Translations into English:

  • peat extraction   
     
    Peat is obtained from peat bogs by cutting it from the earth; it is then formed into briquettes, which can be used as fuel. Peat may be found in layers several metres thick. In some countries peat-fired generating stations for electricity are in use. Peat is also used as a soil conditioner. (Source: PHC / PARCOR)
     
    eksploatacja złóż torfu, głównie w celu zdobycia opału

Example sentences with "wydobywanie torfu", translation memory

add example
wydobyWANIE torfuextraction of peat
Niemniej Irlandia twierdzi , że właściwe władze uważały , że nie działają w ramach załącznika II do dyrektywy 85 / 337 , ponieważ prace związane z wydobywaniem torfu i budową dróg miały znaczenie drugorzędne wobec przedsięwzięcia budowy samego parku wiatrowego .However , Ireland states that the competent authorities took the view that Annex II to Directive 85 / 337 was not applicable , since the ancillary works of peat extraction and road construction were minor aspects of the project of wind farm construction itself .
Niniejsza dyrektywa nie powinna również mieć zastosowania do odpadów pochodzących z morskiego poszukiwania, wydobywania i przeróbki surowców mineralnych, ani do wtłaczania wody i powtórnego wtłaczania wypompowanych wód podziemnych, podczas gdy odpady obojętne, odpady inne niż niebezpieczne wytworzone w czasie prac poszukiwawczych, niezanieczyszczona gleba oraz odpady pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu powinny być objęte jedynie niektórymi wymaganiami z powodu ich niższego ryzyka dla środowiskaNor should this Directive apply to waste resulting from the offshore prospecting, extraction and treatment of mineral resources or to the injection of water and re-injection of pumped groundwater, while inert waste, non-hazardous prospecting waste, unpolluted soil and waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat should be covered only by a limited set of requirements due to their lower environmental risks
Odpady obojętne i niezanieczyszczona gleba pochodzące z poszukiwania, wydobywania, przeróbki i magazynowania surowców mineralnych oraz z działalności odkrywkowej, oraz odpady pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu nie podlegają art. ‧, ‧, art. ‧ ust. ‧ i ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, chyba że są one składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów kategorii AInert waste and unpolluted soil resulting from the prospecting, extraction, treatment and storage of mineral resources and the working of quarries and waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat shall not be subject to Articles ‧, ‧, ‧ and , ‧, ‧, ‧ and ‧, unless deposited in a Category A waste facility
Na przykład, nienaruszone mokradła wchłaniają dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu, natomiast wydobywanie torfu i osuszanie mokradeł zamienia je w poważne źródła emisji gazów cieplarnianych.For example, intact bogs absorb carbon dioxide, methane and nitrous oxide, whereas peat cutting and bog drainage turn them into powerful greenhouse gas emitters.
Odpady obojętne i niezanieczyszczona gleba pochodzące z poszukiwania, wydobywania, przeróbki i magazynowania surowców mineralnych oraz z działalności odkrywkowej, oraz odpady pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu nie podlegają art. ‧, ‧, art. ‧ ust. ‧ i ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, chyba że są one składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów kategorii AInert waste and unpolluted soil resulting from the prospecting, extraction, treatment and storage of mineral resources and the working of quarries and waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat shall not be subject to Articles ‧, ‧, ‧ and , ‧, ‧, ‧ and ‧, unless deposited in a category A waste facility
Wydobywanie torfuExtraction of peat
Ponadto Rada uważa, że odpady pochodzące z wydobywania, przerabiania i magazynowania torfu powinny również podlegać jedynie ograniczonym wymaganiomFurthermore, the Council feels that waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat should also only be subject to a limited set of requirements
na okres ponad trzech lat w przypadku obiektów unieszkodliwiania odpadów niezanieczyszczonej gleby, odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w czasie prac poszukiwawczych, odpadów pochodzących z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu i odpadów obojętnycha period of more than three years for facilities for unpolluted soil, non-hazardous prospecting waste, waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat and inert waste
Kamieniołomy i górnictwo odkrywkowe tam, gdzie powierzchnia miejsca wydobycia przekracza ‧ hektarów, lub wydobywanie torfu tam, gdzie powierzchnia miejsca wydobycia przekracza ‧ hektarówQuarries and opencast mining where the surface of the site exceeds ‧ hectares, or peat extraction, where the surface of the site exceeds ‧ hectares
Ponadto Rada uważa, że odpady pochodzące z wydobywania, przerabiania i magazynowania torfu powinny również podlegać jedynie tym ograniczonym wymaganiomFurthermore, the Council feels that waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat should also only be subject to this limited set of requirements
Wydobywanie i wzbogacanie torfuExtraction and agglomeration of peat
wydobywanie i wzbogacanie torfu (cała kategoriaExtraction and agglomeration of peat (all of group
Uratujmy torfFor peat s sake ’
Gleba i podłoże roślin, składające się w całości lub w części z materiału opisanego w lit. a), bądź składające się w całości lub w części z torfu lub jakiegokolwiek innego stałego materiału nieorganicznego przeznaczonego do podtrzymania życia roślin, pochodzące z Turcji, Białorusi, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i państw pozaeuropejskich z wyjątkiem Cypru, Egiptu, Izraela, Libii, Malty, Maroka i TunezjiSoil and growing medium, attached to or associated with plants, consisting in whole or in part of material specified in (a) or consisting in whole or in part of peat or of any solid inorganic substance intended to sustain the vitality of the plants, originating in Turkey, Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldavia, Russia, the Ukraine, and in non-European countries other than Cyprus, Egypt, Israel, Libya, Malta, Morocco and Tunisia
Nawet przy uwzględnieniu kosztów transportu torfu przywożonego z Europy koszt wytworzenia produktu na bazie łusek ryżu pozostaje wyższy o ponad ‧ % od kosztu wytworzenia torfuEven taking into account the transport costs of peat imported from Europe, the cost price of the product made from rice husks remains more than ‧ % higher than that of imported peat
Ta nowa działalność nie byłaby ekonomicznie opłacalna, gdyby w odniesieniu do torfu wytwarzanego poza Gujaną Francuską (pozycja ‧ według klasyfikacji nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej) nie mogła być stosowana w Gujanie Francuskiej zróżnicowana stawka opodatkowaniaThis new activity would not be economically viable unless peat produced outside French Guyana (heading ‧ according to the classification of the Common Customs Tariff nomenclature) were subject to differential taxation in French Guyana
Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowyCoke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon
Kamieniołomy, górnictwo odkrywkowe i wydobycie torfu, w zakresie nieujętym w załączniku IQuarries, open cast mining and peat extraction, as far as not included in Annex I
Oddziaływanie na klimat jest mniejsze, jeśli torfowisko najpierw wykorzysta się do produkcji torfu, a następnie dla celów zalesiania lub uprawy mozgi trzcinowatej.When a bog is exploited first for peat production and then either for afforestation or the cultivation of reed canary grass, it has less of an effect on climate.
Według władz francuskich, koszt wytworzenia tego produktu wyraźnie przewyższa koszt wytworzenia torfu ze względu na bardzo mały rozmiar gujańskiego przedsiębiorstwa, które rozwinęło tę działalność (‧ zatrudnionych) oraz prawie rzemieślniczy charakter tej działalności, podczas gdy w Europie torf jest wytwarzany przemysłowoAccording to the French authorities, the production costs of this product are considerably higher than those for peat due to the very small size of the Guianese business that has developed it (six employees) and the quasi-craft industry nature of this activity, whereas peat is produced industrially in Europe
Mieszanki torfu (zawierającego nie mniej niż ‧ % torfu w masie) i innych substancji, takich jak wapno, piasek, kompost z przegniłych liści, margiel, obornik gospodarski oraz niewielkich ilości innych nawozów, w których łączna zawartość potasu (obliczanego jako K‧O), azotu, fosforu (obliczanego jako P‧O‧) nie przekracza ‧ %, w masie klasyfikuje się we Wspólnej Taryfie Celnej w podpozycjiMixtures of peat (containing not less than ‧ % turf by weight) and other substances such as farmyard manure, lime, sand, rotted leaf mould, marl, and small quantities of other fertilizers, with a total content of potassium (calculated as K‧O), nitrogen, phosphorus (calculated as P‧I‧) not exceeding ‧ % by weight, shall be classified in the Common Customs Tariff under the following subheading
w celu zapewnienia jednolitego stosowania nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej należy ustanowić przepisy dotyczące klasyfikacji taryfowej mieszanek torfu (zawierającego nie mniej niż ‧ % torfu w masie) i innych substancji, takich jak wapno, piasek, kompost z przegniłych liści, margiel, obornik gospodarski oraz niewielkich ilości innych nawozów, w których łączna zawartość potasu (obliczanego jako K‧O), azotu, fosforu (obliczanego jako P‧O‧) nie przekracza ‧ % w masieWhereas in order to ensure uniform application of the nomenclature of the Common Customs Tariff, provisions must be laid down concerning the tariff classification of mixtures of peat (containing not less than ‧ % turf by weight) and other substances such as lime, sand, rotted leaf mould, marl, farmyard manure and small quantities of other fertilizers, with a total content of potassium (calculated as K‧O), nitrogen, phosphorus (calculated as P‧O‧) not exceeding ‧ % by weight
Showing page 1. Found 974 sentences matching phrase "wydobywanie torfu".Found in 0.594 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.