Translations into English:

  • peat extraction   
     
    Peat is obtained from peat bogs by cutting it from the earth; it is then formed into briquettes, which can be used as fuel. Peat may be found in layers several metres thick. In some countries peat-fired generating stations for electricity are in use. Peat is also used as a soil conditioner. (Source: PHC / PARCOR)
     
    eksploatacja złóż torfu, głównie w celu zdobycia opału

Example sentences with "wydobywanie torfu", translation memory

add example
na okres ponad trzech lat w przypadku obiektów unieszkodliwiania odpadów niezanieczyszczonej gleby, odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w czasie prac poszukiwawczych, odpadów pochodzących z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu i odpadów obojętnycha period of more than three years for facilities for unpolluted soil, non-hazardous prospecting waste, waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat and inert waste
Odpady obojętne i niezanieczyszczona gleba pochodzące z poszukiwania, wydobywania, przeróbki i magazynowania surowców mineralnych oraz z działalności odkrywkowej, oraz odpady pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu nie podlegają art. ‧, ‧, art. ‧ ust. ‧ i ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, chyba że są one składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów kategorii AInert waste and unpolluted soil resulting from the prospecting, extraction, treatment and storage of mineral resources and the working of quarries and waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat shall not be subject to Articles ‧, ‧, ‧ and , ‧, ‧, ‧ and ‧, unless deposited in a category A waste facility
wydobyWANIE torfuextraction of peat
Niemniej Irlandia twierdzi , że właściwe władze uważały , że nie działają w ramach załącznika II do dyrektywy 85 / 337 , ponieważ prace związane z wydobywaniem torfu i budową dróg miały znaczenie drugorzędne wobec przedsięwzięcia budowy samego parku wiatrowego .However , Ireland states that the competent authorities took the view that Annex II to Directive 85 / 337 was not applicable , since the ancillary works of peat extraction and road construction were minor aspects of the project of wind farm construction itself .
wydobywanie i wzbogacanie torfu (cała kategoriaExtraction and agglomeration of peat (all of group
Wydobywanie torfuExtraction of peat
Kamieniołomy i górnictwo odkrywkowe tam, gdzie powierzchnia miejsca wydobycia przekracza ‧ hektarów, lub wydobywanie torfu tam, gdzie powierzchnia miejsca wydobycia przekracza ‧ hektarówQuarries and opencast mining where the surface of the site exceeds ‧ hectares, or peat extraction, where the surface of the site exceeds ‧ hectares
Wydobywanie i wzbogacanie torfuExtraction and agglomeration of peat
Niniejsza dyrektywa nie powinna również mieć zastosowania do odpadów pochodzących z morskiego poszukiwania, wydobywania i przeróbki surowców mineralnych, ani do wtłaczania wody i powtórnego wtłaczania wypompowanych wód podziemnych, podczas gdy odpady obojętne, odpady inne niż niebezpieczne wytworzone w czasie prac poszukiwawczych, niezanieczyszczona gleba oraz odpady pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu powinny być objęte jedynie niektórymi wymaganiami z powodu ich niższego ryzyka dla środowiskaNor should this Directive apply to waste resulting from the offshore prospecting, extraction and treatment of mineral resources or to the injection of water and re-injection of pumped groundwater, while inert waste, non-hazardous prospecting waste, unpolluted soil and waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat should be covered only by a limited set of requirements due to their lower environmental risks
Odpady obojętne i niezanieczyszczona gleba pochodzące z poszukiwania, wydobywania, przeróbki i magazynowania surowców mineralnych oraz z działalności odkrywkowej, oraz odpady pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu nie podlegają art. ‧, ‧, art. ‧ ust. ‧ i ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, chyba że są one składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów kategorii AInert waste and unpolluted soil resulting from the prospecting, extraction, treatment and storage of mineral resources and the working of quarries and waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat shall not be subject to Articles ‧, ‧, ‧ and , ‧, ‧, ‧ and ‧, unless deposited in a Category A waste facility
Ponadto Rada uważa, że odpady pochodzące z wydobywania, przerabiania i magazynowania torfu powinny również podlegać jedynie tym ograniczonym wymaganiomFurthermore, the Council feels that waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat should also only be subject to this limited set of requirements
Na przykład, nienaruszone mokradła wchłaniają dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu, natomiast wydobywanie torfu i osuszanie mokradeł zamienia je w poważne źródła emisji gazów cieplarnianych.For example, intact bogs absorb carbon dioxide, methane and nitrous oxide, whereas peat cutting and bog drainage turn them into powerful greenhouse gas emitters.
Ponadto Rada uważa, że odpady pochodzące z wydobywania, przerabiania i magazynowania torfu powinny również podlegać jedynie ograniczonym wymaganiomFurthermore, the Council feels that waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat should also only be subject to a limited set of requirements
Uratujmy torfFor peat s sake ’
Oddziaływanie na klimat jest mniejsze, jeśli torfowisko najpierw wykorzysta się do produkcji torfu, a następnie dla celów zalesiania lub uprawy mozgi trzcinowatej.When a bog is exploited first for peat production and then either for afforestation or the cultivation of reed canary grass, it has less of an effect on climate.
Zaleca się użycie mieszaniny o składzie ‧ % torfu i ‧ % krowiego lub końskiego obornika jako pożywki hodowlanejIt is recommended to use as breeding medium a mixture of ‧ % by volume peat and ‧ % cow or horse dung
W tym celu należy w miarę możliwości dążyć do posługiwania się substytutem torfuTo achieve this objective, the use of peat shall be discontinued completely in the medium term
W chwili obecnej w systemie handlu uprawnieniami do emisji współczynnik emisji dla torfu wynosi 106, podczas gdy w przypadku węgla wynosi on jedynie 94,6, ponieważ w obliczeniach nie wzięto pod uwagę całego cyklu życiowego w eksploatacji torfu.At present in the Emissions Trading Scheme peat has an emission factor of 106, whilst with coal it is only 94.6, because the calculations have not taken account of the entire lifecycle of peat use.
Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by go osiągnąć, uwzględniając również użycie torfu jako surowca do biodiesla.We need to do all we can to achieve it, including incorporating the use of peat as the raw material in biodiesel.
Komisja uznała torf za paliwo kopalne, chociaż Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu przy ONZ umieścił to w odrębnej kategorii, gdzieś pomiędzy paliwami kopalnymi a biopaliwami.The Commission has classified peat as a fossil fuel, although the UN Intergovernmental Panel on Climate Change has moved it into a category of its own, somewhere between fossil fuels and biofuels.
omawiane towary mają zasadniczo charakter torfu objętego pozycją ‧ i powinny być w związku z tym sklasyfikowane w podpozycji ‧ A tej pozycjiWhereas the goods in question have the essential character of peat falling within heading No ‧ and must therefore be classified under subheading No ‧ A of that heading
Bez uszczerbku dla art. ‧ ust. ‧, świnie muszą mieć stały dostęp do wystarczającej ilości materiału, takiego jak: słoma, siano, drewno, trociny, kompost grzybniowy, torf lub mieszanki takich materiałów, pozwalającego im na czynności badawcze i manipulacyjne, bez narażenia na szwank zdrowia zwierzątNot withstanding Article ‧), pigs must have permanent access to a sufficient quantity of material to enable proper investigation and manipulation activities, such as straw, hay, wood, sawdust, mushroom compost, peat or a mixture of such, which does not compromise the health of the animals
Obecnie wzywa się Irlandczyków zajmujących się cięciem torfu oraz właścicieli torfowisk o zaprzestanie cięcia torfu do użytku osobistego.Irish turf-cutters and bog owners are now being asked to cease cutting turf for personal use.
Showing page 1. Found 974 sentences matching phrase "wydobywanie torfu".Found in 0.543 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.