa niemal do roli działalności prehistorycznej, a następnie dokonali zwrotu o 180. stopni na rzecz ogromnych inwestycji publicznych w produkcję rolną i niezależność w zakresie zaopatrzenia w żywność, wydają się jednocześnie śmieszne i skandaliczne.Incidentally, the lyrical musings of those who, yesterday and again today, called for a reduction in state intervention and public spending, all-out liberalisation, privatisation and the relegation of agriculture to an almost prehistoric activity, this U-turn, therefore, in favour of huge public investment in agricultural production and food sovereignty, all seemed simultaneously laughable and scandalous.
Od samego początku Unia Europejska odgrywała bardzo istotną rolę w zapewnianiu zaopatrzenia w żywność , a wydatki na rolnictwo nadal stanowią jedną z najważniejszych pozycji w jej budżecie .Since its earliest days , the EU has played a major role in assuring the provision of food , and agriculture remains one of its principal areas of spending .
Wiem, że wielu z moich wyborców z tego się cieszy, zwłaszcza ci, którzy osiągają niższe dochody, ponieważ pomaga im to ograniczyć wydatki na żywność.I know that many of my constituents welcome that, especially those on lower incomes, because it helps them if they are spending less on foodstuffs.
Czynniki kształtujące wysokość wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w polskich gospodarstwach domowychFactors with significant influence on per capita expenditures on food and nonalcoholic beverages in Polish households
Za konieczne uznaje zbliżenie miejsc produkcji, zwłaszcza produkcji żywności, do miejsc konsumpcji w celu ograniczenia wydatków na energię wynikających z przewozu towarów na dużą odległość, a także zwiększenie niezależności i samowystarczalności żywnościowej poszczególnych krajówbelieves there is a need to bring centres of production, especially food production, closer to the consumer in order to, on the one hand, lower the energy costs generated by long-distance transport and, on the other hand, improve the alimentary self-sufficiency and independence of individual countries
wydatki na wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z LST EN ISO ‧:‧, systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z LST EN ISO ‧:‧, systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z LST EN ISO ‧:‧, systemów analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), systemu EurepGAP, systemu identyfikowalności, systemów zapewniających przestrzeganie zasad autentyczności i marketinguexpenditure on introducing a quality management scheme in conformity with LST EN ISO ‧:‧, an environmental management system in conformity with LST EN ISO ‧:‧, a food safety management system in conformity with LST EN ISO ‧:‧, systems based on hazard analysis and critical control points (HACCP), a EurepGAP system, traceability systems, systems to assure respect of authenticity and marketing norms
Produkt objęty postępowaniem stanowi tak niewielką część wydatków gospodarstw domowych na żywność, że nawet w przypadku dużego wpływu na ceny wpływ na konsumentów byłby znikomyEven with large impacts on prices, the product concerned is such a small proportion of household food expenditure that the impact on consumers would be negligible
Showing page 1. Found 1220673 sentences matching phrase "wydatki na żywność".Found in 91.4 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.